Курочкіна А.І. Використання сучасних технологій для вивчення англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Курочкіна А.І. – студентка Мелітопольського державного педагогічного університету.


Анотація: Стаття присвячена завданням загальноосвітніх навчальних закладів щодо формування в учнів міжкультурної комунікативної компетенції. Підкреслюється роль сучасних технологій для вивчення англійської мови .


Ключові слова: загальноосвітні навчальні заклади, комунікативна компетенція, сучасні технології навчання, міжкультурна комунікація.


Аннотация: В статье идет речь о задачах общеобразовательных учебных заведений в плане формирования у учащихся коммуникативной компетенции. Подчеркивается роль современных технологий изучения английского языка.


Ключевые слова: общеобразовательные учебные заведения, коммуникативная компетенция, современные технологии обучения, межкультурная коммуникация.


Annotation: This article deals with the objectives of General Educational Institutions in the student's formation of the intercultural communicative competence. The Role of modern learning technologies in the achieving of the learning English language.


Key words: General Educational Institutions, communicative competence, modern learning technologies, Intercultural Communication.


Зміст

Постановка проблеми

Міжкультурна інтеграція набуває все більшого поширення у всіх сферах суспільного життя. Модернізація української освіти визначає соціальні вимоги до системи шкільної освіти. Суспільству, що розвивається, потрібні освічені, активні, завзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні до співпраці.

Актуальність статті полягає у тому, що що останніми роками все частіше піднімається питання про вживання нових інформаційних технологій у школі, а основною метою вивчення іноземної мови є формування та розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному опануванню іноземної мови


Аналіз досліджень

Аналіз досліджень і публікацій . Цією проблемою займалося чимало фахівців (Е. Г. Арванітопуло, Л. Я. Зеня, А. В. Конишева, В. В. Копилова, Є. С. Полат, К. В. Фокіна та ін.), однак вимоги часу ставлять завдання щодо визначення та застосування на уроках іноземної мови таких технологій, які б сприяли індивідуальному інтелектуальному розвитку кожного учня в умовах колективного навчання.


Постановка мети дослідження

Метою даної статті і є визначення вказаних технологій для різних ступенів навчання.

Завданнями статті є:

1) виявити шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови при використанні мультимедійних технологій;

2) визначити методи та прийоми використання мультимедіа для навчання іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

Останнім часом значно зросла роль вивчення іноземних мов як у вищих, так і у загальноосвітніх закладах освіти. Саме мовна освіта дає можливість заглибитись у культуру іншого народу, зрозуміти стереотипи як мовленнєвої, так і немовленнєвої поведінки представників інших націй. У цьому світлі найважливіше завдання школи - формування повноцінних громадян своєї країни. А від рішень цієї задачі багато в чому залежить, чим займатимуться школярі, які подорослішали, яку професію оберуть, і де працюватимуть.


Перед загальноосвітніми навчальними закладами на сучасному етапі розвитку освіти стоять завдання вдосконадення процесу оволодяння учніми іншомовним спілкуванням, формування у них умінь міжкультурної кмунікації , яка , за визначенням Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомарова , є адекватним вхаєморозумінням учасників комунікативного акту, що належать до різних культур. [3]


Модернізація змісту освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства не в останню чергу пов'язана з іноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов.

Пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання, при якому провідне місце займає особовий потенціал (принцип). Він передбачає облік потреб і інтересів учня, реалізацію диференційованого підходу до навчання.

Сьогодні в центрі уваги – учень. Тому основна мета сучасного вчителя - вибрати методи і форми організації навчальної діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особи, адже найбільшою цінністю для освіти є особистість кожного учня.

У зв’язку із вищезазначеним виникає необхідність пошуку найбільш ефективних технологій навчання іншомовного спілкування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.


Навчання у співпраці визначається науковцями якнайбільш успішна альтернатива традиційним методам (Є. С. Полат). [4] Саме таке навчання допомагає реалізувати особистісно - орієнтований підхід у ньому. Метою технології навчання у співпраці є оволодіння навичками та вміннями кожним учнем на тому рівні, який відповідає його індивідуальним здібностям, формування комунікативних умінь, які забезпечують кожному можливість здійснювати іншомовне спілкування на відповідному рівні. Назвемо форми, в яких здійснюється навчання у співпраці: «Навчання в команді», «Ажурна пилка», «Круглий стіл», «Інтерв'ю», «Навчаємось разом», «Дослідницька робота», «Кейс - метод». Яким чином організовується навчання за вказаними формами?


«Навчання в команді». Для виконання завдання учні поділяються на невеликі групи або команди, кожна з яких працює над окремим питанням загальної для всіх теми. Кожен член команди має своє особисте завдання, виконання якого впливає на успіх усієї групи. Необхідно зауважити, що така форма організації навчання має свої особливості, а саме:

- відсутність змагального характеру навчання між окремими групами, так як групи мають різні завдання;

- наявність індивідуальної відповідальності кожного за успішне виконання завдання всією групою;

- покращання кожним учнем своїх власних навчальних досягнень у процесі виконання завдання, порівняння цих досягнень із своїми попередніми, а не з досягненнями інших.


«Ажурна пилка». При організації роботи за цією формою учні об'єднуються у невеликі групи і працюють над однією темою, яка поділена на смислові блоки. Кожний член групи має знайти певну інформацію до тієї частини матеріалу, що визначена для нього. Потім ті учні окремих груп, які працювали над одним і тим же питанням, обмінюються інформацією. Наступним кроком буде повернення кожного до своєї робочої групи і повідомлення всім її членам доповненої інформації із вивченого питання. Потім кожна команда доповідає про виконану роботу. На заключному етапі вчитель може викликати будь - якого учня і попросити дати відповідь на будь - яке запитання до опрацьованої теми.


Технологія «Круглий стіл» передбачає ведення бесіди, в якій беруть участь усі учні навчальної групи. Учитель повідомляє певну проблему, учасники «круглого столу» обговорюють її, збирають необхідну інформацію, аналізують, узагальнюють, шукають оптимальні шляхи її вирішення. Завдання кожного учня - зробити свій власний внесок у вирішення зазначеної проблеми.


«Інтерв'ю» як сучасна технологія навчання також може широко використовуватись на уроках іноземної мови. Для організації навчання за вказаною технологією обираються «інтерв'юери» («журналісти») та «відомі особистості». «Інтерв'юери» готують запитання для опитування, а «відомі люди» мають придумати біографії, творчий шлях, особливості професійної діяльності. Після проведення «інтерв'ю» учасники повідомляють про отриману інформацію.


«Навчаємось разом». За такої форми навчання передбачається визначення невеликих груп зарізним рівнем мовної та мовленнєвої підготовки. Кожна група отримує одне завдання, яке є підтемою певної широкої теми, над якою працює весь клас. У результаті спільної роботи окремих груп над частинами навчального матеріалу досягається засвоєння всієї теми. В самих групах учні самостійно визначають ролі кожного для виконання спільного завдання. Учні в процесі взаємодії досягають не лише певних пізнавальних, творчих цілей, але й навчаються спільній творчій діяльності в колективі.


«Дослідницька робота». Ця форма організації навчальної діяльності учнів характеризується самостійною спрямованістю виконання завдання. Учні самі вибирають підтему загальної теми та працюють індивідуально. Потім учні кожної групиготують доповідь за обраною темою та презентують її.


Така технологія навчання як «Кейс - метод» являє собою колективну роботу над певною ситуацією, що задається вчителем у письмовій формі. Цю ситуацію учні повинні проаналізувати, для вирішення проблеми мають бути запропоновані декілька варіантів. Дана технологія передбачає колективний пошук найбільш ефективної пропозиції. Робота учнів за кейс - методом організовується в декілька етапів, а саме:


1) введення у кейс (сприйняття вступного слова учителя, відповіді на запитання, уточненняінформації, пошук додаткової інформації);

2) аналіз ситуації (пред'явлення учнями власних варіантів вирішення проблеми в групах, вибірдоповідача від групи, виготовлення схем, плакатів, іншого унаочнення);

3) презентація (виступ, представлення аналізу кейсу, відповіді на запитання, відстоюваннявласної точки зору, фіксація суті кожного виступу);

4) дискусія (обговорення виступів, визначення найкращого рішення кейсу);

5) підбиття підсумків ( заключне слово вчителя).


Таким чином, можна дійти висновку, що вищезазначені сучасні технології навчання успівробітництві створюють однакові можливості кожному учневі для вдосконалення власних досягнень. Однак, учитель має зважати на такі особливості роботи учнів за цими технологіями у порівнянні з іншими формами групової роботи:


- взаємозалежність членів групи при виконанні завдань;

- відповідальність кожного члена групи як за свої власні навчальні досягнення, так і за досягнення інших;

- здійснення спільної навчально - пізнавальної, творчої діяльності в групі;

- соціалізація учнів у процесі виконання діяльності в групі;

- оцінювання роботи всієї групи.

«Проектна методика» набула широкого розповсюдження в практиці навчання іноземних мов в умовах шкільної та вищої освіти.Як зазначають фахівці в області методики Навчання іноземних мов, проект є самостійною роботою учнів, в якій мовленнєве спілкування органічно вплітається в емоційно-інтелектуальний контекст іншої діяльності (гри, анкетування, випуску журналу тощо) [5] . Робота над проектом є творчою діяльністю. Учні активно взаємодіють один з одним, здійснюють пошукову діяльність із особистісно значущої проблеми. Така робота вимагає від них самостійного переносу знань, навичок та вмінь в новий контекст діяльності. Таким чином, в учнів розвивається творча компетенція, яка пов'язана із інтелектуальними здібностями.


Слід також зазначити, що проектна робота має поетапний характер. Проектна діяльність, як правило, складається із таких етапів:

1) вибір проблеми та формулювання конкретної теми проекту;

2) визначення груп та ролей учасників;

3) збір та обробка інформації;

4) підбиття підсумків та презентація готового проекту.

Форми проведення кожного етапу залежать від креативності вчителя, а результат - від його вміння організувати роботу таким чином, щоб у центрі уваги була діяльність учнів, щоб вони мали можливість проявити свій творчий потенціал та вдосконалити свої досягнення.


Однією з основних вимог, що пред'являються до вивчення іноземних мов з використанням Інтернет - ресурсів, є інтерактивність створення взаємодії на уроці. Інтерактивність - це "об'єднання, координація і взаємодоповнення зусиль комунікативної мети і результату мовними засобами" [6] . Навчаючи справжній мові, Інтернет допомагає у формуванні умінь і навиків розмовної мови, а також у вивченні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і заставляє учнів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови.


Серед сучасних технологій визначають також «Портфоліо учня». У педагогічній літературі «Портфоліо учня» розглядається як інструмент самооцінки власної пізнавальної діяльності , творчої праці учня, рефлексії його власної діяльності, як комплект документів, самостійних робіт учня, як спосіб фіксування, накопичення та ранжування індивідуальних об'єктивних успіхів (Л. Я. Зеня, Є. С. Полат та ін.) [4] .


Розрізняють дві групи різновидів портфоліо: портфоліо зовнішніх досягнень та портфоліоособистісного розвитку. [ 7]

До портфоліо зовнішніх досягнень належать: портфоліо документів(папка із інформацією про успішність навчальної та пізнавальної діяльності учня), портфоліо творчих робіт (містить виконані учнем реферати, конкурсні роботи, твори, авторські матеріали, які супроводжуються коментарем автора) та рейтингове портфоліо (колекція контрольних робіт та діагностичних зрізів з навчальних предметів, рейтингова таблиця для фіксації досягнень учня).Портфоліо особистісного розвитку являє собою набір соціально значущих характеристик, якостей, зміна яких досліджується в динаміці розвитку та становлення кожного учня як особистості. Призначенням цього портфоліо є пізнання учнем своїх особистісних якостей з метою їх удосконалення в певному напрямку, задля корекції та планування власних досягнень.


Висновок

Використання сучасних технологій навчання в оволодінні іноземною мовою сприятиме як удосконаленню процесу формування іншомовної комунікативної компетенції учнів , так і розвитку їхніх інтелектуальних здібностей , набуття особистісних для кожного знань та вмінь . Упровадження сучасних та інноваційних підходів до викладання англійської мови у середніх навчальних закладах повинно відбуватися за відпрацьованою моделлю, що передбачає впровадження в навчальний процес нових мультимедійних матеріалів, створення навчальних програм, спеціальних навчальних аудиторій , і розробку власних мультимедійних ресурсів, що дасть можливість перейти від пасивного до активного способу реалізації освітньої діяльності.


Список використаних джерел

  1. Балагура, О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства / О. Балагура // Освіта і управління. – 2010. – № 2/3. –153 с.
  2. Биков, В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
  3. Верещагин Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. -М., 1990. — 250 с.
  4. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі навчання. / Под ред. Є. С. Полат. - М., 2008.
  5. Супрун Т.В. Проектна діяльність у початковій школі. – К.: Департамент, 2003. – 500 с.
  6. Сучасні шкільні технології. Ч.2 /Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128с.
  7. Федотова Е.Е., Новикова Т.Г, Прутченков А.С. Зарубежный опыт использования портфолио. / Е.Е. Федотова, Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков // Методист. - № 5. - 2005. - С. 27-33.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама