Міщенко А.О, Шолох Д.М. Застосування дидактичних ігор у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Міщенко Анастасія Олександрівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Шолох Дар’я Михайлівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті обґрунтувано доцільність застосування дидактичних ігор як ефективного прийому навчання англійської мови учнів початкової школи; зазначено функції, які виконують ігри; розглянуто деякі види дидактичних ігор, використання яких сприяє підвищенню мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови, поглибленню їх знань, удосконаленню іншомовних навичок і вмінь.

Ключові слова: дидактичні ігри, види дидактичних ігор, функції ігор, мотивація, ефективний прийом, навчання англійської мови, учні початкової школи.


В статье обоснована целесообразность применения дидактических игр как эффективного приема обучения английскому языку учащихся начальной школы; указано функции, которые выполняют игры; рассмотрены некоторые виды дидактических игр, использование которых способствует повышению мотивации младших школьников к изучению английского языка, углублению их знаний, совершенствованию иноязычных навыков и умений.

Ключевые слова: дидактические игры, виды дидактических игр, функции игр, мотивация, эффективный прием, обучение английскому языку, ученики начальной школы.


The article justifies the expediency of didactic games usage as an effective method of teaching English to primary school students; the functions performed by games are described; some kinds of didactic games, the use of which contributes to the motivation of primary students to learn English, deepens their knowledge, improves foreign language skills are considered.

Key words: didactic games, kinds of didactic games, functions of games, motivation, effective method, the English language teaching, primary school students.


Зміст

Постановка проблеми

Згідно з сучасними методичними засадами шкільної практики навчання іноземної мови основний акцент у навчанні має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. Початок XXI століття орієнтований на комунікацію як мету навчання іноземних мов. Досягнення цієї мети вбачається нам можливим за умови створення на уроці іноземної мови, зокрема англійської, реальних і уявних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. Одним з таких ефективних прийомів є, на наш погляд, застосування різноманітних дидактичних ігор.


Гра – простий і природний спосіб пізнання дитиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями та навичками. Як правило, збагачений ігровими моментами навчально-виховний процес з англійської мови активізує пізнавальні можливості молодших школярів: гра захоплює, викликає бажання взяти дієву участь у ній і одночасно знімає психологічну напругу, позбавляє урок від зайвого академізму. Це, на думку психологів і педагогів, сприяє глибшому, міцнішому засвоєнню матеріалу, а також викликає в учнів початкової школи інтерес до англійської мови, бажання її вивчати.


Аналіз досліджень

Аналіз та дослідження сучасної вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури засвідчує, що різним аспектам проблеми використання ігор у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи присвячена досить значна кількість праць, серед яких дослідження В.Л. Скалкіна, М.Ф. Строніна, Р.П. Мільруда, Н. Анікєєвої, П. Блонського, О. Газмана, П. Лесгафта, М.С. Новосельського, А.В. Сергієнка, К. Бюлер, Дж. Дьюї, Дж. Селлі, В. Штейн та інших учених.


Зокрема, К.Д. Ушинський, автор теорії духовного розвитку дитини в грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у справі підготовки дитини через гру до трудової діяльності. Розробкою теорії дитячих ігор, з’ясуванням ролі, структури і значення гри для виховання і навчання дітей займалися психологи Ж. Піаже, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін та інші.


Незважаючи на те, що вченими проведено багато досліджень з проблеми використання ігор у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, вона і досі залишається відкритою для вивчення.


Постановка мети дослідження

Метою нашої статті є обґрунтування доцільності застосування дидактичних ігор як ефективного прийому навчання англійської мови учнів початкової школи, визначення функцій, які виконують ігри, та огляд деяких видів дидактичних ігор, які допоможуть вчителю мотивувати молодших школярів до вивчення англійської мови та активізувати їх пізнавальні можливості.


Виклад основного матеріалу

За М.Ф. Строніним, «гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямований на відтворення й засвоєння суспільного досвіду, в якому утворюється і вдосконалюється самоуправління поведінкою» [3, с. 54]. Це особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і розумових сил.


Для молодших учнів гра насамперед – захоплююче заняття. У ній можуть досягти успіху навіть дуже слабкі учні. Почуття рівності, атмосфера захопленості і радості, відчуття посильності завдань – усе це дає учням можливість перебороти незручність, що заважає вільно вживати в мовленні іншомовні слова, і добре позначається на результатах навчання.


Гра – провідна діяльність молодших школярів. У ній вони знаходять зразки для розв’язання нових життєвих завдань, що постають перед ними. Тому акцент на ігрову діяльність, ігрові форми і прийоми – це важливий шлях залучення школярів до навчальної роботи, спосіб забезпечення умов життєдіяльності без перевантажень.


Гра, на нашу думку, відіграє надзвичайно важливу роль в процесі навчання учнів початкової школи англійської мови. Адже, гра – один з ефективних прийомів навчання, що охоплює всі види мовленнєвої діяльності, а саме аудіювання, говоріння, читання, письмо. Застосування ігрового матеріалу на уроках англійської мови активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності навчання та виховує любов до мови, що вивчається.


Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм молодшого школяра, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприймання і пам’яті. Оскільки гра, що охоплює елемент змагання, мотивує мовленнєву діяльність, а мотиви – це чинники активізації психічних процесів, то вона позитивно впливає на психічний розвиток учня. Гра сприяє розвитку довільної уваги і пам’яті, мовлення, вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню [2, с. 8-13].


За Д.Б. Ельконіним, ігри виконують такі функції: розважальну (це основна функція гри – розважити, надихнути, розбудити інтерес); комунікативну (освоєння діалектики спілкування); функцію самореалізації в грі як полігоні людської практики; терапевтичну (подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності); діагностичну (виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри); функцію корекції (внесення позитивних змін у структуру особистісних показників); функцію міжнаціональної комунікації (засвоєння єдиних для всіх людей соціально-культурних цінностей); функцію соціалізації (включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського гуртожитку) [4, с. 96].


Отже, можна стверджувати, що природа створила ігри для всебічної підготовки дитини до життя. Тому вони мають генетичний зв’язок зі всіма видами діяльності людини. Звідси і назви ігор: пізнавальні, інтелектуальні, будівельні, гра-праця, гра-спілкування, музичні ігри, художні, ігри-драматизації, рухливі, спортивні та інші.


Прийнято розрізняти два основні типи ігор: ігри з фіксованими, відкритими правилами й ігри з прихованими правилами. Прикладом ігор першого типу є більшість дидактичних, пізнавальних і рухливих ігор. Сюди відносять також розвиваючі інтелектуальні, музичні, ігри-забави, атракціони. До другого типу відносять ігри сюжетно-рольові. У межах нашої статті ми зробимо огляд деяких видів дидактичних ігор, застосування яких зробить, на наш погляд, навчання англійської мови учнів початкової школи більш плідним.


Дидактична гра – засіб навчання та виховання. На відміну від ігор узагалі, дидактична гра має істотну ознаку – наявність чітко поставленої мети навчання та відповідного їй педагогічного результату.


Варто зазначити, що дидактичні ігри розрізняються за навчальним змістом, ігровими діями і правилами, організацією учнів, роллю вчителя. У різних збірках вказано більше 500 дидактичних ігор, але чітка класифікація ігор за видами відсутня. Умовно можна виділити декілька видів дидактичних ігор: ігри-подорожі, ігри-доручення, ігри-припущення, ігри-загадки, ігри-бесіди (ігри-діалоги) та інші.


У навчанні англійської мови молодших школярів з-поміж дидактичних ігор особливої уваги варто надавати, на наш погляд, застосуванню буквеним іграм (Word Games), які є своєрідними загадками, в яких учням потрібно відгадати слово або фразу, написані незвичним способом. Для того, щоб відгадати слово, необхідно змінити їх послідовність, порядок читання, додати або вилучити окремі букви. Відомі такі буквені ігри: – анаграма – слово або словосполучення, утворене перестановкою букв, які складають інше слово чи словосполучення (lamp – palm; earth – heart; sink – skin; pea – ape; tea – eat – ate; ocean – canoe; night – thing); – паліндром – слова, фрази, або речення, які читаються однаково зліва направо і справа наліво (dad; nun; Anna; madam; No lemon, no melon; Ten animals I slam in a net; Was it a car or a cat I saw?); – метаграма – загадка, в якій одна буква слова замінюється іншою (гра «зіпсований телефон» (Gossip), за правилами якої ведучий пошепки передає повідомлення першому гравцеві, той передає його наступному по колу, а останній гравець голосно говорить, що він почув, і, як правило, це зовсім не те, що сказав ведучий першому гравцеві); – логогриф – буквена гра, в якій учням треба відшукати загадане слово і утворити від нього нові слова шляхом перетворення і відкидання окремих букв або складів; – кросворд – гра, яка полягає в заповненні буквами рядів-клітинок, що перехрещуються так, щоб по горизонталі і вертикалі вийшли задані за значенням слова; – чайнворд – різновид кросворда, в якому слова розміщені одне за одним, кінець попереднього слова є початком наступного (soup – peas – sugar – radish – herring – grape – éclair – raisin – noodles – spaghetti – ice-cream), і слова, що потрібно вставити, можуть бути зашифровані малюнками; – файнворд – головоломка, що складається з декількох клітинок, заповнених буквами – ключа до розгадки. З частини букв, розміщених у клітинках, складається якесь слово, сполучення слів або речення. Ключ служить для розгадування файнворда. – ребус – гра-загадка, в якій слово або фраза, що треба відгадати, зображені комбінацією букв, фігур, знаків (GR + 8 = great; L + 8 = late; 2 + L = tool; p walk ark = walk in the park; sta4nce = for instance); – арифмогриф – головоломка, мета якої є відгадування слів чи тексту, де букви зашифровані цифрами від 0 до 9: 0 – A, K, U; 1 – B, L, V; 2 – C, M, W; 3 – D, N, X; 4 – E, O, Y; 5 – F, P, Z; 6 – G, Q; 7 – H, R; 8 – I, S; 9 – J, T (наприклад, слово school в цифровому зображенні читається як набір цифр 827441, слово pupil – як 50581, слово teacher – як 9402747) [1, с. 310-313].


Варто також зазначити, що буквені ігри можна використовувати на різних етапах уроку англійської мови: вивчення нового матеріалу, закріплення, перевірки знань, умінь, навичок. У такі ігри грають групами, індивідуально, в письмовій чи усній формі, із застосуванням наочності або без неї.


Висновок

Отже, нам видається, що гра – один з ефективних прийомів навчання. Науково-обґрунтоване та методично дозоване використання різноманітних дидактичних ігор, зокрема буквених, у процесі навчання молодших школярів англійської мови сприяє підвищенню мотивації молодших школярів до вивчення означеної мови, сприяє значній активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх самостійності, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, полегшує засвоєння навчального матеріалу, робить процес навчання англійської мови більш змістовним, динамічним та ефективним.


Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні технології застосування рольових ігор на уроках англійської мови у початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  2. Мільруд Р.П. Організація рольової гри на уроці // Іноземні мови в школі. –1987. №3. – С. 8-13.
  3. Стронін М.Ф. Навчальні ігри на уроці англійської мови. – Посібник для вчителя. – М.: Освіта, 1981. – 112с.
  4. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 238с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама