Загладько Т.А. Застосування сервісу Learningapps.org для навчання граматики на уроках англійської мови в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Загладько Т.А. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті обґрунтовано ефективність застосування сервісу Learningapps.org у контексті навчання граматики на уроках англійської мови в початковій школі. Охарактеризовано переваги застосування вищезазначеного сервісу для навчання граматичних часів Present Simple, Past Simple, Future Simple у 1-4 класах початкової школи. З цією метою розроблено систему вправ.

Ключові слова: сервіс Learningapps.org, граматика, англійська мова, початкова школа, молодший школяр.


Аннотация: В статье обосновано эффективность применения сервиса Learningapps.org в контексте обучения грамматике на уроках английского языка в начальной школе. Охарактеризованы преимущества применения вышеупомянутого сервиса для обучения грамматических времен Present Simple, Past Simple, Future Simple в 1-4 классах начальной школы. С этой целью разработана система упражнений.

Ключевые слова: сервис Learningapps.org, грамматика, английский язык, начальная школа, младший школьник.


Annotation: The effectiveness of the Learningapps.org service usage in the context of teaching grammar at English lessons in primary school is considered in the article. The advantages of the above mentioned service for teaching grammar times such as Present Simple, Past Simple, Future Simple in 1-4 classes of primary school are characterized. The system of exercises to reach this goal is created.

Key words: Learningapps.org service, grammar, English, primary school, primary student.


Зміст

Постановка проблеми

Оволодіння іноземними мовами є пріоритетним напрямком оновлення освіти, що підтверджено й державними нормативними документами, зокрема, новим Державним стандартом загальної початкової освіти [1], який визначає обов’язкове вивчення англійської мови (АМ) вже з 1-го класу. Відтак, на етапі модернізації та інформатизації освіти, зокрема, її початкової ланки, а також посилення іншомовної складової виникає необхідність впровадження нових форм та методів роботи з дітьми в початковій школі (ПШ). Саме застосування інноваційних технологій робить урок АМ сучасним та ефективним. Одними з таких вищезазначених технологій є інформаційні. Їх застосування у навчанні АМ сприяє сьогодні підвищенню якості навчально-виховного процесу та розвитку внутрішньої мотивації молодшого школяра, оскільки процес навчання перетворюється на гру, в якій учень виступає творцем власної траєкторії навчання.


Аналіз досліджень

Дослідженням різних аспектів застосування інноваційних технологій у навчанні АМ займались: Л. Морська, Л. Петрик, Ю. Руднік та ін. Питання застосування інформаційних технологій, зокрема, Інтернет-технологій розглядали – Н. Борисенко, М. Євстигнєєв, Н. Калиненко, Т. Степаченко, Н. Фоміних, P. Duffy, G. Stanley, R. Stannard та ін.


Застосування сервісу Learningapps.org у науковій літературі представлено у контексті навчання дисциплін математично-інформаційного циклу (В. Биков, М. Жалдак та ін.) та природничих дисциплін (Ю. Носенко та ін.).


Не зважаючи на наявність досліджень у контексті застосування інформаційних технологій у навчанні англійської мови (АМ) в ПШ, застосування сервісу Learningapps.org для навчання іншомовної граматики представлено менш системно.


Постановка мети дослідження

Метою статті є обґрунтування ефективності застосування сервісу Learningapps.org для навчання граматики АМ та розробка системи вправ з вивчення часів Present Simple, Past Simple, Future Simple для учнів 1-4 класів.


Виклад основного матеріалу

Сьогодні можливості Інтернету забезпечують вільний доступ молодших школярів до різноманітної інформації, що необхідно застосовувати для формування їх пізнавальних інтересів, завдяки спрямуванню їх навчально-виховної діяльності, зокрема, пропонуючи їм різноманітні завдання, створенні за допомогою Інтернет сервісів. За умови такої організації навчання, а саме застосування інноваційних технологій навчання, відбувається набуття молодшими школярами необхідних навичок, як от: дослідницьких, критичного мислення, вміння працювати з інформацією тощо.


А. Гуржій, В. Биков, В. Гапон, М. Плескач, зазначають, що «Інноваційні технології навчання» - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу [3, с. 5]. Погоджуємось із визначенням Ю. Руднік, яка під інноваційними технологіями навчання ІМ розуміє оригінальні, новаторські способи, прийоми, педагогічні дії та засоби, що сприяють покращенню та ефективності навчання ІМ [5, с.165].


Як відомо, до групи інноваційних технологій навчання АМ належать інформаційні технології навчання, які, на нашу думку, надають можливість мотивувати молодшого школяра до їх вивчення, зробити процес навчання більш індивідуальним, забезпечити розвиток самостійності мислення та творчості. До того ж навчання із застосуванням інформаційних технологій дозволяє молодшому школяру самостійно планувати процес навчання, тобто вибудовувати траєкторію руху.


За переконанням науковця Полата Е.С. важливою підсистемою інформаційних технологій є Інтернет-технології, адже саме вони надають нові можливості для оволодіння АМ. Застосування Інтернет-технологій на уроці АМ переслідує такі основні педагогічні цілі: реалізацію соціального замовлення, зумовленого інформатизацією сучасного суспільства; гуманітаризацію та гуманізацію навчального процесу; інтенсифікацію всіх рівнів навчально-виховного процесу; розвиток особистості учня, підготовку його до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства [4, с. 15].


Сьогодні Інтернет-технології навчання АМ, зокрема, сервіси все більше входять у практику ПШ. Веб-сервіс (англ. web service) - ідентифікована веб-адресою програмна система зі стандартизованими інтерфейсами. У побуті веб-сервісами називають послуги, що надаються в Інтернеті [7, с. 19].


Серед найбільш поширеніших Інтернет-сервісів навчання АМ виділяють такі, як от:

• для поглиблення компетенції в аудіюванні - ESLvideo (http://www.eslvideo.com), YouTube (http://www.youtube.com), Blabberize (http://www.blabberize.com), Voice of America (http://www.voanews.com), ShowBeyond (http://www.showbeyond.com) [8, с. 11].;

• для вдосконалення навичок говоріння - Dvolver (http://www.dvolver.com) та Showbeyond;

• для поглиблення лексичної компетенції - Mindomo (http://www.mindomo.com), BBC Learning English (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/);

• для вдосконалення та розвитку навичок граматичної компетенції - English Grammar (http://www.englishgrammar.org/), English Grammar Secrets (http://www.english-grammarsecrets.com/) [2].


У контексті формування граматичних навичок потужним сервісом є Web-сервіс LearningApps.org. У вище зазначеному сервісі нараховується більше 14 модулів інтерактивних вправ. Така варіативність дозволяє створювати вправи як на вивчення нового матеріалу, так і на закріплення та удосконалення набутих знань, умінь, навичок. Особливістю згаданого сервісу є можливість створення системи вправ певного циклу [6, с. 101].


Для обґрунтування ефективності застосування сервісу Learningapps.org для навчання граматики АМ ми обрали граматичні часи, а саме: Present Simple, Past Simple, Future Simple. Вище зазначена граматична тема вивчається учнями протягом усього періоду навчання в ПШ, що дозволило створити систему вправ з 1 по 4 клас (Рис.1).

Zagladko article 16 1.jpg


Для 1 та 2 класу визначеним змістом програми є вивчення граматичної теми «Дієслово to be, have got, can y Present Simple». Для цього класу ми розробили систему вправ на засвоєння вищезазначених дієслів, а саме заповнення пропусків (http://LearningApps.org/display?v=pgviibt7j16), вікторина з друкуванням (http://LearningApps.org/display?v=p2a7abjct16), пазл (http://LearningApps.org/display?v=pe905fi0a16) та Перший мільйон (http://learningapps.org/display?v=ppw5dr55v16) (Рис. 2).

Zagladko article 16 2.jpg


Для більш детального розгляду наведемо зразок однієї з вище представлених вправ – Перший мільйон (Рис. 3).

Вправа «Перший мільйон»

Ціль вправи: практика у застосуванні Present Simple.

Хід виконання вправи: Учні вмикають комп’ютери, заходять до Інтернет-середовища на відповідний сервіс, переходять за необхідним посиланням. Перед виконанням вправи з’являється завдання вправи – учні ознайомлюються і починають виконання.

Наприклад:

Подано деформоване речення, а учням потрібно обрати один правильний варіант відповіді.

Zagladko article 16 3.jpg


Для 3 класу визначеним змістом програми є вивчення граматичної теми «Дієслово to be, have got, can y Present Simple та Past Simple». У зв’язку з вищезазначеним ми розробили таку систему вправ, а саме: вікторина з однією відповіддю (http://LearningApps.org/display?v=pzr5vk1y216), відповідності сітки (http://LearningApps.org/display?v=pwo2twien16), заповнити пропуски (http://LearningApps.org/display?v=ptzy43fft16) (Рис. 4). Вищезазначені вправи спрямовані на засвоєння дієслова to be, побудову простих речень, а також вправи на перевірку знань неправильних дієслів.

Zagladko article 16 4.jpg


Детальніше розглянемо вправи «Заповнення пропусків» (Рис. 5) та «Вікторина з однією відповіддю» (Рис. 6).

Вправа «Заповнення пропусків»

Ціль вправи: розвивати і закріплювати навички правильного застосування дієслів у Present Simple.

Хід виконання вправи: Учні вмикають комп’ютери, заходять до Інтернет-середовища на відповідний сервіс, переходять за необхідним посиланням. Перед виконанням вправи з’являється завдання вправи – учні ознайомлюються і починають виконання.

Наприклад:

Подано деформований текст, у якому необхідно заповнити пропуски у тексті відповідно до вивченого часу та правил його застосування.


Zagladko article 16 5.jpg


Вправа «Вікторина з однією відповіддю»

Ціль вправи: розвивати і закріплювати навички правильного застосування дієслів у Past Simple.

Хід виконання вправи: Учні вмикають комп’ютери, заходять до Інтернет-середовища на відповідний сервіс, переходять за необхідним посиланням. Перед виконанням вправи з’являється завдання даної вправи – учні ознайомлюються і починають виконання.

Наприклад:

Подано речення та необхідно обрати правильне допоміжне дієслово для утворення речення у Past Simple.

Zagladko article 16 6.jpg


Для 4 класу визначеним змістом програми є вивчення граматичної теми «Дієслово to be, have got, can y Present Simple, Past Simple та Future Simple». Тому, ми розробили систему вправ комбінованого типу (вікторина (1 відповідь) (http://LearningApps.org/display?v=pcdaqp9nk16), класифікація (http://LearningApps.org/display?v=p0oc41h1a16) на перевірку знань щодо застосування часів АМ, оскільки саме на рівні четвертого класу можна говорити про досконале оволодіння молодшими школярами групою часів Present Simple, Past Simple та Future Simple (Рис.7).

Zagladko article 16 7.jpg


Детальніше розглянемо вправу класифікація (Рис.8).

Вправа «Вікторина» (1 відповідь)

Ціль вправи: розвивати і закріплювати навички правильного застосування Present Simple, Past Simple та Future Simple.

Хід виконання вправи: Учні вмикають комп’ютери, заходять до Інтернет-середовища на відповідний сервіс, переходять за необхідним посиланням. Перед виконанням вправи з’являється завдання вправи – учні ознайомлюються і починають виконання.

Наприклад:

У вправі запропоновано питання. Учневі необхідно дати відповідь на питання у правильному граматичному часі.


Zagladko article 16 8.jpg


На нашу думку, такі сервіси, як Learningapps.org мають перевагу поряд з традиційними технологіями навчання, оскільки вони є інтерактивними та пізнавальним для учнів, підсилюють ефективність уроків АМ, сприяють кращому засвоєнню та закріпленню знань учнями. Застосування вищезазначеного сервісу у навчанні АМ у ПШ розвиває пам’ять, мислення, уяву, увагу, логічне мовлення, збагачує активний та пасивний словниковий запас молодших школярів. Вагомим внеском вище зазначеної інтерактивної технології є посилення мотивації учнів та підвищення пізнавального інтересу до вивчення АМ.


Висновок

Застосування таких інформаційних технологій навчання АМ, як сервіси, для навчання граматики АМ у ПШ є ефективним методом навчання, оскільки за допомогою гри засвоєння і запам’ятовування навчального матеріалу відбувається ефективніше, у молодших школярів розвивається інтерес до вивчення АМ. Як правило, збагачений інтерактивними інформаційними технологіями урок активізує пізнавальні можливості учнів: гра захоплює, викликає бажання взяти участь у ній і одночасно знімає психологічну напругу, що більшою чи меншою мірою супроводжує будь-який навчальний процес. До того ж ресурс може бути застосований і в якості домашнього завдання, або виконання самостійної роботи, що значно розширює навчальне середовище.


Безперечно, матеріал представлений у статті не вичерпує тему дослідження, що зумовлює подальшу перспективу наукових розвідок, а саме аналіз можливостей застосування сервісу Learningapps.org у навчанні інших видів мовленнєвої діяльності.


Список використаних джерел

  1. Державний стандарт початкової загальної середньої освіти/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/derzh-standart/derj_standart.doc.
  2. Набока Б. С. Інформатика та інформаційні технології у школі /Б. С. Набока, Є. І. Біденко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1998. – № 2. – С. 5–9.
  3. Олійник Т. І., Афанасьєва В. Ю. Фрагменти уроків англійської мови з використанням навчальних послуг та ресурсів мережі Інтернет у старшій школі / Методическая газета ФИЛОЛОГ.ru. – 2012. – № 2. – 20 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2013_111_54.pdf.
  4. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 2. – С. 14–19.
  5. Руднік Ю.В. Інноваційні технології навчання іноземних мов / Ю.В. Руднік // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. 27 березня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. фонд сприян. розв. освіти ім. Б.Грінченка; за заг. ред. Огневʼюка В.О.; [редкол.: В.О. Огневʼюк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 162 – 170.
  6. Сидоров С.В. Возможности веб-сервиса LearningApps.org в преподавании вузовского курса педагогики / Сидоров С.В. // Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования : мат-лы III междунар. науч.-практ. конф. 20-21 ноября 2013 года. —Прага : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. — С. 101-105.
  7. Співаковський О.В. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід / О. В. Співаковський, М. С. Львов // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – № 2. –С. 17–21.
  8. Шакотько В. В. Досвід підготовки вчителів початкових класів у галузі інформаційних технологій / В. В. Шакотько // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – № 2. – С. 19–22.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама