Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Президент університету - Сергій Миронович Квіт, доктор філологічних наук, професор.


Офіційний сайт університету - http://www.ukma.edu.ua/

Про університет

Як державний заклад освіти НаУКМА провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів України, Статуту НаУКМА, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 березня 2011 року № 219 із змінами (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.03. 2012 № 322) Навчання в НаУКМА, робота основних керівних органів НаУКМА та структурних підрозділів регламентуються відповідними положеннями, затвердженими у встановленому порядку. Управління діяльністю НаУКМА здійснюється:

  • Наглядовою радою;
  • Конференцією трудового колективу НаУКМА;
  • Президентом НаУКМА;
  • Вченою радою;
  • керівниками структурних підрозділів.

Наглядова рада НаУКМА — орган, який надає допомогу в забезпеченні життєдiяльності НаУКМА та здійснює контроль за його діяльністю. Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України. Конференцією трудового колективу НаУКМА – орган громадського самоврядування. Президент Національного унiверситету «Києво-Могилянська академія» – найвища посадова особа, яка здійснює загальне керівництво НаУКМА і несе відповідальність за результати його діяльності, вирішує особливо важливі питання життєдіяльності, контролює та координує роботу ректорату і Вченої ради, здійснює зовнішнє представництво НаУКМА. Вчена рада – дорадчий орган з питань наукової і навчальної роботи, що здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Вчену раду НаУКМА. Представницькі, громадські організації та органи, що сприяють відродженню Києво-Могилянської академії і розвитку НаУКМА:

  • Почесний президент
  • Міжнародна консультаційна рада;
  • Довірча рада;
  • Студентська колеґія;
  • Художня рада

Міжнародна консультаційна рада НаУКМА – представницький орган НаУКМА за кордоном, до складу якого входять визначні діячі науки, культури, релігії, а також державні діячі (за згодою). Міжнародна консультаційна рада сприяє розширенню зв’язків НаУКМА з іншими університетами світу. Довірча рада — громадський дорадчий орган Національного університету «Києво-Могилянська академія», що сприяє успішній діяльності та розвитку НаУКМА як провідного українського університету світового рівня. Довірча рада формується на засадах індивідуального членства. До участі в її роботі запрошені особи з активною громадською позицією, які мають визнання і авторитет у професійних колах і своє майбутнє нерозривно пов’язують з Україною, дбають про її економічний розвиток і престиж у світі. Деканат (відділ) роботи зі студентами своєю діяльністю створює умови для зростання та розвитку молодої особистості, здатної творчо мислити й активно діяти. Метою діяльності Відділу, зокрема, є сприяння гармонійному розвитку студентів, допомога в інтеграції їх до академічної спільноти, поши-рення в студентському середовищі університетських традицій. Студентська колеґія – орган студентського самоврядування. Профспілка – повноважний представник працівників і захисник їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. Сприяє встановленню ділових партнерських взаємовідносин з адміністрацією університету.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама