Кулешова В.М. Ігри як метод покращення сприйняття матеріалу з англійської мови на початковому етапі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кулешова В.М. – студентка Мелітопольського університету імені Богдана Хмельницького.

Анотація: У статті обґрунтовано ефективність використання навчальних ігор за для покращення сприйняття матеріалу з англійської мови на початковому етапі, розглянуто та проаналізовано види та наведено приклади ігор для використання під час навчання англійській мові у початкових класах з метою розвивання мовленнєвих навичок - аудіювання, говоріння, читання та письма.

Ключові слова: навчальні ігри, англійська мова, ефективність навчання, початковий етап, навчальний процес


Аннотация: В статье обоснована эффективность использования обучающих игр для улучшения восприятия материала по английскому языку на начальном этапе, рассмотрены и проанализированы виды и приведены примеры игр для использования во время обучения английскому языку в начальных классах с целью развития речевых навыков - аудирования, говорения, чтения и письма.

Ключевые слова: обучающие игры, английский язык, эффективность обучения, начальный этап, учебный процесс


Annotation: In the article the efficiency of learning games to improve the perception of the material in English on the elementary stage is substantiated, the types of the games are reviewed and analyzed, examples of games are displayed for use in teaching English in primary classes in order to improve the speech skills - listening, speaking, reading and writing.

Key words: educational games, English language, learning efficiency, the elemantary stage, the learning process


Зміст

Постановка проблеми

Вивчення іноземних мов у наш час набуває неабиякої актуальності, зокрема через зростання мовних та трудових практик серед учнів шкіл та студентів. Саме тому, починати вивчати іноземні мови, в тому числі і англійську варто якомога раніше. Серед великого обсягу різних методичних підходів до вивчення англійської мови, для учнів молодших класів найбільш дієвим є гра. Використовуючи ігрові підходи, вчителеві вдається сконцентрувати увагу дітей на важливому процесі розвитку граматичних, фонетичних і лексичних навичок володіння англійською мовою.


Аналіз досліджень

Під час проведення навчально-виховного процесу майже все педагоги використоовують ігровий підхід при вивчення певного матеріалу. Саме тому, існує багато різноманітної літератури з теорії та практики навчання іноземної мови, де висвітлюються методичні розробки та рекомендації, створені задля більшого зацікавлення учнів у навчальному процесі.


За останні роки було написано чимало робіт та літератури, пов'язаної із використанням ігрового матеріалу на уроках англійської мови. Аналіз деяких з них (M.T.Petrone, J.С. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. Knight, Е. С. Аргустанянц, О. А. Колесникова, Г. М. Фролова, О. В. Шадрина А.К. Демішева, О. Білик) показав, що і в матеріалах, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми, і у матерілах більш сучасних підходи до проблеми використання ігор основними своїми принципами збігаються. Втім, питання використання ігор на уроках англійської мови у початковій школі та їх вплив на покращення навчального процесу все ще залишається недостатньо дослідженим.


Важливість і актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня теоретична розробленість, практична значущість зумовили вибір теми статті: «Ігри як метод покращення сприйняття матеріалу з англійської мови на початковому етапі».


Постановка мети дослідження

Основною метою використання навчальних ігор є оволодіння граматичними, лексичними або фонетичними навичками або усунення прогалин у володінні конкретним теоретичним або практичним матеріалом. Саме тому, метою статті є дослідження впливу навчальної гри з англійської мови на покращення сприйняття матеріалу на початковому етапі вивчення.


Виклад основного матеріалу

Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, пам'яті, мислення, уяви, всіх пізнавальних процесів. Так, наприклад, педагогічна і дидактична цінність ділової гри полягає в тому, що вона дозволяє її учасникам розкрити себе, навчитися займати активну позицію, випробовувати себе на професійну придатність. Вивчення англійської мови у середніх школах зараз починається вже з першого класу. Це дозволяє закласти в учнів основу для подальшого розвитку іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь. Вивчення іноземної мови необхідно починати змалку, аби закласти основу для подальшого розвитку мовленнєвих навичок (аудіювання, говоріння, читання та письма).


Необхідність вивчення основ іноземної мови на ранньому етапі зумовлена також тим, що у подальшому набутті знань, якість процесу буде набагато більшою, якщо в учня вже будуть сформовані певні комунікативні навички. Оволодіння матеріалом саме на початковому етапі навчання є важливим ще й тому, що саме від цього залежить як буде проходити навчання на подальших етапах. Англійський методист Г. Пальмер, який надавав дуже великого значення початку вивчення іноземної мови, писав: «Take care of the first two stages and the rest will take care of itself» [5], акцентуючи увагу саме на перших двох етапах навчання.


Гра є інструментом викладання, який активізує розумову діяльність дітей що навчаються, дозволяє зробити учбовий процес привабливіше і цікавіше, примушує хвилюватися і переживати що формує могутній стимул до оволодіння мовою. Марія Тереза Петроун [6, c. 20-21] робить наголос на мотиваційній ролі ігор на уроці англійської мови та вважає, що діти, особливо учні молодших класів не мають своєї власної мотивації у вивченні іноземної мови, і застосування рольових ігор на будь-якому етапі уроку зацікавлює їх і викликає бажання ходити на уроки англійської мов


Проаналізувавши статті методистів, що працюють в галузі викладання іноземних мов, можна зробити висновок про те, що на даний момент поряд з традиційними методами навчання широко поширені ігрові прийоми навчання граматиці. Одним з таких способів, безперечно, називають і рольову гру.[1, c. 7]. Отже, розглянемо основні вимоги до проведення ігор на уроках на прикладі рольової гри.


А.К. Демішева у своїй статті,присвяченій рольовим мовним іграм, називає такі основні вимоги до рольових ігор:

1. Гра повинна стимулювати мотивацію навчання;

2. Рольову гру треба добре підготувати;

3. Рольова гра має бути прийнята всією групою;

4. Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері;

5. Гра організовується таким чином, щоб учні могли в активному розумовому спілкуванні з максимальною ефективністю використовувати навчальний матеріал, що відпрацьовується;

6. Учитель неодмінно сам вірить у рольову гру, в її ефективність;

7. Створення сприятливої атмосфери на уроці – дуже важливий фактор, значення якого важко переоцінити. [3, c. 2-3]


Перевагою ігрового підходу можна також вважати його багатогранність. Мова тут йде про те, що під час проведення ігрового процесу, учень розвиває не лише свої мовленнєві навички, але й свою кмітливість, креативність, фантазію тощо. Таким чином, навіть учень із низьким рівнем підготовки з іноземної мови може розкрити свій потенціал та бути настільки ж зацікавленим у процесі, наскільки ті діти, рівень підготовки яких є набагато вищим. Учень чудово засвоює мовний матеріал, а разом з цим виникає почуття вдоволення: «Виходить, я вже можу говорити на рівні з усіма» [2, с. 42].


Звернемося до класифікації ігор. Перший розділ включає в себе граматичні, лексичні, фонетичні та орфографічні ігри, сприяючи формуванню мовних навичок. Цей розділ відкривають граматичні ігри, оскільки оволодіння граматичним матеріалом насамперед створює можливість для переходу до активного мовлення учнів. Ігри допоможуть зробити монотонну роботу цікавішою. Розглянемо гру з м'ячем. Ціль: автоматизація вживання форм дієслова в усному мовленні.


Хід роботи: представник першої команди вигадує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м'яч партнеру з другої команди та говорить речення, пропускаючи дієслово. Гравець, який спіймав м'яч, повторює речення, підставляючи правильну форму дієслова, кидає м'яч партнеру з першої команди і називає своє речення, не кажучи дієслово і т.д. За кожну помилку нараховується штрафний бал. Перемагає команда, яка набирає найменшу кількість штрафних балів.


Разом із граматичними іграми доцільно використовувати лексичні ігри, які логічно продовжують «будувати» фундамент у вивченні англійської мови на початковому етапі. Розглянемо гру «Кольори». Ціль: закріплення лексики з вивченої темі. Хід роботи: ставиться завдання назвати предмети одного кольору. Перемагає та команда, яка зможе назвати більше предметів, тварин тощо одного кольору.


Фонетичні ігри використовуються для корекції вимови на етапі формування мовленнєвих навичок і вмінь в усних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні). Розглянемо гру: «Правильно – неправильно». Ціль: формування правильного, чутливого до викривленням фонематичного слуху. Хід гри: викладач називає окремі слова або слова в реченнях, фразах. Учні піднімають руку при читанні виділеного ним звука в звукосполучення. Далі викладач просить кожного учня в обох командах прочитати деякі звукосполучення, слова, фрази, та речення. При правильному читанні звуку учні піднімають руку з зеленою карткою (прапором), при неправильному – руку з червоною карткою (прапорцем). Перемагає команда, яка після підрахування кількості балів найбільш правильно порахує кількість помилок.


Що стосується орфографічних ігор, то вони допомагають формувати в учнів навички техніки письма. Розглянемо гру «Розсипані літери». Ціль гри – формування навичок поєднання букв у слова. Хід гри: викладач пише великими літерами на аркуші паперу слово та, не показуючи його, розрізає на букви, кажучи: «Було в мене слово. Воно розсипалося на літери». Потім показує літери і розсипає їх на столі: «Хто швидше здогадається, яке це було слово?» Переможе той, хто перший правильно запише слово. Переможець придумує своє слово, говорить його викладачу або сам записує і розрізає його, і показує всім розсипані букви. Дія повторюється.


Другий розділ називається «Творчі ігри». [4, с. 71]Мета цих ігор – сприяти подальшому розвитку мовленнєвих навичок та вмінь. Можливість школяра проявити самостійність у вирішенні поставлених мовленнєвих завдань, що сприяють розвитку мисленнєвих процесів, максимальна синхронізація сформованості мовленнєвих навичок – характерні якості мовленнєвих вмінь, що, на нашу думку, є необхідними для володіння всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом). Ігри такого тренують в учнів творчі вміння.


Висновок

Використання ігрової діяльності на уроках англійської мови дійсно впливає на покращення сприйняття матеріалу з предмету, адже це допомагає дитині відчути себе у середовищі де знання іноземної мови є суто необхідним. Через це, учень стає мотивованим до вивчення англійської мови, до того ж не лише на уроках, але й у самостійному порядку. Роль вчителя у цьому процесі - знаходити різні підходи задля активації пізнавальних процесів у дітей та стимулювання їх до участі у навчальному процесі. Ігрові підходи у даному випадку є найкращим засобом залучення дітей до розвивання своїх мовленнєвих навичок, особливо у роботі із початковими класами, що і доводить доцільність їх використання на уроках.


Список використаних джерел

  1. Білик О. Рольові ігри на уроках іноземної мови / Оксана Білик // English. 2010.№31. – C. 7-10.
  2. Гладилина И.Г. Некоторые приемы работы на уроке английского языка в начальной школе / И.Г. Гладилина // Иностранные языки в школе. – 2003. – №3. – С. 41–43.
  3. Демішева А.К. Рольові ігри на уроках англійської мови /А.К. Демішева //Англійська мова та література. – 2010. – № 13
  4. Лебедева А. Игровые формы обучения английской интонации / А.Лебедева // Учитель. – 2001. – № 6. – С. 69–72.
  5. Раннее обучение иностранным языкам в начальной школе // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/415959/. – 12.02.2013
  6. Maria Teresa Petrone. Using games in TEFL //Іноземні мови. – 2001. – №1 – С. 20.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама