Мартинова М.О. Організація проектної роботи учнів початкової школи у процесі вивчення англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Мартинова Марина Олегівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкрито теоретичні аспекти організації проектної роботи учнів початкової школи в процесі навчання англійської мови; обґрунтовано доцільність проведення та дієвість такого виду роботи; визначено особливості роботи над різними видами навчальних проектів, що сприяють підвищенню мотивації учнів до вивчення англійської мови, поглибленню їх знань, удосконаленню їх іншомовних навичок і вмінь.

Ключові слова: навчання англійської мови, проектна діяльність, проект, метод проектів, види проектів, початкова школа, особистісно-орієнтоване навчання.


В статье раскрыты теоретические аспекты организации проектной работы учеников начальной школы в процессе обучения английскому языку; обоснована целесообразность проведения и действенность такого вида деятельности; определены особенности работы над разными видами учебных проектов, которые способствуют повышению мотивации учащихся к изучению английского языка, углублению их знаний, совершенствованию их иноязычных навыков и умений.

Ключевые слова: обучение английскому языку, проектная деятельность, проект, метод проектов, виды проектов, начальная школа, личностно-ориентированное обучение.


The article explores the theoretical aspects of primary school students’ project work organization in the process of teaching them English; the expediency of conduct such kind of activities and its effectiveness are substantiated; the work peculiarities on different kinds of educational projects, which enhance students’ motivation to English learning, deepen their knowledge, improve their foreign language skills are determined.

Key words: English language teaching, project work, project, the method of projects, kinds of projects, primary school, student-centered teaching.


Зміст

Постановка проблеми

Загальновідомим є той факт, що сучасний світ спілкується «мовою проектів». Кожна людина на будь-якому етапі свого існування реалізує цілу низку життєвих проектів. Особливо це стосується сучасної сфери професійної діяльності. Так, наприкінці ХХ ст. було вибудовано новий тип організаційної культури діяльності людини – проектно-технологічний. Така форма людської діяльності, як проектна, стала своєрідним атрибутом часу. Таким чином, вимоги сучасного суспільства передбачають готовність кожної людини, а надто дитини, до цього виду діяльності.


Важко переоцінити користь методу проектів для початкового навчання, оскільки він будується на засадах дитино центристської та гуманістичної педагогіки, де у самому центрі постає дитина з її індивідуальними та віковими особливостями, потребами та особистими інтересами [5, с. 12]. На сучасному етапі впровадження цього методу перетворюється на реальність ідея індивідуалізації всього навчального процесу та навчання англійської мови зокрема.

Аналіз досліджень

Питанню організації навчання за методом проектів приділили увагу у своїх працях як вітчизняні, так і зарубіжні учені (Д. Дьюї, У. Кілпатрік, Е. Коллінз, Л. Левін, Д. Піт, С. Шацький). Варіанти використання проектної діяльності розглядаються у працях О. Бігич, Т. Волковської, Г. Голуб, В. Гузєєва, М. Гуревича, О. Коломінової, І. Лернера, Н. Матяш, М. Павлової, Є. Павлютенкова, Е. Полат, Г. Селевко, В. Симоненко, С. Сисоєвої, М. Романовської, О. Фураєвої, І. Чечеля. Проектну діяльність досліджували також вчені К. Баханов, Т. Газука, В. Давидова, О. Зосименко, Л. Кондратова, Л. Мартинець, В. Нищета, О. Онопрієнко, Н. Пахомова, О. Пєхота, Е. Полат, Л. Ягеніч та інші [1; 2; 3; 4; 5; 6; 10].


Постановка мети дослідження

Вищезазначені дослідники загалом характеризують проектну діяльність як спрямовану на досягнення загального результату, спільну навчально-пізнавальну, творчу, ігрову діяльність, що має загальну мету, узгоджені методи. Проте, недостатньо дослідженими залишаються особливості впровадження проектної діяльності у процес навчання англійської мови учнів початкової школи.


Отже, метою нашої статті є теоретичне обґрунтування доцільності застосування методу проектів у навчанні англійської мови молодших школярів і дослідження особливостей організації проектної діяльності у процесі навчання англійської мови у початковій школі.

Виклад основного матеріалу

Проектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самоорганізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, що на Раді Європи були визначені як основні у ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення – відбувається саме при застосуванні методу проекту.


Проектна діяльність є надзвичайно демократичним видом педагогіки співпраці, довіри і особистісної орієнтації. Вона сприяє розвитку творчої обдарованості. Принципи цієї технології забезпечують добровільність участі; широке коло проблематики проектів під час обговорення; участь в різних заходах, справах; свободу спілкування на принципах прагнення до взаєморозуміння, конструктивності; повагу до поглядів, ідей, підходів і діяльності учасників; надання можливостей для здійснення дитиною вільного і усвідомленого вибору ідей, норм, цінностей, моделей поведінки, рішень; партнерство, рівноправну співпрацю дітей і дорослих [4, с. 37-42].


Якщо говорити конкретно про застосування методу проектів у процесі вивчення молодшими школярами англійської мови, то варто зазначити, що в наш час найбільш ефективно проектна методика реалізована в курсі «Project English» (1985 р.), основоположником якої є британський вчений Т. Хатчинсон. Ця методика має своїх послідовників в багатьох країнах світу. Доцільність застосування проектної методики у початковій ланці навчання англійської мови в Україні доведена успішним впровадженням НМК “Wonderland” для учнів 2-4 класів авторів С.В. Роман, О.О. Коломінової, Г.С. Чекаль у навчально-виховний процес з англійської мови у школах України [6].


Розкриваючи сутність проектної методики взагалі, варто зазначити, що проект – це робота школяра, яка самостійно ним планується та реалізується, і під час виконання якої іншомовне мовленнєве спілкування вплітається в контекст іншої, цікавої для учня, діяльності: ігрової, художньої, дослідницької, театралізованої тощо.


Як вважають сучасні науковці, загальнодидактична типологія проектів може бути представлена такою таблицею [7, с. 81]:

Критерії диференціації проектів Зміст проектів (за визначеними критеріями)
За видом діяльності Дослідницькі, творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані
За предметно-змістовою галуззю Монопроекти, міжпредметні проекти
За характером координації Проекти з відкритою, явною координацією, проекти з прихованою координацією
За характером контактів Внутрішні, регіональні, міжнародні
За кількістю учасників Особистісні, парні, групові
За терміном проведення Короткострокові, середньотривалі, довготривалі


Таким чином, проектна технологія – це такий вид творчої діяльності молодших школярів, коли вони під керівництвом учителя або самостійно мають змогу навчитися наповнювати змістом свою іншомовну навчальну діяльність у процесі роботи над обраним проектом. Варто зазначити, що головною ознакою проекту є матеріальне втілення його результатів, наприклад: колаж, альбом, анкета, інсценування, саморобні книжки тощо.


Наведемо приклади орієнтовної тематики проектів у початковій школі: індивідуальні проекти: “My Pet”, “My Family Tree”, “My Photo Album”, “My Day”, “My Room/Flat/House”, “My Letter to an English Penfriend”; групові проекти: “We Make a Comic Strip about Our Pets”, “At the Pet/Toy/Flower/Food Shop”, “We Make a Collage about Weather”, “The ABC Party”, “Merry Christmas”, “This is Our Class”, “Our Last Weekend”, “Let’s Make Lunch Together”, “Our Favourite Activities” та інші.


Варто пам’ятати, що тематика проектних завдань значним чином залежить від особливостей змісту підручника або НМК, за яким відбувається процес навчання дітей англійської мови, тобто від предметного змісту мовленнєвої діяльності, від навчально-ігрових ситуацій спілкування. При цьому варто пам’ятати й про те, що тематика проектів та їх типологія зумовлюється індивідуальними віковими можливостями та особистими інтересами молодших школярів.


Дослідивши різні наукові джерела, ми дійшли висновку, що за домінантою учнівської діяльності – комунікативної або практичної – правомірним буде виділити такі типи проектів для виконання у початковій школі: – інформаційні (“My Pet”, “My Letter to an English Penfriend”, “Our Last Weekend”); – художні (“The Best New Year Postcard”, “We Make a Comic Strip about Our Pets”, “We Make a Collage about Weather”); – рольово-ігрові (“Interview Your Classmate”, “At the Pet/Toy/Flower/Food Shop”, “Let’s Make Lunch Together”); – театралізовані (“The ABC Party”, “Merry Christmas”, “Hot Cross Buns”); – дослідні з використанням елементів дослідження (наприклад, анкетування у межах проектного завдання, що пропонується).


Зазначена вище типологія проектів є дещо умовною. Адже проектне завдання для молодших школярів будь-якого типу має потенційні можливості для трансформації у інший тип за умови підсилення його художнього, театрально-естетичного, дослідного, або іншого практичного навантаження. Показовими у цьому плані є проектні завдання інформаційного типу.


Характеризуючи завдання проектів художнього типу, варто зазначити, що їх виконання стимулює дитину до позитивного прояву власних особистісних рис, прагнення до колективної співпраці та рівноправного партнерства. Також якісних змін зазнає самооцінка молодших школярів, які відбуваються за рахунок поступового усвідомлення учнем своєї значущості як активного і рівноправного учасника процесу навчання. В ході виконання художніх завдань зростають й навички ручної праці. А це впливає, насамперед, на збагачення робочого інструментарію учня, внаслідок чого у дитини формується переконання суспільної вартості учнівської праці. Робота над проектом виховує в молодших школярів художній смак, працьовитість, на їхньому фоні зростає позитивне емоційне ставлення учня до поставлених завдань, завдяки чому навчальний процес набуває духовного сенсу. Діти починають сприймати її не лише як усвідомлену необхідність, але й як джерело естетичного задоволення.


Посиленню такого позитивного впливу сприяє й виконання театральних проектів, інтерес до участі в яких пояснюється сугестивністю молодших школярів, їхньою здатністю до наслідування, естетичним сприйманням навколишньої дійсності.


Під час організації театральних, а також рольово-ігрових проектів варто звернути увагу на суттєву перебудову поведінки учня в грі. Вона стає довільною, тобто відповідною нормі поведінки персонажа (людини або казкового героя), чию роль бере на себе учасник. Завдяки цьому участь у театральних і власне рольово-ігрових проектах сприяє поступовому звільненню дитини від нерішучості, позбавленню сором’язливості, невпевненості у своїх можливостях. Застосування проектів стимулює фантазію, допитливість, розвиває пам’ять, увагу, ерудицію дитини, робить її активнішою, привчає до колективних форм роботи в групі і класі.


Специфічною особливістю проектів будь-якого типу є те, що виконання завдань в ході реалізації проектної діяльності покликане забезпечувати послідовне структурування мовленнєвого спілкування молодших школярів на всіх рівнях цього процесу (рецептивному, репродуктивному, репродуктивно-продуктивному, продуктивному), внаслідок чого учні мають змогу постійно знаходитись в комунікативному режимі, що значним чином підсилює інтерес до виконання завдань [9, с. 26-27].


Наостанок варто зазначити, що сучасний метод проектів не розглядається у вигляді альтернативи класно-урочній системі, а виконує функцію додаткового засобу задля підвищення якості навчання молодших школярів англійської мови, розвитку їх пізнавальної сфери та особистих якостей.

Висновок

Отже, можна стверджувати, що системне застосування проектної діяльності в процесі навчання англійської мови учнів початкової школи розширює можливості моделювання багатоканального спілкування і тим самим збагачує номенклатуру інтерактивних вправ для навчання англомовного спілкування, а також зміст творчих вправ, виконання яких імпонує дітям можливістю бути більш самостійними, виявляти ініціативу, розвивати творчі здібності, інтелектуальні вміння. Завдяки проектній роботі навчання англійської мови позбавляється суто формального характеру і набуває особистісно-орієнтованого, діяльнісного характеру, а також залучає до взаємодії колектив батьків. проведення двох разів на рік батьківських зборів у формі театралізованого звіту дітей про їх досягнення у вивченні англійської мови, а також оформлення постійно діючої експозиції проектних завдань: колажів, альбомів, малюнків, книжок-саморобок й інших витворів ручної праці дітей з відповідними поясненнями у письмовій формі англійською мовою.


Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють, на наш погляд, ефективній організації проектної діяльності у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи.


Список використаних джерел

  1. Бігич О.Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні / О.Б. Бігич // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 19-30.
  2. Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г. Ващенко. – Х.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – С. 331-362.
  3. Волковська Т. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання / Т. Волковська // Початкова освіта. – 2006. – № 40. – С. 9-12.
  4. Голуб Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелигина, О.В. Чуракова. – Самара: Изд-во «Учебная литература», 2006. – 176 с.
  5. Дьюи Дж. Школа и общество / Дж. Дьюи; пер. Р. Ландсберг. – М.: Работник просвещения, 1925. – 48 с.
  6. Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова, С.В. Роман // Іноземні мови. – К.: 2010. – №2. – С. 40-47.
  7. Метод проектів у початковій школі / Упоряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк. – К.: Шк.світ, 2007. – 128 с.
  8. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / Упоряд.: О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – К.: Шк.світ, 2007. – 128 с.
  9. Сисоєва С. Особистісно-зорієнтовані технології: метод проектів / С. Сисоєва // Підручник для директора. – К.: Плеяди, 2005. – № 9 – 10. – С. 25-31.
  10. Ягеніч Л.В. Використання вчителями англійської мови навчально-методичних комплексів для формування стратегічної й аудитивної компетенцій молодшого школяра / Л.В. Ягеніч // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2007. – Вип. 66. – С. 210-216.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама