Панченко С.М. Особистістне зростання як мета післядипломної освіти дорослих

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Панченко Світлана Миколаївна, канд. психологічних наук., доцент, докторант кафедри психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.


Запозичений з західної психології термін «особистісне зростання», останнім часом усе міцніше входить в лексикон вітчизняних психологів та частіше привертає увагу дослідників як альтернатива залишеної нам у спадщину радянською ідеологією парадигми «всебічного розвитку особистості».

Феномен «особистісне зростання» найвиразніше репрезентований в межах гуманістичного та феноменологічного підходів (у 60-их роках ІХХ століття): зміна як «рух вперед і вгору» в міру того, як людина піднімається в ієрархії потреб, постійна зміна як вільний рух «самоактуалізації потенціалів людини» (А.Маслоу); активний процес функціонування людини, яка здійснює вільні вибори між діалектично пов’язаними «цінностями зростання» і «цінностями здорового регресу» (Г.Оллпорт); конструктивна організмічна потреба розвиватися й удосконалюватися, зміна способів сприйняття власного внутрішнього «Я» (К.Роджерс); самореалізація як пробудження і самоздійснення прихованих можливостей людини (Р.Ассаджолі).

Незважаючи на неоднозначне тлумачення вченими цього поняття, ми схиляємося до аналізу особистісного зростання в контексті вікових задач розвитку.

Узагальнений аналіз досліджень з вікової психології дозволяє відзначити, що саме на період дорослості доводиться оптимум творчої діяльності, пора реалізації і розквіту потенціалу особистості. Надзвичайно важливо визначити детермінанти, які забезпечують цей оптимум.

Базуючись на ідеї про детермінованість розвитку процесом навчання, освіта у сучасному світі стає найважливішим соціальним детермінантом формування нової якості особистості. Зміна функціонального імперативу системи освіти полягає у необхідності зміщенні акцентів з фактору підготовки кадрів для потреб суспільства на фактор розкриття особистісного потенціалу, формування системи цінностей, життєвих орієнтирів та навичок, готовності до особистісного зростання. Зрозуміло, що таку функцію система освіти можна виконати лише за умови безперервності, відтак основний тягар лягає на її післядипломну складову, яка і супроводжує людину протягом всього її активного життя.

Післядипломна освіта, згідно з визначенням, – це удосконалення наукового та загальнокультурного потенціалу особистості, яка реалізується у діяльності спеціалізованих державних та приватних навчальних закладів та засобами самоосвіти і керується державними стандартами відповідно до фаху певних рівнів кваліфікації відповідно до вимог суспільно-економічного та науково-технічного прогресу.

У контексті соціально-економічних та освітянських реформ професорсько-викладацьким складом Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти визначаються функціональні пріоритети післядипломної освіти, ведеться постійний пошук оновлення її змісту, здійснюється апробація нових організаційних форм підготовки педагогів до життя за умов постійних змін. Досягненнями останніх років є стійкі педагогічні тенденції – особистісна орієнтація освіти, розробка індивідуальних освітніх програм, авторських навчальних курсів, інноваційних освітніх проектів.

Ініціативною групою викладачів розроблений освітній проект „Школа особистісного зростання”. Основне завдання проекту – створення альтернативної моделі додаткової освіти дорослих, смисли і цілі якої спрямовані на актуалізацію особистісного потенціалу дорослих людей, в першу чергу педагогів області.

Підставами для запровадження проекту стали: наукове дослідження ідей психології особистісного зростання та особистісно орієнтованої освіти як теоретична та методологічна база проекту; результати моніторингу запитів педагогів щодо бажаних напрямків додаткової освіти, вивчення їх готовності до актуалізації внутрішніх ресурсів та допомога в виборі напрямку особистісного зростання; наявність досвідчених викладачів-тренерів, відсутність альтернативних моделей додаткової освіти дорослих в Сумській області; самофінансування проекту.

Місія проекту – організація та проведення авторських навчальних курсів інтенсивного навчання, семінарів, творчих майстер-класів, тренінгів як для педагогів області, так і для усіх бажаючих осіб дорослого віку.

В основі проекту „Школа особистісного зростання” – людиновідповідний тип освіти, який ставить за мету реалізацію закладеного в людині потенціалу, формування ключових соціально-психологічних компетенцій, озброєння певними соціально-психологічними уміннями та навичками, прийомами міжособистісного спілкування, необхідними для успішного життя та діяльності.

Серед підготовчих заходів по запровадженню проекту важливими є моніторингові дослідження, систематичне анкетування педагогів області, які відвідують курси підвищення кваліфікації та прогнозуюча діяльність, які здійснюються викладачами кафедри психології. За результатами останніх опитувань, у яких прийняло участь 210 вчителів різних спеціальностей віком від 28 до 55 років, можна побачити тенденції усвідомлення педагогами змісту процесу особистісного зростання (постійний розвиток потенційних можливостей і внутрішніх ресурсів – 66,7%), задоволеності ними власним рівнем професійної майстерності (43,8%) та особистісної зрілості (45,7%), готовності до додаткового інтенсивного навчання, спрямованого на актуалізацію власного особистісного потенціалу (92,4%) та визначення запитів щодо пріоритетних напрямків додаткової самоосвіти: „Комп’ютерна грамотність” (69,5%), „Психологічна компетентність” (57,1%), „Здоров’язберігаюча діяльність” (44,2%) тощо.

Кожний напрямок додаткової освіти дорослих містить цілий перелік авторських курсів (творчих майстер-класів, тренінгів, практикумів, семінарів), розробниками і викладачами яких є не тільки науково-педагогічні працівники інституту, а й запрошені фахівці. Вільний вибір курсів дасть можливість учасникам проекту самостійно вибудовувати власну освітню траєкторію не тільки у напрямку формування професійних компетентностей, а й у напрямку власного різнобічного розвитку та особистісного зростання. Зокрема, надзвичайно важливими завданнями є задоволення запитів педагогів, спрямованих на розвиток комунікативної компетентності та підвищення культури відносин, підготовку дорослих до наукової чи підприємницької діяльності, розвиток здоров’язберігаючих навичок та творчих здібностей, формування потреби і здатності до самонавчання тощо.

Наступними кроками по запровадженню проекту стануть: унормування освітніх напрямків та навчального змісту додаткових авторських навчальних курсів; визнання гарантії на право індивідуалізації навчального плану (з урахуванням природних здібностей, психологічних особливостей індивіда) та вільного вибору педагогами необхідного для особистісного зростання авторського курсу; розширення контингенту слухачів курсів з наданням можливості отримати додаткову освіти безробітними, інвалідами, особами, що потребують оволодіння конкретними практичними навичками з урахуванням змін на ринку праці; визначення механізмів самофінансування діяльності Школи особистісного зростання тощо.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама