Каломбєт А.О. Застосування часових ліній у навчанні молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Каломбєт А. О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка.

Анотація: У статті охарактеризовано проблему застосування часових ліній у навчанні молодших школярів іноземних мов. Висвітлено дидактичну цінність часових ліній як додаткового засобу навчання іноземних мов. Робота надає практичні приклади часових ліній для розвитку іншомовного мовлення молодших школярів.

Ключові слова: іноземна мова, навчання іноземних мов, мовленнєві уміння, молодший школяр, часова лінія.


Аннотация: В статье раскрыта проблема использования временных линий в обучении младших школьников иностранным языкам. Подчеркивается значение дидактических линии времени в качестве дополнительного средства обучения иностранным языкам. Работа демонстрирует практическое применение часовых линий для развития навыков общения на иностранном языке младших школьников.

Ключевые слова: иностранный язык, обучения иностранным языкам, речевые умения, младший школьник, временные линии.


Annotation: In this article the problem of timelines use in foreign languages teaching process of young pupils is characterized. Didactic value of timelines as an additional means in the foreign languages teaching process is shown. This work gives some practical example of timelines for junior pupils foreign langugae speaking skills development.

Key words: foreign language, teaching foreign languages, speech skills, junior pupil, timelines.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасне життя ставить високі вимоги до суспільства та кожної людини окремо. Важливою вимогою сучасного суспільства є володіння однією з іноземних мов, в Україні – переважно англійською. Знання іноземних мов не лише обумовлює розвиток особистості та її здатність до комунікації з представниками різних країн, а й робить її конкурентоздатною на ринку праці. Також очевидним є факт, що сьогодні важливим є навчання іноземних мов, починаючи з раннього віку дитини. Молодший шкільний вік вважається найсприятливішим для вивчення мов. Саме тому, сьогодні перед суспільством стоїть проблема пошуку новітніх систем, методів та засобів, що дозволять підвищити рівень іншомовної освіти в Україні та вмотивованості учнів у вивченні іноземних мов.


Аналіз досліджень

Аналіз джерел та публікацій встановив, що проблема навчання іноземних мов дітей молодшого шкільного віку розглядалась багатьма науковцями та методистами.


Велика кількість праць присвячена вивченню аспектів використання традиційних методів і засобів навчання молодших школярів іноземних мов. Проте, у нашому сьогоденні актуальними є доробки, присвячені вивченню аспектів застосування інноваційних технологій, що належать О. Котенко, Ю. Пассову, Л. Пироженко, Л. Петрик, Ю. Руднік, А. Соломасі, Л. Школяр. Науковці стверджують, що інноваційні технології сприяють ефективності процесу навчання учнів іноземних мов.


Постановка мети дослідження

Проте, на нашу думку, до навчальних засобів слід додати часові лінії, які урізноманітнюють процес навчання молодших школярів іноземних мов, що є важливим для мотивації та активізації учнів на уроках іноземних мов.


Отже, метою статті є розкрити та практично довести позитивні сторони використання часових ліній як додаткового засобу навчання, що сприяє розвитку мовленнєвих умінь учнів початкової школи, підвищує їх активність та зацікавленість у вивченні іноземної мови. Відповідно до мети можна виокремити такі завдання: розглянути та описати дидактичні можливості використання часових ліній у навчанні іноземних мов молодих школярів; навести приклади їх практичного застосування; описати ресурси для створення часових ліній.


Виклад основного матеріалу

Важливим в оволодінні мовою є період молодшого шкільного віку. Адже початковий етап у вивченні іноземної мови дозволяє закласти основи комунікативної компетенції, необхідні і достатні для їх подальшого розвитку та вдосконалення в курсі вивчення предмета [1, с. 5].


Вивчення іноземної мови учнями 1-4 класів передбачено Державним стандартом початкової загальної освіти (2018). Обсяг та зміст зазначено в навчальних програмах, проте вчитель залишається повністю вільним у виборі методів, прийомів, форм та засобів, які б зробили урок навчання іноземної мови максимально ефективним. Під засобом навчання розуміють комплекс навчальних матеріалів і знарядь, що допомагають вчителю організовувати ефективне навчання іноземної мови, а учням – ефективно оволодіти нею [3, с. 58].


Всі засоби навчання класифікують за такими критеріями:

– за вагомістю: основні та допоміжні;

– за призначенням: для учня, для вчителя, для учня і вчителя;

– за способом отримання інформації: слухові, зорові та слухо-зорові;

– за використанням: технічні, нетехнічні.


Стрімкий розвиток сучасного життя вимагає гнучкості навчального процесу, чого можна досягти користуючись допоміжними засобами навчання дітей іноземних мов, а постійно зростаючий обсяг інформації, яку людина отримує через засоби масової інформації вимагає від вчителів використання засобів медіа-освіти у навчальному процесі. Саме до засобів медіа-освіти відносяться нові технології (комп'ютери, мережа Інтернет, мобільні телефони), що є сьогодні дуже популярними. Часові лінії можна розглядати як елементи цих технологій, а саме як медіа-тексти, які несуть у собі певний медіа-меседж.


Часова лінія (Timeline) – це інструмент для впорядкування навчального матеріалу або передачі подій в їх хронологічній послідовності [5], яка має графічну або цифрову форму і передає інформацію засобом різних медіа- текстів (зображень, фото, QR кодів тощо). Їх правильний вибір сприяє візуалізації мовних явищ, що є необхідними для створення образів і запам’ятовування слів та лексико-граматичних структур у будь-якому віці, таким чином реалізуючи принцип наочності. [4, с. 287].


Засоби медіа-освіти на уроках іноземних мов:

– підвищують якість іншомовної компетентності учнів;

– в наочній форму представляють явища, процеси, події, тощо відповідно до вікових та аудіовізуальних особливостей молодших школярів;

– залучають учнів до інтерактивного навчання;

– формують культурологічні знання учнів, естетичний смак, пізнавальну активність;

– формують навички самостійної роботи;

– розширюють світогляд;

– розвивають творчі здібності [2, с. 148].


Застосування часових ліній на уроках іноземних мов у початковій школі перетворює навчання у гру або у захопливу історію, що значно підвищує інтерес до предмету. Також використання часових ліній у навчальному процесі створює умови для розвитку критичного мислення, вчить учня виконувати операції синтезу та класифікації. Часові лінії корисні для демонстрації технології процесу або послідовності процесів; зображення зв‘язків між предметами; подачі навчального матеріалу у вигляді історії певного явища чи події; візуалізації навчального матеріалу та організації виконання проектної роботи учнями.


Використання часових ліній є також доцільним на уроках навчання іноземної мови, оскільки дає можливість реалізації практичної мети навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку оволодіння дитиною усним та писемним мовленням як засобом іншомовного спілкування. Часові лінії є цікавим матеріалом для розвитку усного мовлення, зокрема монологічного, та писемного мовлення дитини.


Монологічне мовлення організоване усне мовлення однієї особи, спрямоване на співрозмовника чи аудиторію [1, с. 189]. Використовуючи часові лінії під час вивчення іноземних мов, молодшому школяру набагато легшее побудувати власне монологічне висловлювання, адже вона спирається на чітко виділену послідовність подій. Наприклад, під час вивчення теми «Щоденні обов’язки» [1] у 3-му класі, вчитель може запропонувати дітям утворити часову лінію з тих справ, які вони виконують щодня, тобто скласти своєрідний режим дня та розказати про нього.


Під час вивчення теми «Назви продуктів» [2], також у 3-му класі, можна скласти алгоритм приготування улюбленої страви та запропонувати дітям поділитись секретами її приготування. Цікавим буде використання часових ліній під час вивчення теми «Дні тижня» з унаочненням їх послідовності і, навіть, можливим плануванням справ на майбутній тиждень.


Доцільним є використання часових ліній під час вивчення й інших тем, наприклад «Члени сім’ї», «Вік членів сім’ї», «Місяці», «Свята», «Пори року», «Магазин. Покупки» та багато інших. Однією з позитивних сторін використання часових ліній є те, що вони дають змогу організувати вільний творчий простір, у ході якого вчитель разом з учнями може об’єднувати декілька тем в одну, одразу або ж поступово фіксувати новий матеріал у готовій часовій лінії, організовувати групову та індивідуальну роботу дітей, працювати в режимі казкових історій або навпаки – чітко планувати кожен крок.


Сучасне медійне середовище пропонує безліч програм та сервісів, які дають можливість працювати з інформацією у вигляді часових ліній. Наведео приклади, які сервіси можуть застосовувати учителі іноземних мов у навчанні молодших школярів.


Timeline JS [3] – універсальний сервіс для створення часових ліній, який дозволяє вирішити значну кількість учбових задач. Він має ряд позитивних сторін: по-перше, цей сервіс повністю безкоштовний, має приємний сучасний дизайн; по-друге, робота з ним заснована на операціях з документами Google Drive; по-третє, кінцевий результат часової лінії має великий розмір, що дає змогу яскраво представити події.


Sutori [4] – інтерактивний Timeline, створений спеціально для освіти. Наділений рядом позитивних сторін: можливість великого вмісту тексту, об’єднання декількох подій в невеликі групи та наявність безкоштовного тарифу.


Timetoast [5] – сервіс, що є представником класичної часової лінії. Він наділений чітким лаконічним дизайном, простий в роботі та має можливість доступу з різних носіїв та можливість вибору безкоштовного тарифу.


ReadWriteThinkTimeline [6] сервіс, який дозволяє створювати графічне представлення часових ліній, часові рамки в яких можуть бути організовані за часом дня, дати або події. Цікаві інструменти дають можливість користувачам створювати мітку з коротким або довгим описовим текстом, додавати зображення до кожної мітки, змінювати її місце розташування тощо. Під час роботи з сервісом є можливість збереження часової лінії, її перегляд та редагування. З цим сервісом дуже зручно працювати вчителю, адже є можливість створення різних завдань на основі часових ліній. Створений Timeline легко зберігається на Google Диск, що полегшує можливість його поширення та друку. Також цим сервісом можуть користуватись учні, якщо перед ними стоїть завдання створення певної часової лінії.

Висновок

На наш погляд, часові лінії розширюють спектр додаткових засобів навчання. Вони сприяють візуалізації мовних явищ, формуванню монологічного мовлення та активізації навчання учнів на уроках іноземних мов. У перспективах подальших розвідок маємо на меті поглиблене вивчення можливостей використання часових ліній під час навчання молодших школярів іноземних мов.


Список використаних джерел

  1. Котенко О. В., Соломаха А. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В. Соломаха та ін. – К.: Київ, ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 356 с.
  2. Петрик Л. В. Засоби медіаосвіти на уроках іноземних мов / Л. В. Петрик // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р. С. 146-154.
  3. Пахомова Т. Г., Савицька Г. І Викладання іноземної мови в початковій школі щодо введення нового стандарту початкової освіти. Методичні рекомендації / Т. Г. Пахомова, Г. І. Савицька – Черкаси: ЧОІПОПП. 2012. – 20 с.
  4. Student Interactive Timeline / Read Write Think http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student- interactives/timeline-30007.html


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама