Задніпрянець Є.В., Супрун М.О. Індивідуально-психологічні особливості курсантів ВНЗ МВС України

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Задніпрянець Євген Вікторович, магістр психології, психолог факультету внутрішніх військ Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС

Супрун Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри практичної психології Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС


ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР НЕОБХІДНОСТІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ


Сучасна система морально-психологічного забезпечення навчально-виховного процесу ВНЗ МВС України здебільшого являє собою сукупність заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності та надійності особового складу за рахунок адміністративно-виховного контролю, прогнозування та корекції стану працівників без достатнього урахування їхніх індивідуально-психологічних властивостей. Також при цьому залишається поза увагою командирів та офіцерів виховної ланки блок психологічних проблем: дезадаптаційні фактори соціально-побутового, соціального-психологічного, мотиваційного та інших рівнів, вплив яких може зробити неефективними спроби поліпшити діяльність військовослужбовців завдяки врахуванню тільки певних поведінкових реакцій та вчинків. Причинами такої ситуації можуть стати: спрямованість тільки на якийсь окремий аспект (рівень) забезпечення діяльності, без врахування впливу дезадаптаційних факторів інших рівнів, вплив яких значно знижує ефект застосування окремих методів управління; неврахування індивідуально-психологічних особливостей першокурсників призводить до прояву дезадаптації чи «хибної» адаптації у подальшій службі, що врешті негативно впливає на виконання службово-бойової діяльності в цілому.

Зважаючи на вищевказане, актуальним є створення загального алгоритму вивчення індивідуально-психологічних особливостей курсантів та оптимізації функціональних ресурсів людини в умовах міліцейської діяльності. Такий алгоритм, який порівняно легко міг би бути адаптованим до застосування в різних підрозділах органів внутрішніх справ та безпосередньо у навчальних закладах, сприяв би підвищенню ефективності морально-психологічного забезпечення навчальної діяльності.

Професійна діяльність працівників органів внутрішніх справ постійно перебуває під впливом стресогенних чинників, які сприяють психічному перевантаженню, виникненню соціально-психологічних проблем, особистісним негараздам, формуванню нервово-психічної нестійкості, зривам на службі. Окрім того, недостатня соціальна захищеність працівників ОВС з боку держави з однієї сторони та службова необхідність перебування у надзвичайних ситуаціях, можливість застосування зброї тощо з другої сторони може призводити до виникнення та розвитку у негативних особистісних реакцій, загострення акцентуйованих рис тощо. Цьому також сприяє і той фактор, що зміни, які відбуваються у соціально-економічній сфері суспільства, явища соціальної аномії та соціальної дезорганізації сприяють проявам девіантної поведінки, зростанню злочинності, наркоманії та алкоголізму, безробіття, особливо серед молоді призовного віку. Одягнувши форму, вони переносять певні асоціальні елементи поведінки у службовий колектив.

Окрім того, зафіксоване в даний час підвищення інтересу психологічної науки до вивчення індивідуально-психологічних властивостей пов'язане із зростанням частоти межових розладів психіки. Статистичні результати досліджень осіб у віці 18-21 років показали, що 15% – мають незадовільну нервово-психічну стійкість, 8% – не задоволені міжособистісними стосунками, 5% – потребують додаткового психологічного обстеження та корекції (Дмитрієва М.А., Корольчук М.С. , Тельних Ю.В. , Шостак В.І.). Це ставить вивчення психологічних факторів формування даних порушень у ряд найбільш актуальних завдань психологічних служб силових структур країни (Крайнюк В.М.).

Під час психодіагностичної роботи особливу увагу необхідно звертати саме на осіб із індивідуально-психологічними особливостями, які в умовах виконання службових завдань можуть детермінувати нервово-психічні розлади, вихід агресивності та тривожності за межі психологічної норми, спричинити порушення умов несення служби.

Існує потреба в комплексному дослідженні стійких індивідуально-психологічних особливостей морфологічної, темпераментної, інтелектуальної і особистісної складових індивідуальності курсантів та молодих працівників ОВС для визначення ефективних шляхів надання психологічної допомоги.

Комплексне вивчення стійких індивідуально-психологічних властивостей особистості дає можливість ранньої діагностики можливих психічних розладів, прогнозу їх розвитку та виділення психологічних ознак групи осіб, що потребують не стільки посиленої психологічної уваги, скільки надання кваліфікованої психологічної допомоги.

Отже, вивчення даної проблематики є досить актуальним для вдосконалення системи комплектування, функціонування та, в цілому, морально-психологічного забезпечення службової діяльності підрозділів ОВС України.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама