Кравцова О.С. Метод «Sandwich Story» як спосіб формування креативного іншомовного письма молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кравцова О. С. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: Стаття висвітлює аспекти доцільності застосування методу «Sandwich story» при формуванні іншомовного креативного писемного мовлення молодших школярів. На основі теоретичного аналізу, узагальнення і систематизації наукових джерел проаналізовано поняття «креативне письмо», описано технологію застосування методу «Sandwich story» з метою формування навичок креативного письма на уроках іноземних мов у початковій школі.

Ключові слова: іноземна мова, молодший школяр, креативне письмо, технологія «Storytelling», метод «Sandwich Story».


Аннотация: Статья освещает аспекты целесообразности применения метода «Sandwich story» при формировании иноязычной креативной письменной речи младших школьников. На основе теоретического анализа, обобщения и систематизации научных источников проанализовано понятие «креативное письмо», описана технология применения метода «Sandwich story» с целью формирования навыков креативного письма на уроках иностранного языка в начальной школе.

Ключевые слова: иностранный язык, младший школьник, креативное письмо, технология «Storytelling», метод «Sandwich Story».


Annotation: The article explains the aspects of expediency of using the «Sandwich story» method in the formation of junior pupils’ foreign language creative writing. The concept of «creative writing» is analyzed on the basis of theoretical analysis, generalization and systematization of scientific sources. The technology of using the «Sandwich story» method is described, with the purpose of forming creative writing skills at foreign language lessons in elementary school.

Key words: foreign language, junior pupil, creative writing, technology «Storytelling», «Sandwich Story» technique.


Зміст

Постановка проблеми

Відповідно до Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), стратегічне завдання виховання та навчання – «формування освіченої, творчої особистості» [2; с.5]. У законі України «Про освіту» зазначено, що важливими вимогами до майбутніх фахівців є творче та нестандартне мислення, бачення багатогранності світу, вміння аргументувати та зв’язно висловлювати думки в усній та письмовій формі [3]. Виходячи із вище окресленого, у нових умовах розвитку освітніх процесів саме цілеспрямована робота з формування та розвитку умінь креативного письма учнів спроможна допомогти вирішити завдання, поставлені у державних нормативних документах. Уміння писати англійською мовою набуває все більшого значення через велику кількість можливостей, що відкриваються перед учнями: програми міжнародного обміну та конференції, спілкування з однолітками через Інтернет, подорожі тощо. Все це передбачає вміння висловлювати свої думки у письмовій формі, володіючи основами композиції, знаннями про стильові особливості і дотримання правил організації письмового тексту [1].


Аналіз досліджень

Аналіз останніх джерел та публікацій встановив, що питання методики навчання письмового мовлення вивчали такі науковці як І. Бім, Н. Гез, С. Ніколаєва, Г. Рогова, С. Шатілов. Навчання письмового мовлення через методи креативного письма широко досліджена у зарубіжних роботах таких науковців як П. Вітт, В. Еванс, Л. Лабрант. Методисти Л. Масттелотто, М. Рінволукрі та П. Стойл розглядають технологію «Storytelling» у навчанні іноземних мов як таку, що сприяє формуванню умінь креативного письма, а метод «Sandwich story» вони виокремлюють серед інших методів цієї технології через його універсальність і доступність у навчанні іноземних мов молодших школярів.


Постановка мети дослідження

Проте у навчанні іноземних мов в українській початковій школі цей метод не є розповсюдженим і потребує дослідження та впровадження.


Метою статті є опрацювати та практично довести позитивний вплив методу «Sandwich story» на формування іншомовних умінь креативного письма молодших школярів. Із зазначенної вище мети можна виокремити такі завдання: розглянути та описати дидактичні можливості методу креативного письма «Sandwich story»; навести приклади практичного застосування методу креативного письма «Sandwich story» на уроках іноземних мов у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

Письмові творчі завдання мають величезний навчальний потенціал і можуть бути використані на кожному уроці з іноземної мови. Вчитель підбирає і застосовує їх у навчальному процесі, виходячи з цілей навчання і рівня комунікативних умінь учнів. Він самостійно обирає методи, прийоми та засоби навчання. Процес виконання творчих завдань на уроках іноземних мов перетворює навчання з рутини у творчість. Технологія «Storytelling» (Оповідання) створює умови для реалізації цієї мети. М. Ріновулкрі виділяє «Sandwich story» (англ. sandwich вствляти, поміщати посередині ) як один із методів технології «Storytelling» (Оповідання / Розповідь історій). Н. Кокмуллер визначає, що сендвіч (sandwich) використвується як метафора структури типового абзацу. Науковець визначає, що текст складається з початку, основної частини та закінчення. У кожній частині тексту вчитель задає початок, поштовх для подальшого тексту в абзаці. Вступне слово відображає верхній шар сендвіча, доповнення у середині відображають начинку, що її доповнюють учні, закінчення відображає нижній шар тексту, що підтримує увесь сендвіч, підводить підсумок (Схематичний зразок [1]).


М. Ріновулкрі виділяє метод «Sandwich story» у своїй роботі «Storytelling: the language teacher’s oldest technique» [7], де визначає основні його переваги:

– половина тексту подається на повністю коректній англійській мові;

– половина тексту - творча робота учнів;

– учні на підсвідомому рівні сприймають текст, що диктував вчитель, як свій власний через їх доповнення;

– зростає впевненість у застосуванні мовних одиниць; зникає мовленнєвий бар’єр.


Л. Лабрант і П. Вітт під креативним письмом розуміють будь-який вид письма в будь-який проміжок часу, який існує для досягнення таких цілей:

– передача і збереження в письмовому вигляді інформації;

– створення умов самореалізації і самовираження, необходимо для ментального здоров’я людини [6].


В. Покидова визначає креативне письмо як один з методів активного навчання, спрямованим в основному на розвиток навичок читання і письма іноземною мовою. Креативне письмо має оповідальну форму викладу, передбачає створення головних героїв, персонажів тексту і їх розвиток, використовуючи при цьому різні засоби виразності. До креативного письма можна віднести письмові завдання різного роду. Серед них колективне і індивідуальне написання казок, оповідань, історій і листів від імені якогось персонажа, героя, тварини, предмета, відновлення початку і кінця історії, продовження незакінченого літературного твору [6]. Креативне письмо є стимулятором розвитку лінгвістичної компетенції учнів у письмі. Цей розвиток відбувається з ініціативи самих учнів, причому, креативне письмо впливає на всі види мовленнєвої діяльності, особливо на розширення словникового запасу учнів, підвищення граматичної правильності їхнього мовлення. Такий ефект є передбаченим, зважаючи на роль письма як загального закріплювача [5].


Вважаємо, що метод «Sandwich story» як спосіб формування креативного іншомовного письма молодших школярів підходить для закріплення вже набутого лексичного та граматичного матеріалу. Підбираючи потрібні слова, правильно будуючи речення, щоб їх доповнення якнайкраще підкреслювали деталі історії, діти вчаться формулювати та оформлювати свої думки. Відповідно до Навчальної програми з іноземних мов для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів для 1-4 класів у початкових класах діти вчаться оформлювати лист, листівку-вітання, складати розповідь-опис про себе, свою сім’ю, друзів, кімнату, забави, погоду, свято, подію, людей, природу, тварин та висловлюють своє ставлення до них тощо [4]. Ми вважаємо що метод «Sandwich story» доцільно використовувати при навчанні написання оповідань. Наведемо приклад застосування методу «Sandwich story» для 3 класу по темі «Nature. Seasons», зазначаючи кожну дію вчителя:

– Write down the title of the story: «Golden Autumn»

– Write the next lines: It was an early autumn. Nick and Ann went to the park.

– Ask children to describe the weather and the clothes that kids were wearing.

– Then write the next sentence: The park was full of colours.

– Ask children to describe the trees in the park, grass and flowers.

– Then write the next sentence: There were a lot of people in the park.

– Ask children to describe what people were doing in the park.

– Then write the next sentence: It was a good day!

– Explain why the children liked that walk and finish the story in any way you like.

– Group in threes and read your text to the classmates.


Хочемо показати, як візуалізуються прийоми, що застосовує вчитель наприкінці вивчення теми «Daily routines» (2 клас).


[2] з метою формування навичок креативного письма, систематизації вивченного лексичного та граматичного матеріалів та удосконалення умінь письма, аудіювання, говоріння. Учитель пише на дошці тему історії «My Day» і диктує учням речення: Every day I wake up in a good mood. Потім вчитель ставить навідне питання: What do you usually do in the morning? Учні записують декілька речень із діями, що виконують вранці. Далі він диктує наступне речення: Then I go to school і просить описати учнів їх звичайний день у школі: Describe what do you do at school. Наступним «поштовхом» від вчителя буде речення: After the school I come home and have a lot of free time та декілька навідних питань: What do you usually do after school? Do you prefer to watch TV or to have a walk with your friend? When do you do your homework? Останнім реченням від вчителя буде: I like my daily routines. Учитель ставить завдання перед учнями завершити історію пояснивши, чому вони задоволені кожним своїм днем: Explain why do you enjoy your everyday life. Виконавши це завдання вчитель об’єднує учнів у маленькі підгрупи. Діти діляться своєю історією з однокласниками. Як бачимо із наведених вище прикладів, метод «Sandwich story» дає змогу працювати над оволодінням письмового мовлення у поєднанні із роботою над навичками аудіювання, читання, говоріння, що є дуже важливим для формування цілісної іншомовної мовленнєвої компетенції учнів.


Варто зауважити, що тексти, пропоновані молодшим школярам мають бути адаптовані, змістовні, кількість нових лексичних одиниць має не перевищувати норму. Приклади текстів можна знайти у серії адаптованих під усі рівні вивчення англійської мови оповідань чи у розділ LearnEnglishKids на сайті British Council, в якому наявна велика кількість цікавих текстів. Перед записом історії слід провести словникову роботу, слова, важкі у написанні, відобразити на дошці. Мовлення вчителя має бути голосним, інтонованим, виразним. Діти у початкових класах отримують задоволення від роботи із методом креативного письма «Sandwich story», вони стають більш активні, зацікавлені у результаті. Учням завжди цікаво доповнити, переробити історію, тому цей метод зробить урок ефективним та продуктивним.


Доцільно зазначити, що цілеспрямована робота з розвитку умінь креативного письма на уроках з іноземної мови має вплив на розвиток особистості учнів уцілому: їхнє мислення, творчий підхід до виконання завдань, фантазії.


Висновок

Отже, на наш погляд, метод «Sandwich story» доцільно використовувати з метою формування іншомовного креативного письмового мовлення молодших школярів, адже він дозволяє створити необхідні умови для природнього оволодіння писемним мовленням. Він успішно поєднує фронтальну, групову та індивідуальну форми роботи та позитивно впливає як на розвиток мотивації до навчання іноземної мови загалом, так і на розвиток творчих здібностей учнів. У перспективах подальших розвідок маємо на меті створення циклу занять із застосуванням методу креативного письма «Sandwich story» відповідно тематики, зазначеної у навчальній програмі з іноземних мов.


Список використаних джерел

  1. Гладка О.В. Навчання креативного письма на заняттях з іноземної мови як засіб формування комунікативної компетенції / О.В. Гладка // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. –№34. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/99
  2. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – Київ: Райдуга. – 1994.– 61с.
  3. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII, із змінами від 5 вересня 2017р.: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
  4. Навчальна програма з іноземних мов для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-4 класи: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1- 4- klas/inozemna-mova- poyasnyuvalna-znz- sznz-1- 4-klas- belyaeva-xarchenko- finalna-zv.pdf
  5. Попова Т.П. Cовременные подходы к обучению письменной речи на английском языке / Т.П. Попова // Профессиональное лингвообразование: Материалы шестой международной научно-практической конференции – Новгород, НИУ РАНХиГС. – 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nnov.hse.ru/data/2012/12/20/1303525950/Попова_статья.pdf
  6. Покидова В.А. Технология креативного письма в обучении иностранному языку / В.А. Покидова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №3. – с. 66-70 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kstu.kz/wp- content/uploads/docs/restricted/lib/periodic/Vysshee%20obrazovanie%20sego dnya_2016_3_64.pdf
  7. Rinvolucri Mario «Story telling: the language teacher’s oldest technique» / Mario Rinvolucri // British Council – 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/article/story-telling- language- teachers-oldest- technique


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама