Качура В.А. Особливості підготовки фахівців до навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку в Російській Федерації

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Качура Вікторія Анатоліївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто особливості підготовки фахівців до навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку в Російській Федерації. Розглянуто особливості навчання майбутніх педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах Росії, зазначенні вимоги до професійної підготовки вчителя англійської мови.

Ключові слова: модернізація, система освіти, вимоги, підготовка фахівців, початкова школа.


В статье рассмотрены особенности подготовки специалистов к обучению английского языка детей младшего школьного возраста в Российской Федерации. Представлена специфика обучения будущих педагогических кадров в высших учебных заведениях России, определенны требования к профессиональной подготовке учителя английского языка.

Ключевые слова: модернизация, система образования, требования, подготовка специалистов, начальная школа.


Peculiarities of English teacher training for primary school children in Russian Federation are presented in the article. It is considered the peculiarities of training future teachers in higher education institutions of Russia, stated the requirements for professional training of English teacher.

Key words: modernization, the system of education, requirements, specialist training, primary school.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасному суспільстві англійська мова є міжнародною, володіння нею відкриває більше можливостей для спілкування не лише в своїй країні, а й за її межами. Від так вивчення англійської мови є ще більш актуальним елементом програми навчальних закладів середньої та вищої освіти не лише в Україні, а й в країнах СНД, зокрема в Російській Федерації. Оскільки, російська система освіти конкурує з системами передових країн світу, особлива увага приділяється модернізації російської освіти. У концепції модернізації особливо підкреслюється необхідність розвитку молодшого школяра. Все більшої актуальності набуває підготовка висококваліфікованих вчителів іноземних мов, які б володіли сучасними підходами у навчанні іноземної мови у початковій школі [4]. Навчання англійської мови у початковій школі має велике значення, оскільки саме у молодшому шкільному віці у дітей активно закладаються психолінгвістичні основи формування іншомовних вмінь та навичок, що обумовлює і підкреслює важливість і актуальність належної професійної підготовки вчителів англійської мови, оскільки безпосередньо від вчителя залежить ефективність навчально-виховного процесу, засвоєння учнями іншомовних знань, умінь та навичок [2;5].


Отже, сучасний стан освіти зумовлює необхідність у зміні напрямків роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя англійської мови нового покоління у вищих навчальних закладах зокрема у Російській Федерації.


Аналіз досліджень

Підготовку майбутніх вчителів до навчання англійської мови в початковій школі досліджували такі російські та українські вчені як Н.П. Баранова, П.К. Бабінська, Н.В. Демченко, В.М. Філатов, І.Л. Бім, Н.Д. Гальскова, Я.М. Колкер, О.В. Котенко, В.Н. Карташов, Г.В. Рогова, Т.Е. Сахарова, Н.Л. Московська, І.Н. Верещагіна, які наголошували на необхідності формування основ оволодіння іноземною мовою на початковому етапі, оскільки цей етап є фундаментальним і впливатиме на наступні етапи навчання іноземної мови.


Загальнотеоретичні основи підготовки майбутніх вчителів до здійснення процесу навчання і виховання розглядали наступні науковці: О.А. Абдуллина, Е.П. Білозерцева, М.І. Волошкіна, С.Б. Елканова, Т.А. Ільіна. Найповніше теоретичне обґрунтування проблем професійно комунікативної підготовки вчителя іноземної мови в Росії розробив Ю.В. Єрьомін.


Постановка мети дослідження

Проблема підготовки майбутніх вчителів англійської мови в початковій школі є актуальною завжди. Зміни в світі впливають на освіту, і постає питання, яким вимогам підготовки має відповідати студент як майбутній вчитель англійської мови в початкових класах в епоху модернізації, зокрема російської освіти.


Мета статті полягає у дослідженні особливостей методичної підготовки вчителів до навчання англійської мови в початковій школі Російської Федерації у контексті сучасних вимог до професійної підготовки вчителя англійської мови у Російській Федерації.


Виклад основного матеріалу

Підвищення ефективності та якості професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах можливо за умови переважання пошукового підходу до діяльності викладачів і студентів на всіх етапах навчального процесу. Принцип варіативності, проголошений в російській освіті, дає можливість вищим навчальним закладам вибирати будь-яку модель педагогічного процесу, включаючи авторську [1]. У цих умовах викладачеві іноземної мови у ВНЗ надана певна свобода творчості, свобода вибору інноваційних моделей і технологій навчання, які якісно перетворюють сучасний освітній процес.


У Російській Федерації на сьогодні підготовка вчителів іноземних мов в початковій школі здійснюється в 16 вищих педагогічних навчальних закладах. Провідним з них є Московський державний педагогічний університет, у якому теоретико–лінгвістична підготовка майбутніх учителів здійснюється на спеціальних курсах теоретико–лінгвістичного циклу. Практична лінгвістична підготовка включає засвоєння нормативних знань з різних розділів мови, а саме – практичної фонетики, граматики, лексики. Однак, філологічна підготовка студента не зводиться до його лінгвістичної освіти. Учитель повинен мати широку загально-філологічну базу. Йдеться про знання з літератури, історії, країнознавства, лінгвокраїнознавства, мистецтва та інших галузей загальної філологічної підготовки вчителя. Комунікативна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови на факультеті початкової освіти здійснюється, головним чином, на практичних заняттях з англійської мови та удосконалюється в інтегрованому курсі дитячої англомовної літератури у студентів 5 курсу, в якому навчання відбувається англійською мовою і має на меті вільне користування усіма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) [3].


В свою чергу Керемовський педагогічний коледж готує спеціалістів зі спеціальності «Вчитель початкової школи з додатковою підготовкою з іноземної мови». Підготовка майбутніх вчителів відбувається за трьома напрямками роботи. До першого напрямку відносяться загально гуманітарні та соціально-економічні предмети (основи філософії, основи права тощо) і спеціальні дисципліни (психологія, педагогіка, корекційна і спеціальна педагогіки, основи педагогічної майстерності, вікова анатомія, філологія, гігієна, вступ до педагогічної професії тощо). Вище згадані дисципліни формують професійну і загальнокультурну компетенції майбутнього вчителя.


Наступний напрям включає в себе предметну підготовку студента, у процесі якої проводиться робота з формування комунікативної компетенції студента, що відповідає стандартам середньої професійної освіти. Програма «Практичний курс іноземної мови» включає у себе наступні елементи: «Практична фонетика», «Практична граматика», «Практика усного мовлення», «Практика писемного мовлення», «Основи лексикології», «Основи стилістики», «Теорія і практика перекладу», «Домашнє і аналітичне читання». Студенти також вивчають «Лінгвокраїнознавство і країнознавство», «Латинська мова і антична культура», а також другу іноземну мову. Особливе місце посідає курс «Теорія і методика навчання іноземній мові». Наведені дисципліни формують у майбутніх вчителів уміння і навички необхідні для оволодіння іноземною мовою, студенти вчаться узагальнювати, аналізувати, що розвиває їх професійні вміння та готує до роботи у ЗОШ.


Останній напрям – пов'язаний з педагогічною практикою, якій належить особлива роль. Практика відбувається протягом всіх навчальних років студента. В свою чергу практика проходить у три етапи.


Перший – педагогічно орієнтований етап, куди входять «Вступ до спеціальності», який допомагає студентам адаптуватися у професійному середовищу, зрозуміти специфіку діяльності вчителя; «Помічник класного керівника», де студенти мають змогу ознайомитися з особливостями організації педагогічного процесу в початковій школі (тут у студента формуються наступні вміння: вивчати дітей, спостерігати за їх психологічними особливостями, їх діяльністю).


Другий етап – педагогічно-професійний, до якого входить «Позакласна робота з іноземної мови». Завдання цієї практики полягає у формуванні у студентів уявлення про роль позакласної роботи у виховному освітньому процесі. Майбутні вчителі на цьому етапі мають можливість планувати позакласні заняття за програмою, відпрацьовувати уміння з організації різних форм роботи тошо.


Наступний етап практики – «Практика пробних занять з іноземної мови у початковій школі». Основна мета полягає в адаптації студентів другого курсу до умов школи, аплікуванні теоретичних знань на практиці під керівництвом методиста і вчителя школи. Пробні заняття практикуються і на третьому курсі у основній школі (5-9 класи).


Заключним етапом педагогічної практики є переддипломна практика студента-майбутнього вчителя, яка має комплексний характер і має на меті мобілізувати всі отриманні студентом знання. Оскільки заняття студент має спланувати і провести самостійно, це спонукає його згадати, об’єднати і реалізувати раніше набуті знання.


Студенти, окрім теоретичних занять і педагогічної практики, мають змогу творчо розвиватися, відвідуючи наступні факультативи: «Англомовні країни», «Аудіо і відео заняття», «Робота з пресою», «Друга мова», «Англійський театр» а також гурток науково-дослідних занять, творчі і педагогічні майстерні. Студенти приймають участь у науково-практичних конференціях різних рівнів.


Висновок

Система освіти в Російській Федерації сьогодні поєднує як традиційні, так і інноваційні елементи у підготовці сучасного фахівця, в нашому випадку, вчителя початкових класів. Підготовка сучасного фахівця є важливою і сучасною темою, яка завжди залишається актуальною і потребує подальшого дослідження.


Список використаних джерел

  1. Безукладников Л. Э. Развитие личности будущего учителя как залог успешности формирования профессиональных компетенций / К. Э. Безукладников // Сборник статей «Профессиональная компетентность педагога». – Ч. 2. – ПОИПКРО, Пермь, 2006. – 158 с.
  2. Воронина Г. И. Иностранные языки в начальной школе / Г. И. Воронина, Э. И. Соловцова. – М.: АПК и ПРО, 2002. – 200 с.
  3. Мельникова Г. Т. Методическая подготовка будущих учителей иностранных языков в современных условиях / Г. Т. Мельникова // Традиции и новаторство в гуманитарных исследованиях: Сб. науч. тр. посвящ. 50-летию ф-та иностр. яз. Мордов. гос. ун-та им. Н. П. Огарева [Редкол.: Ю. М. Трофимова (отв. ред.) и др.] – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. – 256 c.
  4. Синяева О. В. Формирование готовности будущего преподавателя иностранного языка к иноязычной коммуникации в условиях поликультурной среды: Дис. канд. пед. наук / О. В. Синяева. – Магнитогорск, 2002. – 180 с.
  5. Филатов В. М. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе: Учебное пособие для студентов педагогических колледжей / под ред. В. М. Филатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 416 с. – (Среднее профессиональное образование)


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама