Лавриненко Д.Г. Smart- технологія як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи на уроках англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Лавриненко Дарина Геннадіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті поставленні питання, пов’язані з доцільністю застосування SMART-технології на уроках англійської мови у початковій школі. Розглянуто сучасні SMART-технології, можливості їх використання на уроках іноземних мов у початковій школі з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

Ключові слова: SMART-технології, пізнавальна діяльність, початкова школа.


В статье поставлены вопросы, связанные с целесообразностью использования SMART-технологии на уроках английского языка в начальной школе. Рассмотрены современные SMART-технологии, возможности их использования на уроках иностранных языков в начальной школе с целью активизации познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова: SMART-технологии, познавательная деятельность, начальная школа.


The article describes the main issues related to the feasibility of using SMART-technology on the English language lessons at primary school. It is considered the modern methods of SMART-technologies, the possibilities of their usage on the foreign language lessons in primary schools in order to enhance pupils’ cognitive activity.

Key words: SMART-technology, cognitive activity, primary school.


Зміст

Постановка проблеми

Важливою проблемою для педагогічної теорії та практики залишається питання урізноманітнення навчального процесу в початковій школі на уроках англійської мови, як активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів. Сучасним учням молодшого шкільного віку доступні найрізноманітніші джерела інформації, але часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто діяльності. Навчальний матеріал може здаватися учням "сухим" і нецікавим, тому завдання вчителя – зацікавити їх. Це можна зробити за допомогою інформаційних технологій (наприклад, презентації засобами SMART-BOARD), науково-популярних фільмів, Інтернету, а також за допомогою дидактичних ігор [4].


З урахуванням соціокультурних вимог сьогодення освіта повинна мати гуманістичне, особистісно-орієнтоване спрямування, унаслідок чого знання, уміння й навички перетворюються із мети навчання в засоби розвитку пізнавальних і особистісних якостей учнів. Учень початкової школи не може засвоїти навчальний матеріал, який не відповідає потребі в його вивченні та не вимагає емоційних переживань та розумового напруження у навчанні. Тому все більшого значення набуває орієнтація навчання на різнобічний розвиток учнів початкової школи.


Аналіз досліджень

Проблема використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі активно вивчається упродовж останнього десятиріччя, проте залишається достатньо актуальною. У багатьох дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених і педагогів розглянуто особливості використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі. Зокрема, проблему використання SMART-технологій у навчанні іноземної мови початкової школи досліджують такі вчені як О. П. Дмитрук, М. О. Ісакова, Н. М. Коптюг, О. Б. Косовська, М. В. Левчук, М. С. Томчук та інші.


Значним вкладом в педагогічну і психологічну науку є дослідження В.В. Давидова, П.Я. Гальперіна, Л.В. Занкова, Д.Б. Ельконіна, що виявили можливості значного підвищення активності школярів у навчально-пізнавальній діяльності.


Психологічні аспекти проблеми висвітлені в працях Б.Г. Ананьєва, Д.Н. Богоявленського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Л.В. Занкова, В.А. Крутецького, Т.В. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, Н.О. Менчинської, С.Л. Рубінштейна, К.А. Славської, Н.Ф. Тализіної, М.Н. Шардакова, Д.Б. Ельконіна та інших [1].


У психолого-педагогічній літературі переконливо показано, що правильно організована самостійна робота учнів на уроці сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації навчально-пізнавальної діяльності (П.Я. Голант, М.А. Данилов, Н.Г.Дайрі, Б.П.Єсипов, Р.Г. Лемберг, І.І. Малкін, Р.М. Мікельсон, І.П. Огородніков, Т.С.Панфілов, М.Н. Скаткін, Р.Б. Срода, А.В. Усова та ін.). Різні аспекти цієї проблеми висвітлені в ряді дисертацій (Л.П. Аристова, І.М. Варава, И.В. Дорно, В.І. Каленик, М.К. Ковалевська, В.Я. Кривошеєв, Н.Н. Нікольська, Л.М. Піменова, Г.І. Полещук, М.В. Пархунова, К.Д. Соколова та інші).


Постановка мети дослідження

Метою даної роботи є з’ясування доцільності застосування SMART-технології на уроках англійської мови у початковій школі з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.


Виклад основного матеріалу

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Усі перетворення, які відбуваються в суспільстві взагалі й у сфері освіти зокрема, зосереджуються на особистості – головній дійовій особі суспільно-історичного процесу. Весь дидактичний процес спрямовується тепер на формування у школярів потреби у навчанні англійської мови та інтересу до здобування знань.


Сьогодні в світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистістно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:

- створення позитивного настрою для навчання;

- відчуття рівного серед рівних;

- забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;

- усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;

- можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;

- вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, старшим товаришем.

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться до інноваційних [3].


На сучасному етапі викладання англійської мови у початковій школі є актуальним питання підвищення ефективності навчання. Відомо, що ефективність навчання іноземній мові у початковій школі залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від вміння вчителя визначити рівень засвоєння матеріалу кожним учнем, враховуючи його індивідуальні особливості. Підвищення ефективності навчання залежить від доцільності вибору найбільш ефективних методів навчання. Вибір методів навчання зумовлений:

- метою навчання;

- рівнем підготовки учнів;

- дидактичним забезпеченням;

- змістом навчального матеріалу [2].


В умовах формування креативності учнів початкової школи змінилися форми і методи організації сучасного уроку англійської мови. Як відомо, основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, а саме, оволодіння учнями мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.


Формуванню комунікативної компетенції в навчанні англійської мови сприяє використання інтерактивних технологій, починаючи з початкових класів. Інтерактивне навчання – це навчання через співпрацю, під час якої відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою спільного вирішення поставлених завдань, розвитку креативних якостей учнів. Концепція навчання англійської мови передбачає опору на фундаментальність сучасних дидактичної, психологічної та методичної наук, враховує те, що різні точки зору функціонують на основі взаємодоповнюваності та набувають максимальної ефективності за певних умов організації навчального процесу. Важливим успіхом вивчення англійської мови у початковій школі є розуміння того, що мова найкраще засвоюється тоді, коли учням пропонується індивідуальна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі особистісних навчальних потреб і відповідальності, забезпечення навчального процесу видами та типами діяльності, що сприяють використанню мови [6].


У процесі застосування інтерактивних методів навчання в учнів підвищується мотивація навчання, з’являється бажання залучитися до спільної креативної праці, навіть «слабкі» учні досягають певних позитивних результатів, розвиваються цільові навички поведінки.


Для ефективної організації інтерактивного навчання необхідно дотримуватися певних правил:

1. До роботи повинна бути залучена якомога більша кількість учнів.

2. Робота учнів повинна заохочуватися.

3. Учні повинні мати хоча б елементарні навички самостійної роботи та роботи в групах.

4. Наявність мотивації учнів до активних дій.

5. Задоволення результатами своєї праці, бачення ефективності їх застосування в реальному житті.


Досвід показує, що в результаті застосування інтерактивних методів навчання в учнів початкової школи на уроках англійської мови:

- підвищується мотивація учіння;

- вони запам’ятовують 80% того, що говорили самі, 90% того,що робили самі;

- поліпшується якість запам’ятовування навчального матеріалу;

- розвивається здатність реалізування набутих вмінь і навичок в реальному житті, вміння співпрацювати та адекватно оцінювати результати своєї праці.


На жаль, в сучасних підручниках інтерактивні вправи подані епізодично,не мають певної систематизації та комунікативної спрямованості. В умовах сучасної дійсності необхідно розвивати креативні якості учнів та їх здатність використовувати набуті знання, починаючи вже з початкової школи.


Висновок

SMART-технології – це інтерактивний програмний навчальний комплекс, що сприяє активізації пізнавальної, творчої та активної діяльності учнів початкової школи на уроках англійської мови. Використання Smart-технологій на заняттях з англійської мови в початковій школі є однією з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. Зокрема раціональне використання Smart-дошки наповнює урок англійської мови в початковій школі багатьма цікавинками, створює радісний настрій на уроці, сприяє формуванню мовних, мовленнєвих та країнознавчої компетенцій та підвищує ефективність навчального процесу.


Список використаних джерел

  1. Воронина В.В. Кокурина В.В. Зуева Е.В. Использование современных информационных технологий на уроках в начальной школе / В.В. Воронина, В.В.Кокурина,Е.В.Зуева//Интернет-педсовет.– 2005. http://pedsovet.org/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=109
  2. Гончаренко С.У. Інтеграція наукових знань і проблема змісту освіти / С. У Гончаренко //Постметодика. –1994. –№2. –С. 2-3.
  3. Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання: Навчальний посібник / А.М. Гуржій, Ю.О. Жук, В.П. Волинський. – К., ІЗМН, 1997. – 208 с.
  4. Томчук М. С. Впровадження Інтернет-ресурсів під час навчання англійської мови [Електронний ресурс] / М. С. Томчук. – Режим доступу:http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2013/pdf/6.pdf.
  5. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Котенко, А. В. Соломаха, [та ін]. – К: Київ. ун –т. ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  6. Smart-технології в Україні і світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама