Кочерга І.М. Формування іншомовних умінь учнів початкової школи на уроках англійської мови засобами мультиплікації

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кочерга Ірина Миколаївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті досліджується проблема використання мультиплікації на уроках англійської мови як засобу формування іншомовних умінь молодших школярів. Визначено переваги застосування мультиплікаційних фільмів під час формування іншомовних лексичних, фонетичних та граматичних навичок в учнів початкової школи. Представлено види мультиплікаційних фільмів, які можуть бути використані на уроках іноземної мови.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, іншомовні уміння, мультиплікація, мультиплікаційне кіно, зорово-слухові засоби навчання, автентичний мультфільм, інтерактивний мультфільм.


В статье исследуется проблема использования мультипликации на уроках английского языка в качестве средства формирования иноязычных умений младших школьников. Определены преимущества применения мультипликационных фильмов во время формирования иностранных фонетических, лексических и грамматических навыков у учащихся начальной школы. Представлены виды мультипликационных фильмов, которые могут быть использованы на уроках английского языка. Предложена система практических упражнений при работе с мультипликацией, которые могут быть использованы на уроках иностранного языка.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, языковые умения, мультипликация, мультипликационный фильм, зрительно-слуховые средства обучения, аутентичный мультфильм, интерактивный мультфильм.


The article investigates the problem of animated cartoons use at English lessons as the tool of forming of primary school children’s foreign language abilities. The article defines the advantages of the use of animated films during the process of forming of primary school pupil’s foreign phonetic, lexical and grammatical skills. The types of animated cartoons that can be used at English lessons are presented. The system of practical exercises during the work with cartoon that is aimed at pupil’s foreign language competence forming is proposed.

Key words: foreign language competence, foreign language abilities, animated films, visual and auditory teaching tools, authentic cartoon, interactive cartoon.


Зміст

Постановка проблеми

У глобалізованому суспільстві англійська мова визнана мовою міжнародного спілкування. Сучасна спільнота висуває високі вимоги до рівня іншомовної освіти і все більше орієнтується на «вільний розвиток людини», самостійність, творчу ініціативу, мовну мобільність. Перш за все, це зумовлює раннє шкільне навчання іноземної мови, починаючи з першого класу, відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Таким чином, основною метою навчання іноземних мов у початковій школі є формування іншомовних умінь молодших школярів. Завдяки успішній реалізації цієї мети закладаються основи іншомовного спілкування, дитина має змогу комфортно адаптуватися у полікультурному середовищі та підготуватися до подальшої активної міжкультурної взаємодії у різних сферах людського життя. Проте через відсутність природної мотивації дитини до вивчення іноземної мови цей процес є надзвичайно проблемним. Відтак учитель повинен вміти використовувати і вдало підбирати сучасні методи, прийоми та засоби навчання, які б сприяли формуванню основних джерел активності школярів – мотивації, бажання та інтересу до вивчення мови, тобто впливати на їхню емоційно-чуттєву сферу. Але для цього важливо знати і враховувати психофізіологічні та індивідуальні особливості учнів, їх життєвий та загальнокультурний досвід під час добору навчального матеріалу. Оскільки мислення, пам'ять та увага учнів цього віку характеризуються інтенсивністю та високою ефективністю, інформація повинна подаватися у яскравій формі, з музичним супроводом, з використанням наочності. Завдяки цьому дитина буде легко її запам’ятовувати у достатньо великому обсязі. Саме тому доцільним є використання мультиплікації на уроках англійської мови в початковій школі.


Аналіз досліджень

Проблемі формування іншомовної комунікативної компетентності у молодших школярів присвячена велика кількість досліджень. Пошуком ефективних технологій навчання іноземної мови займалися Е. Берн, Л. Виготський, В. Гатальська, І. Зимня, Р. Роджерс, Т. Сахарова та ін.


Сучасні дослідження науковців О. Бігич, Н. Гальскової, О. Котенко, О. Негневицької, В. Редька, Ю. Федусенка та інших свідчать про широкі можливості й успішне використання різних технологій та засобів навчання під час формування ключових компетенцій в учнів.


Вплив мультиплікації на особистість дитини під час виховання та навчання вивчали Л. Козирєва, Н. Маркова, А. Немирич, О. Петрунько, В. Яковлєв та ін. Проте проведений аналіз наукової літератури показав, що проблема використання мультиплікації саме на уроках англійської мови в початковій школі не досліджена достатньо і потребує подальшої розробки.


Постановка мети дослідження

З урахуванням вище викладеного, актуальним є розгляд використання мультиплікації як ефективного засобу для формування іншомовних умінь молодших школярів.


Отже, метою статті є дослідити проблему застосування мультиплікації на уроках англійської мови як засобу формування іншомовних умінь молодших школярів; визначити переваги застосування мультиплікаційних фільмів під час формування іншомовних лексичних, фонетичних та граматичних навичок в учнів початкової школи; представити види мультиплікаційних фільмів, які можуть бути використані на уроках англійської мови; запропонувати систему практичних вправ під час роботи з мультиплікацією, яка сприятиме формуванню іншомовних умінь учнів.


Виклад основного матеріалу

Впровадження навчання іноземної мови з першого класу – це один із напрямів удосконалення й розвитку системи шкільної освіти. Успішний початок шкільного навчання англійської мови неодмінно буде сприяти створенню високої мотивації до подальшого вивчення іноземних мов. Адже у віці 6-11 років у дитини особливо активно закладаються психолінгвістичні основи володіння іноземними мовами, які є підвалинами подальшого формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також розвитку вмінь аудіювання, говоріння, читання й письма у межах програмових вимог [4, с. 5].


Саме тому сучасні дослідники активно працюють над розв’язанням проблеми успішного формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів і пошуком таких засобів, які б забезпечували засвоєння дітьми англійської мови у невимушеній, звичній для них атмосфері та сприяли б формуванню зацікавленості до предмета.


Іншомовна комунікативна компетентність передбачає вироблення в учнів здатності до оволодіння різними видами компетенцій – мовної, мовленнєвої, дискурсивної, соціокультурної, полікультурної, лінгвокраїнознавчої та країнознавчої [4, с. 8]. Ці компетенції складають зміст навчання іноземної мови і становлять інтегровану якість особистості.


Вирішальна роль в успішному формуванні ключової компетентності молодших школярів належить мовній компетенції. Адже мовні знання є опорою, яка дозволяє здійснювати мовленнєву діяльність правильно, з позицій існуючих мовних норм. У результаті ознайомлення з системою мови учні вчаться використовувати мову як засіб і засвоюють правила користування нею.


Мовна компетенція передбачає оволодіння певним обсягом мовних знань і відповідних навичок; включає мовні (фонетичні, граматичні, лексичні) знання та відповідні навички. До мовної компетенції можна віднести формування фонетичних навичок (ритміко-інтонаційні та слухо-вимовні), лексичних навичок (репродуктивні, рецептивні, навички обґрунтованої здогадки, користування різними видами словників), граматичних навичок (репродуктивні – навички говоріння, письма та рецептивні – навички аудіювання та читання) [4, с. 40].


Ефективним засобом розвитку мовної компетенції у молодших школярів ми вважаємо мультиплікацію − один із найбільш популярних медіапродуктів для дітей. Мультфільм вважається саме дитячим кіножанром і входить у коло їхніх інтересів, тому він сприяє виникненню в учнів початкової школи яскравих образів та сильних емоцій, що допомагає запам’ятати та утримати у пам’яті мовний матеріал. Крім того, мультфільми належать до зорово-слухових засобів навчання, які мають надзвичайно важливе значення для раціонального впливу на аналізатори молодших школярів.


Зорово-слухові засоби навчання розраховані на одночасне зорове і слухове сприймання навчального матеріалу. До них належать відеофонограми (навчальні відеокурси, кінофрагменти, відеофільми, мультиплікаційні фільми, комп’ютерні програми), побудовані на типових ситуаціях спілкування у країні, мова якої вивчається, що допомагає створити іншомовну культурну атмосферу на уроці [4, с. 66].


Отже, мультиплікаційне кіно, мультиплікація для дітей (від лат. multiplicatio – множення, збільшення) – це вид кіномистецтва для дітей, що відображає дійсність за допомогою знятих на плівку малюнків (мальоване кіно, графічна мультиплікація) або фотографій об’ємних предметів (лялькове кіно, скульптурне кіно, об’ємна мультиплікація). Кожне зображення мальованих або об’ємних предметів відповідає певній фазі руху, внаслідок чого в процесі проекціювання послідовно розташованих численних зображень створюється ілюзія руху. Велике значення для розвитку мультиплікаційного кіно мала творчість В. Діснея [3, с. 219].


Ми наголошуємо, що в процесі навчання англійської мови в початковій школі до сюжету уроку вчителю необхідно залучати саме автентичні мультфільми. Автентичний, тобто підготовлений і начитаний спеціалістами – носіями мови, що дає зразкові й незмінні еталони вимови, які можна багаторазово відтворювати. Адже перш за все автентичні мультфільми сприяють розвитку фонетичних вмінь та є незамінним джерелом лексичного матеріалу. До того ж, варто застосовувати їх не тільки на уроці, а й у позакласній та самостійній роботі, рекомендувати для перегляду школярами вдома.


На уроках англійської мови можна використовувати як повнометражні мультфільми, зокрема показ їх фрагментів, так і короткометражні. Наприклад, можна використовувати такі повнометражні мультфільми, як: «Bambi», «Alice in Wonderland», «Dumbo», «Sammy's Adventures: The Secret Passage», «Bee Movie», «Frozen», «Dr. Seuss’ The Lorax», «Horton Hears a Who!» та інші. Тому що вони мають не тільки захоплюючий динамічний сюжет, але й виховну цінність, демонструють учням різні комунікативні ситуації за допомогою простих римованих діалогів, цікавих пісень, які містять розповідні, питальні та спонукальні речення, вигуки, різні граматичні структури, сталі мовленнєві шаблони, які використовуються при привітанні, прощанні, зверненні, погодженні чи запереченні тощо. Оскільки вимова героїв є чіткою, виразною і нешвидкою, учні можуть краще зрозуміти і запам’ятати фрази, які потрібно говорити в різних життєвих ситуаціях.


Проте необхідно з обережністю ставитися до підбору та показу повнометражних мультфільмів, зокрема і через феномен «одорослення», у більшій мірі характерному для сучасної американської мультиплікаційної продукції. Крім того, відомо, що діти старшого віку (9-11 років) здатні сприймати повнометражні мультиплікаційні фільми, тоді як діти 6-7 років здатні повноцінно сприймати лише короткі мультфільми нескладного змісту з динамічним сюжетом, бо у них ще не сформована довільна увага [6].


Саме тому, для учнів 6-7 років вчителю краще обирати короткометражні мультфільми. Наприклад, «Go, Diego, go!», «Dora the Explorer», «KikOriki», «The Fixies», «The Care Bears: Welcome to Care-a-Lot», що наразі користуються великою популярністю серед дітей.


Оскільки мультфільми не містять складних оборотів мови, мають неважкий зміст та нешвидкий темп мовлення, процес перегляду стає не тільки приємним для учнів, але й корисним. Діти протягом перегляду перебувають в оригінальному іншомовному оточенні, поповнюючи свій словниковий запас та сприймаючи вимову та інтонацію.


Нині мультиплікацію повноправно можна вважати жанром медіамистецтва, адже сучасні мультфільми виготовляються з використанням новітніх анімаційних комп’ютерних технологій. Все більше зростає кількість інтерактивних мультфільмів, які належать до навчальних мультфільмів і є надзвичайно цінними для формування ключових компетенцій в молодших школярів. Взагалі інтерактивний означає здатний до діалогу, тобто такий мультфільм передбачає безпосереднє включення дитини у процес взаємодії з медіасередовищем і розв’язання нею завдань в ході його перегляду. Інтерактивними є вищеназвані мультиплікаційні фільми «Go, Diego, go!» та «Dora the Explorer».


Наразі до процесу навчання англійської мови школярів все більше залучаються інтерактивні відеокурси, що містять вже готові вправи, відповідно до теми уроку та до кожного етапу роботи з відео (pre-viewing, viewing, post-viewing). Відтак у початковій та середній ланці можна застосовувати відео-курси від В. Діснея, наприклад, «Disney’s Magic English», що вміщує випуски «Hello!», «Family», «It’s Delicious»,«Happy Birthday»,«Tic Tock Time» та інші; відео-курс «Muzzy» від видавництва «BBC»; відео-курс «Aladdin Oxford English Video» та інші [5]. Проте для використання даних засобів необхідно, щоб класна кімната була оснащена комп’ютером та Smart дошкою, що, на жаль, залишається проблемним для багатьох сучасних шкіл.


Використання мультиплікації на уроках англійської мови своїм змістом реалізує принципи наочності, міцності та активності, значно сприяє оптимізації навчального процесу, адже процес засвоєння знань починається з чуттєвого сприйняття, урок стає емоційно забарвленим, зацікавлює учнів, збуджує їхнє мислення. Учні утримують у пам’яті засвоєний мовний та мовленнєвий матеріал, адже він має емоційний характер; виявляють інтелектуальну, емоційну та мовленнєву активність, бо відчувають потребу в оволодінні мовою.


Проте для того, щоб використання засобів мультиплікації було результативним і процес формування іншомовних фонетичних, лексичних та граматичних навичок в молодших школярів був ефективним, вкрай необхідно дотримуватися систематичності у їх застосуванні.


Доведено, що при використанні мультиплікаційних фільмів на уроках англійської мови в учнів розвиваються два види мотивації : перша – коли фільм цікавий сам по собі, і друга – коли учень розуміє мову фільму. Це приносить задоволення дітям і формує бажання до подальшого вивчення іноземної мови. Тому, вчителю потрібно прагнути, щоб учні отримували задоволення від фільму саме через розуміння мови, а не тільки через цікавий сюжет.


Вкрай важливо, що робота з мультфільмом на уроці дозволяє реалізувати виконання вправ і завдань, орієнтованих на пошук, виділення та фіксацію певного мовного матеріалу: фонетики, лексики, граматики. Наприклад, завдання проглянути фрагмент мультфільму і підібрати англійські відповідники до певних слів та виразів (які зустрічаються у ньому); заповнити пропуски в реченнях необхідними словами та виразами; знайти правильну відповідь на запитання (вони пропонуються до перегляду); визначити вірне чи невірне твердження; вибудувати послідовність подій мультфільму в логічній послідовності тощо.


Пропонуємо систему вправ, спрямовану на формування мовної компетенції учнів, які вчитель може застосовувати під час роботи з мультфільмами відповідно до певної теми та мети уроку англійської мови, та рекомендуємо використання повнометражного мультфільму «Frozen» (http://ororo.tv/en/movies/frozen) з фрагментарним опрацюванням на уроці задля комплексного формування мовних знань та відповідних навичок у молодших школярів.


Вправа 1. З метою підготовки учнів до сприймання мультфільму та розвитку фонематичного слуху даємо завдання прослухати епізод, який містить діалог героїв, але без показу зображення. При цьому наголошуємо, що учні повинні спробувати зрозуміти, що відбувається. Після прослуховування показуємо цей епізод з зображенням, а учні співставляють свої здогадки з побаченим.


Вправа 2. Для перевірки якості засвоєння сюжету мультфільму та активізації лексичного запасу учнів після повного перегляду мультфільму вдома або ж перегляду конкретного епізоду на уроці можна використати роботу в парах. На кожну парту вчитель роздає зображення певних фрагментів мультфільму. Учні повинні встановити послідовність подій за картинками та переказати, що відбулося.


Вправа 3. Під час вивчення теми «Пори року» з метою накопичення іншомовного лексичного матеріалу з даної теми та активізації його в мовленні молодших школярів показуємо учням епізод, де сніговик Olaf уявляє, що відбуватиметься, коли прийде літо. Після перегляду даємо учням таке завдання:

− Fill in the table with phrases above to form opposites (Заповни таблицю словосполученнями так, щоб утворились протилежні за значенням пари):

a summer breeze

the heat

to freeze

to get a tan

a winter storm

to blow dandelion fuzz

the cold snow

the frozen things

a puddle

the burning sand

the ice

to build a snowman


26.Kocherha.jpg


Далі пропонуємо дітям скласти зв’язну розповідь з цими словосполученнями для закріплення в пам’яті лексичних одиниць та для розвитку монологічного мовлення. В результаті очікуємо, що учні навчаться швидко оперувати цими словами у процесі спілкування іноземною мовою та описувати пори року.

Вправа 4. Доцільним та ефективним в процесі розвитку вимови, інтонації та творчих здібностей учнів є використання прийому драматизації, який до того ж сприяє створенню сприятливого психологічного клімату в класі. Вчитель розподіляє між певними учнями ролі героїв мультфільму і кожен з них повинен розповісти про те, що відбулося у фільмі, але з позиції свого героя. Решта дітей – глядачі, які повинні уважно слідкувати за розповідями і задавати питання. В результаті молодші школярі не тільки навчаються передавати послідовність вчинків свого героя, але й розуміти та пояснювати причини такої поведінки [1, с. 13].


Отже, така система вправ може бути адаптована до різних мультфільмів, проте ми рекомендуємо використовувати на уроках англійської мови в початковій школі сучасні мультиплікаційні фільми, які користуються популярністю серед молодших школярів, входять у коло їхніх інтересів і обговорень. Наразі улюбленими серед більшості дітей є короткометражні мультфільми «The Fixies» та «The KikOriki», тому пропонуємо такі вправи під час роботи з ними.


Вправа 1. З метою вдосконалення слухо-вимовних навичок в учнів застосовуємо мультфільм «The Fixies – The Alarm clock» (http://www.dailymotion.com/video/x2itlx1), який супроводжується англомовними субтитрами. Спочатку пропонуємо дітям переглянути фрагмент мультфільму та звернути увагу на вимову героїв. Далі вчитель повторно вимовляє деякі слова, що зустрічаються в мультфільмі, а учні мають їх повторити. Це можуть бути незнайомі слова для школярів і ті, що викликають труднощі в артикуляції (наприклад, the alarm clock, ring, school, feather, piece of, trash hand тощо). Після цього показуємо цей фрагмент знову, але без звуку, даючи дітям завдання озвучити мультфільм, читаючи субтитри. Таким чином цей вид роботи сприяє навчанню молодших школярів правильної вимови, а також інтонації.


Вправа 2. Щоб закріпити такий граматичний матеріал, як вживання виразів there is / there are, використовуємо фрагмент мультфільму «The KikOriki – The Piano» (http://www.cheez.tv/kikoriki- the piano_806f4db58. html). Спочатку пропонуємо молодшим школярам подивитись фрагмент цього мультфільму і запам’ятати, що знаходиться у будинку Нюши. А після перегляду визначити вірні / невірні твердження. Наприклад:

1. The living-room is upstairs – F

2. There is a vase with flowers in the room – T

3. There are many pictures on the wall – T

4. The armchair is in the middle of the room – F

5. There is a carpet on the floor – T


В результаті очікуємо, що учні не тільки навчаться використовувати вирази there is / there are в своєму мовленні для повідомлення про місцезнаходження речей, але й активізують вивчену лексику з теми «Меблі».


Вправа 3. Вдалим буде використання мультфільмів на уроці англійської мови і під час знайомства учнів з граматичною структурою The Present Continuous, адже діти краще зрозуміють сутність цієї теми та принцип творення речень, коли будуть навчатися описувати те, що роблять герої мультиплікаційних фільмів у той час, коли вони їх бачать на екрані. Для цього вчителю необхідно продемонструвати учням нарізки з різних мультфільмів і дати завдання описати дії героїв. Наприклад, відповіді учнів можуть бути такими:

1. Olaf is singing a song – з мультфільму «Frozen».

2. Nyusha is speaking with friends – «The KikOriki».

3. Dora and Boots are going to the singing gate – «Dora the Explorer».


Таким чином доведено, що під час роботи з мультиплікацією на уроці англійської мови вчитель може реалізовувати різні вправи та завдання. Завдяки яскравій наповненості мультфільмів діалогами, вчителю легше знайомити учнів з ситуативним мовленням та новими іншомовними граматичними структурами. Хоча репліки у діалозі можуть бути неповними, проте жести, міміка героїв, наочне зображення самої ситуації можуть допомогти зрозуміти зміст і без слів.

Висновок

Отже, нами виявлено, що мультиплікація є важливим засобом для формування та розвитку іншомовних умінь молодших школярів, зокрема мовної компетенції. Адже мультфільм сприяє ефективному унаочненню мовленнєвої функції, швидкому засвоєнню нового лексичного матеріалу дітьми молодшого шкільного віку та тренуванню артикуляції звуків.


Розглянуто можливість використання повнометражних та коротких автентичних мультфільмів, інтерактивних мультфільмів, сучасних відео-курсів для дітей на уроках англійської мови у початковій школі. Запропоновано систему практичних вправ під час роботи з мультиплікацією, систематичне застосування якої є надзвичайно ефективним під час формування іншомовних лексичних, фонетичних та граматичних навичок в учнів. Доведено, що кожен вид мультиплікації можна застосовувати на уроках англійської мови, проте підбір мультиплікаційних продуктів потребує ретельного аналізу.


Тому у якості перспектив подальших наукових розвідок, вважаємо, актуальним провести дослідження присвячене систематизації автентичного мультиплікаційного матеріалу залежно від конкретної теми та мети уроку.


Список використаних джерел

  1. Баженова Л. М. Медиаобразование школьника (1-4 классы): пособие для учителя / Л. М. Баженова. – М. : Изд-во Российской академии образования, 2004. – 55 с.
  2. Бігич О. Б. Мультфільм на уроці іноземної мови / О. Б. Бігич // Педагогика. Современные методы преподавания [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Pedagogica/5_97547.doc.htm. − Заголовок з екрану.
  3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.
  4. Котенко О. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  5. Ноздрачова О. Запорука ефективного формування навичок мовленнєвої діяльності – використання відеотехнологій на уроках англійської мови / О. Ноздрачова // Освітній портал «Педагогічна преса» [Електронний ресурс]. – 27 січня 2015. − Режим доступу : http://lib.pedpresa.ua/7156-zaporuka-efektyvnogo-formuvannya-navychok-movlennyevoyi-diyalnosti-vykorystannya-videotehnologij-na-urokah-anglijskoyi-movy.html. − Заголовок з екрану.
  6. Сітцева М. Психологічні особливості мультфільмів для дітей // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 23. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2012. – C. 155-158.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама