Лавриненко Д.Г. Особливості проведення позакласних заходів у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Лавриненко Дарина Геннадіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкрито роль позакласних заходів у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи; обґрунтовано доцільність проведення та дієвість таких заходів; визначено мету та зміст позакласних заходів, основні методичні принципи, технології їх організації та проведення, які сприяють підвищенню мотивації учнів до вивчення англійської мови, поглибленню їх знань, удосконаленню іншомовних навичок і вмінь.

Ключові слова: навчання англійської мови, позакласні заходи, принципи та технології, мотивація, учні початкової школи.


В статье раскрыта роль внеклассных мероприятий в процессе обучения английскому языку учащихся начальной школы; обосновано целесообразность проведения и действенность таких мероприятий; определены цель и содержание внеклассных мероприятий, основные методические принципы, технологии их организации и проведения, которые способствуют повышению мотивации учащихся к изучению английского языка, углублению их знаний, совершенствованию иноязычных навыков и умений.

Ключевые слова: обучение английскому языку, внеклассные мероприятия, принципы и технологии, мотивация, ученики начальной школы.


The article explores the role of out-of-class activities in the English teaching process of primary school students; the expediency and effectiveness of such activities conduct are substantiated; the purpose and content of out-of-class activities, the main methodological principles and technologies of their organization and conduct which enhance students’ motivation to English learning, deepen their knowledge, improve foreign language skills are determined.

Key words: English language teaching, out-of-class activities, principles and technologies, motivation, primary school students.


Зміст

Постановка проблеми

Суспільне усвідомлення значимості для людини володіння іноземною мовою зумовило те, що нині батьки бажають, аби їх дитина розпочинала вивчати мову якомога раніше, часто навіть з дошкільного навчального закладу. Слід зазначити, що таке бажання батьків є цілком об’єктивним, адже володіння іноземною мовою не лише органічно доповнює загальний освітній рівень людини, а й надає їй ряд конкурентних переваг при працевлаштуванні й реалізації у професії, дозволяє інтегруватися у суспільні інституції та підвищує соціальну мобільність. До того ж, володіння іноземною мовою дозволить дитині в майбутньому легше знаходити порозуміння з представниками інших країн, носіями іноземної мови; вивчення іноземної мови також справляє позитивний вплив на гармонійний інтелектуальний та особистісний розвиток людини.


Внаслідок суспільного запиту у початковій школі, як правило, приділяється досить пильна увага вивченню іноземних мов взагалі та англійської мови зокрема. Відповідно, перед педагогічною наукою постає ряд проблем методичного забезпечення інтенсивного навчання англійської мови учнів початкової школи.


Аналіз досліджень

Слід зазначити, що в науковій літературі проблематика навчання англійської мови у школі розкрита досить ґрунтовно і в багатьох аспектах. Зокрема, проблемам навчання англійської мови у контексті підліткової психології, мотивації до навчання, поєднання навчання англійської мови з ознайомленням з культурою зарубіжних країн, шляхам підвищення ефективності навчання іноземної мови в школі присвячена значна кількість досліджень як вітчизняних (В.Г. Редько, Л.В. Ягеніч, О.Б. Бігич, М.В. Денисенко, С.В. Роман, О.І. Гузь, О.О. Коломінова, Н.В. Бірюкевич, О.Б. Метьолкіна, О.П. Петренко, В.С. Пащук та ін.), так і зарубіжних (M. Allan, R.S. Davis, J. Barnard, R.E. Mayer, S.L. Schneider, D.L. Smith, D.H. Tatsuki та ін.) учених. Наша стаття опирається на дослідження, проведені О.Б. Бігич – комунікативні здібності школяра початкової школи на уроці іноземної мови, прийоми його діяльнісного розвитку [1, c. 25; 2, с. 96]; О.О. Коломіновою та С.В. Роман – центрування навчання на особистості дитини, застосування сучасних технологій навчання, формування фонетичної компетенції учнів [3, с. 128; 4, с. 46]; В.В. Сафоновою – контроль навчального процесу та вимірювання знань учнів [5, с. 277; 6, с. 95]; Л.В. Ягеніч – формування мовного портфелю учня, засоби його оцінки, проведення аудіювання [7, с. 211].


Постановка мети дослідження

У той же час, деякі аспекти методики навчання англійської мови у початковій школі потребують подальших досліджень. Зокрема, маловивченими залишаються деякі методичні, організаційні та змістовні аспекти проведення позакласних заходів з англійської мови. Приділяється недостатньо уваги мотивації молодших школярів до свідомої участі у позакласних заходах та їх корисності, заохоченні школярів до творчої та активної поведінки під час проведення заходу. До того ж, поза увагою знаходяться питання активного використання ігрових складових та пов’язаності позакласного заходу з викладом основного матеріалу на уроках англійської мови.

Метою статті є розкриття ролі позакласних заходів у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи, визначення найбільш ефективної методики їх проведення.


Виклад основного матеріалу

Дієвість вивчення англійської мови в початковій школі доводиться більш ніж 60-ти річним досвідом її здійснення в Україні. Щоправда, до початку 2000-х рр. такий досвід мав обмежений, експериментальний характер. У той же час, відповідний зарубіжний досвід підтверджує таке положення: при навчанні основ англійської мови у ранньому віці, діти легше опановують означену мову та пов’язані з нею предмети у шкільному віці. Причиною такого стану речей є той факт, що саме у дошкільному віці дитина найлегше опановує здійснення необхідних для вивчення мови операцій, засвоює основні навички вивчення англійської мови. У віці 7-9 років діти починають усвідомлювати мовні явища, свідомо складати мовні конструкції, вчаться оперувати поняттями за засобами мови, реалізовувати їх у мовні конструкції. Тобто, у цьому віці діти вже готові до свідомого та системного вивчення мови, можуть здійснювати інтелектуальні операції порівняння, зіставлення, узагальнення, робити логічні висновки, розуміти або разом із вчителем відкривати для себе мовні правила.


Специфіка та педагогічна мета проведення позакласних заходів у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи полягає в наступному. За умови, що для учнів, особливо для тих, які не вивчали мову у дошкільному навчальному закладі, початок вивчення англійської мови є першим подібним досвідом, їх необхідно вірно мотивувати та зорієнтувати – як з методичної точки зору (культури та правил вивчення англійської мови), так і його кінцевої мети. Тобто, учні мають усвідомити, що вивчення англійської мови для них – у першу чергу, засвоєння важливої компетентності, яка буде їм необхідна в подальшому житті для успішного спілкування з носіями англійської мови.


У процесі реалізації зазначеної мети постає двояке завдання. З одного боку, під час проведення позакласного заходу необхідно, аби учні початкової школи не розосереджували свою увагу на інших способах проведення часу, тобто вчителю варто, на наш погляд, широко використовувати ігрові вправи та інші прийоми проведення позакласних заходів. До таких можна віднести рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, тощо. З іншого боку, необхідно, щоб при цьому молодші школярі не імітували засвоєння матеріалу: значна кількість дітей у такому віці лише вчиться оперувати абстрактними поняттями, і граматичні правила, які представлені у вигляді правил, схем, таблиць засвоюються ними досить важко. Відтак, часто трапляється, що молодші школярі прагнуть імітувати засвоєння теми, спираючись на заучування матеріалу. Таких випадків слід рішуче уникати, адже мова йде не лише про засвоєння матеріалу, але й про формування навичок використання англійської мови як засобу спілкування. Вирішенням цієї ситуації може бути тісна кореляція змісту позакласного заходу зі змістом уроку англійської мови.


Тобто, сюжет заходу має тісно корелюватися з щойно пройденим на уроках матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним). Учитель має слідкувати за тим, щоб упродовж позакласного заходу учні намагалися використовувати нові лексичні одиниці та граматичні конструкції. Позитивним результатом можна вважати, якщо співвідношення простих і складних речень у мовленні дітей становить один до одного, а лексичний аспект мовлення збагачений образними висловлюваннями.


Щодо методики проведення позакласних заходів з англійської мови, то тут варто відмітити два основних принципи: залучення одночасно декількох видів сприймання та широке застосування ігрових моментів. Щодо першого, слід відзначити: хоча це є загальновідомим фактом, на практиці вчителі, як правило, такий підхід не використовують, оскільки він вимагає від учителя ретельної попередньої підготовки. Більш популярним підходом є побудова позакласного заходу за ігровим принципом. Цей підхід є загальновідомим, розроблена велика кількість сценаріїв проведення позакласних заходів, допоміжних методичних матеріалів. Втім, поширеними помилками вчителів є ігнорування творчого моменту, акцент на повторенні пройденого матеріалу. Так, досить часто учням просто пропонується обмінюватися попередньо завченими фразами. Звичайно, при цьому відбувається розвиток навичок правильної вимови дітей, закріплення лексичного матеріалу.


На наш погляд, у цій ситуації більш дієвими були б заходи, що містять вагомий творчий компонент. Наприклад, можна розучити і розіграти з учнями невелику сценку з повсякденного життя, запропонувавши їм самостійно придумати продовження сюжету та розіграти відповідний діалог. При цьому, слід заохочувати якомога ширше використання учнями жестикуляції, пантоміми, спонукати їх до того, щоб вони переказували зміст діалогів своїми словами. Принциповим є те, що у молодшому віці для засвоєння лексичних одиниць та граматичних конструкцій дітям не достатньо сприймання лише на слух, воно має супроводжуватися емоціями та рухами.


Важливо пам’ятати, що у процесі організації позакласних заходів з англійської мови необхідно враховувати психологічні особливості як кожного окремого учня, так і колективу, дотримуватися основних принципів організації позакласних заходів з англійської мови. Матеріал, що використовується у позакласних заходах, має бути цікавим, пізнавальним, розвиваючим, має враховувати індивідуальні особливості, здібності й рівень підготовки молодших учнів з означеної мови.


На наш погляд, значного прогресу можна досягти завдяки упровадженню відповідних технологій, що можуть зробити весь навчально-виховний процес з англійської мови більш гнучким, індивідуалізованим. На відміну від проведення уроку, позакласний захід має дещо інші цілі. Так, метою позакласного заходу є засвоєння пройденого під час уроку матеріалу та розвиток базових здібностей учнів, необхідних при вивченні англійської мови. До найважливіших із цих здібностей можна віднести вміння логічно висловлювати свої думки, правильно організовану пам’ять та багату уяву. Щодо вміння логічно висловлюватись, то варто зазначити, що саме у віці 7-9 років у дітей формується усвідомлене, логічне сприймання мови. Тому, вчителю рекомендовано впродовж усього заходу використовувати логічно зв’язний матеріал, декілька разів повертатися до основної ідеї заходу, найбільш принципові моменти обігравати декілька разів. Для розвитку навичок усвідомленого, логічно структурованого запам’ятовування вчителю слід чітко виділяти тематичні блоки впродовж заходу. При цьому, необхідно стежити, щоб у школярів не розвивалася звичка механічного, неусвідомленого запам’ятовування. Для розвитку в учнів уяви, перш за все репродуктивної, варто давати їм завдання, суть яких полягає у переказі та доповненні прослуханого ними тексту. Зазначимо, що урахування і дотримання всіх вищезгаданих методичних принципів і відповідних технологій у процесі організації і проведення позакласних заходів з англійської мови у початкових класах безперечно сприятиме підвищенню мотивації учнів до вивчення англійської мови, поглибленню їх знань, удосконаленню їх іншомовних навичок і вмінь.


Висновок

Таким чином, результати проведеного нами дослідження та власний досвід організації та проведення позакласних заходів з англійської мови під час виробничої практики у початковій школі дають нам всі підстави вважати, що описані вище та інші принципи та підходи до організації та проведення вищезазначених заходів можуть якісно поліпшити процес навчання англійської мови учнів початкової школи загалом.


Позакласні заходи з англійської мови є вагомою складовою всього навчально-виховного процесу початкової школи. Вони розкривають низку додаткових можливостей як для вчителів, так і для учнів. Методично правильно організовані та проведені позакласні заходи не лише систематизують та поглиблюють набуті знання учнів з англійської мови, але й вдосконалюють сформовані у них навички, сприяють підвищенню мотивації до вивчення мови та знайомства з культурою народу, мова якого вивчається, розвивають комунікативну компетентність, допомагають розкрити творчі здібності учнів.


Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють, на наш погляд, ефективній організації та проведенню позакласних заходів у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи.


Список використаних джерел

  1. Бігич О.Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні / О.Б. Бігич // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 19-30.
  2. Бігич О.Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови: [монографія] / О.Б. Бігич. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 138 с. Коломінова О.О. Навчально-методичний комплекс з англійської мови у формуванні компетенції учнів початкової школи / О.О. Коломінова // Педагогічний процес: теорія і практика (збірник наукових праць). – К.: Видавництво «ЕКМО». – 2008. – С. 121-133.
  3. Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова, С.В. Роман // Іноземні мови. – К.: 2010. – №2. – С. 40-47.
  4. Сафонова В.В. Проблеми оцінки якості мовної освіти в контексті комунікативних потреб та захисту освітніх прав людини / В.В. Сафонова // Сучасні підходи до контролю іншомовних умінь. Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції. – Тамбов: Видавництво ТГУ, 2005. – С. 276-279.
  5. Сафонова В.В. Програмно-методичні матеріали. Іноземні мови для шкіл і класів з поглибленим вивченням англійської, німецької, іспанської мов / В.В. Сафонова // Початкова школа. – М: Дрофа, 1998. – 128 с.
  6. Ягеніч Л. В. Використання вчителями англійської мови навчально-методичних комплексів для формування стратегічної й аудитивної компетенцій молодшого школяра / Л. В. Ягеніч // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2007. – Вип. 66. – С. 210-216.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама