Киричук В.О. Моніторинг особистісного розвитку дітей шкільного віку засобами інтернет-технологій

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Киричук Валерій Олександрович (Kyrychuk Valeriy) - доцент кафедри психології управління ЦІПО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ

Зміст

Вступ

Всебічний особистісний розвиток учнів закладів загальної середньої освіти є метою системи освіти нашої країни, що зазначено в новому Законі України «Про освіту».

Реалізація мети системи освіти може бути забезпечена гармонійним поєднанням гуманістичної педагогіки, якісного медичного обслуговування, психологічної підтримки та соціального супроводу учнів закладів загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) за умови співтворчості і тісної взаємодії всіх учасників освітнього середовища.

Задля реалізації цієї мети у співпраці з групою вчених, педагогів, психологів НАПН України та медиків НАМ України розроблено та практично апробовано інноваційну особистісно-розвивальну систему (далі ОРС), що автоматизована в спеціально створеній комп’ютерній програмі – хмарному сервісі управління освітнім процесом «Універсал-онлайн». Сайт сервісу: www.universal-online.org

Сервіс складається з дев’яти технологічних модулів, які утворюють в цілісній особистісно-розвивальній системі три блоки: цілепокладання, проектування, розвитку.

Для визначення ефективності освітнього процесу в ЗЗСО, що зареєстровані і використовують хмарний сервіс «Універсал-онлайн» з 2001 року проводиться моніторинг особистісного розвитку учнів в динаміці протягом навчального року.

Діагностичні зрізи в 1-11 класах здійснюються в онлайн-режимі за чотирма сферами: фізичною (9 критеріїв), психічною (34 критерія), соціальною (51 критерій) і духовною (10 критеріїв).

Особистісний розвиток дітей шкільного віку тестується кожний семестр навчального року (весна, осінь) протягом дев’ятнадцяти років у чотирнадцяти регіонах і містах України.

Всього зареєстровано в сервісі більше 800 тисяч учнів і батьків, а також біля 6 тисяч педагогічних та медичних працівників. Основними методами емпіричного дослідження є групове та особистісне тестування учнів, класних керівників, батьків учнів, занесення даних фізичного розвитку учнів медичними працівниками.

Хмарний сервіс складається з дев’яти технологічних модулів і передбачає проектування особистісно-розвивального змісту в освітньому процесі ЗЗСО на реалізацію задач особистісного розвитку учнів (індивідуальних, групових, колективних) та виховних завдань закладу в цілому, що конструюються автоматично за результатами комплексної діагностики учасників освітнього процесу (учнів, педагогів, батьків та занесення даних за фізичним розвитком учнів медичними працівниками).

Вибір діагностичних методик для учасників освітнього середовища проведено автором з врахуванням вікових і статевих особливостей, чинників і факторів впливу на особистісний розвиток дітей віком від 4 до 20 років.

Як результат, для дослідження особистісного розвитку дітей шкільного віку в хмарному сервісі є діагностичні методики:

 • «Соціометрія» (координатно-соціаграмний аналіз статусної структури учнів класного колективу);
 • «Ціннісні орієнтації» в системі взаємостосунків учнів в класному колективі;
 • «Життєва активність учнів» за основними групами видів діяльності;
 • «ДВОР – вади особистісного розвитку учнів (психо-соціальний розвиток);
 • «Ціннісні пріоритети» (духовний розвиток особистості учня);
 • «Ставлення батьків до дитини» (або осіб, які їх замінюють);
 • «Домінуюча система сприйняття» учня та класного колективу;
 • «Навчальна активність учня» та класного колективу;
 • «Аналіз результатів фізичного розвитку» (стан фізичного розвитку учнів).

За результати тестування сервіс створює таблиці, матриці, діаграми тощо, (більше 500 варіантів вибірок), а також психолого-педагогічні характеристики на учня і класний колектив, психолого-педагогічні рекомендації щодо особистісного розвитку дитини і класного колективу в цілому, для всіх учасників освітнього середовища. Функціями сервісу також передбачено створення:

 • зведених статистичних звітів у формі таблиць, діаграм за результатами діагностики закладу освіти в цілому та зведені дані закладів освіти територіальної громади, району, міста, області і країни в цілому;
 • списків учнів за медичними діагнозами (420 діагнозів МКХ10) та за соціальними станами (більше 100) тощо;
 • списків учнів за визначеними індикаторами ознак булінгу у прихованій та початковій фазах реалізації;
 • списків учнів з прогнозованою девіантною поведінкою за визначеними конкретними індикаторами;
 • аналіз впливу фізичного стану (включаючи медичні аспекти) на психосоціальний та особистісний розвиток кожного учня;
 • конструювання за допомогою сервісу задачі особистісного розвитку;
 • проектування проблемно-цільового змісту в освітніх проектах;
 • проектно-модульне планування реалізації проектів педагогічними працівниками;
 • творення особистісно-розвивального змісту в сценаріях уроків, системних виховних і корекційних заходах тощо.

Результати

Аналіз моніторингу особистісного та соціального розвитку учнів підтверджує достатньо високу ефективність інноваційної особистісно-розвивальної системи, що автоматизована в хмарному сервісі «Універсал-онлайн», а саме:

 • в соціальному розвитку учнів: підвищується інтеграція класних керівників в учнівських колективах в середньому на 43%, здійснюється стимулювання життєвої активності вихованців за основними групами видів діяльності, особливо: в соціально-комунікативній – на 74%, в навчально-пізнавальній – на 43%, в громадсько-корисній – на 41 %, в національно-громадянській – на 20%. тощо;
 • в особистісному розвитку: значно зменшується кількість наступних категорій учнів в класних колективах: ізольованих – на 56%, відторгнених – на 68%. Підвищується соціальний статус учнів в класних колективах на 32 %;
 • в психосоціальному розвитку: знижується тривожність на 34%, імпульсивність – на 27%, схильність до нечесної поведінки – на 43%, агресивність
 • на 27%, невпевненість – на 26%, замкненість – на 13%, асоціальність – на 23%;
 • в духовному розвитку відмічаються позитивні зміни, особливо з питань формування ціннісних пріоритетів учнів: «Я і здоров’я» – на 34%, «Я і навчання» – на 29%, «Я і праця» – на 16%, «Я і громадські доручення» – на 12%, «Я і Україна» – на 24%, «Я і моральні цінності» – на 41%.

Висновки

1) Інноваційна особистісно-розвивальна освітня система, що автоматизована в хмарному сервісі «Універсал-онлайн» є інструментом для реалізації прийнятого нового Закону «Про повну загальну середню освіту» та досягнення стратегічних цілей, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

2) Основною підставою для впровадження освітньої системи та використання сервісу є позитивні рішення Президії НАПН України, успішне проведення двох всеукраїнських експериментів (2001-2007р.) і (2007-2013р.) згідно наказів МОН України та результати першого етапу вже третього всеукраїнського експерименту з даної теми (2018-2023р.).

3) Впровадження сервісу «Універсал-онлайн» дозволяє формувати в дітей шкільного віку необхідні для життя компетентності, зберігати здоров’я, вирішувати психо-соціальні проблеми екологічним шляхом, що підтверджується результатами двадцятирічного моніторингу.

4) Використання сервісу «Універсал-онлайн» значно пришвидшує організацію освітнього процесу, робить його лише ціленаправленим і системним, що у взаємодії всіх учасників освітнього середовища позитивно впливає на всебічний особистісний розвиток учнів та профілактує професійне вигорання педагогічних працівників.

5) Сервіс «Універсал-онлайн» сертифікований Українським НМЦ практичної психології: СЕ №2640170 (протокол №12 від 14.12.2017р.), гриф МОН України (протокол №3 від 20.12.2017р.), рекомендований листом МОН України (№1/9-690 від 12.11.2018р.) для використання в закладах середньої освіти України.

Список використаних джерел

 1. Киричук В. О. Управление проектами личностного развития учеников в облачном сервисе «Универсал-онлайн»/ В. О. Киричук // Азербайджанская школа. – 2018. – №3 (648). – С. 87–10.
 2. Киричук В. О. Вплив медико-психологічних факторів на здоров’я дітей закладів середньої освіти/ В. О. Киричук, С.А. Руденко //Освіта і розвиток обдарованості, Інститут обдарованої дитини НАПН України. Серія: «Педагогіка» та «Психологія» Вип. 4 – 2018 – С. 5-10.
 3. Киричук В. О. Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад. Журнал «Освіта і розвиток обдарованості» Інститут обдарованої дитини НАПН України. Серія: «Педагогіка» та «Психологія» Вип.1 – 2018- С 5-10.
 4. Киричук В. О. Вплив на здоров’я учнів закладів середньої освіти медико-психолого-педагогічних факторів освітнього простору / В. О. Киричук, С.А. Руденко // Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: спец. темат. вип. – 2019. – С. 433-443.
 5. Киричук В. О. Упровадження системи управління освітніми проектами особистісного розвитку учнів закладів загальної середньої освіти засобами інтернет-технологій / В. Киричук // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – №2. – С. 86-89.
 6. Киричук В. О. Управління проектами особистісного розвитку обдарованих учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад / В. О. Киричук // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: Матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф. (с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, 14-15 травня 2019 р.). – К., 2019. – С. 47-59


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама