Марецький О.М. Проектна технологія у навчанні іноземної мови як засіб розвитку пізнавального інтересу молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Марецький Олександр Михайлович – студент Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті висвітлено основні ідеї провідних педагогів і психологів про доцільність впровадження проектної технології в практику загальноосвітньої школи; відтворено історичну хронологію розвитку методу проектів; розкрито теоретичні основи застосування проектної технології на уроках іноземної мови в початковій школі; дискурсивно розглянуто основні типи проектів і зазначено орієнтовну тематику проектних завдань, що можуть пропонуватися школярам у процесі навчання іноземних мов у початковій школі.

Ключові слова: проектна технологія, типи проектів, ефективний метод, пізнавальний інтерес, навчання іноземної мови, початкова школа, молодші школярі.


В статье отражены основные идеи ведущих педагогов и психологов о целесообразности внедрения проектной технологии в практику общеобразовательной школы; воспроизведено историческую хронологию развития метода проектов; раскрыты теоретические основы применения проектной технологии на уроках иностранного языка в начальной школе; дискурсивно рассмотрены основные типы проектов и указано ориентировочную тематику проектных заданий, которые могут предлагаться школьникам в процессе обучения иностранным языкам в начальной школе.

Ключевые слова: проектная технология, типы проектов, эффективный метод, познавательный интерес, обучение иностранному языку, начальная школа, младшие школьники.


The article highlights the main ideas of leading educators and psychologists on the feasibility of project technology implementation into the practice of comprehensive school; the historical chronology of project method development is recreated; the theoretical foundations of project technology application into foreign language classes in primary school are described; the basic types of projects are discursively observed and the approximate themes of project problems that may be offered to students in the process of teaching foreign languages in primary school are stated.


Key words: project technology, types of projects, effective method, cognitive interest, foreign language teaching, primary school, primary school students.


Зміст

Постановка проблеми

У зв’язку із розвитком сучасних мультимедійних засобів навчання, поглибленням інтенсифікації та інтеграції навчальних предметів (зокрема, це стосується і вивчення іноземних мов) у сучасного вчителя початкової школи виникає потреба у застосуванні нових шляхів залучення учнів до пошукової інформаційної діяльності та розвитку в школяра таких характерних рис особистості, як самостійність, критичність, уміння працювати з великими об’ємами інформації та інших. Нам видається, що вирішення означеної проблеми, в більшій мірі, може задовольнити застосування саме методу проектів або проектної технології.


Аналіз досліджень

Набуваючи все більшої популярності, метод проектів отримав широке застосування в педагогічній думці двадцятого століття, був і продовжує залишатися предметом досліджень багатьох учених і наукових діячів, які висвітлюють різні аспекти застосування цього методу в освіті. Так, Бехтенова Є. Ф. розглядає в своєму дослідженні умови формування проектної діяльності учнів; проблемі активізації пізнавального інтересу школярів присвячені роботи Є. Євдокимова, Т. В. Березіни, О. А. Гребеннікової. У дослідженнях Є. С. Полат велику увагу приділено використанню інформаційних технологій. Мала В. В. досліджує метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей школярів. До того ж, не оминають увагою проектну технологію і зарубіжні вчені, як от L. Fried-Booth, T. Hutchinson, M. Knoll.


Проте, ми з’ясували, що більшість учених і науковців розглядають метод проектів у контексті навчання іноземних мов учнів старших класів або досліджують проектну методику в цілому, не вдаючись до детального опису вікових особливостей дітей. А отже, питання застосування методу проектів у процесі навчання іноземних мов молодших школярів залишається, на нашу думку, недостатньо вивченим.


Постановка мети дослідження

Метою статті є висвітлити основні ідеї провідних педагогів і психологів про доцільність впровадження проектної технології в практику загальноосвітньої школи, розкрити теоретичні основи застосування проектної технології на уроках іноземної мови в початковій школі, дискурсивно розглянути основні типи проектів і зазначити орієнтовну тематику проектних завдань, що сприяють розвитку пізнавального інтересу молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Відомо, що метод проектів, іншою назвою якого є метод проблем, виник у США у 1920 році. Основоположниками методу були американський філософ і педагог Дж. Д’юї та його учень В. Кілпатрік. Провідною рисою методу проектів вони визначили навчання на активній основі з урахуванням інтересів учнів.


Пізніше, у 1985 році проектна методика була ефективно, на наш погляд, реалізована в курсі “Project English” британського вченого Т. Хатчинсона. Надалі, означена технологія отримала своїх послідовників у всіх країнах світу. Зазначимо, що в Україні доцільність застосування проектної методики у процесі навчання іноземних мов молодших школярів доведена створенням та впровадженням у практику початкової школи навчально-методичного комплексу (НМК) “Wonderland” з англійської мови для учнів 2-4 класів авторів С. В. Роман, О. О. Коломінової, Г. С. Чекаль.


Розглядаючи проблему застосування проектної технології у навчанні іноземних мов у початковій школі, перш за все, з’ясуємо, що ми вкладаємо в поняття «проект». Проект – це робота школяра, що самостійно ним планується, та реалізується і при виконанні якої іншомовне мовленнєве спілкування вплітається в контекст іншої цікавої для учня діяльності, а саме ігрової, художньої, дослідницької, театралізованої тощо.


Опрацьовані джерела дають нам можливість представити загальнодидактичну типологію проектів у Таблиці 1: Критерії диференціації проектів Зміст проектів за визначеними критеріями за видом діяльності дослідницькі, творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані за предметно-змістовою галуззю монопроекти, міжпредметні проекти за характером координації проекти з відкритою, явною координацією, проекти з прихованою координацією за характером контактів внутрішні, регіональні, міжнародні за кількістю учасників особистісні, парні, групові за терміном проведення короткострокові, із середньою тривалістю, довготривалі Таблиця 1. Загально-дидактична типологія проектів


Тут же варто зазначити, що на практиці у навчально-виховному процесі в початковій школі найчастіше реалізуються змішані проекти. Проектна технологія – творча робота молодших учнів, коли вони під керівництвом учителя або самостійно вчаться створювати зміст своєї іншомовної навчальної діяльності в ході підготовки і захисту обраного проекту. При цьому, примітною ознакою проекту є те, що його кінцевий продукт має, як правило, матеріальне втілення, як от: колаж, альбом, комікс, анкета, інсценівка тощо. Розрізняють міні-проекти, розраховані на один урок або його частину, і довгострокові проекти для домашнього виконання з його подальшим захистом на уроці. При цьому, проекти можуть бути індивідуальними і груповими [2, с. 30].


Зазначимо орієнтовну тематику проектних завдань, що можуть пропонуватися школярам у процесі навчання іноземних мов у початковій школі:

– індивідуальні проекти: “My Pet”, “My Family Tree”, “My Photo Album”, “My Day”, “My Room/Flat/House”, “My Personal File”;

– групові проекти: “We Make a Comic Strip about Our Pets”, “At the Pet/Toy/Flower/Food Shop”, “This is Our Class”, “Our Last Weekend”, “Our Favourites”, “Let’s Make Lunch Together”, “What We Can Do in English” [1].


Звичайно, тематика проектних завдань залежить від особливостей змісту НМК, за яким школярів навчають іноземної мови, тобто, від предметного змісту мовлення, від навчально-ігрових ситуацій спілкування, від навчального матеріалу для слухання й розуміння, а також завдань його реалізації, від лексичного репертуару спілкування, закладеного в НМК, що може включати й деякі лексичні одиниці, не обов’язкові для активного засвоєння (що пов’язано передусім з ознайомленням учнів із іншомовною дитячою поетикою та відкриттям нового світу ігор і пісень). При цьому, варто зазначити, що типологія проектів у початковій школі зумовлюється віковими особливостями молодших учнів, їхніми інтересами.


Досвід створення й апробації на практиці НМК “Wonderland”, в якому вперше в Україні була закладена проектна технологія для дітей молодшого шкільного віку, переконує в тому, що за домінантою учнівської діяльності – комунікативної або практичної, тобто художньої, музичної, рухової, а також пошукової – правомірно виділяти такі типи завдань проектів у початковій школі:

– інформаційні (“My Pet”, “My Letter to an English Pen Friend”, “Our Last Weekend” etc);

– художні (“The Best New Year Postcard”, “We Make a Comic Strip about Our Pets”, “We Make a Collage about Weather” etc);

– рольово-ігрові (“Interview Your Classmate”, “At the Pet/Toy/Flower/Food Shop”, “Let’s Make Lunch Together” etc);

– театральні (“The ABC Party”, “Mother Goose Party”, “Hot Cross Buns” («Святкування Великодня») etc);

– дослідні з використанням елементів дослідження, наприклад, анкетування у межах проектного завдання, що пропонується [1].


Доречно додати, що зазначена вище типологія проектів у початковій школі є дещо умовною. Адже, проектне завдання для молодших школярів будь-якого типу має потенційні можливості для його трансформації у проектне завдання іншого типу за умови підсилення його художнього, театрально-естетичного, дослідного або іншого практичного навантаження. Показовими у цьому плані є проектні завдання інформаційного типу.


Виконання проектів художнього типу, за нашими спостереженнями впродовж педагогічної практики з іноземної мови у загальноосвітніх школах, стимулює прояв самобутності дитини, прагнення до колективної співпраці та рівноправного партнерства. Застосування проектної технології у процесі навчання іноземних мов сприяє, на нашу думку, підвищенню самооцінки молодших учнів, які поступово усвідомлюють свою значущість як активних і рівноправних учасників процесу учіння. У школярів розвивається дрібна моторика пальців рук. І це, в свою чергу, впливає на збагачення робочого інструментарію учіння, внаслідок чого у молодших школярів формується переконання суспільної вартості учнівської праці. До того ж, в учнів виховуються художні смаки і працьовитість, стимулюються позитивні емоції, завдяки чому навчальна праця набуває духовного сенсу. Як результат, вони починають сприймати її не лише як усвідомлену необхідність, але й як джерело естетичного задоволення. Підживленню цього джерела сприяє, на наш погляд, виконання театральних проектів, інтерес до участі в яких пояснюється сугестивністю молодших школярів, їхньою здатністю до наслідування, естетичним ставленням до навколишнього.


Організовуючи театральні, а також рольово-ігрові проекти, варто пам’ятати, що в рольовій грі відбувається суттєва перебудова поведінки учня, вона стає довільною, тобто відповідною нормі поведінки персонажа (людини, казкового героя), чию роль бере на себе учасник відповідної рольової гри. При цьому, на відміну від підлітків, учні молодшого шкільного віку виявляють значно більшу сприйнятливість до такої зміни. Адже, як зазначав Л. С. Виготський, у рольовій грі «дитина плаче, як пацієнт, і радіє, як гравець». Тому, в рольовій грі учень не відчуває тієї напруги, яку викликає звичайна відповідь на оцінку. Ось чому участь у театральних і власне рольово-ігрових проектах поступово звільняє учня від нерішучості, позбавляє його сором’язливості, невпевненості у своїх можливостях. Вона стимулює його фантазію, допитливість, розвиває пам’ять, увагу, ерудицію, робить школяра активнішим, привчає його до колективних форм роботи в групі та в класі [3].


Додамо, що специфічною особливістю проектів будь-якого типу є те, що виконання завдань у ході реалізації проектної діяльності покликане забезпечувати послідовне структурування мовленнєвого спілкування молодших школярів на всіх рівнях цього процесу (рецептивному, репродуктивному, репродуктивно-продуктивному, продуктивному), внаслідок чого учні постійно знаходяться в комунікативному режимі й їхній інтерес до виконання цих завдань не зникає.


Висновок

Отже, можемо стверджувати, що системне застосування проектної технології у процесі навчання іноземних мов у межах кожного навчального циклу вчить молодших школярів працювати разом, бути готовими прийти на допомогу один одному. Застосування методу проектів розширює можливості моделювання багатоканального спілкування і тим самим збагачує номенклатуру інтерактивних вправ, а також і зміст творчих вправ, виконання яких імпонує дітям молодшого шкільного віку можливістю бути самостійнішими, виявляти власну ініціативу, творчі здібності, інтелектуальні вміння.


Завдяки застосуванню методу проектів навчання іноземної мови позбавляється формального характеру. Воно набуває більш особистісно-орієнтованого, діяльнісного, а також відкритого для батьків характеру. Адже, досвід виконання завдань проектів забезпечує належне підґрунтя для періодичного (не менше двох разів на рік) проведення батьківських зборів у формі театралізованого звіту дітей. Мета цих звітів – надати кожному учню можливість продемонструвати досягнення у тій предметній діяльності (художній, музичній, трудовій тощо), пов’язаній з іншомовною, до якої у нього є особливий хист, і отримати завдяки цьому нагоду відчути особистий успіх. Підвищенню позитивної самооцінки молодшого школяра сприяє також оформлення постійно діючої експозиції проектних завдань, зокрема колажів, альбомів, малюнків, книжок-саморобок, а також інших витворів ручної праці школярів із відповідними поясненнями у письмовій формі іноземною мовою.


Таким чином, проведене дослідження дає нам всі підстави вважати проектну технологію ефективним методом залучення молодшого школяра до пошукової діяльності. Варто зазначити, що означена технологія – це не тільки засіб реалізації навчального плану вчителя, а й потужний педагогічний інструмент, що при вмілому використанні може дати вчителю додаткові важелі впливу на особистість дитини молодшого шкільного віку.


Перспективи подальшого дослідження цієї проблеми ми вбачаємо у вивченні національного педагогічного досвіду застосування методу проектів з метою поширення та удосконалення сучасних технологій навчання іноземних мов у національній школі.


Список використаних джерел

  1. Глазкова Н. О. Проектна технологія на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / Н. О. Глазкова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2010_6/files/PD610_18.pdf
  2. Олійник Ірина. Використання методу проектів на уроках англійської мови / Ірина Олійник // Профтехосвіта. – 2012. №10 (46). – С. 29-33.
  3. Яковлєва Т. В. Використання інноваційних технологій при вивченні англійської мови [Електронний ресурс] / Т. В. Яковлєва. – Режим доступу: http://osvita.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама