Калюжна Т.Г. Освітні інновації професійної діяльності педагогічного персоналу післядипломної педагогічної освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Калюжна Тетяна Григорівна (Kaluzhna Tatiana) – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ

ORCID ID 0000-0003-3118-2575, E-mail:tt-dd-kk@ukr.net

Зміст

Вступ

Впровадження інноваційних технологій навчання дорослої людини є одним із шляхів професійного розвитку сучасного викладача післядипломної педагогічної освіти. Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації викладача передбачає вдосконалення раніше набутих знань та отримання нових на основі практичного досвіду.

У 2016 році на міжнародному економічному форумі в Давосі Клаус Шваб запропонував модель «Top 10 soft skills» (гнучкі навички). Кожен педагог для успішного продовження навчання повинен володіти навичками: вирішувати комплексні завдання, думати критично, творчо мислити, керувати людьми, працювати в команді, розпізнавати емоції інших людей і свої власні, управляти ними; формувати судження і приймати рішення,орієнтуватися на клієнта, вести переговори, швидко реагувати на зміну завдання [5]

На сьогодні у професійної діяльності педагогічного персоналу післядипломної педагогічної освіти використовують модель, що включає сім узагальнюючих гнучких навичок: досліджувати, проектувати і створювати нове, спілкуватися, працювати в команді, організовувати діяльність, вчитися вчитися та остання, найбільш важлива для впровадження інноваційних та інформаційних технологій – читати і писати в цифрову епоху, тобто володіти інформаційною та медіа грамотністю, цифровою безпекою.

Аналіз результатів дослідження

Упровадженню сучасних інноваційних та інформаційних технологій навчання у професійну діяльність педагогічного персоналу післядипломної педагогічної освіти також сприяє реалізація міжнародних освітніх програм і проектів. Зокрема, впровадження програми Intel® «Навчання для майбутнього» в систему післядипломної педагогічної освіти дає змогу навчити педагогічний персонал ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у практиці підвищення кваліфікації, післядипломній педагогічній освіті.

У січні 2020 року на міжнародному економічному форумі в Давосі було наголошено, що Університетська мережа «Відкрите суспільство» запропонує міжнародну платформу для навчання та досліджень. Університет буде відкрито у співпраці з Центрально-Європейським університетом та Бард-коледжем. Головна думка полягає в доступі до якісної освіти, зокрема освіти, яке зміцнює автономію особистості, розвиваючи критичне мислення та підкреслює академічну свободу [4].

На думку Якухно І., одними із складових інноваційних педагогічних процесів професійної діяльності педагогічного персоналу післядипломної педагогічної освіти можна назвати:

 • інтеграція навчальної і практичної діяльності як механізм активного взаємозв'язку теорії і практики;
 • якість процесу післядипломної освіти, ефективність проектування і відбору змісту та технологій навчання;
 • розвиток професійної компетентності, що задовольняє професійні запити і потреби педагога;
 • інформаційно-комп’ютерне забезпечення, база навчальної діяльності, навчальні лабораторії, інноваційні педагогічні майстерні, екскурсії, стажування тощо;
 • радикальні інноваційні зміни, засновані на нових концепціях регіональної освіти;
 • локальні модулі в системних інноваціях у післядипломній освіті.

Автор класифікує освітні інновації на психолого-педагогічні, науково-виробничі та соціально-економічні. До перших із визначених належать нововведення у навчальному, виховному й управлінському процесах; до науково-виробничих – комп’ютерні, мультимедійні технології, сучасне матеріально-технічне обладнання; до останніх із зазначених – юридичні, правові, економічні та інші нововведення [6].

Активне навчання – необхідна умова інноваційної освіти, у якій мають переважати методи і технології навчання, спрямовані на самостійне засвоєння слухачами знань і набуття вмінь у процесі їхньої активної розумової і практичної діяльності. Так, на курсах підвищення кваліфікації вчителів вищої категорії доцільно ввести в навчальний процес інноваційні технології: проблемні лекції і семінари, тематичні дискусії, круглі столи, ділові ігри, тренінги тощо [6].

Сьогодні ми широко застосовуємо електронне навчання, яке поклало початок смарт-навчанню (Smart-education). Смарт-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контенту з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Знання стають широко доступні. За допомогою інтерактивних технологій педагогічний персонал післядипломної педагогічної освіти взаємодіє із програмною системою, обирає та аналізує ту інформацію, яка йому потрібна. Смарт-навчання включає навчальні інтегровані курси, які містять мультимедійні фрагменти, зовнішні електронні ресурси. Добре себе зарекомендували також такі сучасні освітні технології як: фокус-групи, інтерв’ю перед камерою, рольові ігри, спільні дискусії, міні-лекції.

Висновок

Отже, освітня інноватика може бути представлена як система новаторських ідей та нововиявлених закономірностей, що дозволяє цілеспрямовано проектувати і організовувати педагогічний процес викладачів післядипломної освіти з метою створення оптимально сприятливої ситуації для розвитку особистості, здатної до успішної життєдіяльності у швидкозмінних умовах сучасного суспільства. У січні 2020 року на міжнародному економічному форумі в Давосі академік Харарі Ю. зазначив, що коли люди будуть вільні в інноваціях, мільйони людей будуть жити довше, щасливіше і здоровіше. Люди повинні вірити в технології для вирішення великих проблем.

Список використаних джерел

 1. Аніщенко О. В. Технології особистісно-професійного розвитку у контексті формування інноваційного потенціалу особистості. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 2. Київ. 2014. С. 7-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_2_3
 2. Андрагогические аспекты повышения квалификации педагогов: информационно-методический сервис «Профиль роста». Монография. Пенза. МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. C. 90-93
 3. Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць Житомир.Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2014. С. 12-28
 4. Всесвітній економічний форум у Давосі. Підсумки 50-ї ювілейної зустрічі. URL: https://www.rbc.ua/static/longread/davos_ukr/index.html
 5. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. УкрІНТЕІ. 2019. 404 с. URL: http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/materyaly_mon_end.pdf
 6. Якухно І. І. Сутність, принципи і функції інноваційного педагогічного процесу в регіональній системі післядипломної освіти URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/yakyhno.htm


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама