Кузьменко І.С. Імплементація мультисенсорного методу на уроках іноземної мови в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кузьменко Інна Сергіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті уточнено суть поняття «мультисенсорний метод» та особливості його застосування на уроках іноземної мови в початкових класах; подано та охарактеризовано завдання та вправи із застосуванням мультисенсорного методу на уроках з іноземної мови.

Ключові слова: мультисенсорний метод, технологія, методика, імплементація.


В статье уточнено суть понятия «мультисенсорный метод» и особенности его применения на уроках иностранного языка в начальных классах; поданы и охарактеризованы задачи и упражнения с применением мультисенсорного метода на уроках иностранного языка.

Ключевые слова: мультисенсорный метод, технология, методика, имплементация.


The concept of the notion "multisensory method" and its specific application at foreign language lessons in primary school have been clarified; the tasks and exercises using the multisensory method in the classroom have been characterized.

Key words: multisensory methods, technologies, methods, implementation.


Зміст

Постановка проблеми

Мультисенсорний метод є одним з найбільш передових методів навчання іноземної мови у всьому світі, який передбачає одночасне сприйняття і передачу інформації різними органами чуття: зору, слуху, смаку, дотику, нюху, та ін. Актуальність існування мультисенсорного методу ми вбачаємо у подальшому застосуванні його для покращення результатів навчання дітей з сенсорними порушеннями та допомагає їм у досягненні повноцінного розвитку [2].


Аналіз досліджень

Започаткували мультисенсорний метод в 1966 році американські психологи Клеланд Дж. і Кларк С., продовжували розвивати метод в 70-х роках в Нідерландах Е. Верхел і Я. Халсег. З допомогою роботи американських вчених Х. Келлера і Г. Ферналда, які використовували кінестетичні методи і умови для зміцнення зорової і слухової асоціації, був винайдений мультисенсорний метод [3]. До питання застосування мультисенсорного методу на практиці зверталися у своїх дослідженнях Абаньшина А. С., Курликова Л. В. Вчені, які досліджували використання мультисенсорного методу у викладанні англійської мови, сприяли використанню автентичних підручників, які складені за всіма принципами мультисенсорного навчання. Проте, сам механізм імплементації мультисенсорного методу на уроках іноземної мови недостатнього відображений у науковій та методичній літературі.


Проаналізувавши наукові джерела, ми можемо зауважити, що протягом різних епох відбувалося формування поглядів на завдання і характер навчання іноземної мови, що визначали навчальний процес, специфічний для кожного суспільства, конкретних умов його життя, тенденції у теорії та практиці навчання.


Постановка мети дослідження

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності поняття «мультисенсорний метод» та його імплементації на уроках іноземної мови в початкових класах; визначенні найбільш ефективний та актуальний комплекс вправ та завдань, що сприяє розвитку сенсорних можливостей учнів.


Виклад основного матеріалу

Першими, хто започаткував мультисенсорний метод були американські психологи Клеланд Дж. і Кларк С. у 1966 році. Завданням психологів було на меті сприяти на розвиток поведінкових змін у відносинах між індивідами, в яких через когнітивні порушення виявлені гіперактивність та аутизм. В ході дослідження, ми виявили, що вчені створили для застосування мультисенсорного методу спеціально облаштовані кімнати, які налаштовують дітей на продуктивну діяльність. Американські психологи Клеланд. Дж. і Кларк С. назвали ці кімнати «Sensory Cafeterias», де людина з когнітивними порушеннями переживає різні види відчуттів, такі як: зір, слух, нюх, дотик одночасно, для того, щоб їх стимулювати.


Проаналізувавши наукову літературу ми виявили, що відома вчена І. Карабаєва трактує поняття «мультисенсорний метод» (від лат. multum - багато, sensus - сприймання, відчуття, почуття) – як навчання з опорою на всі канали сприймання кожного з органів чуття (слуху, зору, дотику, нюху, смаку), що сприяє ефективнішому засвоєнню нового матеріалу.


Проаналізувавши науково-педагогічну літературу з означеної проблеми, ми виділили наступне визначення поняття «мультисенсорний метод», яке є одним з найбільш передових методів навчання іноземної мови у всьому світі. Поняття «мультисенсорний» складається з двох слів: «мульти» від лат. мultum – багато, і «сенсорний» від лат. sensus – сприйняття, почуття, відчуття. В процесі мультисенсорного навчання учні засвоюють інформацію, включаючи всі чутливі канали сприйняття: слух, зір, дотик, нюх і смак.


Велику роль відіграє мультисенсорний метод в навчанні аудіюванню, говорінню, читанню та письму. Навчання читанню здійснюється за допомогою спеціально складених підручників та МЕТОДОМ ЦІЛОГО СЛОВА (фрази). За допомогою даного методу використовуються аудіо-супровід, візуалізація і рух, що істотно спрощує розуміння окремих слів і тексту в цілому[1]. Також ми визначили, що при навчанні аудіюванню та читанню відбувається сприйняття інформації різними органами чуттів одночасно, та навчання говорінню і письму припускає передачу інформації через різні канали сприйняття одночасно. Тобто схема буде така: «бачу – роблю – говорю (пишу)».


Для кращого засвоєння матеріалу з допомогою мультисенсорного методу, учням пропонується дуже багато ручної праці – виконання поробок на уроці. В процесі роботи паралельно, учень повинен проговорити те, що він робить і, надалі, він зможе відтворити (описати) свої дії і розповісти про свою роботу, можливо, пофантазувати, додаючи щось своє.


Таким чином, при мультисенсорному методі учень звикає до діяльності спілкування (невербальної) і описує свій досвід словами. Діяльність та її продукт (наприклад, поробка або проект, розповідь про улюблену тварину) служить стимулом до висловлювання. Істотна відмінність мультисенсорного методу полягає в тому, що діяльність і висловлювання при навчанні говорінню (письму) здійснюються одночасно. Сам продукт діяльності (поробка, проект), думки учня і його мова мають бути пов’язані. Тому всі творчі завдання та проекти виконуються в класі.


Наприклад, у другому класі учням спочатку пропонують зробити метелика з паперу, вибрати кольори, розфарбувати поробку і розповісти про неї. В ході виконання завдання учням даються інструкції англійською мовою.


Teacher: Cut out the wing of butterfly like this. Now I can colour the wings. I like red, green and yellow. Let's fold the wing like this. Do it like this ....


Потім учні самі повинні розповісти про свою поробку: I like my butterfly.It's red, yellow and green.


На основі проведеного дослідження, нами було з’ясовано, що для успішної реалізації використання мультисенсорного методу, педагоги використовували різноманітні форми роботи, які дають змогу активізувати роботу декількох каналів дитячого сприймання одночасно. Розкриємо суть деяких з них:


1. Читання твору в супроводі мультимедійної презентації.

Читання педагогом художнього твору іноземною мовою в супроводі мультимедійної презентації дає дитині змогу одночасно слухати дорослого, підтримувати з ним зоровий контакт та розглядати ілюстрації. Використання слайд-шоу допомагає дітям краще уявити змальовані події, персонажів, забезпечує активізацію як візуалів, так і аудіалів.

2. Слухання художніх творів іноземною мовою у акторському виконанні в супроводі мультимедійної презентації.

Слухання художніх творів у акторському виконанні в супроводі мультимедійної презентації дає можливість педагогу залучити ще й музичне мистецтво (мелодекламацію), що підсилює вплив на емоційний стан дитини під час сприймання твору.

3. Перегляд мультфільмів іноземною мовою (можна з субтитрами).

На мою думку, цей метод ефективний передусім тому, що зорові образи впливають на дитину значно сильніше, ніж слухові. Дитячі мультфільми прості, ненав’язливі, за своїми виховними можливостями наближені до казки, гри і живого спілкування, до того ж, надзвичайно подобаються дітям. Педагогу варто використовувати мультфільми лише за мотивами відомого дітям твору з метою його закріплення та підсилення дитячих вражень.

4. Гра-драматизація іноземною мовою.

Гра-драматизація — це відтворення художнього твору в ролях у грі (з попереднім розучуванням слів). Вчитель напередодні роздає дітям слова, які потрібно запам’ятати, та наводить приклад як саме потрібно читати слова ( з емоціями, виразно).

5. Інтерактивний театр.

Дієвою формою роботи з розвитку етичних уявлень є інтерактивний театр — гра за змістом художнього твору, яка спирається на творчу уяву та сформовані етичні уявлення дітей і передбачає їх активне втручання у зміст, обов’язкову (задану дорослим) зміну характерів персонажів і подій твору. Для такого виду ігор добираються твори іноземною мовою, в яких яскраво представлено негативні людські риси і конфліктні ситуації, спричинені ними. Дитина допомагає казковому персонажу знайти позитивну модель поведінки, проявити позитивні моральні риси і позбутися негативних рис.

6. Проектування.

Вчитель створює проекти, які б ґрунтувалися на морально-етичних нормах і правилах через пошуково-логічні дії, цікаві міні-бесіди, ігрові вправи іноземною мовою, питання-провокації тощо. Наприклад: «Подорож до моєї країни доброти і краси», «Посміхнись друже», «Шукаємо друзів». Усі проекти створені із використання інтерактивних методів та прийомів роботи, пов’язані активним формами організованої діяльності, спрямованість на розвиток слухових, читацьких та ігрових умінь.

7. Розігрування психологічних етюдів іноземною мовою.

Психологічний етюд, як і інсценізація, передбачає ототожнення дитини з певними персонажами, однак на відміну від неї, в розігруванні психологічних етюдів можуть одночасно взяти участь не кілька дітей, а вся група. Розігрування психологічних етюдів можна проводити таким чином: вчитель описує дії, почуття персонажа, його внутрішній стан, учні відтворюють, а потім обговорюють свою роль.

Також школярі вчаться розуміти відтінки емоцій, жестів, рухів, різні форми поведінки в емоційно-ціннісних ситуаціях, розвиваються навички спілкування у соціумі, почуття спільності процесу саморегуляції.

8.Ігрові ситуації на уроках іноземної мови.

Ігрова ситуація – своєрідна активна форма експериментальної поведінки, моральна дилема, розв’язання якої залежить від світоглядної позиції гравця. Дітям пропонують ситуацію без жодних завдань і нагадувань про моральні цінності. Мультисенсорний метод дає можливість використовувати не лише специфічні методи, а й прийоми розвитку етичних уявлень дітей, а саме:

- Входження в казку «чарівним коридором» передбачає організацію середовища, яке впливає на органи зору, слуху, нюху. Такий прийом допомагає зняти нервове напруження, створює позитивний емоційний фон, а своєрідне «казкове перетворення» посилює інтерес дітей до наступних етапів заняття.

- Запах казки – прийом, який передбачає використання ароматичних олій. Дітям пропонують відчути запах, описати його, пофантазувати, з якої казки він міг прилинути, в якій казці його можна зустріти і чому.

- Нестандартне оцінювання «Сходинки» – мотивоване судження дітей про поведінку персонажів, що передбачає розташування персонажів твору на трьох сходинках, кожна з яких має своє символічне значення: І – злий, II – добрий, III – найдобріший.

- Нестандартне оцінювання «Скринька добрих справ» – мотивоване судження дітей про поведінку однолітків. Дорослий демонструє скриньку з камінцями, кожен з яких символізує добру справу. Діти разом з ним стають у «коло добрих справ» і аналізують добрі вчинки, зроблені протягом дня, за кожен з яких отримують по камінчику зі скриньки.


Усі методи і прийоми педагоги радять застосовувати в комплексі і гармонійно поєднувати в роботі над певною моральною рисою як на одному занятті, так і протягом вивчення теми.


Отже, для підсилення ефекту мультисенсорного методу, на уроках варто використовувати певне обладнання. Саме тому вчителі використовують у роботі з учнями засоби мультимедійних технологій (комп’ютер, мультимедійний проектор, телевізор, стереосистему), які дають змогу демонструвати дітям анімаційні та відеоматеріали, графічні зображення та прослуховувати з ними аудіозаписи. Завдяки вищезгаданим засобам активізуються всі види мисленнєвої діяльності, що, своєю чергою, прискорює засвоєння дітьми навчального матеріалу [4].


Висновок

Отже, ми з’ясували, що мультисенсорний метод відіграє важливу роль у навчанні учнів та розвитку їх сенсорних можливостей. Ми можемо стверджувати, що даний метод ефективно сприяє покращенню результатів навчання дітей з сенсорними порушеннями та допомагає їм у досягненні повноцінного розвитку.


Також, нами було виявлено комплекс ефективних та сучасних вправ і задач, які доцільно застосовувати на уроках іноземної мови та, які сприяють розвитку можливостей учнів, але найефективнішими ми вважаємо:

- Розігрування психологічних етюдів іноземною мовою;

- Слухання художніх творів іноземною мовою у акторському виконанні в супроводі мультимедійної презентації;

- Ігрові ситуації на уроках іноземної мови.


Ми обрали саме ці види вправ, тому що діти в початковій школі набагато краще усвідомлюють інформацію під час незвичайної та цікавої гри, яка несе в собі знання.


Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вдосконаленні вже існуючого методу та розробці нових завдань та вправ іноземною мовою для учнів початкових класів, які сприятимуть не лише в розвитку сенсорних можливостей, а й у формуванню іншомовної компетентності у дітей.


Список використаних джерел

  1. Еще к вопросу о роли чтения//Иностранные языки в школе/. // «Золотые страницы». – 2010. – С. 20.
  2. Elisabeth K. Multi Sensory Environments: A Short History [Електронний ресурс] / Kübler-Ross Elisabeth // Hidden Angel Foundation. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cdhaf.org/multi-sensory-environments-a-short-history/.
  3. Mayer R. E. Multi-sensory learning [Електронний ресурс] / R. E. Mayer // The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning (QIA). – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://tlp.excellencegateway.org.uk/tlp/pedagogy/assets/do cuments/ qs_multi_ sensory_learning.pdf.
  4. The American Heritage. multisensory ourdictionary [Електронний ресурс] / The American Heritage // Dictionary of the English Language. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.yourdictionary.com/multisensory.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама