Магас М.Б. Дидактичні особливості використання ТЗН у навчанні іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Магас Марія Борисівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто дидактичні особливості використання технічних засобів навчання у навчанні іноземній мові у початковій школі. Виявлено труднощі та шляхи їх подолання у процесі застосування даних засобів. Висвітлені позитивні та негативні аспекти використання ТЗН.

Ключові слова: технічні засоби навчання, навчання іноземної мови, фонограма, діапозитиви, діафільми, кінофрагменти, комп’ютерні технології.


В статье рассмотрены дидактические особенности использования технических средств обучения в обучении иностранному языку. Выявлены трудности и пути их преодоления в процессе применения данных средств. Освещены позитивные и негативные аспекты использования ТСО.

Ключевые слова: технические средства обучения, обучение иностранному языку, фонограмма, диапозитивы, диафильмы, кинофрагменты, компьютерные технологии.


The article deals with didactic specifics of using training technical means (TTM) in teaching a foreign language. The difficulties and the ways of overcoming them in the process of use these means are designated. Positive and negative aspects of using TMT are revealed.

Key words: technical means of training, foreign language teaching, phonogram, slides, filmstrips, fragments of films, computer technology


Зміст

Постановка проблеми

Сучасний стан науково-технічного прогресу вражає своїм неймовірно стрімким розвитком і знаходить своє відображення і в освітніх галузях. Використання технічних засобів навчання сприяє підвищенню ефективності уроків, так як наповнює їх великою кількістю наочності, супроводжує все це відповідними аудіо матеріалами.


Відомий педагог Я. А. Каменський визначив принцип наочності як золоте правило дидактики. Спираючись на це правило, можна стверджувати, що використання технічних засобів у навчанні іноземної мови є необхідним, надаючи великі можливості для реалізації принципу наочності.


З використанням відео та аудіо матеріалів підвищується ефективність формування іншомовної комунікативної компетентності учнів на уроках іноземної мови. Діти через перегляд певних діалогів, фільмів можуть відчути ту автентичність, яку не зміг би передати вчитель.


Не зважаючи на всі позитивні аспекти ТЗН, варто зауважити, що при їх використанні досить часто в учнів початкових класів спостерігається зниження якості знань. Зазвичай, зумовлено це тим, що використання технічних засобів навчання відбувається нераціонально, без врахування їх дидактичних та технічних особливостей. Все вище зазначене визначає актуальність дослідження статті.


Аналіз досліджень

Навчити дитину молодшого шкільного віку іноземній мові нелегко, та завдання вчителів полягає не тільки у тому, щоб навчити учнів безпосередньо мові як певній системі знакових одиниць, а й сформувати іншомовну комунікативну компетентність. Ця справа досить кропітка, і для підвищення ефективності співпраці вчителя та учнів на допомогу приходять ТЗН.


Проблематика використання технічних засобів у процесі навчання іноземних мов не є новою, проте недостатньо дослідженою темою. Питання застосування ТЗН у навчально-виховному процесі досліджували вчені-педагоги С. І. Архангельський, Б. А. Бенедиктов, М. В. Ляховицький, Л. П. Пресман та інші. Особливостями використання звукозапису та його перевагами займалися науковці І.М. Берман, Н.Г. Головкіна, І.М. Кошман, А.С. Лур’є, Н. К. Скляренко, E.Стек та інші. Розвиток новітніх технологій безупинно крокує вперед і як результат – на уроках іноземних мов інтенсивно використовуються комп’ютери. Їх використання досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені І. Є. Булах, І. Н. Горєлов, В. Я. Ляудис, Дж. Баурманн, П. Берлінхоф та інші.


Використання ТЗН на уроках іноземних мов підвищує зацікавленість учнів до вивчення мови, допомагає створити автентичне мовленнєве середовище, що є важливим фактором у формуванні іншомовної комунікативної компетентності, а також робить навчальний процес насиченим, цікавішим, емоційно забарвленим та сприяє економії часу.


Можливості, які розкриває перед вчителем кожен із технічних засобів, дійсно вражають. Та використання жодного із них як універсального засобу навчання іноземній мові не знаходить свого ґрунтовного підтвердження. Психологи та методисти І.О. Зимня, А.С. Лур’є, М.В. Ляховицький, Н.К. Скляренко вважають, що навчання іноземним мовам досягне більшої ефективності при використанні технічних засобів комплексно, в результаті чого в процесі сприйняття будуть одночасно задіяні декілька аналізаторів.


Постановка мети дослідження

З кожним роком використовуються нові й нові можливості для підвищення ефективності уроку іноземної мови. Проте до використання цих можливостей потрібно підходити раціонально, враховуючи всі труднощі, які можуть виникнути, тому питання дидактичних особливостей використання ТЗН потребує глибшого та ґрунтовнішого розгляду.


Мета статті полягає у дослідженні дидактичних особливостей використання ТЗН. Для досягнення мети постають завдання: розкрити дидактичні особливості та ефективність використання ТЗН; визначити позитивні та негативні аспекти використання даних засобів; виявити труднощів, які можуть виникнути у процесі їх використання при навчанні іноземної мови у початкових класах.


Виклад основного матеріалу

Діти молодшого шкільного віку весь час прагнуть чогось нового, цікавого, яскравого. Якщо школярам нецікаво, вони не відчувають інтерес до навчання, то в результаті порушується дисципліна, вся інформація проходить повз них. Це зумовлено віковими психологічними особливостями учнів початкових класів. Часто зміст підручника не може задовольнити всі пізнавальні потреби учнів. Готуючись до кожного уроку, вчитель підбирає масу цікавого матеріалу, вправ та завдань, які б узгоджувались з темою підручника, відповідали інтересам дітей, а також були б спрямовані на формування іншомовної комунікативної компетентності учнів.


Тож, чільне місце у педагогічній системі займає підбір засобів навчання, який відбувається в тісній залежності від теми, мети, змісту, методів, форм і умов, в яких відбувається навчально-виховний процес. Основними їхніми функціями є: інформаційна, засвоєння знань, контрольна.


Варто відмітити, що при найменшому технічному забезпеченні досягнути мети учителю іноземної мови без використання певної техніки майже неможливо.


Технічні засоби навчання – це система засобів, що складається з двох взаємозв’язаних частин: специфічних навчальних посібників (носіїв аудіовізуальної інформації) і апаратури, за допомогою якої може бути подано інформацію, що її містить певний навчальний посібник, з метою підвищення ефективності навчального процесу [3].


Ефективність використання ТЗН визначається, головним чином, за трьома аспектами: 1) параметрами й можливостями ТЗН та їх використанням у конкретних умовах; 2) якістю дидактичного матеріалу; 3) вміннями вчителя використовувати ТЗН і дидактичні матеріали [4].


За способами впливу на учнів ТЗН поділяються на такі, що здійснюють вплив на звукове, на зорове сприйняття та аудіовізуальні [4].


Одною із особливостей психологічного розвитку школярів є досить добре розвинута здатність до імітації. Діти швидко та вправно копіюють відтворення звуків. Тому, дуже важливо, щоб на уроках звучало автентичне мовлення, окрім мовлення вчителя. Одним із засобів, що можуть забезпечити природне звучання іноземної мови є фонограма.


Фонограми варто використовувати із самого початку навчання іноземній мові, адже вони сприяють не тільки навчанню фонетиці, але й формуванню іншомовної комунікативної компетентності учня, і надають такі можливості:

- подавати іншомовне мовлення як зразок для опанування;

- фіксувати мовлення носіїв мови з метою подальшої роботи над ними;

- навчати аудіюванню та усному мовленню як компонентам мовленнєвої діяльності на основі широкого використання мовленнєвих зразків;

- контролювати рівень сформованості усного мовлення учнів на основі порівняння з мовленнєвими зразками [2, c. 65-66].


Доцільне та раціональне використання фонограми може сприяти ліквідації такого негативного аспекту, як відсутність автентичного іншомовного середовища, забезпечити реалізацію одного із основних принципів навчання – принципу наочності. Для якісного контролю за вимовою учнів, можна записувати їх мовлення на диктофон, при цьому важливо вчасно помітити зміни й внести відповідні корективи.


Щоб використовувати фонограми на уроках, учитель повинен мати відповідне технічне забезпечення. Так, для відтворення запису кабінет має бути оснащений акустичною апаратурою, магнітофоном або іншим програвачем. Безумовно, для використання фонограм необхідні засоби, які можна використовувати як носії інформації. Це, зазвичай, CD-диски, в рідших випадках аудіокасети, а також інші носії інформації, з яких можна відтворити запис.


Перед використанням даного засобу навчання вчитель має завчасно перевірити чіткість та якість записаного матеріалу, бо при поганій якості можливе спотворене сприймання, що призведе до нерозуміння матеріалу учнями. Безперечно, повинна бути присутня й технічна перевірка та підготовка програвача, щоб не гаяти дорогоцінний час уроку на налаштування техніки.


Для того, щоб забезпечити оптимальний режим прослуховування фонограм усіма учнями, потрібно використовувати спеціальну акустичну апаратуру або встановити у навчальному кабінеті декілька колонок у різних кінцях приміщення, на відстані не менше 3-х метрів від найближчого учня. Слід враховувати, що не всі учні класу сприймають силу звуку однаково. Ті, що знаходяться ближче до динаміків, відчувають сильніший звуковий тиск, а ті, що сидять на останніх партах – менший. Тому при регулюванні сили звуку вчитель повинен орієнтуватися на учнів, які найбільш віддалені від динаміків [1].


У практиці навчання іноземній мові використовують такий технічний засіб навчання як радіо. Його використання сприяє ефективному формуванню іншомовної комунікативної компетентності учнів. Найбільше уваги приділяється таким компетенціям як соціокультурна (країнознавча і лінгвокраїнознавча) та полікультурна. Це зумовлено тим, що учні слухають передачі, які транслюються з тієї країни, мова якої вивчається. Діти отримують ґрунтовніші знання про культуру країни, стиль життя народу, про ті події, які відбуваються саме зараз, в сьогоднішні дні.


Радіо потрібно використовувати на уроках іноземних мов через те, що з його допомогою долається відчутна штучність уроку. Щоб застосування радіо було ефективним, потрібно врахувати можливі недоліки використання цього технічного засобу. Так, наприклад, час трансляції передачі може не співпадати з урочним часом, передача може не повністю відповідати темі та меті уроку. Передачі транслюються з прямого ефіру і тому збільшується використання нових слів, які вчитель не міг би передбачити та дати їм тлумачення до прослуховування.


Що стосується засобів на зорове сприйняття, то використовують такі засоби, як діапозитиви та німі діафільми.


Діапозитиви – це зображення на фотоплівці, які зафіксовані у пластиковій або металевій рамці. Використовуються вони для ілюстрації твору, можуть бути зоровою опорою під час аудіювання, засобом для семантизації. За допомогою зображень створюються відповідні ситуації мовлення, що призводить до ефективності уроків іноземної мови. Ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається, без ілюстрацій не буде настільки цікавим та емоційним, адже краще один раз побачити, ніж сто разів почути.


Перевагою діапозитивів, на відміну від паперових засобів наочності, є те, що зображення збільшене і навіть на останніх партах учні можуть уважно його роздивитися. Щоб використати діапозитив на уроці, вчителю потрібно мати відповідний технічний прилад, а саме: діапроектор або діаскоп.


Перед використання такого засобу навчання, вчителю потрібно використовувати якісні зображення, враховувати кольорову гаму та можливі її зміни при проектуванні діапозитиву, так як це, в залежності від виду роботи, може негативно вплинути на результат учнівської діяльності. Щоб уникнути технічної заминки під час заняття, варто завчасно підготувати діапроектор чи діаскоп. В разі подібних заминок на уроках, увага учнів починає розсіюватись й відтворення атмосфери уроку потребуватиме великої кількості часу.


Діафільми це є послідовність зображень на плівці, що тематично пов’язані одне з одним. Використання таких засобів відіграють позитивну роль у навчанні іноземної мові, тому що надають багато можливостей для ефективної праці на уроках. Учні активно працюватимуть та розвиватимуть своє мовлення при створенні розповіді за серією малюнків. Якщо використовувати німі діафільми з використанням субтитрів, то значно покращиться навичка читання іноземною мовою. Безумовно, перегляд таких діафільмів стимулюватиме розвиток потенційного словника учнів. Для використання діафільмів використовують такий технічний прилад як фільмоскоп.


Час не стоїть на місці й на зміну діапроекторам та фільмоскопам приходять комп’ютери, інтерактивна дошка та сучасні проектори. На превеликий жаль, не кожна школа може фінансово забезпечити наявність сучасної техніки, тому застосування діапозитивів та діафільмів за допомогою дещо застарілих приладів знаходять своє чільне місце у навчальному процесі, адже до 80% інформації учні сприймають через зоровий аналізатор.


При використанні подібних засобів, динаміка рівня розумової працездатності учнів визначається комплексним впливом таких факторів, як тривалість демонстрації, а також особливістю поєднання її з словом учителя. Якщо кадр діафільму, діапозитиви використовуються з дидактичними функціями ілюстрації до пояснення, то оптимальна тривалість безперервної демонстрації перебуває в межах 8-12 хвилин [1].


Наразі, використання аудіовізуальних засобів навчання на уроках іноземної мови є одним із найпопулярніших технічних засобів. Це зумовлено тим, що учні підключають як слуховий, так і зоровий канали сприйняття, що забезпечує підвищення ефективності уроку.


При використанні аудіовізуальних засобів, а це кінофрагменти, мультфільми, відеофільми, відчувається певна співучасть з тим, що відображено на екрані. За допомогою фільмів діти краще ознайомлюються з культурою, традиціями країни, мова якої вивчається. Школярі молодшого шкільного віку мають дуже розвинену уяву, тому з використанням аудіовізуальних засобів можна створити психолого-емоційну ситуацію, яка б подолала відчутну штучність на уроці. При перегляді фільмів, учні опановують не тільки автентичну мовну, але й немовну поведінку носіїв мови. Безумовно, використання таких засобів відкриває нові можливості для учнів та вчителів.


Слід звернути увагу на те, як використовувати дані засоби, тому що вони здійснюють активний вплив на фізичний та емоційний стан школярів.


Безумовно, підібраний вчителем відеозапис повинен узгоджуватись з метою та темою уроку, відповідати інтересам учнів початкової школи. Необхідно враховувати лексичну та граматичну складність відеоматеріалу .


Варто зауважити й те, що відбувається сильний вплив на рецептори учнів. При їх перенавантаженні, виконання розумових дій сповільнюється, у дітей помічається погіршення фізіологічних функцій, знижується гострота зору.


Гігієністи радять тривалість переглядів відео обмежувати для учнів IV класів до 15-20 хв. Потрібно враховувати, що на якість сприймання впливає оточуючий фон. Не слід дивитись відеофільми у повністю затемненому навчальному кабінеті, тому що при значній різниці яскравості відбувається швидке стомлювання очей. Оптимальне співвідношення яскравості телевізійного зображення і оточуючого фону повинно дорівнювати 5-10% від максимальної яскравості зображення [1].


Отже, для того, щоб використання аудіовізуальних засобів було ефективне, слід обрати місце для розташування монітора чи телевізора таким чином, щоб учні добре бачили екран. Варто попіклуватися про наявність додаткового розсіяного освітлення фону. Для того, щоб запобігти надмірному зоровому напруженню, яке виникає при зменшенні контрастності та погіршенні зображення, необхідно прослідкувати, щоб світло від вікон, а також електричних ламп не засвічувало екран.


До аудіовізуальних засобів відносять і комп’ютерні технології. З кожним днем їх використання все більше й більше поширюються у закладах освіти й не даремно, адже комп’ютерні технології відкривають неймовірні можливості для навчання учнів іноземній мові. Так, робота з комп’ютерними програмами, які реалізуються за допомогою комп’ютерів, може забезпечити підвищення інтересу дітей до навчання, дозволяє подати матеріал за ступенем трудності. За допомогою використання комп’ютера можна ефективно ознайомити учнів з новим мовним матеріалом, створити комунікативні ситуації для засвоєння знань, здійснити їх перевірку. Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземних мов включають вивчення лексики, відпрацювання граматичних явищ, вимови та навчанню діалогічного і монологічного мовлення [2, c.67].


Своєрідною особливістю комп’ютерних технологій є те, що вони можуть замітити магнітофон, програвач, діапроектор і фільмоскоп. Це універсальний засіб, який може виконувати різні функції та сприяти ефективному навчанню учнів.


При використанні комп’ютерів у початковій школі слід дотримуватися відповідних санітарно-гігієнічних норм. Тривалість роботи не повинна перевищувати 15 хвилин та вдаватись до роботи з комп’ютером тільки на окремих етапах уроку. Адже перенавантаження негативно впливатиме на подальшу роботу учнів, тому до використання подібних технологій потрібно підходити раціонально.


Висновок

Використання технічних засобів навчання є необхідним для ефективного навчання іноземних мов. При застосуванні будь-якого засобу потрібно пам’ятати про те, що вони мають бути спрямованими на досягнення цілей навчання, повинні реалізувати методи та прийоми навчанню іноземної мови. Дуже важливо, щоб урок не був перенасиченим, при цьому враховувати, що недостатнє використання ТЗН знижує якість знань і призводить до зменшення пізнавального інтересу.


Ефективність використання технічних засобів навчання залежить від того, як учитель використовуватиме кожен із них. Якщо застосування буде раціональне, з врахуванням вікових особливостей учнів, з дотриманням санітарно-гігієнічних умов, то навчання іноземній мові має стати приємним та улюбленим заняттям дітей.


У подальшому дослідженні вважаємо за доцільне детальніше визначити особливості використання такого ТЗН як Smart-дошка у навчанні іноземної мови дітей молодшого шкільного віку.


Список використаних джерел

  1. Гуржій А. М. Засоби навчання: навчальний посібник / А. М. Гуржій, Ю. О. Жук, В. П. Волинський. – К., ІЗМН, 1997. – 208 с.
  2. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – 356 с.
  3. Нікітін О.О. Технічні засоби навчання. Конспект лекцій // О.О. Нікітін. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vkjournal.ru/doc/95032
  4. Палій О.А. Комплексне використання технічних засобів навчання для формування німецькомовної граматичної компетенції студентів (на базі англійської мови) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.А. Палій / Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2002. — 20 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама