Липчук Я.Б. Формування іншомовленнєвих навичок за допомогою Інтернет-ресурсу блогів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Липчук Яна Борисівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті окреслено переваги застосування Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов, зокрема, на прикладі блогу. Розглянуто функції блогів та їх види. Створено особистий блог вчителя для формування іншомовленнєвих навичок учнів, на прикладі вивчення ступенів порівняння прикметників в англійській мові.

Ключові слова: Інтернет-ресурс, блог, іншомовленнєві навички, англійська мова.


В статье охарактеризированы преимущества применения Интернет-ресурсов в обучении иностранным языкам, в частности, на примере блога. Рассмотрены функции блогов и их виды. Создан личный блог учителя для формирования иноязычных навыков учеников на примере изучения степеней сравнения прилагательных в английском языке.

Ключевые слова: Интернет-ресурс, блог, иноязычные навыки, английский язык.


The article outlines the advantages of Internet resources in foreign languages teaching, in particular, on the example of blog. The functions and types of blogs are examined. The personal teacher`s blog for children`s foreign-language skills formation is created for studying the comparison of adjectives in the English language.

Key words: Internet resource, blog, foreign-language skills, English language.


Зміст

Постановка проблеми

Сьогодні використання Інтернету стосується усіх сфер нашого життя, зокрема освітньої. Інтернет є потужним джерелом збагачення інформації, що містить велику кількість електронних підручників, словників, енциклопедій, вправ тощо.


Використання різноманітних Інтернет-ресурсів набуває все більшого поширення. Найбільш ефективними для вдосконалення іншомовленнєвих навичок серед них є інтерактивні сайти, форуми, блоги, чати, вікі-енциклопедії.


Після введення в дію нового Державного стандарту загальної початкової освіти, іноземна мова (ІМ) (англійська) вивчається у школі з 1 класу. У зв’язку з цим відбувається пошук ефективних методів та засобів навчання ІМ, що забезпечать мотивацію учнів до навчання та бажання опановувати ІМ в поза навчальний час. Одним з таких засобів, на нашу думку, є блог.


Аналіз досліджень

Проблемою формування іншомовленнєвих навичок за допомогою Інтернет-ресурсу блогів цікавились такі вчені, викладачі та методисти, як М. Бухаркіна, О. Григорович, І. Грітченко, С. Данилюк, С. Дяченко, А. Приходько, А. Синявська, А. Філатова.


Так, І. Грітченко та А. Синявська розглядали впровадження Інтернет-технологій в освітній процес загалом. О. Григорович, С. Данилюк та А. Філатова досліджували функції та властивості блогів у вивченні ІМ, аналізували їх роль у навчальному процесі.


Постановка мети дослідження

Не зважаючи на представлені дослідження, питання застосування Інтернет-ресурсу блогів для формування іншомовленнєвих навичок представлено не достатньо.


Метою статті є розглянути функції та види блогів, створити персональний блог вчителя для вивчення ступенів порівняння прикметників та обґрунтувати ефективність його застосування у формуванні іншомовленнєвих навичок, визначити місце, яке посідають Інтернет-ресурси блогів у навчанні ІМ у початковій школі (ПШ).


Виклад основного матеріалу

У сфері освіти застосування інформаційних технологій стає все більш популярним. Використання Інтернету посідає важливе місце у здобутті знань, пошуку інформації, зокрема, Інтернет-ресурсів блогу.


При застосуванні Інтернету на уроках ІМ вчителі вирішують дидактичні завдання, такі як:

- формування іншомовних навичок читання;

- формування іншомовних навичок говоріння;

- формування іншомовних навичок письма;

- формування іншомовних навичок аудіювання.


Існує велика кількість Інтернет-ресурсів, що спрямовані на формування вищезазначених навичок:

- інтерактивні сайти;

- електронна пошта;

- форуми і блоги;

- чат і ICQ;

- вікі-енциклопедії;

- електронні підручники.


Кожен із зазначених вище видів Інтернет-ресурсів є ваговим внеском у навчальний процес. У контексті нашого дослідження продемонструємо ефективність застосування блогу у формуванні іншомовленнєвих навичок, на прикладі вивчення ступенів порівняння прикметників у 4 класі ПШ.


Термін «блог» був введений Йорном Баргером 17 грудня 1997 року. Проте на сьогодні існують різні тлумачення цього поняття. Зокрема, деякі з них представлені в табл.1.


Lypchuk 26 1.jpg


Табл.1. Визначення поняття блогів


З наведених вище тлумачень, можна зробити висновок, що у контексті навчання АМ у ПШ блог – це веб-сайт, який може створити педагог у середовищі Інтернету, тобто особиста сторінка на якій розміщується інформація, зображення, мультимедіа відповідно до певної тематики.


У блогах може бути представлено будь-які матеріали:

- навчальну інформацію;

- вправи;

- презентації;

- відео;

- Інтернет – статті;

- завдання для самооцінювання і т.д.


З технічної точки зору блог складається з [1]:

– вступної частини (назва, інформація про автора, теми);

– центральної частини (інформація, коментарі, малюнки, фото тощо);

– побічних частин (зв’язки з іншими блогами, елементи дизайну та інше).


За І.А. Грітченко, блоги поділяють на:

- особистий (авторський, персональний) блог — ведеться однією особою;

- «примарний» блог — ведеться від імені чужої особи невизначеною персоною;

- колективний або соціальний блог — ведеться групою осіб за правилами, які визначає власник;

- корпоративний блог — ведеться усіма співробітниками однієї організації.


А. Кемпбел виділяє три види блогів у навчальному процесі [5]:

Блог викладача – це журнал чи щоденник, що призначений для оголошення студентам завдань, у якому вчитель може розмістити як основну, так і додаткову інформацію з курсу тощо. Працюючи у такому блозі учні можуть лише коментувати.

Блог академічної групи – це спільна робота всіх учнів групи, що схожа на форум для обговорення певної теми, до співпраці можуть залучатись учасники з інших країн. Викладач у такому блозі виконує роль спостерігача.

Учнівський блог – індивідуальна робота кожного учня, що зазвичай є частиною великого проекту. Завдання для постів повинні сприяти обдумуванню і пошуковій роботі.


Блоги учителів ІМ, які розміщені у мережі Інтернет, виконують такі фунції: дидактичну, соціальну, комунікативну, інформаційну, лінгвістичну [9].

Дидактична функція виявляється у тому, що блог має навчальний характер і реалізується через різні наочні матеріали, які можуть прочитати, переглянути, прокоментувати, проаналізувати учні.

Соціальна функція – можливість вчителів/учнів взаємодіяти між собою, обмінюватись думками на відстані, при цьому формується так зване «віртуальне педагогічне співробітництво» [9].

Комунікативна функція – учасники блогу знаходяться в рівних умовах і можуть обмінюватись своїми поглядами і думками.

Інформаційна функція представляється у тому, що інформація, розміщена в блозі: Інтернет-посилання, короткі анотації до різних робіт тощо допомагають правильно орієнтуватися в інформації та включають можливість пізнання нового.

Лінгвістична функція дозволяє листуватися різними мовами світу, так як у блогах можуть висловлювати свої думки носії інших мов.


Підсумовуючи вище зазначене, констатуємо, що залежно від мети блоги надають можливості:

- обмінюватися думками, ідеями з колегами;

- професійного розвитку;

- дізнатись щось нове.


Від інших Інтеренет-ресурсів блог відрізняється цілою низкою ознак. Характерним для блогу є просте додавання нових записів, легка структура в користуванні, можливість писати відгуки, редагувати за допомогою звичайного браузера, користуватись кожному відвідувачу Інтернету, використовувати інформацію у різних форматах (картинки, текст, фото, відео, аудіо і т.д.).


На нашу думку, блог має важливе значення у формуванні іншомовленнєвих навичок учнів, так як створює спеціальне середовище для навчання мови за допомогою перегляду відеоматеріалів, читання текстів, виконання письмових вправ, повторення теорії до теми, що сконцентрована в одному місці. Щоб довести цю тезу пропонуємо приклад особистого авторського блогу, який створений нами від ролі вчителя з дидактичною метою: для навчання ступенів порівняння прикметників в англійській мові (Адреса блогу - http://adjective1.blogspot.com/).


У процесі створення блогу нами було виокремлено такі етапи:

1. створення блогу на тему «Adjectives. Degrees of comparison»;

2. створення сторінок блогу (Reading, Writing, Listening, Speaking, Theorу);

3. розміщення вправ для розвитку вище зазначених видів мовленнєвої діяльності.


У блозі «Adjectives. Degrees of comparison» розміщені вправи для формування різних іншомовленнєвих навичок учнів. З цією метою блог було структуровано на 6 сторінок:

1. Головна сторінка;

2. Reading;

3. Writing;

4. Listening;

5. Speaking;

6. Theorу.


На вкладці «Головна сторінка» нами представлено мету створення блогу та окреслено питання, які розглянуті в блозі.


На сторінці блогу «Reading» (Рис.1.) розміщені тексти у яких використовуються різні ступені порівняння прикметників. Учням потрібно прочитати представлений текст, перекласти, знайти прикметники в тексті та визначити ступені їх порівняння. Тобто, при цьому удосконалюється навичка читання.


Lypchuk 26 2.jpg


Рис.1. Сторінка блогу «Reading»


На сторінці «Writing» (Рис.2.) учні зможуть знайти вправи для вдосконалення граматичних навичок. З цією метою у блозі розміщено вправи різного типу: на переклад речень, розкриття дужок, вставлення пропущеного ступеня порівняння прикметника, на вживання конструкцій as…as, as\so… as.


Lypchuk 26 3.jpg


Рис.2. Сторінка блогу «Writing»


На сторінці «Listening» (Рис.3.) подано відео матеріал про використання ступенів порівняння прикметників, а також пісню, яку учні розучують з вчителем. При цьому вони вдосконалюють не лише навички аудіювання, а і навички читання, правильної вимови.


Lypchuk 26 4.jpg


Рис. 3. Сторінка блогу «Listening»


На сторінці «Speaking» (Рис.4.) розміщені матеріали щодо вдосконалення мовних навичок. Дітям потрібно скласти зі слів речення, написати свій особистий діалог і твір на запропоновану тему та переказати його.


Lypchuk 26 5.jpg


Рис. 4. Сторінка блогу «Speaking»


На сторінці «Theory» розміщено теоретичну інформацію, яку можна використовувати на уроках при вивченні граматичної теми «Ступені порівняння прикметників» в 4 класі, а саме: схеми, таблиці, приклади ступенів порівняння прикметників.


Lypchuk 26 6.jpg


Рис. 5. Сторінка блогу «Theory»


Висновок

У роботі охарактеризовано види та функції блогів, представлено застосування Інтернет-ресурсу блогів, спрямованого на формування іншомовленнєвих навичок читання, письма, говоріння і аудіювання. Продемонстровано переваги застосування блогів у ПШ на прикладі вивчення ступенів порівняння прикметників в англійській мові. Завдяки структурованості, доступності та сконцентрованості розмішених завдань та матеріалів, які представлені за усіма видами мовленнєвої діяльності процес розвитку іншомовленнєвих навичок відбувається ефективніше. Крім того, застосування блогу можливе як на уроці за наявності необхідного матеріально-технічного забезпечення так і в позанавчальний час, наприклад, для виконання самостійної роботи, проекту тощо.


Перспективою подальших досліджень вважаємо окремий детальний аналіз можливостей застосування блогів у кожному з видів мовленнєвої діяльності.


Список використаних джерел

  1. Григорович О.В. Блог як засіб розвитку навчально-пізнавальної компетентності студентів в Іспанії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/znpkhnpu_ttmniv_2012_31_8.pdf.
  2. Грітченко І.А. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/561/1/vprovadzhennya_internet.pdf.
  3. Данилюк С.С. Особливості використання Інтернет-технології «блог» у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів / С.С. Данилюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. - № 3 (29).
  4. Приходько А.М. Використання блог-технології у процесі викладання російської мови як іноземної / А.М. Приходько // Викладання мов у вищих начальних закладах освіти. – 2013. – № 22. – С. 202-208.
  5. П’янковська І.В. Введення блогів для навчання іншомовної лексики. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD/
  6. Синявська А.М. Використання Інтернету при викладанні англійської мови / А.М. Синявська// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. - № 30 (83). – С. 331-334.
  7. Синявська А. Використання Інтернет-ресурсу – блогів – при навчанні письма англійською мовою /А. Синявська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. - № 2. – С. 108-113.
  8. Словник іншомовних слів. Режим доступу: http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml.
  9. Фамілярська Л.Л., Запорожцева Ю.С Блог як середовище непевного професійного розвитку вчителів англійської мови / Л.Л. Фамілярська, Ю.С. Запорожцева // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. - № 2 (28).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама