Крохмаль Н.В. Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Крохмаль Наталія Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкривається сутність принципу наочності та доцільність використання засобів унаочнення у процесі вивчення англійської мови. Визначено основні види наочності, їх характеристика та роль застосування наочності під час формування іншомовної комунікативної компетентності у процесі навчання англійської мови молодших школярів.

Ключові слова: навчання англійської мови, використання засобів наочності, засоби навчання, класифікація засобів навчання, ефективність використання наочності.


В статье раскрывается суть принципа наглядности и целесообразность использования средств наглядности в процессе изучения английского языка. Определены основные виды наглядности, их характеристика и роль применения наглядности при формировании иноязычной коммутативной компетентности в процессе обучения иностранному языку младших школьников.

Ключевые слова: обучение английскому языку, использование средств наглядности, средства обучения, классификация средств обучения, эффективность использования наглядности.


This article reveals the objective of principle of visualization and the utility of visual methods use in the process of learning English. The main types of visual methods, their characterizing as well as the role of visualization use in the formation of foreign language communicative competences in the process of primary school pupils’ learning English were determined.

Key words: teaching the English language, use of visual methods, methods of learning, classification of learning methods, efficiency of the visual methods use.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі вивченню іноземних мов приділяється багато уваги в нашій державі. В останні роки у зв'язку з прагненням людства до "суспільства без кордонів", залученню до культурної спадщини і духовних цінностей народів світу, знання іноземної мови як інструменту міжкультурної комунікації стало престижним і затребуваним [2, c. 15].


Раннє навчання іноземної мови – один з важливих напрямів удосконалення і розвитку системи шкільної освіти, який був визначений Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, Національною доктриною розвитку освіти, Державним стандартом початкової загальної освіти, Програмами з іноземної мови для загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів тощо.


Досягнення мети у процесі навчання іноземної мови передбачає застосування принципів:

1) комунікативно орієнтованого навчання;

2) інтегрованого навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;

3) навчання, орієнтованого на учня;

4) принципу позитивного ставлення до помилок;

5) принципу наочності;

6) виховного та розвивального навчання.


Необхідність дотримання принципу наочності зумовлена конкретно-образним характером мислення молодших школярів. Цей принцип передбачає спеціально організований показ наочного матеріалу для надання допомоги учням у розумінні і засвоєнні навчального матеріалу [1, c. 23].


Спираючись на наукові дослідження, можна сказати, що процес вербалізації знайомих образів здійснюється на основі живого споглядання. Споглядаючи дійсність, людина за допомогою мовних засобів називає окремі об’єкти, їхні ознаки і відношення між ними. Відбувається перекодування чуттєво-образної інформації про предмет, таким чином здійснюється стрибок від живого споглядання до думки [2, c. 15]. Отже, проблема наочності у навчанні іноземних мов була і є наразі досить актуальною.


Аналіз досліджень

Питання вивчення іноземних мов, у тому числі лексичних навичок монологічного мовлення з використанням засобів наочності було і залишається у наукових роботах та дослідженнях багатьох методистів, зокрема А. Д. Климентенка, І. Л. Біма, С.П.Шатілова, Л.С.Панова, Н.Д.Гальскової та інших. Також тему актуальності використання засобів наочності у процесі навчання іноземної мови молодших школярів у своїх працях досліджували такі вчені і дослідники, як: С.В. Гапонова, С.Ю. Ніколаєва, О.В. Котенко, Н.Ф. Бориско.


Постановка мети дослідження

Проблема реалізації принципу наочності була актуальною в усі часи. Від останніх років та до сьогодні суспільство активно залучається до вивчення іноземної мови, як важливого провідника до міжкультурної комунікації. Знати іноземну мову, та вміти її використовувати при потребі стало престижно на сьогоднішній день. Завдяки цьому й розширюється арсенал наочності для учнів на уроках англійської мови: від предметів та картинок, жестів та рухів до відеофільмів, звукозаписів та комп'ютерних програм, за допомогою яких вчитель на уроці має змогу змоделювати фрагменти реальних життєвих ситуацій.


Варто зауважити, що в процесі навчання англійської мови у вчителя початкових класів можуть виникати наступні питання: на якому із уроків використовувати засоби наочності; як довго можна використовувати одну і ту ж наочність в рамках вивчення певної теми; як уникнути перенасичення наочності на уроці і не перетворити його на шоу.


Для вчителя є важливим встановити межу, де наочність – необхідний допоміжний засіб в процесі засвоєння матеріалу, і не допустити, щоб діти трактували її як засіб для гри [8, c.41].


Мета статті – з’ясувати сутність принципу наочності у процесі навчання англійської мови молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

У сучасній методиці навчання іноземних мов молодших школярів засоби слухової та зорової наочності стали основними компонентами уроку іноземної мови в початкових класах. Важливим є те, що наочність є унікальним засобом семантизації, який використовується при подачі будь-якого навчального матеріалу (може використовуватись при подачі нового матеріалу, при закріпленні сформованих навичок чи при повторенні матеріалу) [1, c. 23].


Загальновідомо, що ефективність навчання залежить від ступеня залучення до сприйняття всіх органів почуттів людини. Чим більш різноманітні чуттєві сприйняття навчального матеріалу, тим міцніше він засвоюється. Ця закономірність знайшла своє вираження в дидактичному принципі наочності [7, с. 239].


Важливість принципу наочності, під час вивчення іноземних мов, полягає в тому, що процес засвоєння знань починається безпосередньо з чуттєвого сприйняття. Застосування наочності дуже позитивно пливає на урок, що робить урок емоційно забарвленим, зацікавлює учнів та заохочує їх до певних дій, збуджує їхнє мислення [4, с.19-20].


В основу використання наочності на уроках іноземної мови покладено ряд принципів:

1. Принцип доступності подачі наочного матеріалу. Це означає, що вербальний матеріал, який подається за допомогою засобів наочності повинен бути зрозумілим та знайомим учням. В іншому випадку наочність не буде корисною, а навпаки лише спантеличить учнів.

2. Принцип доступності форми зображення. Цей принцип застерігає вчителя від використання все нових і нових форм зображення.

3. Принцип композиційної організації. Мета цього принципу полягає в тому, що матеріал має бути поданий в логічній послідовності. Реалізація даного принципу здійснюється також за рахунок правильного гармонійного, кольорового, якісного та яскравого наочного матеріалу.

4. Принцип художньої ідентичності. При оформленні засобів наочності потрібно намагатися відтворити максимально реальне зображення [8, c.47].


Для вчителя є важливим встановити межу, де наочність - необхідний допоміжний засіб в процесі засвоєння матеріалу, і не допустити, щоб діти трактували її як засіб гри. Тобто, вчитель повинен навчити учнів використовувати наочність для збагачення власних знань. Готуючись до того чи іншого уроку, вчителю англійської мови необхідно пам’ятати дидактичні властивості та функції кожного обраного ним виду наочності. Також вчитель повинен чітко прогнозувати ефективність того чи іншого засобу навчання на вирішення різноманітних методичних завдань.


Для успішного здійснення навчально-виховного процесу з англійської мови на сучасному етапі та для більш ефективної реалізації практичних, виховних, розвивальних та освітніх цілей навчання, які стоять перед учителем іноземної мови у початковій школі, передбачено використання різноманітних засобів навчання.


Під засобами навчання розуміють комплекс навчальних матеріалів і знарядь, які допомагають учителю організувати ефективне навчання іноземної мови, а учням - ефективно оволодіти нею. Засоби навчання належать до базових категорій методики, яка дає відповідь на запитання: «За допомогою чого навчати іноземної мови?» [4, с.58].


Ефективне використання засобів навчання реалізується лише тоді, коли вчитель розуміється на тому, який засіб, коли та де доцільно використовувати в навчально-виховному процесі, та які результати він отримає, використовуючи ті чи інші засоби навчання.


Згідно з такими критеріями як значущість, призначення та застосування технічної апаратури засоби навчання іноземної мови розподіляються на :

- основні та допоміжні;

- для вчителя, для учня, для вчителя і для учня;

- слухові, зорові, слухо-зорові;

- технічні та нетехнічні [4, c.65].


В ідеалі, як зазначають деякі методисти (Н.Ф.Бориско, С.Ю.Ніколаєва та інші), усі засоби навчання мають бути представлені у навчально-методичному комплексі (НМК), за яким проводиться навчання іноземної мови в початковій школі. НМК складається з таких компонентів:

- комплексу для вчителя, який складається з Державного стандарту, Програми з іноземної мови, книжки/зошита для вчителя та інших засобів, передбачених відповідним НМК;

- комплекту для учня, який включає підручник, робочий зошит на друкованій основі, книжки для читання, звуковий супровід та інші дидактичні засоби, наприклад, комп’ютерні програми.


Ті засоби, які вчитель використовує додатково, вважають допоміжними. Це можуть бути спеціально підібрані серії малюнків (предметних, тематичних, ситуативних); дидактичний роздатковий матеріал для організації диференційованого навчання учнів у режимах індивідуальної, парної та групової роботи; таблиці, схеми, фотографії [5, c.129].


Важливим є те, що при створенні наочності для вивчення іноземного матеріалу, дуже важливо враховувати показники якості та яскравості. Потрібно вдало підбирати кольорову гаму, наочність має бути якісною, не занадто яскравою (тому що це буде відволікати учнів і вони не зможуть сконцентруватись на засвоєнні граматичного матеріалу) та не занадто сірою (в такому випадку це не приверне увагу учнів до наочності) [6, c.24].


Головна особливість наочності полягає в тому, що її використання важливе для будь-якої вікової категорії учнів. Також відомо те, що наявність якісної та яскравої наочності на уроці викликає творчість в учнів. Наочність стає мотивацією для навчальної дії, викликає у дітей зацікавленість та інтерес. Використання наочності робить урок більш динамічнішим [3, c. 23-24].


Висновок

З наведених результатів можна зробити висновок, що наочність займає пріоритетне місце в навчанні англійської мови молодших школярів, особливо коли поєднуються всі її види. Правильно та доцільно підібрані засоби унаочнення сприяють ефективному засвоєнню мовного матеріалу і розвитку навичок та вмінь усного мовлення. Не потрібно задумуватись над тим, на якому етапі уроку застосувати наочність, тому що наочність важлива на всіх етапах уроку, оскільки вона є стимулом для висловлення думки.


Отже, наочність робить урок цікавим, змістовним та різнобарвним. Тому було з’ясовано та вивчено класифікацію засобів навчання. Якщо її застосування буде раціональне, з врахуванням всіх вікових та психологічних особливостей учнів, з дотриманням санітарно-гігієнічних умов, то навчання англійській мові має стати приємним, цікавим, захоплюючим та улюбленим заняттям дітей.


Список використаних джерел

  1. Басіна А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека Шкільного світу).
  2. Гапонова С.В. Навчання англійської мови в середній школі // Іноземні мови. – 1998. - №3. - С. 12-18.
  3. Гальскова М. Д., Нікітенко З. І. Теорія і практика навчання іноземних мов / М.Д. Гальскова, З.І. Нікітенко // Початкова школа. – Київ, 2000. – № 3. – С. 23-24.
  4. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – 356 с.
  5. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник / С.В. Роман. - К.:Ленвіт, 2005. – 208с.
  6. Скляренко Н.К. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах / Н.К. Скляренко. – Київ, 1996. – 96с.
  7. Соловова Є.М., Методика навчання іноземних мов: Базовий курс лекцій [Текст]. Посібник для студентів пед. вузів та вчителі / Є. М. Солова. - М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
  8. Ніколаєва С. Ю., Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник]. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. – К.: Ленвіт, 2005. – 328 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама