Клименко Л.О. Способи розвитку уваги учнів на уроках англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Клименко Л.О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті проаналізовано значущість розвитку уваги на уроках англійської мови у школі. Представлено форми, прийоми та засоби організації навчально-виховного процесу, що впливають на розвиток уваги учнів на уроках англійської мови в початковій школі.


Ключові слова: увага, молодший шкільний вік, англійська мова, форма роботи, прийом.


Аннотация: В статье проанализирована значимость развития внимания на уроках английского языка в школе. Представлены формы, приемы и средства организации учебно-воспитательного процесса влияющие на развитие внимания учащихся на уроке английского языка в начальной школе.


Ключевые слова: внимание, младший школьный возраст, английский язык, форма работы, прием.


Annotation: The article analyzes the importance of attention in the English lessons at school. Presented Forms, methods and means of educational process organization influencing on the development of pupils’ attention in the English lessons at primary school are considered.


Key words: attention, primary school age, English language, a form of work, method.


Зміст

Постановка проблеми

Сьогодні у великому потоці інформації темп життя людини прискорюється, посилюється розвиток різноманітних форм масової культури та збільшується обсяг знань, необхідних для життя сучасної людині, відбуваються зміни у суспільстві. Означенні чинники впливають на загальний розвиток дітей, на психічні процеси у дитини, соціальну значущість кожної особистості. Прийнято вважати, що завдання школи - не тільки дати учням певну кількість знань, але й навчити їх користуватися всіма психічними функціями та процесами - мисленням, пам'яттю, увагою, уявою.


На нашу думку, особливе місце посідає увага, адже вона притаманна будь-якому пізнавальному процесу. Увага відігріє істотну роль у регуляції інтелектуальної активності. Психічна діяльність не може протікати цілеспрямовано, якщо людина не сконцентрується на тому, що вона робить. Тобто, якщо вона постійно буде відволікатися на все, що відбувається навколо неї, то вона просто не зможе виконати завдання або роботу якісно та вчасно. На думку П.Я. Гальперіна, увага не буває самостійним процесом, вона відкривається як спрямованість, настроєність і зосередженість будь-яком психічної діяльності на своєму об'єкті, лише як сторона чи властивість цієї діяльності [1].


Аналіз досліджень

Проблемами дослідження уваги займалися чимало як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Над її вивченням працювали: А.А. Ухтомский, який наголошував, що в мозку завжди є домінуючий, пануючий осередок збудження; І.П. Павлов, який виокремлював, що в мозку людини існує найбільш збуджена ділянка, яка повністю забезпечує роботу свідомості. Цю ділянку згодом Павлов назвав домінантною. Вони висували безліч теорій щодо уваги, але незважаючи на значну кількість досліджень, проблема уваги не стала менш значимою. Як і раніше продовжуються суперечки про природу уваги. Але практично всі дослідження зосереджуються на індивідуальності уваги [1].


Постановка мети дослідження

Мета статті - визначити способи розвитку уваги в учнів молодшого шкільного віку на уроках англійської мови. Завданням є сформувати різні шляхи щодо удосконалення уваги в учнів на уроках англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Значення уваги у пізнавальній діяльності людини підкреслює К.Д Ушинський, наголошуючи, що увага – це єдині двері нашої душі, через які входять у неї всі почуття і всі образи, а тому вихователь повинен добре ознайомитися з цією здібністю, щоб уміти діяти на неї, щоб уміти держати розкритими ці душевні двері [5].


Увага - це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях [6].


Навчання в школі вимагає високої концентрації уваги, здатності зосереджуватись на змісті навчальної діяльності та одночасно відволікатися від сторонніх стимулів, що потребує вольових зусиль. Найменша неуважність протягом короткого часу може спричинити нерозуміння всього подальшого пояснення, оскільки засвоєння певних частин навчального матеріалу можливе лише на основі розуміння та усвідомлення попередніх суджень.


Необхідною умовою успішного навчання є тренування властивостей, розвиток уваги. Але тут можуть виникнути труднощі пов'язані з певним типом нервової системи, а також з рівнем обізнаності учня, з індивідуальними особливостями учнів. На увагу впливають потреби і мотивація. Педагоги та батьки повинні тримати ці важелі в руках і за допомогою них розвивати саму увагу дитини. Одним з найважливіших факторів, що прискорює становлення ролі уваги є зацікавленість школяра в навчанні. Цікавість виникає в тому випадку, коли при поясненні нового матеріалу і подальшому його закріпленні в учнів відбувається активна мисленнєва діяльність. Виходячи з цього можна сказати, що все, що стимулює розумову активність сприяє сконцентруванню уваги школяра на учбовій роботі [2].


Ще одним із способів активного розвитку довільної уваги є формування вольових звичок - стійких навичок ефективної організації праці, побуту, спілкування, що закріпилися в поведінці і людини і стали рисою її характеру.


Основні напрями управління увагою учнів в процесі навчання та виховання, шляхи формування уваги й уважності такі:


1. Організація навчального матеріалу (його структурування, добір яскравих прикладів).

2. Використання технічних засобів навчання.

3. Організація діяльності учнів на уроці (темп, ритм, зміна діяльності).

4. Організація діяльності вчителя (організація усного і писемного мовлення вчителя, методи педагогічного впливу, оцінювання тощо).

5. Формування в учнів навичок навчальної діяльності й наукової організації праці (дія, контроль).

6. Формування в учнів мотивації учіння, стійкого інтересу до навчання, спільної трудової діяльності [2].


Аналізуючи уроки англійської мови, можна застосовувати різні вправи або завдання, які пропонують учням на розвиток уваги. Вони можуть, наприклад, інтегруватись із вивченням нової теми з англійської мови.


Для удосконалення концентрації уваги використовують вправу «How many, what and where?» («Скільки, що і коли?»). Для цього дітям презентують малюнок, на якому зображення відповідають темі, яку вони вивчають, потім вчитель забирає малюнок і починає задавати учням запитання щодо його змісту.


Для прикладу візьмемо тему «Nature». Показуємо дітям картинки з природою, потім почнемо ставити наступні запитання:


- How many trees were there on the picture? (Скільки дерев зображено на картині?)

- What was the colour of the sky? (Якого кольору було небо?)

- How many flowers were there on the flower-bed? (Скільки квітів було на клумбі?)

- Was there a bench ? (Чи була на малюнку зображена лавка?)

- The bench was green, wasn't it? (Лавка була зеленою, чи не так?)


Цей метод є ефективним не лише в психологічному аспекті, а й в навчальному, бо дозволяє краще сприймати та розуміти англійську мову на словах.


Вправа «Who is faster?» («Хто швидше?») застосовується для удосконалення та вміння розподіляти увагу.

Ось ще один спосіб розвитку уваги. Потрібно приготувати ксерокопії текстів з англійської мови – по одному аркушу кожному учню. Потім запропонувати їм якомога швидше закреслити літеру, припустімо «С» і «K». Завдання можна ускладнити – провести змагання, хто швидше викреслить літеру «C», а «K» – підкреслить. Перевірку можна здійснювати через обмін аркушами.


Використання даного методу можна скомбінувати з вивченням нових слів, які будуть подаватись у тексті, що дозволить їх краще запам'ятання учнями.

Розвиток довільної уваги може покращити вправа «Questions» («Запитання»). На початку уроку вчитель пропонує кожному учневі вигадати мінімум по два цікавих запитання за матеріалом уроку. Наприкінці заняття провести конкурс на найкраще запитання. Ця вправа допоможе учням бути сконцентрованими та уважними на протязі всього уроку, а також допоможе їм удосконали навички щодо складання речень на англійській мові, що є досить проблемним на протязі навчання дітей англійської мови.


Розвиток уваги можна проводити і на самому початку уроку, при повторенні лексики вивченої на попередньому занятті, і в кінці – при узагальненні уроку. Для цього застосовуються вправи «Be attentive» («Будьте уважними»): Ось їх алгоритм:


1. Учитель зачитує слова з недавно вивченої учнями теми з англійської мови, наприклад, «Weather» («Погода»): rain, snow, warm, cold, dry, bright. Потім запитує в якому слові є літера «r» (What word does have letter «r»?).

2. Після вивчення теми «Professions» («Професії») учитель читає слова: doctor, policeman, saleswoman, teacher, driver, cook. Потім запитує учнів яке слово було другим серед перелічених («What was the second word?»).


Пропонуємо зразки ігор, спрямованих на розвиток уваги.

Гра «Spies» («Розвідники»). Використання цієї гри дасть змогу попри розвиток концентрації уваги, ще й домогтися активного залучення учнів у роботу протягом усього уроку. Вона полягає в тому, що на початку заняття дітям дається завдання, що саме їм слід відстежувати впродовж уроку (кількість тих, хто відповідали з місця, біля дошки, кількість питань, які форми роботи застосовувалися, хто був тямущим у чому?). Наприкінці заняття перевірити. Це можна зробити у вигляді змагання.


Гра «Сounting togеther» («Рахуємо разом») дасть змогу удосконалити переключення та розподіл уваги. Цей метод можна застосовувати, коли учні на уроці англійської мови вивчають операції з числами. Учасники гри повинні по черзі виконувати додавання чи віднімання чисел.


Прикладом може бути даний алгоритм:


1-й учасник називає число: nine (9);

2-й називає знак: plus (+);

3-й називає число: three (3);

4-й називає знак: is (=);

5-й називає суму: twelve (12);

6-й називає нове число.


Той, хто помилився вибуває з гри. Цей метод дозволяє розвивати не лишу властивості уваги, а й збагатить їх рецептивно-продуктивне відтворення з англійської мови [3].


Гра «The Game of Indians» («Гра індійців») забезпечить розвиток довільної уваги. Двом гравцям на короткий час показують одразу багато предметів, після цього їх накривають, а кожний з учасників окремо говорить ведучому, що він бачив, намагаючись назвати ведучому якомога більше предметів, які він бачив на англійській мові.


Ця гра застосовується для кращого засвоєння учнями лексикології англійської мови з певної теми, наприклад «School accessories». Можна використати такі прилади: pen, pencil, book, excise-book, ruler, rubber, pencil-box, point, chock (ручка, олівець, книжка, зошит, лінійка, стиральна гумка, пенал, указка, крейда) [4].


Кожен учитель, готуючись до свого уроку, повинен наперед визначити ті властивості та види уваги, які він хоче удосконалити в учнів, а потім підбирати відповідні форми та методи. Розвиток уваги в учнів повинно починатися з поданням нового матеріалу, або повторенням раніше вивченого, що є неважким у виконанні, завдяки різноманітності та структурності англійської мови.


Висновок

Увага відіграє велике значення в процесі навчання. Її роль в житті людини дуже велика. Від уваги в великій мірі залежить ефективність багатьох видів людської діяльності, бо саме за її допомогою більш повноцінними стають інші психічні процеси. Увага - одна з ознак волі, адже де її немає, там немає і свідомого відношення людини до того, що вона робить.


Правильна організація уваги має велике значення для психічної діяльності дитини, сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу. Навчаючи учнів англійської мови , не слід забувати про роль уваги. Чим краще діти будуть концентрувати свою увагу на навчальному матеріалі, тим краще вони її запам’ятають та будуть використовувати в житті. Також слід обережно готувати матеріали для уроку. Якщо матеріал буде не цікавим для учнів, не досить яскравим , то й учні, якби вчителеві не хотілося, не будуть звертати на це увагу.


Список використаних джерел

  1. Гальперин П.Я. Введение в психологию / Гальперин П.Я.. – М: Книжний дом, 2002. – 336 с.
  2. . Методика навчання іноземних мов у початковій школі:навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. -К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 356 с.
  3. Салагуб О.М. Цікаві вправи на розвиток стійкості уваги / Салагуб О.М.. // Розкажіть онуку. – 2003. – №7. – С. 42.
  4. Терещенко О.А. Ігрові вправи для розвитку уваги / Терещенко О.А.. // Розкажіть онуку. – 2004. – №1. – С. 70 –71.
  5. Ушинський К.Д. Собрание педагогических сочинений / Ушинський К.Д.. – М, 1974.
  6. Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки / Фіцула М.М., Степанов О.М.: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 528 с. (Альма-матер).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама