Мельничук Т.І. Інтерактивні форми роботи із батьками як основа впровадження освітніх інновацій у закладі дошкільної освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Мельничук Тетяна Іванівна - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інститутe психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ.

Tetiana Melnychuk, PhD in Psychological Sciences, Senior Researcher of the Laboratory of Organizational and Social Psychology, G.S. Kostyuk Institute of Psychology, the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Зміст

Вступ

Сьогодні національна система дошкільної освіти є основою розвитку особистості, суспільства, держави в цілому, запорукою майбутнього України. У сучасних умовах модернізації освіти особлива увага приділяється ролі дошкільного закладу, як організатора початкового освітнього середовища, як для розвитку особистості дитини, так і для налагодження взаємоспівпраці із сім’єю та впровадження у її коло освітніх інновацій [5]. Дошкільна освіта є першою ланкою у неперервній системі освіти, від її старту та якості залежатимуть всебічний розвиток особистості дитини, що впливатиме на якісну динаміку особистісного розвитку, життєвого спрямування та світорозуміння дорослої людини. Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти характеризуються переходом від традиційної моделі виховання до розвивальної конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Тому, розвиток дошкільної освіти та самого навчального закладу неможливий без нових ідей, підходів, моделей, педагогічних технологій.

Результати дослідження

Впровадження інтерактивних технологій значно гармонізує відносини на рівнях: адміністратор – вихователь, вихователь – вихователь, вихователь – дитина, вихователь-сім'я, адміністратор-сім'я. Організовуючи освітній процес та взаємодію як з батьками так і з вихованцями, педагог має досконало володіти фаховими методиками, знати вікові психологічні особливості дітей, уміти аналізувати проблеми і на основі цього аналізу вносити корективи в педагогічний процес, досягати запланованих результатів. Інтерактивні методи навчання мають сприяти підвищенню компетентності педагогів, вивченню, апробації та активному використанню сучасних освітніх технологій, формувати прагнення до самоосвіти, саморозвитку, допомагають усім учасникам педагогічної взаємодії усвідомлювати свої професійні можливості й свою професійну цінність та налагоджувати контакт і взаємодію із родиною.

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова interact, де inter – це «взаємний», act – діяти. «Інтерак-тивність» означає здатність взаємодіяти чи перебувати в режимі бесіди, діалогу. Поняття «інновація» в дослівному перекладі з латинської означає оновлення, змінення. За своїм змістом відноситься не лише до створення і розповсюдження інновацій, але й до таких змін, які носять суттєвий характер, супроводжуються змінами в способі діяльності та мислення. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію до вдосконалення. Готовність до інноваційної діяльності педагога, батьків є показником їх здатності нетрадиційно вирішувати освітні проблеми для всестороннього розвитку особистості дитини. Впровадження і розвиток інноваційних технологій набув стрімкого поширення за останнє десятиліття. Діяльність педагогів-новаторів Ш. Амонашвілі, І. Волкова, М. Гузика, О. Захаренка, Є. Ілліна, С. Лисенкової, М. Палтишева, В. Шаталова, М. Щетиніна та інших, представників гуманістичного напряму відомого як «педагогіка співробітництва», основною ідеєю якої є особистісно орієнтоване навчання, яке береться за основу при психолого-педагогічній взаємодії закладу із сім’єю, також психологів – практиків М. Монтессорі, С. Руссова, Т. Піроженко, В. Ільченко та інших, відомих створенням предметно-просторового середовища для розвитку та навчання, використанням природного середовища, розвиток ціннісних орієнтацій дитини через задіяння сім'ї у навчально-виховні процеси.

Освітні інновації передбачають оновлення змісту освіти, методів, форм навчання і виховання, розроблення й упровадження нових і поширення наявних психолого-педагогічних систем. Вони спрямовані на зміни й оновлення усіх компонентів освіти і мають системний характер. Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі здійснюється за такими основними напрямами: розробка нового змісту освіти; упровадження нових систем, методик, технологій, методів, прийомів, засобів навчання і виховання дітей; створення дошкільних закладів із пріоритетними напрямами розвитку; залучення батьків до навчального процесу через їх навчання: тренінги, круглі столи, семінари, активні ігри тощо; застосування оптимальних механізмів управління закладами тощо. Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють інновації від новацій: якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, якщо трансформує наукову ідею у практику, то він інноватор.

Висновки

Отже, ефективним результатом впровадження інноваційних технологій в дошкільну освіту є використання інтерактивних форм роботи та теоретичних, практичних нововведень. Зокрема, проведення з батьками не батьківських зборів, а відповідних Тренінгів з «основ батьківської майстерності», тощо, круглих столів з розроблення навчальних ігор та інших інструментів з навчання дітей, де батьки будуть саме активними учасниками освітнього процесу. Освітні інновації передбачають оновлення змісту освіти, методів, форм взаємодії, навчання і виховання, розроблення, впровадження нових і поширення наявних педагогічних систем, розуміння й підтримку педагогічними колективами змін, які спрямовуються на оновлення всіх компонентів освіти і мають системний характер.

Список використаних джерел

  1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] / І. М. Дичківська / Підручник. 2-е вид. допов. «Академвидав». 2012. – 352 с.
  2. Меленець Л. Про успіхи інноваційної діяльності дошкільних закладів столиці / Людмила Меленець // Дитячий садок. – 2012. – Число 29-31 (653-655) – С. 55-56.
  3. Про дошкільну освіту. Закон України від 11.07.2001 № 2628-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 - Назва з екрана.
  4. Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Положення від 07.11.2000 - № 522 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00 .
  5. Формування інноваційного простору дошкільної освіти : наук.-метод. посіб. / упоряд. Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко; А. С. Виноградова за ред. Є. Р. Чернишової / Ун -т менедж. освіти НАПН України. - К., 2012. - Ч. 1. - 112 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама