Кот Т.Г. Сутність та принципи застосування методу асоціацій у навчанні англомовної лексики дітей молодшого шкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кот Т.Г. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкрито сутність застосування методу асоціацій у навчанні англомовної лексики дітей молодшого шкільного віку. Уточнено принципи, що забезпечують результативність процесу опанування виучуваною іноземною мовою дітей молодшого шкільного віку, а також визначено специфіку організації навчання англомовної лексики із застосуванням методу асоціацій.


Ключові слова: принципи, метод асоціацій, англомовна лексика, діти молодшого шкільного віку, навчання іноземних мов.


Аннотация: В статье раскрыта сущность применения метода ассоциаций в обучении англоязычной лексике детей младшего школьного возраста. Уточнены принципы, обеспечивающие результативность процесса усвоения изучаемого иностранного языка детьми младшего школьного возраста; определена специфика организации обучения англоязычной лексике с применением метода ассоциаций.


Ключевые слова: принципы, метод ассоциаций, англоязычная лексика, дети младшего школьного возраста, обучения иностранным языкам.


Annotation: The article reveals the content of the method of associations in the process of primary school children English vocabulary learning. The principles that provide the effectiveness of the process of primary school children foreign languages learning are verified; the specificity of the organization of English vocabulary learning through the method of associations is defined.


Key words: principles, methods of associations, primary school children English language vocabulary, foreign language learning.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасному суспільному просторі система освіти в Україні знаходиться у стані модернізації, зумовленої загальними тенденціями світового розвитку, а саме переходом до інформаційного суспільства. Одним із центральних напрямів модернізації освіти є її інформатизація, під якою розуміється процес забезпечення сфери освіти методологією та практикою розробки, а також оптимального використання інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання та виховання.


У процесі викладання іноземної мови учитель використовує традиційні методи, які доповнює за допомогою нових тенденцій, що диктує сучасне суспільство. Традиційні методи продовжують ефективно існувати завдяки впливу сучасних підходів і не можуть розвиватися один без одного, тому сучасний вчитель повинен вміти поєднувати і ефективно використовувати їх для ефективного навчання і засвоєння програмного матеріалу учнями сучасної школи.


У зв’язку із вищезазначеним виникають суперечності між готовністю вчителя початкової школи застосовувати метод асоціацій у навчанні англомовної лексики та запитом суспільства на активізацію іншомовленнєвих умінь дітей молодшого шкільного віку.


Аналіз досліджень

Аналіз науково-методичної літератури виявив, що питанням впровадження інноваційних підходів у навчанні іноземних мов у практику роботи початкової школи присвячено роботи Г. Баранова, В. Сластьоніна Ж-П. Мартана, О. Котенко, О. Кузнєцової, Т. Коваль, Н. Гез, В. Гузеева, О. Кулькіної, В. Кумарина, Б. Лапідус, Л. Подимової, О. Савченко та інші науковці.


Питанням навчання англомовної лексики займались Б. Беляєв, Л. Якушина, П. Гурвич, Г. Рогова, Н. Гез та інші.

Саме в молодшому шкільному віці починається формування школяра як мовної особистості. Але, на жаль, досі не розроблено ефективної методики, яка б повною мірою відповідала цим вимогам, задовольняла вчителів та була спрямована, зокрема, на формування англомовних лексичних навичок у дітей молодшого шкільного віку, як однієї з базових іншомовних навичок [7].


Одним з основних способів вирішення цієї проблеми може бути застосування асоціативного навчання в англомовній лексиці дітей молодшого шкільного віку, яке, на наш погляд, сприяє підвищенню ефективності навчанні лексичного матеріалу, оскільки корилюється з образністю мислення, що характерна для дитини у цей період життя.


Поняття «асоціація» пов’язане з іменами Арістотеля і Платона. Так, уже Платон говорив про випадки пригадування за схожістю й суміжністю. Арістотель же стверджував, що образи, які виникають без видимої зовнішньої причини, є продуктами асоціацій. Саме його вважають засновником першої класифікації асоціацій: асоціації за схожістю, асоціації часової послідовності й асоціації за контрастом [10].


В експериментальних дослідженнях і на практиці ідеї асоціанізму активно використовуються для пояснення законів пам’яті (Г. Еббінгауз), під час діагностики патологічних змін психіки (Е. Крепелін, Е. Бейлер), у дослідженнях мотивації та психоаналізу (З. Фрейд, К. Г. Юнг) та ін. [3].


У ХХ ст. відбувається асиміляція ідей асоціанізму різними напрямами та школами в психології, а його основні принципи критично переосмислюються. Загальноприйнятою стає думка про те, що «асоціація – це взагалі не стільки «механізм», скільки явище, – звичайно, фундаментальне, – яке саме потребує пояснення та розкриття його механізмів» [8].


Постановка мети дослідження

Мета статті – обґрунтувати доцільність та сформувати принципи застосування методу асоціацій у навчанні англомовної лексики дітей молодшого шкільного віку.


Виклад основного матеріалу

Як відомо, молодший шкільний вік характеризується значними якісними змінами, що відбуваються в розвитку пам’яті дитини. І коли діти приходять до школи, вони вже можуть мимовільно запам’ятовувати. Однак це вміння є недосконалим. Так, першокласник часто не пам’ятає, що йому задано додому, хоча легко і швидко нотує в пам’яті те, що цікаво, що викликає в нього надмірні почуття.


Переважання певного виду пам’яті – індивідуальна особливість пам’яті людини. Залучаючи різні аналізатори учнів, учитель водночас розвиває недостатньо виражені типи пам’яті, тому що схильність школяра до використання під час запам’ятовування тих чи інших видів сприйняття не є вродженою та постійною.


Відомо, що пам’ять формується і змінюється в процесі навчання та розвитку. Однак слід зауважити, що під час сприймання аналізатори взаємодіють між собою. За визначенням психологів, більшість учнів мають змішаний тип пам’яті, тому в навчанні англомовної лексики вчитель повинен оптимально поєднувати різні її види. Інколи доводиться спостерігати, з якою легкістю дитина запам’ятовує фрази з мультфільмів, рекламних роликів. А скільки зусиль їй слід докласти для того, щоб запам’ятати віршик чи правило на уроках англійської мови. До того ж, вивчений віршик дитина забуває через тиждень-два, а улюблені фрази пам’ятає набагато довше. Це пов’язано з тим, що діти сприймають і запам’ятовують інформацію через світ образів. У першому разі основою для запам’ятовування став яскравий образ, а в другому – нав’язана дорослими інформація. Важливого значення у цьому контексті набуває унаочнення на уроці іноземної мови виучуваного матеріалу [1].


Одним із видів наочності є асоціативні символи, що надають можливості максимально заміняти постійно зростаючу кількість наочних матеріалів різноманітними символами. Будь-яке унаочнення, на уроці іноземної мови це – ефективний спосіб впливу на пам’ять і засвоєння навчального матеріалу молодшими школярами, адже, як було зазначено вище, пріоритетним у цьому віці є образне мислення. Образ допомагає краще зрозуміти і запам’ятати матеріал. Саме вчитель повинен стимулювати учнів до використання образів. У разі правильного використання слова й образу в поясненні вчителя на уроці підкріплюється позитивна роль образу в процесі запам’ятовування англомовного лексичного матеріалу. Образ – це результат та ідеальна форма відображення світу у свідомості людини. Образ на рівні пізнання – відчуття, сприйняття, уявлення; на рівні мислення – поняття, судження.


Образами виступають практичні дії, мова, різноманітні знакові моделі. За змістом образ є об’єктивним настільки, наскільки він адекватно відображає об’єкт. Основна причина порівняно легкого опанування англомовної лексики дітьми молодшого шкільного віку криється в особливостях їхнього психічного розвитку, насамперед в особливостях розумової діяльності. Чим раніше починається адекватне, грамотне навчання, тим кращим буде подальший інтелектуальний розвиток дитини.


Модернізація системи сучасної початкової освіти потребує особливої уваги до засобів та дидактичних методів навчання іноземної мови. Одним із таких методів, на нашу думку, є метод асоціацій символів, використання якого допомагає учням долати багато труднощів у засвоєнні англійської мови у принципово інший спосіб. Метод асоціативних символів – це мова рухів, жестів, міміки, нашого тіла, кодова мова уявлень та асоціацій. Різноманітні ігри, створені на основі образних, графічних і звукових асоціацій, надають можливості учням без особливих зусиль набувати комунікативних навичок іноземної мови.


Метод асоціативних символів допомагає вирішити одну з базових проблем навчання іноземної мови – збереження в пам’яті лексичного матеріалу. Опанування іноземної мови відбувається завдяки звичній для дітей особистісній діяльності за допомогою рухів, жестів, міміки, імітування та доведення до автоматизму написань і промовлянь певних мовленнєвих зразків у відповідних ситуаціях, що спрощує механізм засвоєння. Водночас учні виконують спільні ігрові дії з дорослим або самостійно, перевтілюються в різноманітні образи, розігрують пантоміму та часто промовляють хором.


Сутність методу асоціацій, на думку науковця В.Н. Івановського, у відображенні в діяльності свідомості процесів, що відбуваються у нервовій системі. Закони асоціації – умова будь-якого пізнання. Це первинні, базові фони пізнавальної діяльності. Асоціативність, за словами вченого, є передвісником пізнання. За словами Юма, в асоціаціях є своєрідне притяжіння, яке приводить у світ свідомість [4, 35].


Знання іноземної мови асоціюється із знанням слів, в той час як володіння мовою – з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Отже лексичні навички слід розглядати як найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу [9, 94].


Як відомо, презентація будь-якого навчального матеріалу на уроках іноземної мови у початкових класах, проходить за наступними принципами:


1) домовленість про використання асоціативного образу;

2) перевірка розуміння;

3) озвучення цього образу мовою, яка вивчається, з одночасним зображенням його.


У процесі пояснення важливого значення набуває коментарі рідною мовою тільки на початковому етапі, в подальшій роботі така необхідність зникає. Після пояснення принципу створення відповідних асоціацій обов’язково треба перевіряти чи учні зрозуміли та запам’ятали їх [5, 3].


Метод асоціацій грунтується на тому, що вчитель викликає в учнів відповідні образи, уявлення, шляхом підбору співзвуччя до іншомoвних слів, які треба запам’ятати, з лексики рідної або мови, якою добре володіє учень.


При підготовці до уроку вчителеві необхідно створити власний варіант фонетичних асоціацій до слів теми, яку починають вивчати. Деякі з слів (або їх орфографічне читання) співзвучні з цими ж словами в рідній мові. Наприклад: telephone, October, November, – близькі за звучанням з відповідними російськими або українськими словами.


Для організації роботи із англомовним лексичним матеріалом, вчителю необхідно заздалегідь складений словничок можливих асоціацій, адже інколи дітям іноді самостійно важко знайти асоціації або вона буде не досить вдалою. Хоча зазвичай діти мають різноманітні цікаві ідеї, які часто досить несподівані. Нововведене слово вчитель читає двічі-тричі, акцентуючи увагу учнів на читанні слова, потім знайомить з перекладом і пропонує дітям визначити – яку звукову асоціацію викликає це слово, як можна пов’язати в сюжеті звучання й переклад слова.


На наступному етапі пропонується використати метод одухотворення, тобто виразно уявити малюнок до сюжету з новим словом. Для дитини власна асоціація буде успішнішою, принесе більший результат, адже такі асоціації спираються на особистий досвід дитини.


Прикладом використання цього методу може бути засвоєння лексичної одиниці «Easter» – Великдень. Це слово близьке до слова «їсти», звідси, сюжет – на Великдень ми завжди смачно їмо. Обов’язково слід звернути увагу дітей на те, що звукова асоціація не є повним звуковим аналогом англійського слова, а лише близька за звучанням; це підказка, що, завдяки сюжету, допомагає згадати необхідне слово, це своєрідний ключ до слова [6].


Відомо, що кожна людина мислить не рідною мовою, а кодовою мовою уявлень і асоціацій. Використання асоціативних символів, створення умов, максимально наближених до життєвих ситуацій, уможливлюють мимовільне запам’ятовування мовного матеріалу, наближають процес вивчення іноземної мови до невимушеного сприйняття матеріалу. Рідна мова використовується лише для пояснення асоціативних символів. Навчання за методом асоціацій наближує вивчення іноземної мови до рідної. Діти виконують рухи, зображують предмети й озвучують їх одночасно. Це надає можливість отримати швидкий результат, полегшує роботу вчителя, навчає дитину мислити відразу іноземною мовою, сприяє вільному і легкому засвоєнню нових слів, адже відомо, що людина запам’ятовує: 10% того, що читає; 20% – того, що чує; 30% – того, що бачить; 50% – того, що бачить і чує одночасно; 70% – того, що проговорює, і 90% – того, що робить і промовляє одночасно.


Доцільність застосування методу асоціації обумовлено в чіткому виробленні символів у навчанні лексики, що стандартизовані й адаптовані до шкільного віку і шкільних умов. Цей метод надає можливості вчителеві формувати в учнів автоматизовані навички володіння англійською мовою, оскільки дитина значно швидше запам’ятовує іноземне слово, якщо воно пов’язане з конкретним образом або дією.


Систематичне повторювання, яке забезпечується методом асоціативних символів – основа формування іншомовних лексичних навичок учнів. Важливою умовою ефективного засвоєння лексики із застосуванням методу асоціацій є швидкий темп та подача матеріалу.


Основними принципами навчання дітей за методом асоціативних символів є:


- відповідність навчального матеріалу віковим особливостям молодших школярів, рівня їх фізичного, інтелектуального й психічного розвитку;

- комунікативна спрямованість, що сприяє формуванню в учнів умінь практично володіти іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування в усній і письмовій формах;

- забезпечення систематичності й тематичної організації навчального процесу;

- доступність через поступове підвищення складності;

- повторюваність навчальних процесів, що сприяє поглибленню знань;

- особистісна орієнтація через забезпечення високого рівня зацікавленості навчанням.


Висновок

Модернізація системи сучасної початкової освіти потребує особливої уваги до засобів та дидактичних методів навчання іноземної мови. Одним із таких методів, на нашу думку, є метод асоціацій символів, використання якого допомагає учням долати багато труднощів у засвоєнні англійської мови принципово новим способом. Метод асоціативних символів допомагає вирішити одну з базових проблем навчання іноземної мови – збереження в пам’яті мовного матеріалу. Саме цей метод може активізувати процеси мислення й допомогти засвоїти велику кількість нових слів під час вивчення англомовної лексики дітей молодшого шкільного віку.

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в розробці вправ для навчання англомовної лексики із застосуванням методу асоціацій.


Список використаних джерел

 1. Бідюк І. В. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі / І. В. Бідюк (Електронний ресурс). — Режим доступу: http:// www.glavnyk.com.ua/PG UKR 20 04 2004.htm). — Назва з екрана.
 2. Василенко М. Граючись-виграємо / М. Василенко //Іноземні мови в на- вчальних закладах. — 2003. — №1. — 104–106 с.
 3. Горошко Е. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента / Е. Горошко. — М. : Ин-т языкознания РАН, 2001. — 316 с.
 4. Гуляев Н.А. Теория литературы в связи с проблемами эстетики / Н.А. Гуляев, А.Н. Богданов, Л.Г. Юдкевич. – М. : Высш. Школа, 1970 – 85 с.
 5. Гунько С. Метод асоціативних символів – сучасний високоефективний метод вивчення іноземної мови на початковому етапі / С. Гунько // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – №8. – 319-329 с.
 6. Глазкова І. Я. Шляхи розширення активного словникового запасу учнів [Електронний ресурс] / І. Я. Глазкова // Режим доступу:http://library.svpurst.crimea.ua/dudchenko/165/fulltext/knp110t1/knp110t1_114-116.pdf
 7. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. д-ра пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. — К. : Ленвіт, 2003. — 273 с.
 8. Котенко О. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.
 9. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / [А.М. Алексюк, А.А. Аюрзанайн, П.І. Підкасистий, В.А. Козаков та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с.
 10. Сахарный А. А. Введение в психолингвистику: курс лекцій / А. А. Сахарный. — Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. — 184 с. — 90––91 с.
 11. Словник психолого-педагогічних термінів і понять / [ред.-упоряд. Ю. В. Буган, В. І. Урупський]. – Тернопіль : Астон, 2001. – 176 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама