Паничок Т.Я. Принцип мультидисциплінарності як основний принцип організації статевого виховання у навчальних закладах Німеччини

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Паничок Тетяна Ярославівна,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

УДК: 37.026

У статті висвітлено основні особливості організації та можливості використання принципу мультидисциплінарності під час здійснення статевого виховання у навчальних закладах Німеччини. Використання в школі принципу мультидисциплінарного статевого виховання під час вивчення навчальних предметів гуманітарного профілю розширює можливості формування позитивного світогляду учнів. Розширення змісту навчальних предметів є основою досягнення хорошого результату у статевому вихованні, який на окремих заняттях не завжди можна забезпечити. Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення методологічних і дидактичних засад статевого виховання; питаннь співпраці громадських і державних організацій та установ, муніципальних органів, ВНЗ для активізації учнів у позашкільній і позакласній роботі.

Ключові слова: статеве виховання, принцип мультидисциплінарності, статевий розвиток, межі навчального предмету, між предметні зв’язки.


В статье отражены основные особенности организации и возможности использования принципа мультидисцыплинарности при осуществлении полового воспитания в учебных заведениях Германии. Использование в школе принципа мультидисцыплинарного полового воспитания при изучении учебных предметов гуманитарного профиля расширяет возможности формирования позитивного мировоззрения учащихся. Расширение содержания учебных предметов является основой достижения хорошего результата в половом воспитании, который на отдельных занятиях не всегда можно обеспечить. Перспективы дальнейших исследований предполагают изучение методологических и дидактических основ полового воспитания; вопросам сотрудничества общественных и государственных организаций и учреждений, муниципальных органов, вузов для активизации учащихся во внешкольной и внеклассной работе.

Ключевые слова: половое воспитание, принцип мультидисцыплинарности, половое развитие, границы учебного предмета, междупредметные связи.


The article reviews the main features of the organization and use the principle multidisciplinary during sex education in schools in Germany. Using the principle of multidisciplinary in school sex education in the study of humanities subjects enhances the formation of positive worldviews. Expansion of the subjects are fundamental in achieving good results in sex education, which in some classes can not always provide. Prospects for further research include studying the methodological and didactic principles of sex education and the issues of cooperation of public and state organizations and agencies, municipalities, universities to facilitate students in extra-curricular and extracurricular activities.

Key words: sex education, the principle multidisciplinary, sexual development, beyond teaching the subject, between subject relations.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасне українське суспільство переживає не лише глибоку соціальну-економічну і політичну кризу, а й кризу екзистенційну, морально-духовну, що характеризується втратою людьми життєвих орієнтирів та сенсу життя, руйнуванням моральних цінностей і світогляду. Такі процеси негативно впливають на розвиток підростаючого покоління і відображаються на найтоншій його сфері – статевому самовираженню. У зв’язку з цим правильно організоване виховання у статевій сфері визначено серед основних завдань сучасних вітчизняних закладів освіти. Його актуальність обумовлена декількома чинниками: прискореним статевим розвитком школярів, недостатнім рівнем обізнаності неповнолітніх у статевій сфері, одержанням відповідної інформації здебільшого від однолітків, проявом масової сексуальної розпусти і вседозволеності молоді, проституцією та злочинністю на статевому ґрунті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Упродовж останніх десятиліть активізувалися науково-педагогічні дослідження проблем статевого виховання учнівської молоді. Сучасні українські педагоги і психологи у своїх дослідженнях розглядають теоретичні основи статевого виховання (А. Даник, В. Кравець, І. Мачуська); питання формування культури сексуальної поведінки (Л. Гридковець, Т. Гурлєва, Л. Мороз, О. Сечейко) і правильних міжстатевих стосунків у шкільному колективі (М.Й. Боришевський, І. Мезеря); теоретико-практичні аспекти просвіти учнівської молоді у сфері статевого виховання (Ю. Бжинська, О. Василенко, О. Главацька, Г. Корчова). Корисним може стати вивчення педагогічного доробку зарубіжних країн, який досліджували І. Даценко (дошлюбна підготовка учнівської молоді у Польщі), Л. Ковальчук (гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині), Л. Яворська (підготовка молоді до сімейного життя в США) та інші.

Водночас недостатньо досліджена проблема статевого виховання у зарубіжних країнах, зокрема в Німеччині. Школою цієї держави накопичений значний педагогічний досвід щодо статевого виховання молоді, формування відповідних ідей та розроблення практичних методик у цій сфері. Виявлення і творче використання ідей німецького досвіду може сприяти теоретико-методологічному обґрунтуванню положень національної концепції статевого виховання учнівської молоді та переходу її на вищий якісний рівень.

Мета статті

Висвітлити особливості організації та використання принципу мультидисциплінарності під час здійснення статевого виховання у навчальних закладах Німеччини.

Виклад основного матеріалу

Аналіз документальних матеріалів зі статевого виховання у навчальних закладах Німеччини дають нам змогу виокремити принцип мультидисциплінарності. Він полягає в тому, що це виховання має здійснюватися не лише тоді, коли про це вказано у навчальному плані, а на всіх заняттях і в усіх місцях шкільного життя, заплановано і поза планом, свідомо і несвідомо. Питання сексуальності, партнерства, стосунків статей, розподілу ролей між ними, кохання можуть виникати у зв’язку з найрізноманітнішими навчальними темами. Так, наприклад, на уроці літератури може стати темою для обговорення вислів про втіху при інтерпретації вірша, на занятті фізичної культури – питання про співіснування сили тіла і мужності, на уроці країнознавства – питання про доцільність чи недоцільність закону про контроль народжуваності, а на трудовому навчанні – питання про суспільний розподіл праці між статями [3, c. 129].

Застосування мультидисциплінарного принципу дає змогу різними шляхами пом’якшити сталі рамки уроку. При цьому повинен існувати прямий зв’язок між дисциплінами під час обговорення тієї чи іншої теми. Мультидисциплінарне заняття по-різному виражається у школах залежно від форми навчального закладу.

Перевагою цієї форми є підвищення навчальної успішності й інтенсивний особистий вплив учителя на школярів, що сприяє їх статевому вихованню. Проводити мультидисциплінарні заняття рекомендується, оскільки багато проблем сексуальності за своєю суттю є настільки комплексними, що для їх обговорення і вирішення не вистачає спеціальних знань лише з одного предмета, а найбільш ефективним є аналіз міжпредметних зв’язків.

Потрібно зазначити, що мультидисциплінарне навчання утвердилося в багатьох землях Німеччини як загальний принцип навчання. Розширення меж навчальних предметів є у статевому вихованні основою досягнення хорошого результату, який на окремих заняттях не завжди можна забезпечити. Для учнів з’являється можливість освоїти краще пройдену тему щодо сексуальності у своїх комплексних вимірах і використати власний досвід при підведенні підсумків. Рекомендації статевого виховання Тюрінгіїї пропонують такі теми для опрацювання за принципом мультидисциплінарності: проблема сексуальності в ЗМІ та рекламі; взаємини між хлопцями та дівчатами; професійні і життєві плани представників різних статей, роль жінки у сім’ї; безплідність, штучне запліднення, усиновлення; сексуальність і насилля, насилля у сім’ї; сексуальні домагання; проституція; шлюбні і позашлюбні статеві стосунки [2, c. 368].

Мультидисциплінарна робота ставить високі вимоги стосовно готовності і вміння педагогів до кооперації в навчальному процесі. Мультидисциплінарне статеве виховання вимагає від них надійності у тих дисциплінах, які вони викладають, й оглядових знань з інших предметів, а також володіння широким спектром професійно-дидактичних, методичних навичок і вмінь. Домовленість про організаційні форми, можливості оцінювання та обсяг змісту тематики є обов’язковим під час роботи і у підготовчій стадії. Передумовою для цього є співробітництво комітетів учасників, особливо на класних і фахових конференціях.

Завдання зі статевого виховання, відповідно до директив і навчальних планів усіх федеральних земель Німеччини, вирішуються при викладанні в школі багатьох навчальних дисциплін, насамперед, рідної (німецької) мови, суспільствознавства, соціології, історії, мистецтва, політології, етики, релігії, біології. Особливо успішно це можна зробити при вивченні рідної мови, а також суспільствознавчих предметів. На заняттях з цих предметів опрацьовується з учнями, як цивілізації й культури, їх норми життя впливають на сексуальність і сім’ю та пов’язані з ними уявлення про цінності. Заняття рідної мови має сприяти, щоб учні вміли використати мову залежно від обставин помірковано, належно, критично, з повною відповідальністю, а інколи й жартівливо. Воно заохочує вживання рідної мови, створюючи тим самим основу для розуміння інших людей. Заняття повинно також розглядати протистояння з нестандартними мовними явищами, сприяти емоційним і комунікативним вмінням школярів. До тем про сексуальність учні можуть розглядати тексти з різноманітних епох у їх значенні для минулого і сучасного, з погляду їх значимості для молоді. Так, наприклад, порівняти місце і права чоловіка та жінки різних епох і культур в економічному та політичному взаємозв’язку й дискутувати з точки зору власного світу. Таким чином, це може сприяти становленню власних орієнтирів і життєвих поглядів з боку історичних і соціологічних поглядів.

Основним поштовхом до статевого виховання на занятті рідної або іноземної мови є написання власної історії: «Якби я був/була хлопцем/дівчиною…»; розповіді про дружбу і кохання; любовні листи та вірші; шлюбні оголошення; мова сексуальності: «як я розмовляю… (вульгарні, дискримінуючі вислови)». Темою заняття з рідною мови може стати мова сексуальності певної соціальної групи людей, під час обговорення якої, можна одночасно охопити питання ролі чоловіка і жінки, дізнатися думку учнів з даною проблематики, їх ставлення до сексуальних меншин. Інший підхід полягає у аналізі преси, реклами, пояснення оприлюдненого використання сексуальності, з метою покращення збуту товарів чи популяризації послуг. Робота з літературними текстами дає можливість ознайомитися зі ставленням до сексуальності у різні епохи, порівняти зміст текстів, наприклад Середньовіччя чи Ренесансу, з сучасною літературою. Особливу увагу пробуджує в учнів еротична література [7, c. 89].

Загалом відповідний вибір засобів масової інформації і матеріалів на мовному занятті дає поштовх до навчання правильного володіння мовою, аналізу преси, літературної оцінки, а також створення власних текстів і картин. Оскільки багатостороннє заняття допускає різність тем, можна навести такі приклади: дослідження ролі жінки/чоловіка у пресі, наприклад, у вечірніх програмах чи у жіночих/чоловічих журналах; сексуальна мораль у ток-шоу; мова, сексуальність і соціальна диференціація у вечірніх передачах; жінки у жіночій літературі; юридична література і парламентські промови, наприклад, щодо гомосексуальних шлюбів тощо.

На занятті рідної мови повинна надаватися перевага опрацюванню учнями окремих літературних творів. Так, наприклад, вірші із збірки «Про кохання» необхідно розглядати не лише із засад антропології, а й він може бути прочитаними або продекламованими. В результаті учні могли би самостійно впорядкувати збірник віршів про кохання, аналізуючи оголошення про знайомства у пресі, скласти своє власне, а створивши міні-театр продемонструвати перед класом чи школою міні-виставу на теми: «Дружба», «Побачення», «Ревність», «Залицяння», «Туга». Елементом статевого виховання на мовному занятті може бути розгляд теми «Чоловічі та жіночі професії», «Нормативна і ненормативна лексика» [5, c. 19].

У процесі вивчення суспільних наук школярі дізнаються, як впливають різні культурні епохи на статеві відносини, сім’ю і шлюб, формування відповідних цінностей .Перед статевим вихованням постає завдання підтримати учнів у розвитку їх сексуальної ідентичності і навчити ставленню до різних конфліктних ситуацій, що виникають у цій сфері, вмінню сприймати різні сексуальні форми життя. Цим суспільствознавство підтримує підлітків у розвитку їх власного «Я», комунікативних умінь, навичок вирішення проблем.

Учням необхідно пояснити, що сексуальний спосіб поведінки і пов’язані з ним ціннісні уявлення як розподіл ролей між чоловіком та жінкою в партнерстві хоч і мають біологічні передумови, є передусім результатом тривалого суспільного, культурного, релігійного і політичного розвитку. Для розкриття цього питання необхідно порівняти і проаналізувати становище і права чоловіка та жінки в різні епохи, різній економічній і політичній кореляції. Такий спосіб сприяє визначенню власної орієнтації і життєвої позиції.

У цьому взаємозв’язку потрібно відзначити, що у суспільстві дуже багато шлюбів не є довготривалими й існують інші форми співжиття і сексуального партнерства, які часто потребують суспільного визнання і правового захисту.

У процесі суспільних змін і наукового прогресу змінюється уявлення про сексуальність і сексуальний спосіб поведінки. Якщо в минулому існувала єдність норм і цінностей, то для сьогодення характерним є велике різноманіття норм і цінностей на основі плюралізації життєвих форм. Пов’язана з цим «неодночасність» може бути для окремих людей джерелом конфліктів. У статевому вихованні необхідно враховувати це і пов’язані з ним різні досвіди, переконання дівчат і хлопців, особливо тих дітей, сім’ї яких належать до інших культур.

На заняттях суспільствознавчих предметів деякі теми знаходять свою вихідну точку у спільних дискусіях про суспільні питання. У цьому разі є можливість брати до уваги спірні питання, названі у навчальних планах і директивах (наприклад, переривання вагітності, генна політика й клонування, суспільне ставлення до одностатевих шлюбів).

Аспекти статевого виховання у навчальній сфері суспільствознавства і політології часто є роздільною лінією між суспільством і сексуальністю. Майже в усіх відповідних навчальних планах і директивах федеральних земель містяться наступні теми: молодь у суспільстві, роль і місце; комунікація і засоби масової інформації; співжиття і почуття колективізму, людські (дитячі) права.

Вивчаючи на уроці історії тему «Слідами греків і римлян» можна, наприклад, розглянути римські форми життя, житло, одяг, виховання й освіту; поведінку і специфічні статеві відмінності купання римлян; грецькі культи; римську лексику, яка проявляється у рідній мові; романські мови і поняття, що вживаються сьогодні у статевому вихованні; античний настінний живопис, посуд і фрески та «еротичні схеми» в них. При цьому стає зрозумілим, що у письмі і малюванні стародавніх греків і римлян древності поширеним було те, що нині розглядається як порнографія.

Часто виникає думка, що художнє заняття є статево нейтральним і не робить різниці між хлопцями та дівчатами, а отже, не відіграє важливої ролі у статевому вихованні. Г. Р. Бьотхер (H. R. Böttcher) під час порівняння 1800 малюнків хлопців і дівчат встановила, що у дитячих творах досить чітко виражені відмінності статей. У малюнках хлопців переважають уявлення про екзотичні, авантюрні місця, море в контексті конфліктних ситуацій (наприклад, боротьба з акулою) чи у контексті інших драматичних ситуацій. Дівчата, навпаки, надають перевагу локальним місцям (домашнє вогнище, близьке сусідство) і зображають те ж море як спокійний і радісний відпочинок. Крім того, малюнки дівчат виражають прихильність до людей, позитивну оцінку співіснування людей і тварин. Цей результат надає статевому вихованню вагоме місце на заняттях з образотворчого мистецтва, тому його метою повинно бути здійснення сексуальної рівності через мистецтво [1, c. 119].

Наступні теми дають поштовх до сприйнятливості у цьому напрямку:

 • Тема: Я в 10, 20, 30… років. За допомогою колажу і додаткових малюнків діти зображають себе у 10, 20, 30 років. При цьому їм необхідно виразити свої бажання стосовно майбутнього особистого і професійного розвитку. Як правило, учні самі себе впізнають і це вказує, наскільки їхні бажання є статево зорієнтованими. Виявлені стереотипи ролей повинні бути проаналізованими за допомогою художньо-естетичних дій.
 • Тема: Зображення жінки у мистецтві.
 • Тема: Художниці і художники у партнерських взаєминах.
 • Тема: Умови життя і досягнення художниць. Ця тема полягає в дослідженні, як в минулому і нині була жінка представлена у мистецтві (наприклад, як модель, муза) і чому двері ранніх академій мистецтв були для них зачиненими.
 • Тема: Чоловіча і жіноча нагота. Досліджується, яку інформативність мали картини про статеві ролі в різні епохи.
 • Колажі: ідеальна жінка – ідеальний чоловік.
 • Зображення себе – зображення іншого.
 • Зображення жінок і чоловіків у мас-медіа.
 • Комікси.

Заняття з музики дає можливість школярам покращити їх музикальні здібності. Проте необхідно враховувати емоційний вплив цього виду мистецтва, який у сучасному музичному житті виступає особливо чітко як взаємозв’язок музики, сексуальності й емоцій. У багатьох аспектах навчальних планів музика пов’язується з мовою, телебаченням, з людським життям і коханням у різні суспільні епохи.

Музика емоційно впливає на людину і повністю поглинає її. На занятті з музики можуть усвідомлюватися різні відношення між музикою і досвідом тіла. У зв’язку з сексуальністю й еротикою музика може проявлятися у різних носіях: мові, театрі, фільмах й телебаченні, а також у русі і спорті.

Наприклад, школярі досліджують на прикладах народних пісень, шлягерів, арій зв’язки між музикою, мовою та еротикою; взаємозв’язки можливих інтерпретацій текстів через музику з боку різних емоційних впливів; створюють різні мовні звуки як вираження різноманітних чуттєвих намірів. Сьогодні музичні звички молоді розвиваються переважно завдяки фільмам, радіо, телебаченню й Інтернету, які пов’язують музику безпосередньо з еротичними уявленнями. Наприклад, учні:

 • досліджують відношення між музичним оформленням і змістом шлягерів;
 • досліджують й інтерпретують різні музичні вираження різних програмних функцій: спілкування, зображення сексуального способу поведінки і проблем, відображення специфічної статевої поведінки у різних видах театру (опера, оперета, балет), вчаться характеризувати дійових осіб і голосових предметів з боку сексуальності і специфіки статевої поведінки;
 • досліджують музичні кліше, наприклад, любовні сцени у фільмах і телебаченні, досліджують вплив любовних історій;
 • інтерпретують музику, рухи та еротичний вплив [6, c. 235].

Оскільки музика і сексуальність склалися історично, їх можна розглядати з точки зору сучасності і традиційності. Через музичні твори можуть школярі відкрити для себе різноманітність еротичного і сексуального життя в історичному вимірі: школярі досліджують взаємозв’язки між музичним і історичним розвиток як зустріч обох статей, а також взаємозв’язок між музикою і сексуальністю в комерційних і політичних сферах; учні розглядають святкову музику і танці як засіб вираження почуттів.

Німецька мова, музика та інші види мистецтва спільно дають наступні приклади розгляду питань сексуального виховання: оформлення ролей, сценічна гра, постановка мови і розповіді; конфлікти і проблеми підліткового віку, а також конфлікти в сім’ї, криза взаємин; знайомство з дитячими і молодіжними консультаційними центрами; форми дискримінації молоді, насамперед стосовно статевих чи гомосексуальних характеристик; форми вербальної і невербальної комунікації у приватному та суспільному житті, форми впливу, залицяння хлопців; обговорення конфліктних ситуацій, залагодження спірних питань; правильне поводження з мас-медіа, порнографією; реклам, відео-кліпи, інсценування життєвого світу молоді за допомогою мас-медіа.

Майже в усіх директивах і навчальних планах з біології середньої школи і гімназії можна знайти завдання статевого виховання. При цьому наявними є паралельні посилання на інші предмети. Так вивчаючи тему сексуальність людини школярі розширюють свої знання про розмноження і статевий розвиток, про процеси пов’язані з цим. Вони знайомляться з важливими фазами розвитку ембріона людини й усвідомлюють відповідальність батьків перед ненародженою дитиною. При цьому в них розвивається позитивне, відповідальне уявлення про дружбу, партнерство і сім’ю. Учні вивчають важливі гормональні залози й отримують інформацію про взаємодію гормонів і статевих органів: будова і функції чоловічих і жіночих статевих органів; зовнішні і внутрішні статеві органи; менструальний цикл жінки і його гормональні порушення; статева зрілість; фізична і психічна зрілість; зачаття, вагітність і їх чуттєва фаза; вплив медикаментів, делікатесів і наркотиків на вагітність; розвиток ембріона, пологи; попередження вагітності; переривання вагітності; дотримання гігієни, збереження здоров’я; СНІД і венеричні захворювання, їх наслідки; партнерство, шлюб, дружба, кохання, сексуальність; показники розлучень у Німеччині; сексуальні взаємини – гетеросексуальні, гомосексуальні; відповідальність батьків за неповнолітніх дітей.

На уроках біології приділяється особлива увага факторам досвіду і переживань. Статеве виховання нині вже не розглядається як біологічна «інформація в наявному». Під час розгляду певної теми важливо уникнути поверхневого викладу матеріалу, що може спричинити формуванню однобічних уявлень про людську сексуальність. Наприклад, розглядаючи проблему СНІДу, окрім викладу основної інформації, рекомендується обговорити морально-етичний і соціально-суспільний бік цього питання.

Як складова навчання на уроці біології статеве виховання має в розпорядженні сучасні принципи, які спрямовані проти перебільшення когнітивних цілей і за підвищення значущості афективно емоційної частини заняття. Вартим уваги є приклад статевого виховання на заняттях з політології, біології і рідної мови у 6 – 8 класах гімназії Віттена (2001 р). На уроці політології рекомендуються такі теми для опрацювання: підлітковий і юнацький вік; дружба і перше кохання; сексуальне насилля; статеві ролі; майбутнє власними руками. У навчальний предмет біології включено наступні теми: які зміни відбулися зі мною під час перехідного віку тілесно і духовно; здоров’я та особиста гігієна; перший сексуальний досвід; запобігання вагітності, небажана вагітність; запліднення, вагітність, народження; СНІД та інші венеричні захворювання. На занятті з рідної мови особливий акцент на статеве виховання ставиться при опрацюванні книги Макса фон дер Грюна «Фрідріх і Фрідеріке»: мова і сексуальність; дружба і кохання вчора, сьогодні і в інших народів (Китай).

Уроки фізичної культури не лише сприяють формуванню фізичних якостей особистості, а й необхідних у партнерських взаєминах моральних рис: довірливих, чесних, щирих стосунків між особами різної статі. Варто звернути увагу, що заняття спортом послаблюють ранній статевий потяг, переключають гормональну активність на іншу діяльність, що сприяє кращому фізичному і розумовому розвитку учнів. Для розвитку чутливості на занятті фізичної культури німецький педагог С. Фріке (S. Fricke) рекомендує виконувати з учнями 12 років і старше наступні вправи: учні сидять в колі, вчитель спокійно, чітко, витримуючи паузи, зачитує наступні завдання, які діти намагаються виконати: піднеси долоню повільно до лиця, доторкнися його, зачекай декілька секунд; відчуй кінчиком палиця чоло, його шкіру, під нею кістку; прощупай пальцями брови і очі; торкнися вій та повік, носа, ніздрі, спробуй порухати носом; проведи руками від носа по щоках до підборіддя; проведи кінчиками пальців по губах, відчуй їх контури; легким лоскотанням торкнися вух з внутрішнього та зовнішнього боку; промасажуй волосся, відчуй під пальцями шкіру голови; легко погладь ще раз лице і волосся; глибоко вдихни і видихни. Такі фізичні розслаблюючі вправи сприяють формуванню ніжності і обережності, розуміння приємних і неприємних дотиків.

Мета заняття полягає у тому, щоб ознайомити учнів зі системою життєвих норм і цінностей. Учні отримують шкалу норм і цінностей, в котрій вони відмічають на скільки важливими для них є певні цінності сьогодні і були раніше (20 хв.); у групах по 4 чоловіки обговорюються результати і відповідають на запитання: Що було для мене важливим колись? Що є важливим сьогодні? Що змінилося? У групах намагаються встановити спільні тенденції і відмінності, і визначитися з проблематикою, з якою виступатиме група (30 хв.); груп виступають із обраною тематикою, дискутують.

Потрібно зазначити, що мультидисциплінарне заняття може бути організоване у різноманітних формах, у різних часових та організаційних рамках. Молодші класи використовують усі форми роботи, за яких головною є змістовно методична співпраця і не вимагається певна домовленість про методичні засоби і вибір форми заняття. Більші вимоги ставляться до викладання у середніх та старших класах, де необхідно здійснювати співпрацю учителів з учнями, коли це стосується обговорення спільної теми. Мова йде про зміст, цілі, методи і завдання. Найбільші вимоги до кооперації вчителів і учнів, та координації виховних дій ставляться під час проведення проектів, що вимагає дотримання наступних дидактичних принципів: орієнтація на поведінку і на особистість, на результативність, узгодження всіма учасниками мети, змісту і перебігу роботи [5, c. 87].

Характерним для мультидисциплінарного статевого виховання є те, що воно відбувається найчастіше в межах існуючого навчального плану впродовж певного уроку; як проект впродовж одного або кількох днів; в позаурочний час у консультаційних центрах, на зустрічах школярів, шкільних поїздках та інше. У статевому вихованні учнівської молоді пріоритетну роль відіграють активні методи, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До них належать ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з моралістичним характером. Крім цих методів, доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, «круглі столи» різні форми роботи з книжкою, пресою, інформацією «Інтернету» та інші.

Висновки

Реалізація в школі принципу мультидисциплінарного статевого виховання під час вивчення навчальних предметів гуманітарного профілю розширює можливості формування позитивного світогляду учнів. Розширення змісту навчальних предметів є основою досягнення хорошого результату у статевому вихованні, який на окремих заняттях не завжди можна забезпечити.

Література

 1. Dixon H. Mach dir selbst ein Bild / H. Dixon, A. Craft. − Mülheim : Verlag an der Ruhr, 1992. − S. 188.
 2. Empfehlungen für das fächerübergreifende Thema Gesundheitserziehung. − Erfurt, 1999. − S. 430. − (Thüringer Kultusministerium).
 3. Furian M. Liebeserziehung / Martin Furian. − Wiesbaden : Quelle & Meyer, 1995. − S. 156.
 4. Hanswille R. Fragen zum Sex / Reinert Hanswille. − München : Kösel, 1990. − S. 100.
 5. Sexualerziehung. Literatur, Medien, Materialien. − Düsseldorf, 2001. − S. 180. − (Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen).
 6. Sexualpädagogische Materialien für die Jugendarbeiz in Freizeit und Schule / [U. Sielert, F. Herrath, H. Wandel u. a.] − Weinheim und Basel : Beltz Verlag, 1993. − S. 352.
 7. Weitlaner R. Partnerschaftliche Sexualerziehung. Annäherungen an das Thema „Sexualität in der Schule“ / Regina Weitlaner // Unser Weg. − 1998. − Heft 3. − S. 81—93.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама