Зубович А.П. Застосування сервісу Storybird для навчання іншомовного письма молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Зубович А. П. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті обґрунтовано ефективність застосування сервісу Storybird у процесі навчання іншомовного письма молодших школярів. Розглянуто теоретичні засади роботи з сервісом Storybird на уроках іноземних мов у початковій школі, розроблено приклади застосування вищезазначеної технології.

Ключові слова: технологія, сервіс Storybird, іншомовне письмо, початкова школа, молодший школяр.


Аннотация: В статье обоснована эффективность применения сервиса Storybird в процессе обучения иноязычного письма младших школьников. Рассмотрены теоретические основы работы с сервисом Storybird на уроках иностранных языков в начальной школе, разработаны примеры использования вышеупомянутой технологии.

Ключевые слова: технология, сервис Storybird, иноязычное письмо, начальная школа, младший школьник.


Annotation: The efficiency of Storybird service in the process of primary school students` foreign language writing learning is proved. The theoretical bases of using Storybird service at foreign language classes in primary school are considered, the examples of above-mentioned technology are created.

Key words: technology, Storybird service, foreign language writing, primary school, primary school student.


Зміст

Постановка проблеми

Входження України в сучасні соціально-економічні умови вимагає від молодого покоління знання іноземної мови (ІМ) на високому рівні. Реформування змісту початкової освіти, її розбудова відповідно до міжнародних стандартів забезпечує вирішення цього завдання. Орієнтація на оволодіння іноземними мовами стає пріоритетним напрямком у галузі навчання. Це, зокрема, підтверджується тим фактом, що англійська мова є обов’язковим предметом з 1-го класу [1]. Тому потрібно шукати нові методи та засоби навчання, які будуть ефективними на уроках ІМ. Застосування інноваційних технологій сьогодні набуває все більшої популярності серед вчителів молодших класів, особливо це стосується інформаційних технологій, що й зумовлює актуальність статті.


Аналіз досліджень

Дослідженням різних аспектів застосування інноваційних технологій у навчанні ІМ займались: О.Котенко, Л.Морська, Л. Петрик, Ю. Руднік та ін. Питання застосування інформаційних технологій, зокрема, Інтернет-технологій розглядали – Н. Борисенко, М. Євстигнєєв, Н. Калиненко, Т. Степаченко, Н. Фоміних, P. Duffy, G. Stanley, R. Stannard та ін. Застосування сервісу Storybird у навчальному процесі увійшло у коло наукових інтересів О. Баданова, Т. Зубенко, О. Швайко.


Не зважаючи на проаналізовані дослідження вищезазначених науковців аспект застосування сервісу Storybird для навчання іншомовного письма молодших школярів залишається не достатньо дослідженим.


Постановка мети дослідження

Метою статті є теоретичне обґрунтування застосування сервісу Storybird для навчання іншомовного письма та розробка практичних прикладів.


Виклад основного матеріалу

Вивчення ІМ потребує багато зусиль та зосередженості, особливо у початковій школі. Адже молодші школярі вже з першого класу починають вивчати ІМ і дуже важливо, щоб їх перші кроки до її вивчення були поступовими та точними.


Необхідність навчання іншомовного писемного мовлення для молодшого школяра пояснюють такі основні факти:

1) писемне мовлення є ефективним засобом поглибленого вивчення ІМ за відсутності іншомовного середовища. Перед писемним висловленням думок відбувається процес їх оформлення у внутрішньому мовленні. Робота над іншомовним письмовим текстом забезпечує активне мислення цією мовою, створює власне іншомовне оточення;

2) писемне мовлення сприяє розвитку відчуття мови, тобто ознайомлює із жанрами мовлення, спонукає до пошуку мовних засобів відповідно до ситуації спілкування, жанру мовлення, поглиблює знання про соціокультурні й оціночні конотації слова (його фон), правильну сполучуваність мовних засобів, розвиває лінгвістичну інтуїцію. Вправляння у писемному мовленні сприяють формуванню гнучкої, вишуканої, багатої мови учнів;

3) письмо є одним із найважливіших каналів пізнання іноземної культури. Іншомовне писемне мовлення стає країнознавством для школярів, оскільки будь-яка праця над текстом потребує знань культури мислення, спілкування, мовленнєвого етикету країни, мову якої вивчають;

4) використання письма має свої методичні переваги. Оскільки у процесі письма задіяні всі аналізатори, усі види відчуттів, воно покращує запам’ятовування під час закріплення лексичних та граматичних навичок. Письмо супроводжує процеси навчання аудіювання, говоріння та читання, дає змогу залучати до роботи одночасно всіх учнів класу, здійснювати індивідуальний контроль їх навичок і вмінь, учить самоконтролю і самокорекції [6].


Письмо і писемне мовлення – це два взаємопов’язані, але відмінні процеси, які містять в своїй основі різні механізми.


Вміти писати — це графічно правильно зображати літери алфавіту, трансформувати в букви звуки та звукосполучення, асоціюючи при цьому звуковий, графічний та кінестетичний образи слова з його значенням; орфографічно правильно писати слова, словосполучення, ставити знаки пунктуації; оперувати мовними структурами; вміти формулювати свої думки в письмовій формі.


Процес писемного мовлення, як відомо, починається з внутрішнього мовлення. За кількістю операцій писемне повідомлення є складнішим від усного. Однак в усному спонтанному висловлюванні породження мовлення і його звукового оформлення є синхронним і тому вимагає повного автоматизму в оперуванні лексичним і граматичним матеріалом.


В методичній літературі термін «письмо» вживається у вузькому значенні і це означає техніку використання графічної та орфографічної систем даної мови, а також термін «письмо» в широкому значенні, тобто писемне мовлення - вміння викладати думки у письмовій формі [5].


Навчання письма включає роботу над технікою письма (графіка, орфографія, пунктуація), а також над письмовим вираженням думок мовою, що вивчається (продукт письмового мовлення).


Важливими елементами у навчанні письма на початковому етапі вивчення ІМ є навчання техніки письма, каліграфії та орфографії.


Головна мета навчання техніки письма ІМ полягає у формуванні в учнів графічних, каліграфічних та орфографічних навичок. У процесі формування цих навичок учні оволодівають труднощами, які пов’язанні з вивченням особливостей звуко-буквених відповідностей у мові, що вивчається.


Із урахуванням тісного зв’язку письма з читанням, навчання техніки письма варто здійснювати паралельно з оволодінням технікою читання. Однак у процесі письма, на відміну від читання, графічно-фонемні відповідності, що встановлюються, мають іншу спрямованість: від звуків до букв. Інакше кажучи, під час письма має місце кодування думки за допомогою графічних символів [4, 221].


Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень мови як окремо, так і в писемному мовленні.


Іноземні мови, що вивчаються у школі, використовують латинську графіку. Головна увага при навчанні техніки письма приділяється чіткості і нормативному написанню букв.


Із метою полегшення оволодіння читанням та письмом вважається доцільним з самого початку писати друкованими буквами, а пізніше переходити до рукописних [5].


Формування орфографічних навичок, на відміну від каліграфічних, триває весь період навчання в школі паралельно з накопиченням лексичного запасу.


Навчання орфографії має на меті, по-перше, оволодіння звуко-буквеними та букво-звуковими відповідностями, по-друге, написання слів відповідно до правил орфографії ІМ.


Ці завдання визначають і послідовність етапів роботи над орфографією:

1. Засвоєння типових регулярних звуко-буквених відповідностей, які підводяться під правилами читання та письма.

2. Ознайомлення з правилами читання. Застосовуючи правила читання голосних у різних позиціях і поєднання приголосних, що передають той чи інший звук, учні одночасно засвоюють і зворотні зв’язки букво-звукові.

3. Тренувальна практика (вправляння) у записуванні слів, речень [4, 224].


Через розвиток інноваційних технологій, сучасний світ вимагає від вчителів застосовувати нові методи, засоби і прийоми, які будуть ефективними у навчанні відповідно до вищезазначених вимог. Одним із таких інноваційних засобів є сервіс Storybird.


Storybird – це сервіс, який дозволяє користувачеві створювати онлайн книги з красивими кольоровими ілюстраціями і сторінками. Storybird – це короткі історії, створені разом з родиною, друзями чи учнями [2].


Не зважаючи на те, що це навчальний інструмент, секрет Storybird полягає в тому, що він не схожий на традиційний навчальний метод, який орієнтований на репродукцію. Молодші школярі навіть не знають, що вони навчаються. Це тому, що початок роботи з формування іншомовних писемних навичок починається із взаємодії з наочним матеріалом – зображеннями, що викликають емоції, і у них виходить написати текст, уникаючи синдрому порожніх сторінок.


Як зазначає науковець Т. Зубенко, Storybird – це засіб для навчання читання. Ми частково погоджуємось з її точкою зору. На нашу думку, сервіс Storybird – це не лише засіб для навчання іншомовного читання, але й для навчання іншомовного письма.


У процесі застосування сервісу Storybird, можна обирати різноманітні зображення та створювати власну поезію, творити та навіть писати книжки з картинками.


Для обґрунтування ефективного застосування Storybird у навчанні письма ІМ ми створили зразки вправ для навчання письма у початковій школі.


1. Вправа на списування: знайди і випиши слова, які починаються на букву «О».

https://storybird.com/books/s3g7p99ygp/?token=xjzkak5pkx

2. Вправи на швидкий запис слів: напишіть ці слова великими прописними літерами.

https://storybird.com/books/exersise-6/?token=e9kdfuj73m

3. Вправа на ретельне виписування: виписати з тексту всі слова які пишуться з великої літери.

https://storybird.com/books/5ex6p9gksd/?token=umq5jk3cr2

4. Вправи на впізнання і порівняння орфограм: прочитайте слова по буквах. Полічіть, скільки в слові букв і звуків.

https://storybird.com/books/m94ta2e5gc/?token=hsr8hv9u6j

5. Вправи на відтворення орфограм: відгадайте та допишіть слова за першою і останньою буквами (можна з опорою на малюнки)


6. Вправа: самостійно описати картинку декількома реченнями. https://storybird.com/books/64z2ct8jv9/?token=s6hhms4fz8


Висновок

Застосування сервісу Storybird у процесі навчання іншомовного письма є ефективним, оскільки це сприяє не лише формуванню необхідних навичок, а також розвитку ініціативності, впевненості, толерантності та мотивації до оволодіння ІМ молодшими школярами.


Об`єм статті не вичерпує дослідження вищезазначеної проблеми. Подальшою перспективою вважаємо дослідження застосування сервісу Storybird у навчанні іншомовного читання та говоріння у початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Державний стандарт початкової загальної середньої освіти/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/derzh-standart/derj_standart.doc
  2. Зубенко Т.В. Досвід використання веб 2.0 технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/15_4.pdf
  3. Іноземні мови навчальна програма для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-4 класи/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/16/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
  4. Котенко О.В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].–К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 213 – 230.
  5. Навчання письма/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bookwu.net/book_metodika_1127/8_tema-6-navchannya-pisma
  6. Тестовий контроль умінь та навичок англомовного писемного мовлення/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://engmethodology.blogspot.com/2013/12/blog-post.html


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама