Купрєєва А.А. Використання технічних засобів навчання як запорука підвищення ефективності вивчення англ.мови в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Купрєєва А.А. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті актуалізується проблема використання технічних засобів навчання англійської мови у початковій школі. Автором охарактеризовано організаційно-педагогічні умови використання технічних засобів навчання як запоруки підвищення ефективності вивчення англійської мови в початковій школі. Визначено принципи, які забезпечують їх ефективність.


Ключові слова: технічні засоби навчання; підвищення ефективності вивчення англійської мови; майбутні вчителі початкової школи; англійська мова.


Аннотация: В статье актуализируется проблема использования технических средств обучения английского языка в начальной школе охарактеризованы организационно-педагогические условия использования технических средств обучения как основы повышения эффективности изучения английского языка в начальной школе. Определены принципы, которые реализуют их эффективность.


Ключевые слова: технические средства обучения; повышение эффективности изучения английского языка; будущие учителя начальной школы; английский язык.


Annotation: The article actualizes the problem of using technical means of teaching English language in primary school. The author describes the organizational-pedagogical conditions of use of technical training as the basis for improving the effectiveness of learning English in primary school. Principles that ensure their effectiveness are highlighted in this article.


Key words: technical training; improving the efficiency of learning English; future teachers of primary school; English language.


Зміст

Постановка проблеми

В сучасній Україні у контексті проголошення року англійської мови та проведення заходів щодо сприяння підвищенню ефективності процесу вивчення англійської мови, особливої уваги та значення набуває оптимізація процесу вивчення англійської мови в початковій школі. Сучасні учні в силу низки можливостей, відкритих перед ними (подорожування та спілкування з іноземцями, доступ до Інтернету, наявність значної кількості гаджетів вдома тощо) мають власне бачення того, який вчитель англійської мови їм потрібен та яким вони хочуть бачити процес вивчення іноземної мови, зокрема англійської мови. Одним із очікувань до вивчення англійської мови учнів початкової школи є вміння використовувати найсучасніші здобутки науки і техніки — сучасні технічні засоби навчання (ТЗН).. Отже, сучасний вчитель, бажаючи відповідати вимогам своїх учнів повинен вправно володіти ТЗН. Саме тому наше дослідження присвячене використанню ТЗН як запоруці підвищення ефективності вивчення англійської мови в початковій школі є наразі актуальним.


Значимість дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні потенціалу нового підходу до використання ТЗН в початковій школі, зокрема вчителями англійської мови з метою підвищення ефективності вивчення англійської мови учнями початкової школи.


Аналіз досліджень

Сьогодні все частіше увага приділяється потенціалу оптимізації, підвищенню ефективності та використанню нових форм, методів та засобів на уроках англійської мови. Дані аспекти організації процесу навчання уроків англійської мови були і є об'єктом дослідження багатьох науковців. Особливої уваги, на нашу думку, заслуговують Дорошенко Г. В., Клачкова М. А., Лабунець Ю. О., Смірнов І. Б., Танасієнко О. В., які побіжно чи детально розглядали питання дотичні до нашого дослідження.


Дорошенко Г. В. в своїх статтях розглядала ТЗН як інтерактивний програмний навчальний комплекс, що покликаний сприяти активізації пізнавальної, творчої та активної діяльності учнів початкової школи та забезпечувати ефективне засвоєння навчального матеріалу, підвищувати мотивації молодших школярів до навчання [2].


Науковець Лабунець Ю. О., досліджуючи аспекти становлення вторинної мовної особистості у процесі формування ІКК, визначає, що занурення в іншомовне середовище є надзвичайно важливим аспектом в організації життєвого простору особистості з метою вивчення іноземної мови, зокрема англійської мови. Одним із шляхів досягнення цього занурення особистості в іншомовне середовище є використання системи ТЗН [4].


З розвитком та вдосконаленням ТЗН, розширенням їх дидактико-педагогічних можливостей з’являються нові варіанти раціонального поєднання їх у комплекси для досягнення вищої ефективності процесу навчання іноземних мов. Комплексне використання відео, комп'ютера та лінгафонного обладнання в процесі навчання іноземних мов, на думку Клачкової М.А., створює особливе комунікативне середовище, в якому забезпечуються набуття міцних знань та формування іншомовної граматичної компетенції шляхом підвищення можливостей сприйняття та опрацювання інформації учнями [3].


Нам імпонує думка Смірнова І. Б., який визначав використання відеоматеріалів на уроках англійської мови як особливу методику вдосконалення навичок комунікативної компетенції в області англійської мови, що створюватиме підвищену мотивацію, забезпечуватиме тренування аудіо-сприйняття, поліпшення словникового запасу і розвиток навичок розуміння і складання речень англійською мовою, а також можливість почати впевнено спілкуватися з носіями мови [5].


Танасієнко О. В. у своїй статті “ Використання технічних засобів навчання у навчальному процесі” наголошує на доцільності використання ТЗН, зумовленої об’єктивними законами фізіології вищої нервової діяльності та заснованої на них психології особистого сприйняття. Та підкреслював, що особливо велику роль у формуванні та розвитку мислення людини належить візуальному та слуховому аналізаторам [6].


Постановка мети дослідження

Мета статті – теоретично обгрунтувати акутуальність використання технічних засобів навчання як запорука підвищення ефекитивності вивчення англійської мови в початковій школі.


Виклад основного матеріалу

На сучасному етапі серед численних дидактичних проблем, що постають перед сучасним вчителем англійської мови однією із проблем є вибір найоптимальнішого в контексті ефективної подачі матеріалу для учнів початкової школи у цікавій та доступній для дитини формі для успішного засвоєння учнями міцних знань, необхідних умінь та навичок, розвиток іншомовної комунікативної компетенції (ІКК).


Сформувати ІКК за умови не перебування в країні мови, що вивчається потребує значних зусиль. Тому важливим завданням вчителя на уроці є створення реальних та уявних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні методи, прийоми та засоби, в контексті комунікативного підходу до вивчення англійської мови, як здатності досягти взаєморозуміння і взаємодії з носіями іноземної мови, у відповідності до норм і культурних традицій країни, накопичення учнями початкової школи не обсягу знань, навичок і вмінь, а власне здатності використовувати їх в іншомовній діяльності [1; 2].


Серед засобів, що допомагають вирішити означену проблему особливе місце займають технічні засоби навчання, що в значній мірі оптимізують використання наочності на уроках, надають можливість в більшому об'ємі надавати інформацію з теми вивчення. Саме ТЗН надають вчителю змогу провести урок у незвичній та захоплюючій для дітей формі, що, як наслідок, позитивно впливатиме на розвиток мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови.


В контексті вивчення іноземної мови, зокрема англійської, в учнів є певні очікування: врахування їх індивідуальних інтересів; особистісний підхід вчителя; емоційність вчителя; різноманітність завдань; чергування активних та пасивних завдань, яскравість унаочнення; нетрадиційні форми роботи .


ТЗН найбільш повно відповідають цим запитам. Сучасні технічні засоби навчання надають вчителю неоціненну допомогу, беручи на себе великий об'єм роботи, тим самим прискорюючи темп викладу матеріалу, і значно полегшуючи працю вчителя та учнів. Застосування на уроці аудіовізуальних засобів навчання – це не тільки використання ще одного джерела інформації. У порівнянні з іншими засобами наочності аудіовізуальні посібники, безсумнівно, викликають більш різноманітні психічні процеси, а також припускають значну перебудову психічної діяльності, учнів, і, перш за все таких її сторін, як увага і пам'ять [1, c. 41]. Традиційно до ТЗН ми відносимо телебачення, звукозапис та його відтворення, відеозапис та його відтворення, радіо, демонстраційні стенди, комп'ютери. Сьогодні ще прийнято відносити до ТЗН і Інтернет.


Відео є звичним форматом отримання знань для сучасної дитини в силу того, що батьки з раннього віку займались розвитком власної дитини, використовували низку відеоуроків та різних програм, окрім того більшість дітей відвідували центри розвитку, де також широкоформатно використовуються відеоматеріали. Цей широкий спектр використання та результативності відеоматеріалів пов'язаний з тим, що відеофільм має досить сильний емоційний вплив на учнів початкової школи, впливає на формування особистісного ставлення до побаченого. Ще однією перевагою відеофільму є безпосередність зображення реальної дійсності, особлива манера спілкування ведучого з глядачами (якщо це телепередача або телешоу), використання великого плану, ненав'язливе пред'явлення інформації, барвистість, наявність музичного фону. При зіткненні з подіями на екрані створюються умови найбільш наближені до природних (природне мовне середовище - сукупність мовних і немовних умов, які відображають побут, історію, культуру і традиції носіїв мови у фактах даної мови) [5, c. 220-221].


За допомогою відеоматеріалів здійснюється контроль розуміння змісту і використаних у відео мовних і мовленнєвих засобів. Особливу увагу при роботі з відеоматеріалами слід приділяти переказу, оскілки саме цей вид діяльності розвиватиме зв'язне мовлення молодших школярів, їх логіку та тренуватиме пам'ять, що і ставить за ціль вчитель англійської мови.


Доцільно також використовувати драматизацію, рольове відтворення ситуацій спілкування, показаних у фільмі, їх доповнення, перенесення на ситуації повсякденного життя та створення проблемних ситуацій. Це виступатиме засобами контролю результатів сформованих умінь і навичок усного мовлення та творчому використанню накопиченого мовного досвіду [5, 12].


При використанні відеоматеріалів на уроці вчителю також варто загострити увагу школярів на використання носіями мови засобів невербального спілкування та вчити молодших школярів розуміти їх. Так, зокрема:


Відосюжети відкривають для молодших школярів нові перспективи бачення теми, що вивчається, містять елементи новизни та непередбачуваності.

На сучасному етапі використання відеоматеріалів доцільне при створені комп'ютерних програм для опрацювання висвітлених матеріалів в них.

Аудіоматеріали є традиційним ТЗН для вивчення іноземної мови.

Магнітофонні записи зазвичай призначені для початкового етапу навчання. За їх допомогою відтворюються записи віршів, пісень, казок англійською мовою з метою формування компетенції аудіювання.


Вони також припускають формування мовних навичок за допомогою повторення звуків, слів, речень за диктором. Такі вправи можуть мати ігровий характер, наприклад ігри “Ехо” та “Папуга”, та відтворюватися індивідуально або хором. Такі вправи сприяють коригуванню та формуванню правильної артикуляції, дотримання пауз у реченні, знання особливостей наголосу, тобто розвитку фонематичного слуху [3].


Навчити учнів розуміти чуже мовлення — одна з найважливіших цілей навчання англійської мови. Проте більшість учнів молодшого шкільного віку відчувають труднощі із сприйняттям англійської мови на слух. Грамотне використання аудіоматеріалів може значно сприяти підготовці слухачів до ситуацій реального спілкування і зняти можливі труднощі. Працюючи з аудіокасатеми, вчителі англійської мови мають змогу водночас відпрацьовувати лексичні, граматичні, фонетичні навички.


За допомогою комп'ютера можна створити найбільш вдалий підхід до сучасного навчального процесу. Найпоширенішою формою організації навчання із застосуванням комп'ютера є його використання в якості наочного посібника, а саме рухомого анімаційного способу навчання.


Безсумнівно, Інтернет має колосальні можливості. Інтернет виступає не тільки засобом навчання, саме тому варто розібратися які ж його характеристики будуть корисними для освітнього процесу.


Інтернет слугує доступом до інформації, не відображеної в традиційних джерелах; отримання великого обсягу інформації з кількох тем, котра постійно знаходиться у відкритому доступі.


Висновок

Зауважимо, що для сучасного покоління одним із найбільш впливових і найбільш очікуваним засобом навчання іноземних мов, а зокрема і англійської є мультимедійні засоби навчання (електронні засоби навчання). Технічні засоби навчання, за умови їх постійного оновлення в системі навчання англійської мови розкривають широкі можливості для активної роботи в процесі формування мовних навичок і умінь учнів та дозволяють зробити процес оволодіння англійською мовою привабливим для учнів, що має знати та використовувати вчитель початкової школи.


Перспективами подальших розвідок вбачаємо дослідження різних методів та прийомів використання сучасного наукового процесу у різних навчальних та виховних цілях, зокрема на уроках англійської мови у початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Громова О. А. Аудио-визуальный метод и практика його применения. / О. А. Громова — М.: Высшая школа, 1977. — 100 с.
  2. Дорошенко Г. В. Використання SMART-технологій на уроках ІМ в ПШ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів/ Г.В. Дорошенко // Вісник психології і педагогіки – 2014. - Випуск 14. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
  3. Клачкова М. А. Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови/ М. А. Клачкова / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://fel2005.dp.ua/docs/blog/06/040.pdf
  4. Лабунець Ю. О. Самоосвіта в контексті становлення вторинної мовної особистості майбутнього вчителя іноземної мови / Ю. О. Лабунець // Вісник психології і педагогіки – 2013. – Випуск 11. -[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
  5. Смирнов И. Б. Развитие устной речи учащихся на основе аутентичного художественного фильма / И. Б. Смирнов / / Иностранные языки в школе. – 2006. – №6. – С.11-14.
  6. Танасієнко О. В.Використання технічних засобів навчання у навчальному процесі/ О. В. Танасієнко / [Електронний ресурс] Режим доступу: http:osvita.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама