Кузнецова О.О. Самостійна робота з англійської мови учнів 4 класів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кузнецова О.О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкрито сутність поняття «самостійна робота»; досліджено специфіку організації та проведення самостійної роботи з англійської мови учнів 4 класів.


Ключові слова: самостійна робота, початкова школа, учні 4 класів, урок англійської мови.


Аннотация: В статье раскрыто сущность понятия «самостоятельная работа»; рассмотрено специфику организации и проведения самостоятельной работы по английскому языку в 4 классах.


Ключевые слова: самостоятельная работа, начальная школа, ученики 4 классов, урок английского языка.


Annotation: The essence of the concept of "self-study work" is investigated in the article. The article deals with the specificity of the organization and conduct self-study work. The process of foreign language studying in the primary school is observed.


Key words: self-study work, elementary school, of English 4 classes, English lesson.


Зміст

Постановка проблеми

В сучасних умовах реформування освітньої системи в Україні значне місце належить пошуку ефективних методів і засобів навчання, розробці методичних систем, технологій викладання, підвищенню дієвості навчання загалом, розвитку у школярів самостійності, що виявляється в їхній здатності до самоорганізації, самовиховання та самоосвіти, зокрема.


Самоосвіта, в свою чергу, є одним з найскладніших видів систематичної пізнавальної діяльності, під час якої людина сама ставить перед собою пізнавальну мету й завдання, визначає шляхи досягнення мети, контролює хід самостійної роботи з одержання знань, а також сама оцінює і вдосконалює їхні результати. Бажання особистості здійснювати самоосвітню діяльність залежить значною мірою від усвідомлення нею факту необхідності отримання знань шляхом самоосвіти та можливістю їхнього застосування для розширення діапазону своєї діяльності.


Практична мета навчання англійської мови у сучасній школі полягає в тому, щоб формувати й розвивати вміння і навички усного мовлення, навчати читати не тільки адаптовану, але й оригінальну літературу, розуміти носіїв англійської мови. Для кращого засвоєння знань та оволодіння певними вміннями й навичками у процесі вивчення англійської мови необхідно активізувати пізнавальну й розумову діяльність учнів. Одним із важливих засобів такої активізації є правильно організована самостійна робота як на уроках англійської мови, так і в позаурочний час. Методично правильна організована самостійна робота на уроках англійської мови сприяє розвитку творчих здібностей учнів, розширює їхній полікультурний світогляд, розвиває мислення [1].


Самостійна робота як метод навчання передбачає формування важливих загально навчальних умінь (аналізувати, планувати, порівнювати, контролювати), певних рефлексивних якостей, що у кінцевому рахунку забезпечує розвиток самостійності як якості особистості, формує суб’єкта навчальної діяльності [5].


Самостійна робота з англійської мови є не що інше, як реалізація дидактичного принципу свідомості у навчанні школярів англійської мови. Тільки спеціально організоване цілеспрямоване навчання молодших школярів, мовленнєво - мисленнєвої та іншомовної комунікативної діяльності, яке спирається на самостійну навчальну роботу учнів, може оптимізувати процес оволодіння англійською мовою.


Варто зазначити, що на думку багатьох науковців самостійна робота з англійської мови є ефективним засобом перевірки знань учнів молодших класів. Однак, на наш погляд, ця проблема потребує більш детального розгляду, оскільки самостійна робота – це фундамент формування людини як самостійної особистості [1,2,3,4].


Аналіз досліджень

Проблема розвитку активності й самостійності учнів англійської мови не є новим завданням для дидактики. Погляд науковців на значення самостійної роботи змінюється із плином часу. Її значущість у навчанні знайшла своє відображення у класичній педагогічній спадщині А. Дістервега, Я. А. Коменського, Й. Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського та інших.


У психолого - педагогічній літературі переконливо доведено, що правильно організована самостійна робота учнів на уроці сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації навчально - пізнавальної діяльності (П. Я. Голант, М. А. Данилов, Н. Г. Дайрі, Б. П. Єсипов, Р. Г. Лемберг, І. І. Малкін, Р. М. Мікельсон, І. П. Огородніков, Т. С. Панфілов, М. Н. Скаткін, Р. Б. Срода, А. В. Усова та ін.). Чимало досліджень цієї проблеми проведено і в галузі методики навчання іноземних мов ( Г. Б. Бурденюк, С. Г. Заскалєта, Л. І. Іванова, Н.Ф. Коряковцева, Г. В. Рогова, І. Т. Качан, В. Г. Редько та ін.).


Постановка мети дослідження

Мета статті - визначення специфіки організації та проведення самостійної роботи з англійської мови в учнів початкової школи з урахуванням психофізіологічних особливостей розвитку цієї вікової категорії.


Виклад основного матеріалу

Як зазначено Жаровою Л. В., самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через збагачення учня знаннями формує риси самостійності. Самостійна діяльність виявляє якість процесу пізнання, риси особистості учня і форму організації навчання [2].


Самостійна робота учнів – діяльність учнів, спрямована на оволодіння навчальним матеріалом або його застосування, що відбувається без участі вчителя [9].


Під самостійною роботою з англійської мови слід розуміти таку форму організації навчальної і мовної діяльності учнів, при якій під керівництвом учителя і за його завданням на уроці англійської мови учні самостійно здійснюють його послідовний цикл навчальних дій, спрямованих на оволодіння відповідним матеріалом або формування іншомовних навичок і умінь. Це готує учнів до організованої вчителем навчально - комунікативної діяльності, у процесі якої змінюється структура їх психічної діяльності і реалізується мета навчання англійської мови учнів відповідного віку. Також під самостійною роботою з англійської мови розуміють різні види індивідуальної та колективної діяльності учнів, яку вони здійснюють на класних та позакласних заняттях або вдома за завданнями без безпосередньої участі вчителя [12].


Самостійна робота визначається методистами по-різному: як засіб навчання (Ю. Б. Зотов), прийом навчання (О. Ф. Соловова), спосіб навчання (І.Е. Унт), форма організації діяльності учнів (Б. П. Єсипов), що відображається на підходах до формування навичок та прийомів її характеристики та здійснення [10]. В останніх методичних дослідженнях самостійна робота з англійської мови розуміється як цілісна система дій вчителя та учнів, яка має наступні ознаки:

- наявність проблемної пізнавально - розмовної задачі;

- організація та керування самостійною роботою з боку вчителя;

- активність учнів при виконанні завдань;

- самостійність учнів (відтворювальна, творча, перебудовуюча);

- творчість учнів, ступінь якої визначається етапом навчання, рівнем навченості учнів, характером вирішуваної задачі. При цьому головною умовою прояву самостійності школярів в навчально - виховному процесі є органічний динамічний зв’язок діяльності вчителя та учнів, в якому акцент постійно зсувається з активної діяльності вчителя на активну діяльність учнів [11].

І. А. Зимня вважає, що самостійна робота з іноземної мови є наслідком правильно організованої навчальної діяльності учнів на уроці, що мотивує самостійне її розширення, поглиблення та продовження у вільний час [3].


Організація самостійної роботи на уроці англійської мови у початковій школі вимагає від вчителя ретельної підготовки. Адже при організації самостійної роботи на уроках англійської мови вчитель повинен враховувати особливості розвитку молодших школярів, а саме: відсутність мовленнєвого досвіду, конкретно - образне мислення, асоціативну пам’ять, мимовільну увагу, потребу індивідуальної уваги та заохочення, емоційну вразливість та уміння організовувати навчання. Якщо при цьому вчитель ставить задачу формування навичок самостійної роботи учнів, то йому, як правило, потрібно продумати і визначити: мету, час і характер самостійної роботи, а так само моменти, на які треба звернути увагу; спосіб повторення того мінімуму фактичних знань і умінь, без яких неможливе успішне виконання самостійної роботи [6].


Самостійна робота учнів початкових класів на уроці англійської мови може мати загальний, диференційований, індивідуальний або мішаний характер. Загальний характер вона має тоді, коли учням пропонується однакове для всіх завдання, наприклад, твір на одну й ту саму тему, читання одного й того самого тексту, виконання ідентичних вправ [12]. Також учням можна запропонувати й групові (або індивідуальні) диференційовані завдання – полегшені або ускладнені варіанти текстів для читання, вправи різного ступеня складності, додаткові завдання для окремих учнів (або груп учнів) після виконання ними єдиного для всіх обов’язкового мінімуму. Диференціація відбувається як через ускладнення одиниць сприйняття (частини тексту, цілий текст) так і через ускладнення матеріалу для виконання (малюнки, твердження).


Відомі методисти: Є. І. Пасов, Г. В. Рогова, Л. П. Малишевська та інші внесли суттєвий вклад у теорію та практику організації самостійної роботи, яка дозволяє намітити основні етапи розвитку та виховання пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках англійської мови [4].


Такими етапами при проведенні самостійної роботи є наступні:


1. Підготовчий, на якому вчитель розповідає учням про цілі їх роботи, розкриває можливості її більш успішного виконання, пропонує кожному у випадку необхідності звертатися до нього за порадою, а також користуватися додатковою літературою. Цей етап передбачає, що вчитель заздалегідь підготував різноманітну літературу, звернув особливу увагу на взаємозв’язок трьох факторів у формуванні мотивів навчання:


-допомога учню в оволодінні навичками та уміннями самостійної творчої роботи;

-постійне спонукання до цього оволодіння;

-створення умов для прояву та розвитку набутих умінь та навичок у процесі роботи над різними завданнями як тренувального, так і ускладненого характеру.

2.Сам процес самостійної роботи учня на уроці. Необхідно не просто зайняти учня розумовою працею та спонукати його виконати визначені вимоги, а й забезпечити безпосередній розвиток зацікавленості учня розумовою діяльністю, поступовий перехід від роботи відтворюючого характеру (за зразками) до більш складної, яка потребує застосування умінь та навичок користування довідниками, словниками і, нарешті, до самостійної творчості, яка потребує прояву уяви та навичок самостійної роботи.

3.Підсумково-узагальнюючий, який передбачає включення самостійної роботи у класі в більш або менш складний варіант домашньої роботи.

4.Заключний. Вибір учнем творчих завдань для системи самоосвіти.

Вчителю початкових класів важливо пам’ятати, що самостійна робота на уроках англійської мови має свої переваги, а саме:

-закріплення вже отриманих іншомовних знань;

-розкриття власних творчих можливостей;

-можлива допомога вчителя під час її виконання.

Спостереження за практикою організації самостійної роботи на уроках англійської мови та аналіз результатів виконання учнями значної кількості таких робіт дозволяє виділити деякі проблеми реалізації такої форми роботи:

-відсутність системи в організації робіт, вони випадкові і за змістом, і за кількістю, і за формою;

-рівень пропонованої самостійності не відповідає навчальним можливостям учня;

-слабо виражений індивідуальний підхід у доборі завдань;

-самостійні роботи одноманітні, їх тривалість не є оптимальною для даного класу.


Висновок

Проблема самостійності учнів початкової школи на уроках англійської мови – одна з кардинальних проблем у методиці навчання іноземної мови, тому що в ній знаходяться джерела багатьох проблем: навчання учнів мовленню, яке пов’язано з мисленням, розвиток пізнавальних інтересів, формування самостійності у навчанні англійської мови, визначення розумових здібностей, прищеплення уміння вчитися, а також надбання таких якостей, як спостережливість, цілеспрямованість, відповідальність. Урахування вище зазначених рівнів та етапів самостійної роботи на уроках англійської мови у початковій школі сприятиме ефективності формування іншомовної комунікативної компетентності загалом та полегшить розвиток іншомовленнєвих умінь учнів на основному та старшому етапах навчання, де самостійній роботі приділяється щільна увага. Адже самостійна на уроках англійської мови – це обов’язковий компонент процесу навчання і шлях активізації пізнавальної активності школярів, а її роль, зміст, тривалість, способи керівництва визначаються метою вивчення певного матеріалу, його специфікою та рівнем підготовки школярів.


Перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямку вбачаємо у вивченні її планувальних засад як умови підвищення рівня іншомовних навичок учнів початкової школи, активізації пізнавальної діяльності, навчання їх самостійно продуктивно і з інтересом працювати на уроках англійської мови.


Список використаних джерел

 1. Буряк В. К. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра / В. К. Буряк // Рідна школа, 2001. – № 9. – с. 49 – 51.
 2. Жарова Л. В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся / Л.В. Жарова. – Л., 1982.
 3. Зимняя И. А. Психологический анализ урока иностранного языка / И.А. Зимняя, Е.С. Ильинская // Иностр. языки в школе. – 1984. - №3.
 4. Махмутов М. И. Современный урок / М. И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1981. – 190 с.
 5. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 1999. – 269 с.
 6. Пассов Е.И. Основы методики обучения языкам / Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 1977. –351с.
 7. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1972 – 183 c.
 8. Попіль І.Ф. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку англійської мови / І.Ф. Попіль. – К., 2009
 9. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова . – М.: Просвещение, 1991. – 351с.
 10. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Я. Савченко. – К.: Ґенеза, 2002. – 368 с.
 11. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 360 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама