Кот Т.Г. Особливості навчання англійської мови учнів перших класів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кот Тетяна Георгіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


В статті розглянуто особливості навчання англійської мови учнів перших класів. Особлива увага приділяється навчанню англійської мови учнів молодшого шкільного віку, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. Тому необхідно враховувати вікові та індивідуальні особливості молодших школярів при навчанні англійської мови.

Ключові слова: особливості навчання, англійська мова, учні перших класів, англійська мова.


В статье рассмотрены особенности обучения английскому языку учащихся первых классов. Особое внимание уделяется обучению английскому языку учащихся младшего школьного возраста, потому что в детстве склонность к изучению языков намного больше. Поэтому необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности младших школьников при обучении английскому языку.

Ключевые слова: особенности обучения, английский язык, ученики первых классов.


In the article it is considered the features of teaching the English language to the primary school pupils. The special attention is paid to learning English by pupils of first-grade year, because in the childhood the ability of learning foreign languages are much higher. Therefore, it is necessary to take into consideration the age and individual characteristics of primary school pupils in learning English.

Key words: learning features, the English language, primary school pupils.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасних умовах англійська мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання англійської мови у початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню англійської мови учнів у початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша.


Останнім часом у педагогіці відбувається перебудова практики та методів роботи в початковій школі, а головною є проблема підтримки інтересу учня першого класу до навчання взагалі та іноземної мови зокрема.


Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі стало предметом зацікавлених дискусій педагогів, філологів та батьків. У наш час вкрай важливо замислитися над завданням раннього шкільного навчання цього предмета і можливостями його реалізації, оскільки в суспільстві існує велика потреба в фахівцях з якісно високим рівнем мовної підготовки.


В Україні відкривається все більше й більше ліцеїв, гімназій, де англійська мова займає пріоритетне місце в навчальному процесі. З’являється все більше й більше загальноосвітніх шкіл, в навчальний план яких вводиться англійська мова з першого класу. В багатьох дитячих садках та приватних школах програма передбачає обов’язкове вивчення іноземної мови.


Аналіз досліджень

У наукових колах існує думка, що раннє започаткування вивчення іноземної мови, ускладнює зміст початкової освіти, що вкрай важливо, оскільки позбавляє дитину дитинства. Однак, наявний досвід вітчизняних і зарубіжних досліджень в даній сфері доводить, що вивчення іноземної мови, за умови правильної організації занять розвиває дітей, піднімає їх освітній і культурний рівень.


Так, в результаті проведеного в школах Англії і Уельсу експерименту, що охоплював 6000 дітей, було встановлено, що заняття іноземною мовою позитивно впливають на знання рідної мови, багато дітей зі слабкими загальними здібностями показали прекрасні успіхи в іноземній мові [7].


Дослідження провідних університетів США і Канади довели, що у двомовних дітей когнітивні здібності розвиваються краще. Сприятливий вплив вивчення другої мови на розвиток рідної мови довів Л. С. Виготський, зазначав Л. В. Щерба та інші вітчизняні вчені [6; 7].


Багаторічні експериментальні дослідження щодо користі навчання іноземної мови з першого класу підтверджують благотворний вплив даного предмета на дітей на їх загальний психічний розвиток (пам'ять, увага, уява, мислення), краще володіння рідною мовою, мовленнєвий розвиток дітей в цілому [7].


Звичайно, дослідження щодо впливу вивчення іноземної мови на загальний розвиток учня першого класу не можна вважати завершеними. Каріне Нещерет, директор київського ліцею "Інтелект", педагог із великим досвідом роботи запевняє, що найкраще - розмовляти з дитиною на іноземних мовах з дня її народження. Це розвиває слух, дає поняття про звукове розмаїттія світу.


Звернімося до теорії. Як у вітчизняній (Л. С. Виготський, С. І. Рубінштей), так і в зарубіжній психології (Б. Уайт, ДЖ. Брунер, В. Пенфільд, Р. Робертс, Т. Еліот) є дані про те, що дитина опановує іноземною мовою легше, ніж дорослий. Тривалість сенситивного періоду характеризується різними авторами неоднаково: В. Пенфільд і Р. Робертс визначають його з 4 до 8 років, Т. Еліот - з 1,5 до 7 років. Фізіологи вважають, що існує біологічний годинник мозку, так само як існують у часі етапи розвитку залози внутрішньої секреції дитини. Дитина до дев'яти років - це фахівець в оволодінні іноземною мовою. Після цього періоду мозкові механізми мови стають менш гнучкими і не можуть так легко пристосовуватися до нових умов. Після 10-річного віку доводиться долати безліч перешкод. Мозок дитини має спеціалізовану здатність до іноземної мови, але вона зменшується з віком [2; 4; 5].


Постановка мети дослідження

Мета статті – з’ясувати особливості навчання англійської мови учнів перших класів.


Виклад основного матеріалу

Навчання іноземних мов у початковій школі має на меті закласти основи іншомовного спілкування, що сприятиме у подальшому комфортній адаптації дитини у полікультурному суспільстві та підготовці учнів до міжкультурної взаємодії у різних сферах людського життя. Зробити цей процес успішним можливо через знання психофізіологічних та індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку, їх життєвого та загальнокультурного досвіду [3].


Наукові дослідження доводять, що важливо враховувати психофізіологічні особливості дітей шестирічного віку при організації навчального матеріалу для учнів першого класу та аналізувати методи навчання рідної мови як важливої передумови навчання мови іноземної.


Перший клас – особлива сходинка в системі початкового навчання. З одного боку, шестирічні учні за своїм статусом – школярі, які навчаються у певних часових рамках за чітко визначеними вимогами навчальних програм, за підручниками. А з іншого - це діти, які за своїм віком перебувають на межі вікових періодів: дошкільного та молодшого шкільного. Саме це зумовлює тривалу перебудову їхньої психіки, складність процесу адаптації до умов шкільного навчання.


Мислення молодшого школяра носить наочно-образний характер. Наочність мислення проявляється в тому, що ту чи іншу розумову операцію учень може виконати лише тоді, коли за словами приховані конкретні предмети. Враховуючи образність мислення, учитель конкретизує матеріал, застосовуючи велику кількість наочних посібників, розкриває зміст абстрактних понять на конкретних прикладах. У своїх міркуваннях дитина, як правило, спирається не на абстрактні поняття, а на наочні образи, на те, що сама особисто спостерігала, помічала у предметах та подіях. Отже, у психіці першокласників значне місце посідає образний елемент, що викликає необхідність будувати навчання на наочності [1].


Під час сприймання будь-якого життєвого явища в дитини виникає неперервний ланцюжок зорових, слухових та інших образів, об’єднаних просторово-часовими асоціаціями. Саме цей ланцюжок в цілому, а не той чи інший статичний образ, відображає явище, яке сприймається в його розвитку. Коли дитина знову зустрічається з тим самим явищем чи предметом, асоціативний ланцюжок образів відтворюється, збагачуючись новими варіаціями та зв’язками, набуваючи все більшої стійкості. Серед життєвих вражень, що складають світосприймання дитини, він виділяється певною мірою як цілісна одиниця відображення дійсності; якщо дитина згадує один з об’єднаних нею образів, то «ланцюжок» відтворюється як ціле на основі просторово-часових асоціацій і відображає більш-менш повний і типовий для певного предмета процес його зміни й перетворення [6, с. 243-247].


Через свої вікові особливості першокласнику складно керувати своєю увагою, і тому він часто опиняється під владою зовнішніх вражень. Проявляється це зазвичай у швидкому відволіканні, невмінні сконцентруватися на будь-чому одному, частій зміні діяльності. Частота та швидкість відволікання уваги визначаються перш за все ресурсними можливостями дитячого організму, але в той же час залежать і від характеру діяльності. Більш за все викликає втому в дитини словесна діяльність (вивчення віршиків, усне пояснення). Пам’ятайте, що частіше всього діти відволікаються на емоційно, а не інформаційно привабливі об’єкти. Тому, необхідно займаючись з дитиною, не приховувати своїх емоцій, посміхатися, проявляти здивування, інтерес, захват. Також варто взяти на себе керівництво увагою першокласників, залучаючи їх до різних видів діяльності, демонструючи привабливі сторони.


Необхідно пам’ятати, що найбільш цікаво для першокласників те, що наочно, емоційно, неочікувано. Є потреба використовувати нові, оригінальні засоби організації дитячої уваги. Пам'ять дитини в молодшому шкільному віці відрізняється великою пластичністю. Це створює сприятливі умови для швидкої пасивної фіксації матеріалу і його легкого забування [6, с. 252-254].


Існує думка, що спеціальні заняття англійською мовою після 10 років - марно сподіватися на позитивний результат, який можливий лише для незначної частини учнів, тих, хто володіє комунікативними та лінгвістичними особливостями вище середнього рівня. Краще всього вивчати іноземну мову в 5 - 8 років, коли система рідної мови дитиною вже досить добре засвоєна, а до нової мови він ставиться свідомо. Саме в цьому віці ще мало штампів мовної поведінки, легко по-новому "кодувати" свої думки, немає великих труднощів при вступі в контакт іноземною мовою. Якщо методична система побудована досить грамотно з лінгводидактичної та психолінгвістичної точки зору, то успіх в оволодінні запропонованим обмеженим мовним матеріалом і створення необхідних передумов для подальшого засвоєння будь-якої іноземної мови забезпечено практично всім дітям [4].


Успішність формування елементарних комунікатив¬них умінь в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі учнів першого класу, формування їх уявлень про загальні особливості спіл¬кування англійською мовою, залежатиме від урахування вищеза¬значених психофізіологічних особливостей дітей цього віку.


Узагальнимо деякі особливості навчання англійської мови учнів першого за класифікацією А. Басіної, а саме: природна цікавість дітей цього віку, готовність навчатись, пізнавати світ. Умови правильної організації навчального процесу (оригінальні навчальні прийоми, емоційне забарвлення, яскравість подачі навчального матеріалу) сприяють опануванню іншомовним спілкуванням учнів, а це, в свою чергу, висока потреба у спілкуванні, спільних діях з іншими дітьми, відкритість, відсутність комунікативних бар’єрів [8].


Учень першого класу відчуває захоплення і радість від того, що навчився вимовляти англійські слова, читати їх, співати англійські пісні, розповідати вірші разом з товаришами. Діти добре сприймають іноземну мову, навіть не розуміючи значення окремих слів. Вони виявляють здатність отримання різної інформації із зовнішнього оточення, можливість навчатися не лише під час занять, але й опосередковано у процесі ігор, вивчення пісень, виконання різноманітних вправ і завдань.


Учні першого класу найкраще навчаються у процесі взаємодії з іншими дітьми та з навколишнім світом; у них – підвищена потреба індивідуальної уваги та заохочення. Відповідно до природного егоцентризму, дітям подобається говорити про себе, перебувати «у центрі подій», тому вони із задоволенням сприймають навчання, яке ставить їх у центр уваги, а їхні успіхи відзначаються вчителем і колективом; високий відсоток «інструментального навчання». Молодшому школяреві важко зосередитися на певному виді діяльності більше ніж на 5—7 хв, що передбачає її часту зміну з метою збереження інтересу до навчання та відновлення рівня дитячої уваги; висока фотографічність дитячої пам’яті до зовнішньо привабливих предметів. Розвиток мимовільної уваги зумовлює добір навчального матеріалу який визначає ступінь уваги дитини і може підтримати її інтерес та зацікавленість до предмета; природна емоційність дітей молодшого шкільного віку. Ця особливість передбачає створення позитивної атмосфери взаємодії між усіма суб’єктами навчання на уроці іноземної мови та в позаурочній діяльності.


Добір змісту навчальних завдань, які викликають найбільший емоційний відгук у дитини, гуманність її дипломатичність поведінки вчителя, стиль виправлення по¬милок – це ті чинники, що у результаті неодмінно сприятимуть ефективності засвоєння навчального матеріалу; образність мислення і асоціативна пам’ять. Доцільно добирати яскраву наочність, що забезпечує краще засвоєння матеріалу [ 3].


Висновок

Отже, врахування особливостей навчання англійської мови учнів першого класу є надзвичайно важливим аспектом. В педагогічній літературі рекомендується застосовувати при навчанні дітей прийоми, що забезпечують підвищення працездатності дітей, розвиток розумової активності і допитливості, формування елементів цілеспрямованого уваги, довільної пам'яті та уяви, початкових форм усвідомленого управління своєю поведінкою.


У зв'язку з цим велике значення надається методам розвиваючого навчання - систематизації пропонованих знань і вмінь, використання допоміжних наочних засобів, що полегшують дитині процес пізнання, формуванню умінь виконувати завдання певного типу і застосовувати їх у нових умовах. А також врахування індивідуальних особливостей молодших школярів при вивченні англійської мови, забезпечить високий рівень результату навчання.


Список використаних джерел

  1. Барышников Н.В. Методика обучения второму иностранному языку в школе / Н.В. Барышников. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с.
  2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
  3. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Котенко, Р.О. Павлюк, А.В. Соломаха та ін. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 356 с.
  4. Пенфілд В., Робертс Л. Мова і мозкові механізми. – Є Л.: Медицина, 1964. – 217с.
  5. Психологічні особливості: посібник / Під ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм – ЄВРОЗНАК, 2007. – 615 с.
  6. http://alls.in.ua/4655-ranneh-navchannya-anglijjskijj-movi-za-i-proti.html
  7. http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2494/1/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20.pdf


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама