Когут К.А. Навчання англійської мови дітей дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Когут К.А. – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, напрям підготовки «Філологія. Українська мова та література»

Анотація: У статті аналізуються традиційні та сучасні методи навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Охарактеризовано психологічні особливості готовності дітей до вивчення другої іноземної мови, використання методів на практиці.

Ключові слова: іноземна мова, ігрова ситуація, метод повної фізичної реакції, мультимедійні засоби, комп’ютерна гра.

Аннотация: В статье анализируются традиционные и современные методы обучения английскому языку детей дошкольного возраста. Охарактеризированы психологические особенности готовности детей к изучению второго иностранного языка, использование методов на практике.

Ключевые слова: иностранный язык, игровая ситуация, метод полной физической реакции, мультимедийные средства, компьютерная игра.

Annotation: The article analyzes traditional and modern methods of teaching English to preschool children. Features of psychological readiness of children to study a second foreign language, the use of it in practice are characterized.

Key words: foreign language, game situation, a method of total physical response, multimedia, computer game.

Зміст

Постановка проблеми

Не буде новизною той факт, що знання англійської мови – важлива конкурентна перевага, і не лише для окремо взятої людини, але і для країни в цілому. Англійська – ключова мова сучасного інформаційного простору. Обсяг і якість знань, які можна отримати, знаючи англійську, значно вищі, ніж якщо ви володієте будь-якою іншою іноземною мовою. Отож перевага володіння англійською не лише в тому, що можна спілкуватися з носіями мови, а й можливість постійно підвищувати свій професійний рівень і підтримувати контакти з колегами і працедавцями з усього світу. Тому сучасна освіта в Україні передбачає вивчення іноземної мови, зокрема англійської, принципово важливої складової процесу освіти, починаючи з дошкільного віку дитини.

Аналіз досліджень

Проблемами навчання іноземної мови дітей дошкільного віку займалось чимало науковців. Так, О. Глухарєва розглядала використання наочності під час навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, О. Матецька вказувала на важливість використання мовної гри під час вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку, З. Нікітенко розкрила роль та функції підручника у навчанні дітей іноземної мови. [1]

Саме у дошкільному віці дитина є найбільш чутливою до мовних явищ. Одночасно з орієнтацією на зміст слів вона виявляє неабияку цікавість до звукової форми слова. Тому багатьох батьків на сьогоднішній день турбує питання – чи доцільно починати вивчати англійську мову дошкільнятам? Ще К.Ушинський писав: «Дитя привчається за декілька місяців так говорити іноземною мовою, як не може привчитися за декілька років». Оволодіння дітьми іноземною мовою стає можливим ще й тому, що для дітей характерне найбільш гнучке та швидке запам’ятовування мовного матеріалу.

Постановка мети дослідження

Мета статті – проаналізувати особливості традиційних та сучасних методів навчання англійської мови дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу

Потреба навчання дитини другої мови не викликає сумніву, і обумовлена умовами у яких виховується дитина, функціонуванням другої мови в соціумі, рівнем її загального розвитку. Спеціальне навчання дитини другої іноземної мови можна починати з 3-х років. [5, ст. 24]

Т. Шкваріна звертає особливу увагу на основні методи вивчення англійської мови: перекладні, прямі, непрямі, методи М. Уеста та сугестивний (метод навіювання). Серед методів репродуктивного оволодіння мовою найбільш дієвими є усний метод г. Пальмера, аудіолінгвальний та аудіовізуальний методи. [5, ст. 15-16]

Оскільки гра є провідним видом діяльності дошкільнят, вони повинні постійно перебувати в умовах уявної мовної ігрової ситуації. Наприклад, для формування мовних навичок та закріплення назв кольорів пропонується гра « У детектива». Тато Карло прийшов до поліції і повідомив, що зник його син Буратіно (Роль поліцейського виконує вчитель, роль тата Карло виконує учень). Поліцейський просить описати його: «Describe!». Дивлячись на картинку дитина відповідає на запитання:

Вчитель:What color is his hair?

Учень: Fair; (black, brown)

Вчитель: What color are his eyes?

Учень: Blue; (black, brown, grey)

Вчитель: What color is his mouth?

Учень: Red; (pink) [5, ст. 138-139]

Модельною схемою кожного заняття має бути уявна ігрова ситуація. З перших занять діти мають обрати собі героя (це може бути Буратіно, Принц, Попелюшка та інші). На кожному уроці діти розігрують уявні ситуації «у магазині», «у лісі», «на подвір’ї» і т.д., тим самим удосконалюючи навички говоріння, аудіювання, поповнюють свій словниковий запас.

Крім «традиційних» методів вивчення англійської мови, все більшого поширення набуває метод повної фізичної реакції (TPR - скорочено від повної назви методу англійською мовою «Total Physical Response»). Це метод навчання іноземної мови через використання фізичних рухів, як реакції на усні стимули, команди, інструкції. Для молодшого школяра цей метод застосовується у вигляді рухливих ігор. Оскільки дітям притаманне бажання постійно гратися, фантазувати, рухатись, цей метод ідеально підходить для дітей дошкільного віку. Ф. Гуен, Г. Палмер, Дж. Ашер першими почали досліджувати здатність дітей вивчати мову через виконання фізичних дій. Дослідження даного методу змусило Дж. Ашера зацікавитися, чому «повна фізична реакція» дає такі надзвичайні результати. Саме при сприйнятті усного мовлення розуміння є первинним. Це твердження і стало початком для розвитку теорії TPR. Дієвість цього методу пояснюється тим, що реагуючи на вимоги викладача фізичними діями, учень «пропускає через себе» отриману інформацію. У такий спосіб досягається бажаний ефект застосування методики. [6] Наприклад, дітям 3-х років, вивчаючи тему «Commands», вихователь називає дію і виконує її, потім просить дітей повторити. Далі, слухаючи пісеньку «Let’s dance», діти разом з вихователем виконують рухи, які там проспівуються. Після декількох занять діти самостійно відтворюють рухи, про які йдеться в пісні. Це сприяє закріпленню нової лексики, допомагає утримати увагу дітей, зацікавлює їх. [2]

Останнім часом активно розробляється методика використання комп'ютерних програм, які забезпечують не лише сприймання інформації, а й дозволяють здійснити навчання та контроль засвоєння іноземної мови на різних рівнях складності. Саме тому технічні засоби навчання є невід’ємною частиною вивчення мови. Вони вимагають використання різних технічних засобів, таких як магнітофон, аудіокасети, телевізор, комп’ютер тощо. [5, ст.22]

Враховуючи сучасні інтереси дітей, досить продуктивним буде використання мультимедійних засобів, а саме мультимедійної презентації. Нові можливості мультимедійних засобів очевидні. Мультимедійне середовище значно вище за інформаційною щільністю. Як відомо, одна сторінка тексту містить інформацію, яку людина промовляє приблизно за 1-2 хвилини. За цей самий час повноекранне відео несе інформації у сотні разів більше. [4]. Перевагами таких презентацій є: візуальний супровід до матеріалу; наближення дітей до реального життя; інформація подається швидко, легко засвоюється дітьми. Оскільки у дошкільників переважає наочно-образне мислення і невеликий життєвий досвід, їх приваблює новизна, привертає і затримує увагу на певний час динамічність і яскравість зображень, які створюються завдяки анімаційним можливостям мультимедіа. Дітям властива швидка втомлюваність від одноманітної роботи, тому зміна слайдів, їх різноманітність, ефекти анімації, аудіо оформлення - це те, що може створити на занятті ігрову атмосферу та настрій. [7]

Наступним важливим мультимедійним засобом є комп’ютерні ігри. Насамперед, комп’ютерні ігри повинні розвивати творчі здібності дитини, бути близькими до її інтересів та сприяти моральному, естетичному та розумовому розвитку дитини. Вони не повинні замінювати звичайні ігри, навпаки, повинні доповнювати їх.

В. Моторін зазначає, що через комп’ютерні ігри діти залучаються до дослідницької діяльності, вони отримують інформацію, вчаться правильно її аналізувати, робити висновки та коректують подальші свої дії. [7]

В результаті виникає питання: які саме комп’ютерні ігри підходять для вивчення англійської мови? Це повинні бути комп’ютерні навчальні програми, які сприяють оволодінню фонетикою, граматикою, збагаченням лексичного запасу, орієнтуванні у просторі англійської мови.

Наприклад, комп’ютерна гра «Counting fish» («Рахуючи рибок») ставить перед дітьми завдання - під час плавання рибок на екрані, підрахувати їх кількість, а потім натиснути на відповідний номер. Це дає змогу перевірити знання цифр англійською мовою, допомагає запам’ятати нові.

У грі «Make a pizza» («Зроби піцу») завданням дітей є вибрати інгредієнти для створення власної піци, які зображені на екрані. Ця гра дає змогу краще запам’ятати вже відомі назви продуктів, вивчити нові, сприяє правильній вимові слів, адже гра має функцію озвучування зображення.

Сьогодні все більшого поширення набуває комунікативний метод. Розробкою даного методу займалось чимало науковців, зокрема У. Літлвуд (Англія), Ю. Пассов (Росія), Г. Піфо (Німеччина), Г. Уідоусан (Англія). Це не просто вивчення іноземної мови, а вільне спілкування цією мовою, тобто формування у дітей комунікативних навичок. Основним засобом навчання виступають ситуації, що моделюють реальне спілкування. Так як провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, то використання цього метод можна реалізувати у таких іграх як: «Happy Birthday party», «New year party», «Describe him \her\ the animal» тощо. Мовлення дітей представлене у діалогічній та монологічній формах. Використання комунікативного методу дає позитивні результати, діти залюбки користуються англійською мовою, описуючи щось або когось, користуючись 2- 4 реченнями. [2]

Висновок

Отже, вивчення дітьми другої іноземної мови сприяє психічному, розумовому та соціальному розвитку. Сьогодні представлено чимало методів та засобів вивчення англійської мови, кожен з яких має як позитивні так і негативні сторони. Але правильний підбір методів, їх вдале поєднання сприяє активізації мовлення дитини та готує її до вивчення іноземних мов у школі.


Список використаних джерел

  1. Білолипецький Д. А. Проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови: аспект мовленнєвої діяльності – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
  2. В’юнник В. О. сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування: від теорії до практики: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
  3. Поліщук О.В. Застосування комп’ютерних технологій для навчання англомовної лексики дітей п’ятого року життя - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
  4. Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи // Початкова школа. - 2010. - № 11. - С. 41-43.
  5. Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: книга для вчителя/ Тетяна Шкваріна. – К. : Шк. світ, 2009. – 160с.
  6. http://kursy-anglijskogo.com/ua/learning-a-foreign-language/
  7. http://www.stattionline.org.ua/pedagog


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама