Король І.В. Метод Сase Study як форма підвищення ефективності навчання іноземних мов молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Король Ірина Василівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття присвячена дослідженню проблеми застосування методу Case Study як одного з інноваційних методик навчання іноземних мов. Обґрунтовано специфіку застосування методу Case Study у практиці навчання молодших школярів іноземних мов.

Ключові слова: інноваційні технології навчання, метод Case Study, іноземні мови, молодші школярі.


Статья посвящена исследованию проблемы применения метода Case Study как одного из инновационных методов обучения иностранным языкам. Обоснована специфика применения метода Case Study в практике обучения младших школьников иностранным языкам.

Ключевые слова: инновационные технологии обучения, метод Case Study, иностранные языки, младшие школьники.


The article investigates the problem of Case Study method using as innovative methods of foreign languages teaching. It is proved the specificity of Case Study method in the practice of primary school pupils foreign languages teaching.

Key words: innovative learning technologies, Case Study method, foreign languages, primary school pupils.


Зміст

Постановка проблеми

Національна доктрина розвитку освіти запроваджує пошук ефективних шляхів оптимізації іншомовної підготовки молодших школярів. Пріоритетного значення набувають використання освітніх інновацій у навчально-виховному процесі.


У ХХІ столітті іншомовна комунікативна компетентність є вимогою часу, засобом міжкультурної та міжособистісної комунікації. Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Запровадження інноваційних технологій навчання у навчально-виховний процес молодших школярів дає змогу учням ефективно оволодіти іноземними мовами, мотивують до іншомовної комунікації, допомагають розкрити творчі здібності кожного учня [3].


Проблема впровадження методу Case Study в практику освіти, зокрема у початкову школу, обумовлюється тенденцією, яка витікає із загальної спрямованості розвитку освіти, її орієнтації на формування іншомовної комунікативної компетентності, розвиток здібностей особи, серед яких особлива увага приділяється здібностям до навчання, зміни парадигми мислення, умінню переробляти величезні масиви інформації.


Аналіз досліджень

Питання застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов та їх впровадження в освітню систему знаходиться на стадії всебічного аналізу і є предметом досліджень багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних педагогів (Г. Баранова, Н. Гез, В. Гузеев, О. Кулькіна, В. Кумарин, О. Кузнєцова, Б. Лапідус, С. Логачевська, М. Ляховицький, Ж - П. Мартан, Н. Мойсеюк, І. Підласий, Л. Подимова, О. Савченко, Г. Селевко, В. Сластьонін, О. Тарнопільський, та ін.).


Теоретико-методичні засади застосування Case Study досліджували зарубіжні вчені, серед них можна відзначити Дж. Ерскіна, М. Лідере, Е. Монтера, М. Норфі. У вітчизняній освітній практиці використання такого методу на уроках іноземної мови перебуває на початковому етапі. Цій проблемі присвячені публікації українських спеціалістів у даному напрямі, серед яких В. Лобода, Ю. Сурмін, А. Сидоренко, А. Фурда.


Постановка мети дослідження

Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив відсутність ґрунтовних досліджень, присвячених використанню методу Case Study на уроках іноземної мови в початковій школі. Проблема застосування цього методу у навчанні іноземних мов молодших школярів потребує більш детального опрацювання у контексті сучасних освітніх тенденцій, які спрямовані на формування іншомовної комунікативної компетентності на всіх освітніх рівнях.


Актуалізація визначеної проблеми зумовила формулювання мети статті, що полягає у дослідженні специфіки застосування методу Case Study як форми підвищення ефективності навчання іноземних мов молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Метод Case Study було вперше застосовано в навчальному процесі Гарвардської школи бізнесу на початку XX століття. На додаток до лекцій викладачі почали використовувати різноманітні ситуації, які активно обговорювались студентами і розглядалися різні варіанти їхнього вирішення. Тому і не дивно, що нерідко даний метод називають ситуаційною методикою або гарвардським методом [1].


Case Study (кейс-метод, метод аналізу ситуацій) визначається як метод активного проблемно-ситуативного аналізу, заснований на використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, текстів, які називаються «кейсом») для спільного обговорення, аналізу та вироблення рішень учнями з певного розділу навчальної дисципліни. Ці ситуації є особливим видом навчального матеріалу, оскільки дають змогу використовувати цей матеріал в навчальному процесі особливим способом, що зумовлює орієнтир його змісту на активізацію комунікативних можливостей учнів, свідоме посилення їхньої мотивації до іншомовної діяльності [7].


Метод аналізу ситуацій дає змогу одночасно відображати не тільки практичну проблему, а й актуалізувати певний комплекс знань, який повинен бути засвоєний учнями при вирішенні цієї проблеми. Основне у викладеній проблемі те, що вона не має однозначних вирішень.


Робота над проблемною ситуацією відбувається в групах учнів, і її можна умовно розділити на наступні фази:

– аналіз представленого матеріалу, формулювання проблеми;

– пошук і збір додаткової інформації (у разі необхідності);

– обговорення різних варіантів вирішення проблеми;

– вибір кращого варіанту рішення на основі порівняння всіх запропонованих варіантів;

– презентація та захист рішення [1, c.177].


Кейс складається із трьох частин: інформації потрібної для ситуаційного аналізу, опис конкретної проблемної ситуації та практичних завдань. В сукупності це єдиний інформаційний комплекс де вдало поєднуються навчальна, аналітична і виховна діяльність, що, безперечно, є ефективним та діяльним в реалізації сучасних завдань системи освіти [6].


Враховуючи специфіку предмета «Іноземна мова» практичну роботу доцільно проводити в два етапи. Якщо мова іде про опрацювання навичок по застосуванню основ іноземної мови, то пропонується на першому етапі систематизувати мовний матеріал. І тільки після цього учні переходять до колективного обговорення, аналізу речень конкретної ситуації.


Цінність методу Case Study у навчанні іноземних мов молодших школярів полягає у тому, що акцент навчання переноситься не на оволодіння готовими знаннями, а на продукуванні. Таким чином, педагогічний потенціал цього методу значно більший ніж в традиційних методах навчання, оскільки не просто створюються умови у яких пропонується діяти учням, а безпосередньо залучення їх до діяльності у запропонованих умовах. Учитель і учень постійно взаємодіють, зіштовхуються один з одним, вибирають форму поведінки, мотивують свої дії, аргументують їх.


На нашу думку, метод Case Study як найкраще підходить для навчання іноземної мови оскільки основний акцент робиться на самостійному мисленні, здатності представляти свої думки перед аудиторією та конструктивно відповідати на критику своїх однокласників, тому що він дає змогу учням творчо застосовувати уже засвоєний мовний матеріал та формувати нові іншомовні навички. Проте слід зазначити, що застосування методу аналізу ситуацій обмежується рівнем мовної підготовки учнів, тому що вимагає володіння на досить високому рівні трьома аспектами мови (лексикою, граматикою, фонетикою) і всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі). Тому він може бути рекомендований при роботі з учнями 4-х класів.


Case-метод на уроках іноземної мови ставить за мету максимально активізувати іншомовне мовлення кожного учня і залучити його в процес аналізу ситуації і прийняття рішень. Тому клас поділяється на мікро-групи, які складаються з 3-5 учнів. В кожній команді обирається спікер, який несе відповідальність за організацію роботи мікро-груп, розподіл питань між учасниками і за прийняті рішення. Після обговорення кейсу спікер доповідає про результати роботи своєї групи у межах 10 хвилин.


Безпосередню роботу з проблемною ситуацією у початковій школі при вивченні іноземної мови доцільно організовувати двома способами. Перший спосіб передбачає розгляд різних тем з одного розділу протягом усього заняття кожною мікро-групою. У другому – усі мікро-групи конкурують між собою в пошуку найбільш оптимального рішення, при цьому працюючи одночасно над одним і тим же розділом (темою) кейса [4, c.178].


Перевага методу аналізу ситуацій перед традиційними технологіями, які застосовуються на уроках іноземної мови в початкових класах, полягає в тому, що він зацікавлює учнів процесом навчання, сприяє активному засвоєнню знань та навичок, формує сталий інтерес до навчальної дисципліни, розвиває творче мислення.


Таким чином, використання методу Case Study, де учні спілкуються в групах дає змогу зробити урок більш різноманітним. Кейси дозволяють учням проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Вони можуть бути пов’язані з популярними темами ситуативного спілкування, які визначені програмою навчання англійської мови (4 клас), такими як: «Я, моя сім’я і друзі (Місцепроживання)», «Помешкання», «Відпочинок і дозвілля», «Природа і навколишнє середовище», «Подорож», «Свята і традиції», «Шкільне життя».


При проведенні занять із застосуванням Case Study особливе значення у процесі оволодіння іноземними мовами у початковій школі має використання комп’ютерних технологій. Це дозволяє задіяти у кожного з учнів майже усі органи чуття, підвищити мотивацію, надати можливість краще запам’ятати поданий матеріал та суб’єкти навчання відпрацьовують усі аспекти мови.


Серед основних типів кейсів – кейс-випадок, кейс-вправа і кейс-ситуація доцільно у початкових класах використовувати кейс-ситуацію або кейс-вправу. Кейс-ситуація надасть змогу учням проаналізувати подану ситуацію. Кейс-вправа дозволить учням застосувати на практиці здобуті практичні навички іншомовної компетенції.


У процесі ознайомлення учнів початкової школи з новими лексичними одиницями під час вивчення теми «Подорож» вчитель може використати такий кейс:


You want to go on a trip, but do not know much better. You call your friend who advises you to go to London.

Do you agree with his advice ?

What do you think about this trip ?

Try to convince him that he/she is wrong.


Перед тим, як вибрати кейс для пред'явлення нових лексичних одиниць, вчитель повинен уважно проаналізувати іншомовний лексичний матеріал, який потрібно засвоїти, на предмет труднощів, які він потенційно може становити для засвоєння учнями.

You may/must use the following words and word combinations:


«Yes», «No», «I don’t know», «I am not sure», «He is right», «Perhaps», «He said what I wanted to say», «I agree entirely», «No, because...», «I don’t agree, because...», «I know and furthermore...», «You are wrong, because...», «Why? Who? When? How? Which? What?», «I have no opinion on that», «Oh, I am not so sure about that, because I...».


Робота над лексичною одиницею в контексті методу Case Study допомагає учням краще засвоїти її значення, вживання і можливі поєднання з іншими словами. Це формує визначене словесне оточення, а значить, і асоціації. Чим ширші асоціативні зв’язки слова, тим вищий відсоток запам’ятовування і різноманітніший контекст уживання слова. Спонукання учнів до активності за допомогою методу аналізу ситуацій сприяє розвитку їхньої мовленнєвої ініціативи, що у річищі особистісно діяльнісного підходу означає домінування учня як суб’єкта іншомовної діяльності, у той час як вчитель лише координує, спрямовує і коригує навчально-виховний процес, спираючись на інтереси молодших школярів та рівень їхніх знань і вмінь.


Для того, щоб як найкраще вирішити кейс на заняттях з іноземної мови необхідно всебічно вивчити предмет проблемної ситуації в рамках основного навчального матеріалу. Таким чином, засвоєння іноземної мови відбувається безпосередньо у її комунікативній функції, тобто у процесі діяльності з позамовною метою.


Під час організації занять з іноземної мови з використанням методу аналізу ситуацій потрібно враховувати такі дидактичні умови:

• поєднувати з іншими методами навчання;

• ураховувати загальний інтелектуальний та освітній рівень учнів, рівень їх мотивації до навчання;

• брати до уваги рівень володіння іноземною мовою [5].


Упевнені, що важливу роль у використанні методу Case Study відіграє вчитель. Від того наскільки він оволодів методикою застосування цього методу, його прийомами та засобами залежить як творчо, продумано, цікаво подається для учнів інформація, що знаходиться у кожному з кейсів


Особливість роботи вчителя, якщо активно застосовує Case-метод, полягає в тому, що він не тільки реалізує максимально свої можливості, але й розвиває їх. Основний зміст роботи вчителя включає в себе виконання декількох функцій – навчальної, виховної, організаційної та пошукової. Вони об’єднуючись утворюють єдине ціле. Крім того, що вчителеві доводиться покращувати свій професійний рівень, застосовуючи Case-метод, також й більш якісна підготовка учнів [2, c. 28].


Метод Case Study в методологічному контексті виступає складною системою, в яку інтегровані інші, простіші методи пізнання. Він включає в себе моделювання, проблемний метод, системний аналіз, уявний експеримент, методи опису, класифікації, ігрові методи, які виконують в даному методі свої ролі.


В Case-методі, який використовується на уроках іноземної мови у початковій школі зона найближчого розвитку учнів розширюється до області проблемних ситуацій – області, за якої перехід від незнання до знання перестає бути для учнів основним, він стає природною ланкою, зоною його активного розвитку.


Ефективність навчання іноземних мов за допомогою методу Case Study очевидна. Учневі надається можливість перевірити теорію на практиці, творчо мислити, активізувати свої здібності. З іншого боку, викликає інтерес до процесу навчання практична ситуація, оскільки стає зрозуміло, чого саме не вистачає учневі для вирішення проблемної ситуації.


Висновок

Метод Case Study є цікавою активною формою навчання і має значний потенціал до застосування його у процесі навчання іноземної мови молодших школярів. Він ставить за мету максимально активізувати кожного учня і залучити його до процесу власної іншомовної діяльності, підвищує рівень знань з іноземної мови, розвиває творче мислення учнів, розвиває уміння аргументувати відповіді, удосконалює навички роботи в команді та приймати колективні рішення. Не менш важливим є те, що залучення учнів до аналізу реальних або змодельованих ситуацій досить сильно впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їх дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Все це найкращим чином сприяє формуванню особистості учня, здатного до адекватної соціалізації у багатокультурному соціумі. Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в розробці комплексу іншомовних вправ для учнів початкової школи з використанням вищезазначеного методу.


Список використаних джерел

  1. Антипова, М. В. Метод кейсов (case-study) [Електоронний ресурс] / М. В. Антипова. – М. : ФГБУ ВПО «Маргту», 2011. – 150 с. Режим доступу: http://mpfmargtu.ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf
  2. Зазуліна, Л. Кейс-метод у системі підвищення кваліфікації педагогів / Л. Зозуліна // Післядипломна освіта в Україні – 2010, №12. – С.27-29.
  3. Кащук, М. Г. Особливості використання інноваційних методик у процесі навчання іноземної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r5/osobluvosti_vucorustania_inovacinuh.pdf – Назва з екрану.
  4. Лутай, Н.В., Бесараб Т.П. Метод case study у навчанні іноземної мови / Н.В. Лутай, Т.П. Бесараб // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 37. – 2013. – С. 177-179.
  5. Сидоренко, О. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256 с.
  6. Сурмин, Ю. П. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / Ю.П. Сурмин, А.Сидоренко, В. Лобода – К.: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.
  7. Сурмін, Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості / Ю. П. Сурмін // Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005. – 123 с.
  8. Урбан, М.А. Обучение с помощью конкретных ситуаций / М. А. Урбан // «Початкова [начальная] школа»: научно-методический журнал, 2005, № 1. – С. 13-16.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама