Кочерга І.М. Створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кочерга Ірина Миколаївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті проаналізовано значущість створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі. Визначено складові сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови та представлені форми, прийоми та засоби організації навчально-виховного процесу, що впливають на атмосферу уроку іноземної мови в початковій школі та комфорт учнів.

Ключові слова: сприятливий мікроклімат уроку, психологічний комфорт, духовний комфорт, емоційний комфорт, форма роботи, прийом, засіб створення мікроклімату.


В статье проанализирована значимость создания благоприятного микроклимата на уроках иностранного языка в начальной школе. Определены составляющие благоприятного микроклимата на уроках иностранного языка и представлены формы работы, приемы и средства организации учебно-воспитательного процесса, которые влияют на атмосферу урока иностранного языка в начальной школе и комфорту учеников.

Ключевые слова: благоприятный микроклимат урока, психологический комфорт, духовный комфорт, эмоциональный комфорт, форма работы, прием, средство создания микроклимата.


The article analyzes the importance of creating a favorable microclimate for foreign language lessons in a primary school. The article defines the components of a favorable microclimate at the foreign language lessons and presents forms of work, factors and tools to organize the educational process, that affect the atmosphere of the foreign language lesson in a primary school and comfort of pupils."

Key words: favorable microclimate for lesson, psychological comfort, spiritual comfort, emotional comfort, form of work, reception, tool creation of microclimate.


Зміст

Постановка проблеми

Якісна освіта молодого покоління є важливим показником благополуччя суспільства й держави. Низька успішність учнів є однією з актуальних проблем, яку педагоги намагаються вирішувати протягом усього періоду навчання дітей у школі, особливо важливою (щоб проблема не виникла) ця проблема є на уроках іноземної мови у початковій школі. Оскільки молодші школярі оволодівають не лише навичками іншомовної комунікації, а й засвоюють навички підготовки до уроку іноземної мови, організації робочого місця, навчаються правильно користуватись іншомовними підручниками.


Перші успішні та правильно організовані уроки іноземної мови у початковій школі є запорукою ефективності всього подальшого навчально-виховного процесу. Серед причин низької успішності при вивченні іноземних мов виділяють лінощі, небажання вчитися, погіршення здоров’я,відсутність інтересу і мотивації. Основним способом усунення цих причин є створення сприятливого мікроклімату на кожному уроці іноземної мови. Адже крім здібностей, рівня інтелекту дитини, навчання, розвиток і успіх учня залежить від того, у якій психологічній атмосфері відбувається процес здобуття іншомовних знань. Саме тому важливим чинником навчальних досягнень молодших школярів та формування у них позитивного ставлення до вивчення іноземної мови є середовище, у якому вони перебувають. Відтак вчителю початкової школи важливо вміти створювати на уроках іноземних мов сприятливий мікроклімат, який сприятиме формуванню бажання в учнів вивчати іноземну мову та рівня їх успішності.


Аналіз досліджень

Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, що проблемі створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі присвячена велика кількість досліджень. Над нею працювали О. Д. Забара, Г. О. Чепелянська, Л. М. Головань, Н. М. Абрамцев, В. М. Гриньова та ін.


Важливими факторами впливу на мікроклімат уроку є емоційний стан учнів та настрій учителя, підтвердження цьому знаходимо у педагогічній спадщині А. С. Макаренка, С. Т. Шацького, В. О. Сухомлинського, Ш. О. Амонашвілі та ін.


Постановка мети дослідження

З урахуванням вище викладеного, актуальним є пошук найефективніших методів та прийомів створення сприятливого мікроклімату уроку.


Отже, метою статті є проаналізувати значущість створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі; визначити складові сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі; представити форми, прийоми та засоби організації навчально-виховного процесу, що впливають на атмосферу уроків іноземної мови в початковій школі та комфорт учнів.


Виклад основного матеріалу

Оскільки зміна дитячого садка на шкільне середовище викликає певні перетворення в життєдіяльності дітей 6-річного віку, вони мають відбуватися так, щоб не порушити психічний стан дитини, її фізичне здоров’я. Учитель повинен створити в класі таку атмосферу, що сприяла б відповідності індивідуальних потреб дитини вимогам школи. Гра, дружні стосунки мають керуватися з вимогливістю вчителя, що сприяє продуктивній праці школярів. Учителі іноземної мови постійно повинні використовувати малюнки, іграшки, картки, тематичний роздатковий матеріал, елементи гри або гру як провідний вид діяльності. [3, с. 46] Адже саме у грі діти досягають високої результативності у вивченні іноземної мови, запам’ятовують іншомовні слова та речення, розвивають уміння спілкуватися, долають сором’язливість, яка заважає вільному вживанню в мовленні іншомовних слів, та найголовнішим є те, що гра виховує любов та зацікавленість у дітей до іноземної мови.


Дослідження виявило, що учитель іноземної мови в початковій школі навчає школярів у той період їхнього життя, коли, за словами Д. Б. Ельконіна, відбувається перебудова всієї системи відносин дитини з дійсністю, що може спричинити нервове збудження, неадекватну поведінку дітей, тобто призвести до «кризи семи років» (в термінології Л. С. Виготського). Виникнення цієї кризи небезпечне насамперед для вивчення іноземної мови, тому що у дітей таким чином послаблюється інтерес до шкільних знань, а отже й спостерігається падіння успішності, виникають конфлікти з оточуючими, дитина стає некерованою, замкнутою, взаємодія вчителя і учнів за таких умов стає неможливою, тому й процес засвоєння іншомовних знань не відбувається.


Але такого негативного явища, як показують дослідження Л. С. Виготського, Д. Б. Ельконіна, Н. В. Занкова та інших, можна уникнути. Вихідним чинником цього вважають уважне і чуйне ставлення до дітей. Це означає, що вчитель має розуміти психічний стан маленьких учнів, бути спроможним розрадити їх, зняти емоційну напругу, створити в класі природну атмосферу тепла, довіри, взаємоповаги,тобто сприятливий мікроклімат уроку.


Створення такого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі може успішно здійснюватись за умови поєднання таких трьох основних складників: психологічного комфорту, духовного комфорту та емоційного комфорту учнів.


Психологічний комфорт дитини на уроці характеризується позитивним відношенням дитини до себе, впевненістю у собі, своїх силах та доброзичливим ставленням до оточуючих. В таких умовах атмосфера урокуіноземної мови більше сприяє високому рівню навчання та розвитку комунікативних здібностей учнів.


Духовний комфорт учнів – це стан рівноваги, спокою, захищеності, при цьому діти оптимістично налаштовані. А у стані емоційного комфорту дитина відкрита для контактів. Це підвищує працездатність на уроці іноземної мови, посилює активність, упевненість, віру у свої можливості, сили. Про стан емоційного, духовного та психологічного комфорту свідчить те, як дитина переживає задоволення успіху, безпеки, свою значимість для інших, унікальність [1].


Єдність цих компонентів є основою сприятливого мікроклімату уроку іноземної мови, який в свою чергу є фундаментом для позитивного особистісного зростання, активізації саморозвитку, підтримки самооцінки учнів.


Великий вплив на атмосферу уроку та комфорт учнів на уроках іноземної мови у початковій школі мають обрані вчителем форми, прийоми та засоби організації навчально-виховного процесу, які і відіграють головну роль у формуванні мікроклімату.


Форма роботи – це цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена і методично оснащена система пізнавального і виховного спілкування, взаємодії, стосунків учителя з учнями [2].


Обрана вчителем форма роботи на уроці іноземної мови забезпечує взаємодію з дітьми, її результатом є професійне удосконалення учителя, засвоєння учнями іншомовних знань, умінь і навичок, розвиток їх психічних процесів і моральних якостей.


Найкращою формою роботи на уроці іноземної мови у початковій школі, на нашу думку, є інтерактивне навчання, адже його основною метою є створення комфортних умов, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність. Передбачається створення життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми, що ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь іншомовної комунікації, створенню атмосфери співпраці, взаємодії. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах.


Важливими формами роботи на уроках іноземної мови, що надають допомогу в створенні сприятливого мікроклімату, активізації пізнавальних мотивів навчання, є ігри та розважальні моменти.


Цікаво, що ігри не тільки підвищують пізнавальну активність дітей, але й змінюють їх відношення до навчального предмету, змінюють стиль спілкування, роблячи дітей більш відкритими до сприйняття добра, формують поняття честі.


Для розвитку комунікативних здібностей учнів та підвищення мотивації до вивчення іноземної мови вчитель використовує різні прийоми – вправи та завдання, при цьому враховує потребу в інтегруванні ігрової, рухової, драматичної та образотворчої діяльності дітей. Прийом − це елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації методу або модифікація методу в тому випадку, коли метод невеликий або простий за структурою. [2]


Хочемо виділити деякі прийоми, необхідні для створення сприятливого мікроклімату на уроці іноземної мови : - вправа «Комплімент» (діти по черзі кажуть один одному добрі слова, намагаючись акцентувати позитивні якості свого однокласника); - гра «Вам повідомлення» (по колу передаються повідомлення: «I’m glad to see you» – «Я радий тебе бачити», «Nice dress» – «Гарна сукня» і т. і.); - вправа-гра «Подарунок» (пропонується подарувати своєму однокласнику щось нематеріальне: «I give you sun, happiness» – «Я дарую тобі сонце, щастя»); - завдання на релаксацію «I see, I hear, I feel – Я бачу, я чую, я відчуваю» ( учень повинен сказати три речення про те що він бачить, три речення – що він чує і три – що відчуває); - вправа на релаксацію (вчитель англійською мовою пропонує уявити гарний пейзаж, почути гарні звуки та ін.). [1]


Ще одним прийомом, який сприяє формуванню позитивного мікроклімату уроку іноземної мови та сприяє підвищенню мотивації навчання, є фізична активність. Також заслуговує на увагу фізична релаксація, адже активна поведінка учнів на уроці забезпечується за рахунок використання римівок, віршів, пісень на основі фізичних хвилинок. Наводимо деякі з них: 1, 2 look at my shoe 1-2 look at my shoe, (Діти дивляться на чобітки) 3- 4 point to the door, (Учні вказують рукою на двері) 5- 6 pick-up sticks, (Нахиляємось донизу, ніби беремо якусь річ) 7-8 open the gate, (Відводимо руки в сторони, ніби щось відкриваємо) 9-10 a yellow hen. (Посміхаємось)


Step-step, сlap-сlap Step - step, (Діти крокують на місці) Clap - clap, (При цьому діти плескають в долоні) Hands up, (Піднімаємо руки вгору) Hands down, (Опускаємо руки донизу) Look left, (Поглянули вліво) Look down, (Поглянули вниз) Bend right, (Учні нахиляються праворуч) Bend down, (Учні нахиляються вниз) Smile up and sit down. (Діти посміхаються та сідають) [1]


В організації будь-якого уроку, а особливо уроку іноземної мови в початкових класах, вирішальну роль виконують засоби навчання, адже вони допомагають збуджувати та підтримувати пізнавальні інтереси учнів, покращувати надійність навчального матеріалу, робити його більш доступним, забезпечувати більш точну інформацію про явище, що вивчається. Вони суттєво впливають на якість знань учнів та їх розумовий розвиток. Засіб навчання – це матеріальний або ідеальний об'єкт, який «розміщено» між учителем та учнем і використовується для засвоєння знань, формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності [2].


Вчитель іноземної мови використовує на уроках графічні засоби (картини, малюнки, географічні карти, схеми), технічні засоби навчання (діафільми, навчальні кінофільми, радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи), підручники та навчальні посібники, комп'ютери, ЗМІ тощо.


Проте одним з важливих засобів створення сприятливого мікроклімату уроку є похвала учня, яка може бути вербальною: “Welldone! How clever you are!” та невербальною: посмішка, жести, міміка, оплески та інше. Добре слово вчителя іноземної мови є засобом впливу зовнішньої мотивації учіння. Словом вчитель може заохотити дітей до праці, оцінити її репліками: «Fine!», «Nice!», «Say it again, will you?» та ін. Вміння бути лагідним, терплячим, здатним знімати напругу жартом створює психологічно сприятливий клімат на уроці [6, с. 151].


Віртуальна педагогічна взаємодія виступає як засіб творення сприятливого мікроклімату навчально-виховного процесу з іноземних мов. Таке середовище створюється на кожному уроці. Учитель та учні, взаємодіючи один з одним, довільно створюють таке середовище, оскільки кожне слово, навчальна інформація в цілому породжують в уяві вихователя та вихованця образ, який проходить через емоційно-почуттєву сферу особистості, і тим самим підсилює ефективність навчально-виховного процесу. Завданням педагога у цьому контексті залишається розвиток емоційно-почуттєвої сфери індивідів, оскільки результат навчально-виховного процесу залежить від створеного середовища: чим сприятливіший мікроклімат, тим ефективніший результат [5]. Для створення сприятливого мікроклімату на уроках важливо враховувати і потребу в естетичній привабливості оточення, як важливого засобу в формуванні атмосфери уроку, адже діти дуже чутливі до краси [6, с. 26].


Дослідження виявило, що мікроклімат залежить і від того, як педагог підтримує дітей, забезпечує їх успіхи в різних видах діяльності. Тобто безпосереднім засобом формування мікроклімату уроку іноземної мови є поведінка вчителя, його мова, вміння спілкуватися з дітьми. Так, клімат уроку залежить від того, як складаються відносини між педагогами і дітьми, та дітей між собою. Безперечно, без гуманізації взаємин між учителями та учнями неможливо сформувати позитивний психологічний клімат на уроці іноземної мови [4].


Необхідно наголосити на тому, що не зважаючи на різноманітність та необмеженість прийомів та засобів створення позитивного мікроклімату уроку, найефективнішими з них є розуміння та підтримка вчителя, співпраця вчителя з учнем, взаємоповага.


Гуманні стосунки між педагогом та учнями закладають фундамент для взаєморозуміння, позитивного настрою, душевної рівноваги, найповніше розкривають природний потенціал кожної дитини, сприяють успішності навчально-виховного процесу, є основою позитивного ставлення до школи, до вчителя. Отже, особистість учителя іноземної мови повинна викликати в учня позитивні емоції, бажання й готовність до діалогу.


Висновок

Отже, ми виявили, що створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі має велике значення, адже: - забезпечує об'єднання дітей у згуртований колектив; - надає простір для прояву й розвитку іншомовних знань, здібностей, інтересів, нахилів; - формує кращі морально-психологічні якості; - підвищує емоційний тонус, а значить і працездатність дітей.


Ми визначили, що основними складниками мікроклімату на уроці є психологічний, духовний та емоційний комфорт учнів. А успішне формування сприятливого мікроклімату уроку іноземної мови здійснюється вчителем за умови правильного вибору форм, прийомів та засобів організації навчально-виховного процесу. Ми виділили інтерактивне навчання та ігри як основні форми роботи на уроці іноземної мови у початковій школі, що мають значний вплив на формування мікроклімату; вправи, завдання, пісні на основі фізичних хвилинок, римівки – як основні прийоми; картини, малюнки, навчальні кінофільми, звукозаписи, підручники, комп'ютери – як основні засоби. Проте ми дійшли висновку, що не зважаючи на велику кількість засобів та прийомів організації уроку, найважливішими у створенні сприятливого мікроклімату уроку є поведінка вчителя, його мова, співпраця з учнем, взаємоповага. Ставлення учнів до вчителя впливає на мікроклімат уроку іноземної мови, який є вирішальним чинником у формуванні позитивного ставлення дитини до школи, а отже, й виконує головну роль у формуванні успішності навчально-виховного процесу.


У якості перспектив подальших наукових розвідок, вважаємо, актуальним провести дослідження присвячене пошуку та відбору найбільш ефективних форм та прийомів організації навчально-виховного процесу, що впливають на створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Борисенко О. О. Методи створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках англійської мови / О. О. Борисенко // Портал «Учительський журнал он-лайн» [Електронний ресурс]. – ВГ «Основа», 30 жовтня 2013. − Режим доступу до статті : http://teacherjournal.com.ua/shkola/angljiska-mova-ta-literatura/17146-stattya-qmetodi-stvorennya-pozitivnogo-psixologchnogo-mkroklmatu-na-urokax-angljsko-moviq.html
  2. Зайченко І. В. Педагогіка [Електронний ресурс] : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Зайченко. – 2-е вид. – К. : Освіта України : КНТ, 2008. – 528 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika_-_zaychenko_ib
  3. Коровіна О. Адаптація до навчального процесу учнів 6-річного віку / О. Коровіна // Щомісячний науково-методичний журнал «Початкова школа». – 2013. № 8. – С. 46-47.
  4. Назаренко Г. Формування позитивного психологічного клімату в дитячому колективі / Г. Назаренко // Блог «Початкова школа» [Електронний ресурс]. – 4 лютого 2010. − Режим доступу : http://pochshkola.blogspot.com/2010/02/blog-post_04.html. − Заголовок з екрану.
  5. Павлюк Р. О. Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс / Р. О. Павлюк // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_8
  6. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама