Кравчук К.М. Проблема варіантності англійської мови (на прикладі канадської англійської мови)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кравчук К.М. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: В статті розглянуто проблему варіантності англійської мови, а також особливості лексики, фонетики та граматики канадського варіанту англійської мови, які виникають під впливом екстралінгвістичних та соціолінгвістичних факторів.


Ключові слова: варіативність мови, канадська англійська мова, фонетичний склад, лексика, канадизм.


Аннотация: В статье рассмотрена проблема вариантности английского языка, а также особенности лексики, фонетики и грамматики канадского варианта английского языка, которые возникают под влиянием экстралингвистических и социолингвистических факторов.


Ключевые слова: вариативность языка, канадский английский язык, фонетический состав, лексика, канадизм.


Annotation: In the article the problem of variation of the English language, and also features of vocabulary, phonetics and grammar Canadian English, which arise under the influence of extra-linguistic and socio-linguistic factors, are considered.


Key words: variability language, Canadian English, phonetic structure, vocabulary, canadianism.


Зміст

Постановка проблеми

Англійська мова є поліетнічною або національно негомогенною. Для 400 мільйонів людей це є рідна мова, але із національними варіантами та регіональними різновидами. Тому дослідження варіативності мовних одиниць в усному та писемному мовленні є надзвичайно актуальною проблемою.

Кожна країна, де англійська мова є основною (Сполучене Королівство, Австралія, Канада, Нова Зеландія), має на меті зберегти всі лінгвістичні відмінності, користуючись своїм мовним стандартом [1]. 14 мільйонів канадців вважають англійську своєю рідною мовою, але англійська мова в Канаді має спільні риси, як із стандартом Великої Британії (RP), так і зі стандартом США (GA) [2].


Аналіз досліджень

Про особливу актуальність проблеми варіативності мови, викликаної соціальними, функціональними і територіальними чинниками, свідчить цілий ряд робіт у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві (В.Г. Гак, Ю.А. Жлуктенко, Л.Л. Нелюбин, Г.А. Орлов, В.В. Ощепкова, Л.Г. Попова, О.Є. Семенець, Н.Н. Семенюк, А.І. Смирницький, Г.В. Степанов, Г.Д. Томахін, А.І. Чередниченко, А.Д. Швейцер, В.Н. Ярцева, R. Bailey, D. Crystal, W. Labov, G. Turner).

Інтерес до питань варіативності англійської мови пояснюється неоднорідністю і комплексністю його складу, особливостями його функціонування в різних мовних ситуаціях і територіальних ареалах.

Незважаючи на наявність певної кількості публікацій, присвячених цьому питанню, у вітчизняних дослідженнях все ще існують проблемні аспекти.


Постановка мети дослідження

Метою статті є розгляд територіального варіювання англійської мови в Канаді з урахуванням соціолінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, а також особливості канадського варіанту англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Англійська мова, як і більшість інших мов світу, має безліч різноманітних діалектів. В даному випадку це пов'язано з тим, що велика кількість носіїв мови в періоди англійської колонізації покинули рідний будинок і на чужій землі стали спілкуватися з представниками інших мов і мовних груп. Як наслідок, їхня англійська видозмінилася і багато в чому стала відрізнятися від британської англійської. Так, з'явилися численні діалекти, серед яких американська англійська, канадська англійська, австралійська англійська тощо.


В даний час проблемі мовної варіативності приділяється підвищена увага. На зміну спрощеним поданням про мову як єдиному монолітному освіту прийшло розуміння гетерогенності мовної структури, обумовленої лінгвістичними і екстралінгвістичними факторами.


Беручи до уваги особливості територіального розселення, а також фактори політичного, економічного, соціально-культурного характеру, практично всі вчені - дослідники Канади - дотримуються думки, що по своїй фонетиці, лексиці і орфографії канадський варіант англійської мови займає проміжне положення між британською ( «оксфордською» ) і американською. Територія поширення канадської англійської оголошується «зоною, в якій немає чіткої диференціації, де схрещуються особливості варіантів» [4].


Відмінності канадської англійської від британської, американської, австралійської та інших варіантів включають в себе різницю в фонетиці, лексиці, граматиці і написанні слів.


ЛЕКСИКА

Специфічні ознаки національного варіанту мови зосереджені, перш за все, на його лексико-семантичному рівні, що цілком закономірно. Цей аспект мовних систем є найбільш чутливим до будь-яких змін в комунікативному суспільстві і його оточенні.


У канадському варіанті англійської мови є цілий лексичний масив, який вважається виключно канадським «виробництвом». Лексика ця, зрозуміло, тематична: це особливості природи, а також життя канадців. Наприклад: «fog-eater», що позначає веселку, яка розсіяна у повітрі, «steel man», що позначає людину, яка будує залізницю, «salt fishing», що позначає ловлю риби, коли її просолюють прямо на борту човна, «caribou», що позначає назву оленя [7].


Автори «Словника канадизмів» розглядають канадизм як «слово, вираз або значення канадського походження, яке характерне тільки для канадського вживання, хоча і не належить виключно канадському варіанту англійської мови» [1]. Як приклад наведемо іменник Grit – член ліберальної партії Канади.


У 17 столітті серед канадизмів з'явилося кілька дієслів (наприклад, канадські значення англійських дієслів: track - тягнути човен або баржу, shoot - плисти в човні (на плоту) по стромовині або через пороги, raft - плисти на плоту, pitch - переїжджати від одного місця стоянки до іншого , trade - обмінювати хутра на товари).


Серед канадизмів відзначається і кілька прикметників: rotten «старий, пористий (лід)», staget «найгірший (за якістю)» (про хутро) тощо.


Канадизми поповнюють тематичні групи: позначення флори і фауни, предметів одягу, засобів пересування, позначення рельєфу і особливостей географічного середовища, термінів кулінарії, назв споруд тощо.


Наприклад, розвиток мисливського господарства відбилося в таких канадизмах, як назви мисливських знарядь: collar, deadfall, deathfall, hap, slip, stopper [3].


У зв'язку з розширенням в країні дорожнього будівництва з'явився ряд місцевих термінів в цій області: bush road, cross road, corduroy road, road camp, road grader, railway town, railway village.


В унікальну сучасну канадську англійську входять такі слова, як:

- Allophone: житель Квебека, у якого рідною мовою не є ні англійська, ні французька;

- Chesterfield: диван, лежак, крісло (для двох осіб);

- Parkade: гараж для паркування;

- A «timmy»: чашка кави (Тіммі – так звали власника мережі пиріжкових);

- Bachelor suite: однокімнатна квартира з маленькою кухнею і ванною;

- Pencil crayon: кольоровий олівець;

- Canuck: канадець;

- Click: км / год;

- Double-double: кава з подвійними вершками і подвійним цукром (triple-triple, four-by-four);

- Townie: міський житель;

та інші [4].

Також в Канаді і США по-різному вживаються дієприкметники минулого часу (Past Participles). Наприклад, канадці швидше скажуть «the cookies are burnt», американці - «the cookies are burned».

ФОНЕТИКА

У фонетичному складі мови розрізняють ряд відмінних рис. Типовою канадської рисою є відсутність розрізнення довготи і стислості голосного: в канадському варіанті немає постійної залежності між якістю і довготою голосного, що знаходиться під відносно сильним наголосом; традиційно короткі голосні часто подовжуються, особливо в зв'язку зі зміною висоти тону, наприклад, падінням і підйомом висоти в кінці висловлювання [8].


Однією з найбільш помітних особливостей на рівні голосних у сучасній англійській мові Канади є, так зване, "канадське підняття", яке було зафіксоване ще в 1942 році та притаманне деяким північно- американським штатам. Так дифтонг [au] перед глухим приголосним у словах типу house, right, pike, knife, type, pipe, south, couch, out вимовляється в Канаді як [Λu], тобто з першим елементом більш високого підняття [9].


Перед дзвінким приголосним і в кінці слова цей дифтонг вимовляється, як і в США, тобто [au]: down, loud, bows, rouse, cow. У словах типу news, dew, tune, student, де після альвеолярних приголосних британському [ju:] відповідає американське [u:].


Британська норма користується в Канаді великим престижем, за винятком слова suit, в якому 83% інформантів вимовляли [u:]. Вимова цих слів з монофтонгом спостерігалася частіше у людей більш низького культурного рівня, в той час як престижність [ju:] мала наслідком поширення його на вимову навіть таких слів, як moon, noon, too [5].


В Онтаріо вимова duke [duk], news [nuz] багатьма носіями оцінюватися як "негарна" (inelegant) . У односкладових словах типу tooth, food, root, roof, hoof, в яких у середньоанглійський період коренева голосна звучала [е:], канадці переважно вимовляють її як [u:]; в словах soot, foot, look коренева голосна звучить коротко [u]. У словах типу class, dance, bath, де в американському варіанті вживається голосний [æ], а в британському – [α:], для канадської вимови більш характерною є американська тенденція. Саме це поряд зі специфікою вимови [r], і додає мові канадців типово "американського" забарвлення. Тільки в іменниках aunt і drama канадцями більш високого освітнього рівня зазвичай вимовляється з [α:].


Значний інтерес для лінгвістів представляють запозичення, в яких домінує вимова голосного переднього ряду [æ], хоча мовці американського стандарту англійської мови схильні вимовляти [a]. У 70% випадків виявлена подібна тенденція щодо голосного [æ] у географічних назвах (Iran, Nevada, Slovakia), власних іменах (Barak, Franco, Modano, Natasha), назвах страв (goulash, pasta, nacho) [2].


Слово zebra більше половини канадців вимовляють із звуком [e] в наголошеному складі, тоді як у США тут вимовляється [i:]. Форма been в канадській вимові має голосний звук [i:], в американській [i]; в слові аgain, подібно до британської норми, вимовляється під наголосом дифтонг [eI], у той час як у США зазвичай звук [e]. У першому наголошеному складі іменників типу process, progress більшість канадців вважає за краще дифтонг [ou], а не [е], як у США. В аналогічній позиції іменника produce більшість канадців теж дотримуються британської вимови звуку [е], у той час як у США вимовляють [ou]. Слово vase, яке в американському варіанті є [veIz], у Канаді звучить переважно [vα: z].


Щодо наголосу двоскладових слів, перевага надається американському акцентуальному зразку. Під впливом французької мови, яка є другою державною мовою Канади, наголос отримують слова valet, bouquet на кінцевому складі [2].


ГРАМАТИКА

Граматичні норми не були так сильно змінені канадцями, якщо порівнювати граматичну структуру британської і канадської мов. До таких суттєвих змін лише відносять відмову вживати форму Past Perfect Continuous, яку дуже успішно заміняє Past Perfect Simple [8].


Висновок

Розглянувши особливості канадського варіанту англійської мови ми можемо зробити наступні висновки:

1. На фонетичному рівні ми бачимо значні розбіжності, а саме:

- у відсутності довготи і стислості голосного;

- вимова певних дифтонгів перед деякими приголосними;

- деякі розбіжності канадського англійського в області приголосних.

2. На граматичному рівні:

- відмова від вживання форми Past Perfect Continuous;

3. На лексико-семантичному рівні:

- поява нових лексичних одиниць (канадизм), кількість яких зростає;

- активний процес створення неологізмів в канадській англійській мові.

Все це свідчить про життєвість цього варіанту англійської мови, з одного боку, і подальшої дивергенції його як від британської, так і від американської англійської.


Список використаних джерел

  1. Жлуктенко Ю.А. Канадский вариант английского языка и определение канадизма // Исследования по романской и германской философии. -Киев. Изд-во при Киевском ун-те, 1975 - С. 94-98.
  2. Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови/В. Ю. Паращук// Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 240 с.
  3. Попова Л. Г. Некоторые лексические особенности канадского варианта современного литературного ан- глийского языка / Л. Г. Попова. – М. : Высшая школа, 1974. – 26 с.
  4. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде / Л. Г. Попова – М. : Высшая школа, 1978. – 246 c.
  5. Швейцер А. Д. Литературный английский язык в США и Англии / А. Д. Швейцер. – М., 1971. – 200 c.
  6. Швейцер Д. А. Фонетические особенности произношения вариантов английского языка / Д. А. Швейцер. – М., "Высшая школа" 1982. – 128 с.
  7. Avis W. S. The English language in Canada // Current trends in linguistics / W.S. Avis-Ed. by Th. A. Serbek, Paris: The Hague, 1973. – 148 р
  8. Canadian English // Приложение к газете «1 сентября»: Английский язык. -2005. - J№13. - С. 24.
  9. Canadian Accent. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=Oe_f8ccswHw&feature=related


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама