Кислинська І.Ф. Навчання іноземної мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кислинська І.Ф. – студентка IV курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини.


Анотація: У статті розглядаються особливості формування навичок вивчення іноземної мови в дітей дошкільного віку. Обґрунтовано використання новітніх методик навчання іноземної мови в дитячих навчальних закладах та рекомендації вчителям щодо врахування окремих вікових особливостей молодших школярів та специфіку засвоєння ними іноземної мови, а також їх взаємозв’язок, взаємозумовленість та динаміку розвитку. Учителю слід максимально використовувати значний потенціал молодших школярів для оволодіння іноземною мовою: мовну здібність, пластичність мозку та артикуляційного апарату, високу слухову диференційну чутливість, здатність до точної імітації, потребу в спілкуванні, зацікавлене ставлення до звукової сторони мовлення тощо.

Ключові слова: іноземна мова, діти дошкільного віку, сучасні методи навчання іншомовного спілкування.


Аннотация:В статье рассматриваются особенности формирования навыков изучения иностранного языка у детей дошкольного возраста. Обосновано использование новейших методик обучения иностранному языку в детских учебных заведениях и рекомендации учителям по учету отдельных возрастных особенностей младших школьников и специфику усвоения ими иностранного языка, а также их взаимосвязь, взаимообусловленность и динамику развития. Учитель следует максимально использовать значительный потенциал младших школьников для овладения иностранным языком: языковую способность, пластичность мозга и артикуляционного аппарата, высокую слуховую дифференциальную чувствительность, способность к точной имитации, потребность в общении, заинтересованное отношение к звуковой стороны речи и тому подобное.

Ключевые слова: иностранный язык, дети дошкольного возраста, современные методы обучения иноязычному общению.


Annotation: The features of the foreign language skills formation for the children of preschool age are examined. There have been drounded the using of the latest methodologies of foreign language studies in child's educational establishments and providing teachers with recommendations of taking into account the separate age features of junior school children and mastering specific of foreign language learning, and also their intercommunication, interconditionality and dynamics of development. A teacher of foreign language should take into account: language capacity, plasticity of brain and articulatory vehicle, high auditory differential sensitiveness, ability for an exactimitation, requirement in a communication, interested attitude toward the voice side of broadcasting and others.

Key words: foreign language, pre-school children, modern methods of teaching foreign language communication.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується новими, раніше невідомими проблемами. Найсуттєвішими з них є тенденція до глобалізації суспільного розвитку. Іноземна мова дедалі наполегливіше входить у наше життя, інтегруючи українське суспільство зі світовим культурним простором. А відтак знання іноземних мов стає потребою часу, необхідним компонентом освіченості сучасної людини.


Мовленнєве виховання дітей є однією з найважливіших умов їхнього всебічного розвитку. Вимога особистісно-орієнтованої дошкільної освіти в Україні передбачає звернення до базових якостей особистості дошкільника. У зв’язку зі стратегіями розвитку держави, та великим запитом суспільства – сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності навчання дітей дошкільного віку іноземної мови є одним із нагальних питань сучасної педагогічної системи. Отже важливим питанням є пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей дошкільного віку до якісного іншомовного спілкування, оскільки на сьогодні ця проблема знаходиться на стадії дослідження.


Аналіз досліджень

За останній час опубліковано велику кількість наукових праць з означеної проблеми, що пояснюється ефективністю засвоєння іноземної мови саме в дошкільному віці, сенситивному для оволодіння мовами (В. Альперіна, Л. Виготський, І. Вронська, Н. Імедадзе, В. Колечко, О. Першукова, Т. Полонська), а також тим, що в дитячому дошкільному закладі існує можливість створення комунікативних ситуацій, максимально сприятливих для засвоєння дитиною іноземної мови (О. Бахталіна, І. Вронська, Н. Імедадзе, О. Негневицька, О. Рейпольська, О. Шахнарович, Т. Шкваріна).


Постановка мети дослідження

Питання щодо віку дітей для початку навчання іноземних мов, залишається наразі дискусійним. Деякі вчені (І. Веронська, Н. Імедадзе, Л. Калініна, Н. Ронже, О. Митецька, О. Протасова) наполягають на ефективності навчання дітей іноземних мов, з моменту народження до 3-х років у колі сім’ї, за відомим класичним принципом “одна особа – одна мова”. На думку М. Монтессорі сенситивний період для вивчення іноземних мов – це вік від 2-х до 7-ми років [2, c. 15].


Більшість же вчених вважає найбільш сприятливим, для початку навчання іноземних мов дітей, вік від 4 до 6 років (А. Гергель,О. Негневицька, Т. Полонська, Е. Пулгрем, В. Пенфілд, З. Футерман, Т. Шкваріна, та ін.). Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті стало вивчення сучасних тенденцій навчання іноземних мов дітей дошкільного віку, а зокрема методи визначення ефективності навчання іншомовного спілкування, за допомогою яких відбувається підготовка дітей дошкільного віку відповідно до психологічних засад комунікативного, сугестивного та методу повної фізичної реакції.


Виклад основного матеріалу

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства. У теоретичних дослідженнях мовленнєвий акт розглядають як чинник мовленнєвої діяльності, який можливий за умови виникнення певної мовленнєвої ситуації й орієнтування в ній. Мовленнєва діяльність завжди має комунікативний характер, адже формування та розвиток її якісних характеристик реалізується в процесі мовленнєвого спілкування. Поступовий розвиток у дітей мовленнєвих умінь і навичок суттєво впливає на процес спілкування, істотно збагачує, удосконалює його.


Вивчення іноземної мови в цьому віці корисно всім дітям, незалежно від їх стартових здібностей, оскільки це:

• стимулює мовленнєвий і загальний розвиток дітей і підвищує цінність дошкільного навчання, як фундаменту початкової освіти;

• створює сприятливу вихідну базу для оволодіння іноземною мовою, а також для подальшого навчання мови;

• залучає дітей до культури інших народів, формуючи тим самим свідомість;

• має безумовно позитивний вплив на розвиток психічних функцій дитини: її пам’яті, уваги, мислення, сприйняття, уяви;

• забезпечує можливість більш раннього завершення вивчення першої мови і підключення другої.


Вивчення іноземних мов на ранньому етапі має розглядатися як засіб розвитку особистості дитини з урахуванням її мотивів, інтересів і здібностей. Доведено, що дитина розвивається, виховується, пізнає світ і себе через спілкування і мовленнєву діяльність. Вивчення іноземних мов у ранньому віці спрямоване на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку у найбільш сприятливий для них період. Унікальна схильність дитини до вимови, до сприйняття іноземних мов визнана багатьма дослідниками. Особливості оволодіння дошкільниками іноземними мовами пов’язані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю до спілкування, спонтанністю оволодіння новими знаннями.


Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики й інтонації мовлення. Вік від народження до шести років життя є сенситивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Вивчення іноземних мов не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння нею в подальшому іншими мовами. На думку таких учених, як М. Бонк, Л. Венгер, Р. Рогова, Л. Виготського, Є. Негневицкої, А. Шахнарович вивчення іноземних мов позитивно впливає на загальний психічний розвиток дитини, мовні здібності, розширення загального кругозору.


Ефективність навчання іноземних мов здебільшого залежить від обраного підходу до навчання. Для ефективності вивчення іноземної мови дітям слід давати матеріал в ігровій формі. Велика кількість ігор робить процес навчання цікавим, радісним і бажаним. Дидактичні ігри, як зазначає Т. Шкваріна, покликані своїм змістом здійснювати навчання, нести в собі навчальні завдання, розв’язання яких має реалізовуватися засобами активної, захоплюючої ігрової діяльності [3, c. 45].


Ученими було встановлено, що найбільш сприятливі умови для засвоєння мови представлені в ігровій діяльності дітей [4].


Як зазначає О. Бойко організоване педагогічне втручання у сенситивний період мовленнєвого розвитку дітей не тільки сприяє запобіганню помилок, але й дозволяє дошкільникам опанувати розмовну форму іноземних мов [1]. Історія методики навчання іноземних мов завжди була зорієнтована на пошуки найбільш раціонального методу навчання дітей. Завжди методи навчання іноземних мов були у тісному взаємозв’язку із запитом суспільства, навіть зміст та завдання навчання мови, а подекуди і вибір самої мови залежав від цього. Отже на сучасному етапі, коли практичність використання мови стоїть на першому місці, ми маємо віднайти методи, які в найбільшій мірі будуть допомагати готувати дітей до іншомовного спілкування. Фахівці, що займаються навчанням іноземних мов дітей мають використовувати різноманітні форми і методи, що сприятимуть мовленнєвій активності дітей.


Висновок

Іншомовне мовлення дітей дошкільного віку відіграє важливу роль у психічному, особистісному, соціальному розвитку, іноземні мови виступають як засоби формування вмінь усного спілкування дітей дошкільного віку. Використання методів зазначених вище, у поєднанні з іншими методами дає позитивний результат при підготовці дітей до іншомовного спілкування. Інтеграція цих методів сприяє активізації іншомовного мовлення, а також готує дитину до переходу на наступний етап вивчення іноземних мов у школі. Перспективою подальших наукових розвідок вважаємо дослідження проблем інтегрованого підходу до навчання іноземних мов дітей дошкільного віку. Підсумовуючи сказане, ми дійшли висновку, що будучи першою освітньою ланкою в житті людини, дошкільна освіта повинна допомагати дитині збагачувати свої знання та реалізувати природний потенціал. Оволодіння іноземною мовою представляється одним із шляхів входження дитини до полікультурного соціуму.


Список використаних джерел

  1. Бойко О. В. Особливості формування мовленнєвої активності у дітей на заняттях з іноземної (англійської) мови / О. В. Бойко // Наукові записки Ніжин. Держ. ун-ту імені М. Гоголя: наук. журн. / за ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ, 2006. – С. 45-48.
  2. Зубенко Т. В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи / Т. В. Зубенко. – Миколаїв: МДУ імені В. О.Сухомлинського, 2006. – 120 с.
  3. Шкваріна Т. М. Англійська мова для наймолодших [Текст]: програма, методичні рекомендації, розробки занять / Т. М. Шкваріна. – Х.: Видавнича група "Основа", 2005. – 176 с. – (Бібліотека журналу “Англійська мова та література”; вип. 12 (24).
  4. Першукова О. Рольова гра на заняттях з іноземної мови / О. Першукова // Дошкільне виховання. – 2001. – № 10. – С. 18–19.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама