Конопацька Т.А. Формування громадянської компетентності молодших школярів засобами медіа-технологій в процесі навчання іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Конопацька Т.А. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розглянуто проблему формування громадянської компетентності молодших школярів в процесі навчання іноземної мови. Проаналізовано медіа-технології, які доцільно застосовувати на уроках англійської мови: телебачення, радіо, комп’ютерні мережі. Застосування засобів медіа-технологій на уроках створює сприятливе підґрунтя для формування громадянської компетентності учнів, забезпечує активність та особисту зацікавленість молодших школярів на уроці.


Ключові слова: Громадянська освіта, громадянська компетентність, медіа-технології, процес навчання іноземної мови.


Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования гражданской компетентности младших школьников в процессе обучения иностранному языку. Проанализированы медиа-технологии, которые целесообразно применять на уроках английского языка: телевидение, радио, компьютерные сети. Применение средств медиа-технологий на урока х создает благоприятную почву для формирования гражданской компетентности учащихся, обеспечивает активность и личную заинтересованность младших школьников на уроке.


Ключевые слова: Гражданское образование, гражданская компетентность, медиа-технологии, процесс обучения иностранному языку.


Annotation: The article considers the problem of formation of civil competence of primary school children in the process of learning a foreign language. Media technologies which are advisable to apply the lessons of English language are analyzed by the author, they are as follows: television, radio, computers, networks. The principles of media technology application in the classroom that develop a fertile ground for the formation of civil competence of primary school children, an active and personal interest of pupils in the classroom are formulated in the issue.


Key words: Civic education, civic competence, media technology, the process of learning a foreign language.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку України як держави, яка сповідує демократичні цінності важливим та актуальним є проблема є формування громадянської компетентності молодших школярів засобами медіа-технологій в процесі навчання іноземної мови.


Аналіз досліджень

Проблема формування громадянської компетентності молодших школярів була об’єктом дослідження таких вітчизняних науковців Іванюк І. В., Овчарук О. В., Рябова С. Г., Тараненко І. Г., Сухомлинської О. В., Чорної К. І. та ін.

Серед зарубіжних дослідників цієї проблемою займалися Прасанс Дж. (J. Prasanth K.) [10], який у своїй книжці «Методи викладання громадянства» (Methods Of Teaching Civics) відстоює міжпредметний підхід до впровадження громадянської освіти у загальну освіту, Р. Голлоб, Т. Хаддлестон, П. Крапф, Д. Роу, В. Таелман.[4], які аналізують загальний інтегральний підхід до освіти для демократичного громадянства і виділяють три дидактичних підходи до неї: навчання «про демократію та права людини», навчання «через демократію та права людини», навчання «для демократії та прав людини».

Проблема впливу медіа-технологій на процес вивчення іноземної мови та їх потенціалу стала предметом наукових розвідок багатьох вчених (І. Ставицька, Є. Полат, І. Зимня, О. Леонтьєв, D. Anderson, P. Collins, D. Roberts, U. Foehr, J. Wright, A. Huston, K. Hanson, B. Rymes, S. Biagi, P. Sanderson) [9]. Досліджувались різні аспекти упровадження новітніх технологій у навчальний процес на різних етапах здобуття освіти, проте застосування медіа-технологій (телебачення, інтернет-ресурсів, радіо) на уроках іноземної мови лишається недостатньо дослідженим.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Окремим аспектом цієї проблеми є виховання підростаючого покоління зокрема молодших школярів до громадянської компетентності яких має формуватись на засадах гуманізму, індивідуалізму, демократії.

Особливий вплив на процес формування громадянської компетентності мають медіа-технології, спектр яких на сучасному етапі досить різноманітний і широкий. Важливість та актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня теоретична та практична розробленість, необхідність подолання означених протиріч зумовили вибір теми статті: «Формування громадянської компетентності молодших школярів засобами медіа-технологій в процесі навчання англійської мови».


Постановка мети дослідження

Проблема формування громадянської компетентності молодших школярів засобами медіа-технологій на заняттях англійської мови не набула детального аналізу у вітчизняній теорії і практиці. З огляду на це, метою статті є аналіз використання медіа-технологій як засобу формування громадянської компетентності на заняттях англійської мови.

Мета реалізовується через виконання таких завдань:

- проаналізувати медіа-технології, які сприяють формуванню громадянської компетентності молодших школярів;

- визначити медіа-технології, які ефективні для формування громадянської компетентності на заняттях англійської мови.


Виклад основного матеріалу

На думку сучасних науковців, необхідно бути обізнаним з основними поняттями в галузі громадянської освіти. Серед них ключовими поняттями є:

– громадянська освіта – навчання, спрямоване на формування знань про права й обов'язки людини і пов'язане з формуванням соціально-політичної компетентності особистості в суспільній сфері, яка передбачає, перш за все, політичну, правову й економічну освіченість і здатність керуватися відповідними знаннями в умовах кардинальної перебудови суспільства [8];

– громадянська компетентність – це одна з ключових компетентностей особистості, яка охоплює її здатність до політичного аналізу і судження, здатність і навички пошуку й усвідомлення інформації, використання медіа-засобів і комунікації для участі в публічних дискусіях і процесах прийняття рішень, здатність демократичного прийняття рішень і дії [4].

Громадянська освіта має бути спрямована на формування в учнів громадянської свідомості, яка допомагає краще орієнтуватися у складних процесах суспільного життя, виборі життєвих цінностей, позицій та ін., що допоможе їм адаптуватися до швидкого розвитку сучасного інформаційного суспільства, що відображено у Державних стандартах освіти і навчальних програмах початкових і старших класів.


Вітчизняні дослідники Іванюк І. В., Овчарук О. В., Терещенко А. Б. відзначають, що посилення інтересу до громадянської освіти в Україні тісно пов'язане із суспільними процесами: зміни на геополітичній мапі світу; відродження демократій; встановлення нових, демократичних урядів і політик; зміни у суспільній свідомості; виокремлення загальнолюдських демократичних цінностей; реформи у суспільному, економічному, політичному житті; реформи в освітніх системах та ін. [6].


Навчання іноземної мови у початковій школі потребує особливої уваги та врахування психологічних особливостей дітей цієї вікової категорії. У процесі вивчення англійської мови у дітей часто виникають труднощі, пов’язані зі здатністю сприймати новий матеріал, засвоювати, переробляти і запам’ятовувати. Молодші школярі прагнуть гратися, проте вже розуміють важливість навчальної діяльності і мають великий інтерес до пізнання навколишнього середовища [2, 20]. Тому застосування дитячих комп’ютерних навчальних програм на уроках англійської мови з молодшими школярами можуть бути ефективними засобами.


Як свідчить аналіз є широкий спектр медіа-технологій, які можна використовувати вчителю англійської мови для навчання молодших школярів. В контексті нашого дослідження на окрему увагу заслуговують такі медіа-технології: інтернет, телебачення, аудіо- та відеотека.


Телебачення - це передавання зображень на відстань за допомогою засобів електро- або радіозв'язку; виробництво та розповсюдження аудіовізуальних програм та передач; галузь радіотехніки, що досліджує і розробляє технічні засоби передачі зображень на відстань [4].


Освітні веб-ресурси — це ресурси освітнього характеру, які розміщенні у веб-просторі мережі Інтернет. Сюди належать не тільки ресурси, що підготовлені за спеціальною веб-технологією (веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал), а й інші електронні ресурси, що зберігаються на веб-серверах у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів і т. д.).

Відеотека – це збори відеокасет із записами відеофільмів [7].

Фонотека — систематизоване зібрання фонограм [5].

Проаналізуємо способи застосування з кожної зазначеної медіа-технології.

У процесі навчання англійської мови увага, мотивація, мовленнєва діяльність учнів початкової школи мають вагомий вплив на успішне формування навичок. Мовленнєва діяльність, як правило, скута, мимовільна. Молодші школярі зазвичай повторюють фрази, конструкції за вчителем. На цьому етапі вони вчаться давати повні, розгорнуті відповіді, не повторюватися, говорити правильними розгорнутими реченнями, зв’язно переказувати [2, 24].


Через вікові особливості молодшим учням складно керувати увагою, і тому вони часто опиняються під впливом вражень. Зазвичай вони швидко відволікаються, не вміють сконцентруватися, часто змінюють вид роботи.


З урахуванням вищезазначених завдань та вікових особливостей учнів телебачення та інтернет-ресурси вбачаються найбільш ефективними видами медіа-технологій, які варто застосовувати на уроках англійської мови. При цьому використовувати медіа-ресурси потрібно не більше 10 хвилин, оскільки молодший школяр ще не вміє керувати своєю увагою і сприймає все емоційно. Наприклад, учитель може застосувати інтернет-ресурси для вивчення теми «Їжа», а саме «Здорове харчування – здорова нація». Зокрема, учитель може створити самостійно веб-квести, які будуть доступні молодшим школярам.


Телебачення – не менш цікавий та ефективний вид медіа-технологій. Сьогодні існує багато англомовних телеканалів, що пропонують низку навчальних відео- та аудіоматеріалів для різних вікових категорій. Наприклад, розглядаючи теми, які стосуються громадянознавства («Бути щасливим», «Спілкування», «Учитель і учень», «Стосунки людей у суспільстві», «Славетні українці», «Права та обов’язки громадян», «Внесок українців у винаходи людства» та ін.), учитель може використовувати соціальні реклами та відеоматеріали англійською мовою [11].


Беручи до уваги вікові особливості учнів початкової школи у процесі вивчення англійської мови, варто зазначити, що використання телебачення, інтернет-ресурсів, відеофайлів є доцільним при формуванні та сприянні розвитку навичок аудіювання, говоріння, поповнення словникового запасу, засвоєння граматичних одиниць та структур.


Висновок

Отже, медіа-технології мають величезний вплив на формування громадянської компетентності молодших школярів в процесі навчання англійської мови, і їх потенціал криється в умінні педагогів правильно застосовувати медіа-ресурси в навчальному процесі.


Проаналізувавши медіа-технології, які сприяють формуванню громадянської компетентності молодших школярів, було визначено медіа-технології, які ефективні на заняттях англійської мови. Телебачення, відео, Інтернет, – всі ці джерела інформують, розвивають, навчають, формують громадянську компетентність. Впровадження на уроках англійської мови в початковій школі засобів медіа-технологій уможливить сформувати здібну, творчу, сучасну особистість. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у зрозробці навчальними програмами оптимальних методів застосування медіа-технологій у навчальному процесі початкової школи.


Список використаних джерел

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.
 2. Волков Б. С. Психология младшего школьника: учеб. пособ. / Б.С. Волков. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 128 с.
 3. Овчарук О. В. Характеристики освіти для демократичного громадянства: європейський контекст / О. В. Овчарук / Пост методика. – 2013 (3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1103/?refresh.
 4. Пометун О. Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів [Електронний ресурс] / О. Пометун. – Режим доступу: http://www.civiced.org.ua/.../OP_article_UKR.doc
 5. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 10. — С. 616.
 6. Терещенко А. Б. Cучасний стан громадянської освіти в Україні та європейських країнах: аналітичний звіт [Електронний ресурс] / Терещенко А. Б., Овчарук О. В., Іванюк І. В. – К., 2013. – 72 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/844/1/civic_education.pdf.
 7. Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998.
 8. Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методика його навчання: підручник для студентів / [Т. В. Бакка, Т. В. Ладиченко, Л. В. Марголіна та ін.]. – Х. : Вид. група «Основа» , 2009. – 254 с.
 9. Anderson D.R. Th e Impact of Children’s Education / D.R. Anderson. – MA, USA, 1988. – P. 98.
 10. Prasanth J. K. Methods Of Teaching Civics / J. K. Prasanth // Discovery Publishing House. – 2004. – 280 p.
 11. Cabansag J.N. Th e Role of Mass Media in the Development of English Language Skills among AB English Students of Isabela State University [Електронний ресурс] / J.N. Cabansag. – Режим доступу : http://www.academia.edu/1809941 – Заголовок з екрана.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама