Заворотна О.І. Організація процесу навчання іноземних мов в умовах адаптації першокласника у школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Заворотна О.І. – вчитель початкових класів та англійської мови спеціалізованої школи І ступеня № 324, м. Київ.


В статті обумовлено доцільність використання комунікативного підходу на уроках іноземної мови у перших класах. Подано методи, форми та прийоми навчання, які має використовувати вчитель на уроках іноземної мови задля адаптації учнів до школи. Запропоновано гнучку структуру уроку іноземної мови для учнів першого року навчання.

Ключові слова: іноземні мови, комунікативний підхід, адаптація, першокласник, структура уроку.


В статье обусловлено целесообразность использования коммуникативного подхода на уроках иностранного языка в начальных классах. Поданы методы, формы и приемы обучения, которые должен использовать учитель на уроках иностранного языка для адаптации учащихся к школе. Предложено гибкую структуру урока иностранного языка для учащихся первого года обучения.

Ключевые слова: иностранные языки, коммуникативный подход, адаптация, первоклассник, структура урока.


The article shows the feasibility of using communicative approach to foreign language lessons in the first grade. It is posted techniques, forms and methods of training that the teacher should use on foreign language lessons for adaptation of pupils to school. It is proposed a flexible structure of language lesson for pupils on the first year learning.

Key words: foreign languages, communicative approach, adaptation, a first-year pupil, the structure of the lesson.


Зміст

Постановка проблеми

Потреба особистості у швидкій адаптації до умов полікультурного світу посилює інтерес до мовної освіти як важливого інструменту життєдіяльності людини. Нові реалії вимагають змін рівня володіння іноземними мовами, визначення оновлених підходів до організації вивчення іноземних мов починаючи з першого року навчання у школі.


Враховуючи, що за новим державним стандартом усі першокласники вивчають окрім рідної, ще й іноземну мову, це вимагає створення відповідного психолого-педагогічного мікроклімату, який сприятиме мотивації учнів вивчати іноземну мову.


Нова навчальна програма для ЗНЗ (1-4 класи) чітко визначає головну мету навчання іноземної мови у початковій школі – формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим із віковими можливостями молодших школярів за рахунок використання комунікативного підходу до навчання. [5] Проте, згідно нових програм на 1-й рік навчання діти мають засвоїти великий за обсягом матеріал: представляти себе, своїх друзів, батьків, повідомляти про місцезнаходження предмета, описувати предмети, тощо, при чому обсяг висловлювання має бути не менше 4-х речень. Читати діти мають не менше 100 друкованих знаків на 1 хвилину та списувати друкований текст за обсягом не менше 4-х речень[5]. Опанування такої кількості вмінь та навичок створює великі труднощі для дітей 6-років, адже, по-перше, вони вивчають нову, не знайому їм мову, і, по-друге, вони перебувають на етапі адаптації до школи, приміряючи на себе нову соціальну роль, що може, в свою чергу, ускладнити вивчення іноземної мови.


Аналіз досліджень

Проблему адаптації першокласників до навчання в школі досліджували такі вчені: Анастазі А., Безруких М., Божович Л., Виготський Л., Венгер О., Запорожець О., Панько Є., Мельничук К., Савченко О., Сухомлинський В., Шванцар І. та інші.


Принципи комунікативного підходу відображені у роботах із психології та методики навчання іноземних мов у дослідженнях таких вчених як О. І. Зимня, Ю. І. Пассов, О. О. Леонтьєв, Г. В. Рогова, С. Ф. Шатілов та інші.


Постановка мети дослідження

Потреба у профілактиці труднощів, які можуть виникати під час вивчення першокласниками іноземної мови, обумовили мету даної статті – надати практичні рекомендації до вибору підходу, структури уроку, методів, форм організації процесу навчання іноземної мови у період адаптації першокласника до школи.


Виклад основного матеріалу

Вступ до школи несе великі зміни у житті дитини шести років: виникнення нових прав та обов‘язків, зміна провідної діяльності (з ігрової до навчальної), розширення сфери спілкування, поява нових авторитетів, формування взаємин у навчальному колективі [3; 6].


Недаремно у психологічній літературі поняття віку «шести років» пов‘язують із кризовим (перехідним) періодом у житті дитини.


Шкільна адаптація – це пристосування дитини до вимог школи й умов шкільного навчання, які для неї є новими, незвичними порівняно з умовами дитячого садка або сім’ї [4]. Від сприятливості протікання цього процесу залежить не тільки успішність навчальної діяльності, а й комфортність перебування в школі, здоров’я дитини, її позитивне ставлення до оточення.


Саме тому вчитель іноземної мови має забезпечити максимальний психологічний комфорт на своїх уроках.


Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь в аудіюванні, говорінні, читанні й письмі у межах програмних вимог.


У зв`язку з цим навчальну діяльність учнів організовують у такий спосіб, щоб вони вмотивовано використовували іншомовне спілкування задля розв’язання комунікативних завдань, спрямованих на досягнення цілей і намірів спілкування. Важливим є добір оптимальних прийомів і методів роботи для успішного розвитку мовленнєвої компетенції першокласників в умовах їх адаптації до школи.


Успішна адаптація першокласників, на наш погляд, забезпечується за рахунок впровадження комунікативного підходу у навчанні іноземним мовам. Цей підхід забезпечує оптимальність навчання з точки зору ефективності впливу на учня.


Суть комунікативного підходу полягає в формуванні іншомовних вмінь і навичок внаслідок іншомовної мовленнєвої діяльності учнів, тобто їх практичне застосування в процесі спілкування.


Комунікативний підхід передбачає органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією [1].


Розглянемо, у чому полягає позитивний вплив комунікативного підходу на адаптацію першокласників.


Комунікативний підхід полягає у зміщенні акценту з накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування і розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики. Перспективність комунікативного підходу навчання іноземної мови першокласників полягає в тому, що він передбачає високу готовність учнів до успішної діяльності в різних сферах [7, с.12].


Учитель іноземної мови повинен створити всі умови для успішної адаптації першокласників до шкільного навчання, а для цього він має вміти підбирати доцільні методи навчання, дидактичні ігри, які б знімали з учнів психологічну напругу, що зумовлюється необхідністю приміряти на себе новий соціальний статус.


Навчаючи першокласників іноземній мові увагу зосереджуємо на внутрішніх особистісних чинниках мотивації учнів, властивих дітям природних потребах саморозвитку, прагненні до самовираження, самоствердження, самовизначення й самоврядування [1].


На початкових етапах навчання іноземної мови потрібно створити такі умови, де поєднуватимуться всі види мовленнєвої діяльності – аудіювання, читання, говоріння, письмо, і при цьому дитина не відчуватиме перенавантаження, надмірних труднощів, а позитивно сприйматиме навчальний процес в цілому.


Особливість методики проведення уроків іноземної мови у початковій школі полягає в тому, що засвоєння інформації та формування мовленнєвих навичок потребують багаторазового вправляння. Тому доцільна практична ігрова індивідуальна та групова діяльність учнів. Обов’язковим є зв'язок із життєвим досвідом дітей, урахування їх інтересів та вподобань.


Вважаємо доцільним використання групових форм навчання на уроках іноземної мови, адже групова взаємодія дітей направлена на розв’язання проблеми наближення до безпосереднього спілкування, де кожен учень вбачає свій внесок, стимулює його активність, спонукає до взаєморозуміння.


Наприклад, з великим задоволенням виконують першокласники завдання «Одягни ляльку», в якому до зображення ляльки, прикріпленого до дошки, учні за допомогою магнітів прикріплюють різні види одягу, перед цим називаючи його та описуючи його колір (It is a blouse. It is red.). По закінченню роботи вчитель підсумовує, як гарно група одягла ляльку, та разом з учнями ще раз повторює всі елементи одягу та їх кольори.


Однією з важливих умов активізації комунікативності учнів першого класу є присвоєння певної ролі в процесі використання різних ігрових форм навчання, і в першу чергу – рольових ігор, до того ж це є ефективним засобом запам’ятовування та відпрацювання лексики і граматичних структур. Ігри можна проводити у парах або групах. Учасники рольових ігор можуть виконувати різні соціальні ролі (продавець, учитель, товариш тощо) і таким чином відпрацьовувати навички усного мовлення у змодельованих ситуаціях реального спілкування.


Особливого значення для якісного засвоєння іноземної мови має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Використання численних зображень, коротких мультфільмів допомагають зацікавити першокласників та сприяти кращому запам’ятовуванню інформації.


Структура уроків має бути гнучкою, органічно поєднувати навчально-пізнавальну та оздоровчо-рухову діяльність учнів, яка може бути забезпечена за допомогою музичного супроводу.


Для прикладу, подаємо структуру уроку іноземної (англійської) мови у першому класі, яка може варіюватися в залежності від мети уроку.

І. Вступна частина.

1.Організація класу, привітання.

2. Мовленнєва зарядка (використовується вірш або римівка).


ІІ. Основна частина уроку.

1. Перевірка засвоєних знань.

2. Повідомлення теми та цілей уроку.

3. Розвиток навичок аудіювання (прослуховування аудіозаписів, повторення за вчителем. Також на цьому етапі доцільно вводити нову лексику).

4. Фізкультхвилинка.

5. Розвиток навички читання.

6. Розвиток навички говоріння.

7. Розвиток навички письма.


ІІІ. Заключна частина.

1. Підсумок та аналіз уроку.

2. Музична хвилинка.

3. Закріплення вивчення нових ЛО.


Зупиняючись на етапі музичної хвилинки на уроці іноземної мови, хотілося б наголосити, що розучування дитячих пісень дозволяє першокласникам мимоволі запам’ятовувати вивчені граматичні структури. Окрім того, такий вид роботи знімає втому і напругу, створює позитивну атмосферу. Обов’язково доповнюємо спів ритмічними рухами, жестами, мімікою, малюнками. Використання автентичних аудіо та відео наповнень може суттєво наблизити до мовних реалій та ситуацій у яких необхідно використовувати іншомовне спілкування.


У створенні та підтриманні атмосфери комунікації на уроці іноземної мови важко переоцінити роль учителя. Він має доброзичливо ставитись до дітей, завжди бути в гарному гуморі, ні в якому разі не можна сварити дітей через невдачі. Навіть найменші успіхи мають бути помічені та виділені вчителем. Роботу дітей можна оцінювати усно, або, з метою заохочення доречно дарувати наклейки, малювати в зошиті на полях смайлики тощо.


За бажанням першокласники приносять на урок іноземної мови свої іграшки, малюнки, фотографії для своїх монологічних висловлювань і демонструють вміння говорити іноземною мовою.


Висновок

Всі вище зазначені методи та форми роботи на уроках іноземної мови сприяють адаптації першокласників до щколи, тому що:

по-перше, учні мають додаткову можливість поспілкуватися один з одним, наприклад, розігруючи діалог;

по-друге, використовуючи комунікативнтй підхід, вчитель іноземної мови виступає другом, помічником, модератором, створюючи у такий спосіб дружню атмосферу на уроці, у дітей зникає страх перед авторитетом учителя, вони стають більш відкритими до спілкування;

по-третє, на уроках іноземної мови у першому класі переважає ігрова форма роботи, що забезпечує швидшу адаптацію учнів до навчального процессу в початковій школі.


Отже, використання комунікативного підходу на уроках іноземної мови позитивно впливає на адаптацію першокласників. Розігруючи ситуації спілкування, діти засвоюють навчальний матеріал у формі гри. Саме такий вид діяльності на уроці їм простий та зрозумілий. Впровадження групових форм навчання, використання відео- та аудіозаписів, наочності зумовлює зниження психологічного навантаження для дітей, сприяєї їх швидкій адаптації до школи, та підвищення якості засвоєння навчального матеріалу.


Список використаних джерел

  1. Pattison P. “The communicative approach and classroom realities / Р. Pattison // EDRS. – № ED 288 407. – 2009. – 24 р.
  2. Державний стандарт початкової загальної освіти / Постановa Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.
  3. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок, психологическая готовность к школе / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М.: Знание., 1987 – 80 с.
  4. Кравчук Л. Особливості шкільної адаптації першокласників / Л. Кравчук // Сучасна школа України. – № 9 (261). – 2013. – С.17-18.
  5. Навчальна програма з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.
  6. Эльконин Д.Б., Венгер А.П. Особенности психологического развития детей 6-7 летнего возраста / Д.Б. Эльконин, А.П. Венгер. – М.: Педагогика, 1988. – 136 с.
  7. Старагіна З.П. Про мовний розвиток молодших школярів / З.П. Старагіна // Педагогіка і психологія. – 2000. – №1. – С. 10-16.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама