Педагогічна та психологічна література (джерела)/Б

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: Б

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • Бабаева Ю. Д., Войскунский А.Е., Кобелев В.В., Тихомиров О.К. Диалог с ЭВМ: психологические аспекты // Вопросы психологии. - 1983. - №2. - С. 25-34.
 • Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 378 с.
 • Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников. - М. Просвещение, 1980.- 190 с.
 • Бабанский Ю.К. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей школьников в учебно-воспитательном процессе // Нар. образование. - 1982. - №5. - С.106-111.
 • Бабочкин П.И. Проблемы становления специалистов в высшей школе. - М., 1997.
 • Баданина Л.П. Возрасная психология: Учебно-методический комплекс. - СПб: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2001. -35с. с.
 • Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: Уч.-мет. пособие для преподавателей и аспирантов. - М.: Владос, 1999. - 304с. с.
 • Бадмаем Б.Ц. Психология в работе учителя. В 2 кн. - Кн 1: Практическое пособие по теории развития, обучения и воспитания. - М.: Владос, 2000. - 240 с.
 • Баев Б.Ф. Психология внутренней речи: Автореф. дис.д-ра пед. наук: 13.00.02 /ЛГПИ.- Л., 1967.-32 с.
 • Баєв Б.Ф. Психологія внутрішнього мовлення. - К.: Вища шк., 1966. - 193 с.
 • Баженов В.Г., Пономарьов О.С.Формування активної життєвої позиції майбутніх фахівців // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. - Вып.22. - Х.,1998. - С.21-23.
 • Баженова Л.В. Мотивация профессионального самовоспитания учителя. Программа личностного ориентированного тренинга //Практична психологія та соціальна робота. - 2002. -№1. - С.36-38
 • Бажин Е.Ф., Бойко В.Ф., Корнєва Т.В. Методика аудиторського аналізу та її застосування в процесі визначення психолого-педагогічної готовності абітурієнтів до професії учителя //Психологія: Респ. наук.-мет. зб. - К.: Рад. школа, 1987. -Вип.28. - С.39-46.
 • Балабанова Л. М. Психолого-педагогічні проблеми студентського віку // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ, 1999. - Вип.4(7). - С. 169-170.
 • Балабанова П.М. Судебная психопатология (вопросы определения нормы и отклонений). - Дубна, 1998.
 • Балл Г. Психологічні аспекти гуманізації освіти: Кн. для вчителя / Г.Балл. - К.-Рівне, 1996. - 128 с.
 • Балл Г. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів // Психолог. - 2004. - № 8. - С. 2-11.
 • Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопросы психологии. - 1989. - №21. - С.92-100.
 • Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект М.: Педагогика, 1990. - 184 с.
 • Балл Г.О. Гуманістичні задачі педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія. - 1994. - Вип. 2. - С.3-12.
 • Балл Г.О. Діалогічні універсалії сучасного гуманізму / Г. О. Балл // Гуманіт. науки. - 2001. - № 1. - С.4-11.
 • Балл Г.О. Проблема гуманізації освіти та деякі напрямки її розв'язання // Психологічні засади гуманізації загальної середньої освіти. - Рівне, 1995.
 • Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти // Освіта і управління. - 1997. - №2. - С.21-35.
 • Балл Г.О., Перепелиця П.С. Формування готовності до професійної праці у контексті гуманізації освіти // Психологічні аспекти гуманізації освіти. Книга для вчителя /За ред.Балла Г.О.- Київ-Рівне, 1996.
 • Бандура А. Теория социального научения: Пер. с англ. - СПб: Евразия 2000. - 320 с.
 • Бандурка A.M., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков: Фортуна-Прес, 1998. - 256 с.
 • Барабанова В. В., Зеленова М. Е. Представление студентов о будущем как аспект их личностного и профессионального самоопределения // Психологическая наука и образование. - 2002. - №2. - С. 28-41.
 • Барабанщиков А.В., Муцынов С.С. Педагогическая культура. - Рига: РВВПУ, 1982. -156 с.
 • Барабаш Н., Тульчинский М. Психофизиологические особенности студентов с различными типами "коронарного поведения" // Вестник высшей школы. - 2000. - №3. - С. 32-33.
 • Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.). - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1999. - 304 с.
 • Баранова Л.А., Дворяшина М.Д. О социализации интеллекта взрослого человека. - Л., 1971. - 93 с.
 • Барановская Т.А. Формирование самоконтроля как механизма регуляции учебной деятельности // Психология студента как субъекта учебной деятельности: Сб. - М., 1989. - Вып.327. - С.56 - 59.
 • Бараш Б. А. Психотерапевтическая помощь студентам вуза в кризисных ситуациях // Физические и психосоциальные особенности студентов: Сб. науч. трудов. - Таллин, 1986. - С. 133-141.
 • Бараш О. Там, где шумит Шервудский лес // Образование за рубежом. -2000. - №7. - С. 6-7.
 • Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Креативність та її діагностика // Обдарована дитина. - 2001. - №6. - С. 22-27.
 • Барн Ш.М. Гендерна психология: Пер. с англ. - СПб.: Пройм-Еврознак, 2001. - 320 с.
 • Барн Ш.М. Соціальна психологія гендеру // Діалог різноманітностей. - 1998. - №11-12. - С.13-24.
 • Баронин А. Этническая психология. - К.: Тандем, 2000. - 264 с.
 • Бартєнєва І. О., Богданова І. М.та ін. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського {Одеса}. - О. : ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2002. - 344с. с.
 • Басейн Ф.В. Проблема бессознательного // Знание-сила. - 1982. - № 10.
 • Баташов Н.А. Совершенствование устной монологической речи студентов 3-го курса языкового факультета на основе системно-функциональной организации учебно-речевого материала/английский язык/: Дис. канд.пед.наук: 13.00.02. - Л., 1988. - 203 с.
 • Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - СПб.: Питер, 1997. - 263 с.
 • Батракова С. Н. Основы профессионально-педагогического общения. - Ярославль: Яр. гос.ун-т, 1986. - 80 с.
 • Батраченко І.Г. Вступ до психології антиципації. - Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. - 92 с.
 • Бачерников Н.Е., Петленко В.П., Щербина Е.А. Философские вопросы психиатрии. - К., 1985. - С.35-36.
 • Бачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. - 2-е изд., перораб. и доп. - М.: Изд-во "Ось - 89", 2000. - 224 с.
 • Башкатов ИЛ. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодежи.- М.; Воронеж, 2002.
 • Башкирова Г.Б. Паедине с собой. - М.: "Молодая гвардия", 1972.
 • Бедлінський О.І. Аналогізування учня при вивченні географії // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології їм. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2004. - Т.УІ, вип. 3.
 • Бедлінський О.І. Деякі аспекти використання аналогії в учбовому процесі // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2004. - Т.VI, вип. 4.
 • Безрогов В.Г., Иванченко Г.В., Казарян М.Ю., Козлова М.А. Имплицитные концепции творческой личности и профессионализма // Вестник университета Российской академии образования. - 2004. - №3 (25). - С.89-107.
 • Белик А.П. Соціальна форма руху - М.: Наука, 1982. - 248 с.
 • Белинская Е. П. Временные аспекты "Я-концепции" и идентичность // Мир психологии. - 1999. - №3. - С. 140-147.
 • Беличева С. А. Сложный мир подростка. - Свердловск, Сред.-Урал. Кн. Издательство, 1984.
 • Белкина В.И. Развитие творчества ребенка в условиях его совместной деятельности со сверстниками / Педагогический вестник. - Ярославль, 1998. - С.3-12.
 • Белобрыкина О. А. Традиции как средство развития профессиональной идентичности студентов-психологов // Психология в вузе. - 2004. - №2. - С. 99-109.
 • Белов В.П. Шмаков А.В. Реабилитация больных как целостная система // Вестник АМН СССР. - 1987. - №4. - С.60-67.
 • Белоусов А.З. и другие. К гигиеническому обоснованию режима учебных занятий у студентов медицинского института // Гигиена и санитария. - М.: Медицина, 1971, № 1, С. 46.
 • Белоусова З.И., Крылова И.Г. Формирование у студентов навыков общения // Советская педагогика. - 1986. - № 4. - С. 84-86.
 • Белухин Д. А. Учитель: от любви к ненависти. - М.: Народное образование, 1994. - 144 с.
 • Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. - М., 1965. - изд. 2. - 227 с.
 • Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка: Пособие для преподавателей и студентов. - М.: Просвещение, 1964. - 136 с.
 • Беляев Г.С., Лобзик В.С., Копылова И.А. Психогигиеническая саморегуляция. - Л.: Медицина, 1977. - 160 с.
 • Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки. - М.: Русский книжник, 1924. - С. 62.
 • Белянин В.П. Введение в психолингвистику. - М.,1999.
 • Берак О., Шибаев А. Установка на развитие личности студента // Вестник высшей школы. - 1990. - №10. - С. 23-28.
 • Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. - 1990. - №1. - С. 163-168.
 • Бердяев Н. О самоубийстве.- М., 1992.
 • Бердяев Н. Самопознание: Опыт философской автобиографии. - М.:: Мысль, 1990.-220 с.
 • Бердяев Н. Смысл творчества // Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. - Т.1. - М.: Искусство, 1994. - 628 с.
 • Бердяев Н. Царство Духа и царство кесаря. - М.: Республика, 1995. - 384 с.
 • Березовин Н.А., Коломинский Я.Л. Учитель и детский коллектив. Психолого-педагогическое исследование. - Минск: Изд. Белорус. гос. ун-та, 1975.
 • Березовин Н.А., Литовченко В.Н. Формирование у будущих учителей готовности к исследовательской деятельности //Психология: Респ. межвуз. науч. сб. - Вып.11. -Минск, 1990. -С.70-75.
 • Бернс Р. Развитие "Я-концепции" и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 434 с.
 • Бернцфаи Л.В., Романко В.Т. Исследование особенностей рефлексивного контроля // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогика, 1981. - № 2. - С. 68 - 72.
 • Берулава М.Н. Развитие творческих способностей личности в аспекте гуманизации образования // Гуманизация образования. - 1998. - №1. - С. 14.
 • Берулава Р.А. Психология естественно-научного мышления. - Томск, 1991.-238 с.
 • Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Знание, 1981. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Эстетика"; № 10).
 • Бершсон А. Здравый смысл и классическое образование //Вопросы философии. - 1990. - №1.
 • Беспалько В.П. Психологические парадоксы образования // Педагогика. - 2000. - № 5. - с. 15 - 21.
 • Бестужева-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. - М.: Владос, 1998.
 • Бех I.Д. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 124-129.
 • Бех И.Д. Психологические основы нравственного развития личности: Дис...д-ра психол. н., 19.00.07 /НИИ психологии. - К., 1992. -320с. с. Бодалев А.А., Столин В.В.и др. Общая психодиагностика. - С.-Пб., 2002.- 440с. с.
 • Бех І.Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології //Педагогіка і психологія. - № 3 (24). - 1999. - К.: Педагогічна думка, 1999. - С. 5-14.
 • Бех І.Д. Від волі до особистості. -К.: Україна -Віта, 1995. -202 с.
 • Бех І.Д. Вчинок у вихованні гуманістично спрямованої особистості // Світ виховання. - №1 (2). - 2004.
 • Бех І.Д. Духовна енергія вчинку // Освіта і управління. - 2005. - №1. - С. 51-58.
 • Бех І.Д. Категорія "ставлення" в контексті розвитку образу "Я" // Педагогіка і психологія. -1997. - №3. - С. 9-21.
 • Бех І.Д. Образ "Я" як мета формування і розвитку особистості // Педагогіка і психологія.-1998. - №2. - С.30-40.
 • Бех І.Д. Особистісне-зорієнтоване виховання. - К.: Школа, 1998. - 204 с.
 • Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 204 с.
 • Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. - 1999. - №12. - С. 13-16.
 • Бех І.Д. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. - Ченстохова-Київ, 2000. - С.ЗЗ - 35.
 • Бех І.Д. Особистість у фокусі новітніх ідей.// Педагогічна газета. - 2005. - №1. - С.2.
 • Бех І.Д. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. - 1994 - № 3.
 • Бех І.Д., Вознюк О.В. Деякі аспекти нової виховної парадигми (в контексті творчості А.С.Макаренка) // Педагогіка і психологія. - 2001. - №1. - С.5-17.
 • Бєланова Р. Місце та роль людини на теренах освіти в епоху постмодернізму // Рідна школа. - 2002. - № 2. - С. 7-9.
 • Бєлєнька Г.В. Психологічні закономірності становлення студентів як майбутніх фахівців // Наука і сучасність: Зб.наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Т.35. - К.: Логос, 2002. - С.3-16.
 • Бжалова И.Т. Установка и механизмы мозга. - Тбилиси, 1971. - 195 с.
 • Библер В.С. Культура. Диалог культур // Вопросы философии. - 1989. - №6. - С.31-43.
 • Библер В.С. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога. - М.: Политиздат, 1975. - 399 с.
 • Библер В.С. Нравственность, культура, современность (философские размышления о жизненных проблемах). - М.: Знание, 1990. - 62 с.
 • Библер В.С. Школа диалога культур // Современная педагогика. - 1988. - №4.
 • Бибрих Р.Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе: Сб. научи, трудов. - Кишинев: изд-во Кишинев, госуд. ун-та, 1990 - С. 17-27.
 • Бистрицький І. М. Психолого-педагогічні аспекти перспективних систем та технологій навчання: погляд в майбутнє. - Одеса, 1994. - 196 с.
 • Битинас Б.П. Введение в философию воспитания. - М., 1996. - 141 с.
 • Битянова Н.Р. Культура профессионально-психологического саморазвития. - М.: Академия МВД, 1996. - 128 с.
 • Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 64 с.
 • Біла І.М. Аналогія як засіб розвитку творчої діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К., 2002. - Т.ІУ, ч.З.
 • Білик Л. Формування соціолого-психологічної культури студенської молоді у вищому навчальному закладі // Вища освіта України. - 1998. - №3. - С.105-109.
 • Бланков А.С. Социальная дезадаптация нарушения поведения у детей и подростков: Материалы Российской научно-практической конференции. - М., 1996. - С.15-21.
 • Бланшо М. Смерть як можливість // Питання літератури. - 1994. - Вып. 3. - С. 191-213.
 • Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - К.: Вища школа, 1978. - 140 с.
 • Блинов В.М. История становления и развития профессионально-педагогической подготовки учителя в Германии. - Владимир: ВГПУ, 2001. - 141 с.
 • Блонский П. П. Избранные психологические произведения. - М.: Просвещение, 1964.
 • Бобнева М.И. Психологические проблемы социального развития личности // Социальная психология личности. - М: Наука, 1979. - 198 с.
 • Боброва Е.М. Особенности профессионального самопознания студентов педвуза: Дис. канд. пед наук. - М., 1989. - 220 с.
 • Богданова І.М. Технології в освіті: теоретико-методологічннй аспект. - Одеса: Тес, 1999. - 146 с.
 • Богданова М. К. Личностно ориентированное педагогическое общение - необходимое условие успешного педагогического взаимодействия // Наука і освіта. - 2000. - № 4. - С. 6-7.
 • Богословский А.А. Как возникает симпатия? // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №4. - С 30-33.
 • Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1983. - 173 с.
 • Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учебное пособие для студ. Высш. Учеб. заведений. - М.: ИЦ "Академия", 2002 -320с. с.
 • Богоявленский Д.Н. Формирование приемов умственной деятельности как путь развития мышления и активизации учения // Вопросы психологии, 1962. - № 4. - С. 74 - 82.
 • Бодалев А.А Восприятие и понимание человека человеком. - М, 1982. - 237 с.
 • Бодалев А.А. и др. Общение как предмет теоретических и прикладных исследований: Избранные психологические труды. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 326 с.
 • Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272 с.
 • Бодалев А.А. О феномене "акме" и некоторых закономерностях его формирования и развития // Мир психологии. - 1995. - № 3. - С. 113 -119.
 • Бодалев А.А. Об одаренности человека как субъекта общения // Мир психологи. -1998.- №4.- С.272-275.
 • Бодалев А.А. Психологические условия педагогического общения // Психология педагогического общеиия / Сб. научных трудов. - Кировоград: КГПИ, 1991. - Т. 1. - С. 4 -14.
 • Бодалев А.А. Психология о личности. - М.: Издательство Московского университета, 1988. - 188 с.
 • Бодалев А.А., Ломов Б.Ф., Матюшкин А.М. Психологическая наука - реформе школы // Вопросы психологии. - 1984. - № 6.
 • Бодалев А.А., Рудкевич Л.А. О субъективных факторах творческой деятельности человека // Педагогика. - 1995. - № 3. - С. 19-23.
 • Боденко Б.М. Активизация в тренинге образовательной деятельности студентов. - М., 2001. - 29 с.
 • Бодрова Е.В., Михна Е.Г. Исследование генезиса рефлексивной саморегуляции мыслительной деятельности // Рефлексия в науке и обучение: Тезисы докладов и сообщений. - Новоссибирск, 1984. - С. 105-108.
 • Божович Л.И. Избранные психологические труды. - М., 1995.
 • Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование). - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.
 • Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. - 1976. - №6. - С.45-54.
 • Божович Л.И. Психологический анализ условий формирования и строения гармонической личности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 257-284.
 • Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии, 1978. - №4. - С. 23 -34.
 • Божович Л.І. Психологічні особливості особистості старшокласника // Комсомол в школі. - М., 1972. - 64 с.
 • Бойко А.Н. Теория и методика. Формирование воспитывающих отношений в общеобразовательной школе. - К.: Высшая школа, 1991. - С. 91.
 • Бойко Е.И. Механизмы умственной деятельности. - М.: Наука, 1970. -136с. с.
 • Бойправ М.Д. Теоретичні проблеми вікової і педагогічної психології та їх з'ясування на семінарських заняттях. - Ніжин: НДПУ, 2003. - 55 с.
 • Бологова Е. И., Либин А. В. О проявлении когнитивного стиля в проектировочной деятельности будущего учителя // Психологические условия формирования личности будущего учителя. - М., 1988.
 • Болонський процес: Документи. - К.: Вид-во Європейського університету, 2004. - 169 с.
 • Болотин И, Березовский А. Кадры современной высшей школы // Высшее образование в России. - 1998 - №2. - С. 22-27.
 • Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: Учебник для ВУЗов. - М.: АспектПресс, 2001. - 383 с.
 • Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищіх закладах освіти. - К.: Наукова думка, 1997. - с. 62.
 • Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения, игры. - СПб., 1996. - 380 с.
 • Большой психологический словарь / Сост. И общ. Ред. В.Мещеряков, В.Зинченко. - Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с.
 • Большой толковый психологический словарь [1500 терминов и понятий]: Пер. с англ. Е.Ю. Чеботарева. - М.: Вече, АСТ, 2000. - Т. 2. - 560 с.
 • Бондар В.І. Дидактика. - К.: Либідь, 2005. - 264 с.
 • Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. - К.: "Вересень". 1996.-129 с.
 • Бондар В.І., Пов'якель Н.І., Юрченко В. Магістерські роботи з психології: вимоги до написання і захисту // К.:НПУ, 2001. - 16с. с.
 • Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К.: "Укртехпрес", 1997. - 216 с.
 • Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика.- Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Независимая фирма "Класс", 2001. - 336 с.
 • Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности. - К., 1991. - 189 с.
 • Бондаренко О. Ф. Психологічні особливості сучасного студента та проблеми професійної підготовки психологів-практиків // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 8-11.
 • Бондаровская В.М., Горобец-Чмут Т.К., Моляко В.А. Исследование стратегий решения задач в зарубежной психологии // Вопросы психологии. - 1972. - № 5. - С. 174 - 184.
 • Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологи и педагогики: Курс лекций. - К.: МАУП, 2001. - 288 с.
 • Бондарь Н.Е., Бондарь И.В. Самооценка личностной зрелости в юношеском возрасте // Наука і освіта. - 2004. - №3. - С. 15 - 17.
 • Борисов А.Г. "Новый человек" - гомо советикус: и миф, и реальность / А.Г.Борисов. - Саратов: Творч. группа "Поиск": Каф. философии СГПИ, 1994. - 25 с.
 • Борисова Л. А. Восприятие эмоционального состояния человека по интонационному рисунку речи // Вопросы психологии. - 1989. - №1. - С.30-35.
 • Боришевский М.И. Теоретические вопросы самосознания личности // Психологические особенности самосознания подростка. - К. Вища школа, 1980. - С. 5-38.
 • Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1.
 • Боришевський М.Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості. - К.: АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 2000. - 63 с.
 • Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку особистості // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 3. - С. 26-33.
 • Боришевський М.Й. Розвиток самоактивності дитини як основа гуманізації педагогічного процесу // Міжнар. семінар з гуманістичної психології та педагогіки, м. Рівне, 15-17 черв. 1998 р.: Тези допов. і повід./ Відп. ред. і.О. Балл. - К. - Рівне. 1998.
 • Бородкин В.И. Психоэнергетика мышления. -М.: Гранд, 1997 -268с. с.
 • Бороздина Л.В. Что такое самооценка? // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13. - №4. - С. 99-101.
 • Бороздина Л.В., Рудова Е.В" Соломина Л.В. Самооценка и возраст // Категории, принципы и методы психологии. Психологические процессы: Тез. науч. сообщ. совет. Психологов. - М., 1983. - 68 с.
 • Бочарова С.Л. Память в процессах обучения и профессиональной деятельности. - Тернополь, 1997. - 351 с.
 • Бочелюк В.Й. Психологічна готовність вчителя до особистісно-орієнтованого навчання: Дис. канд. психол. наук. - К.,1998.
 • Боязитова И.В. Взаимосвязь самооценки и волевой регуляции в онтогенезе // Психологический журнал. - 1998. - Т. 19, № 4. - С. 27-40.
 • Брагина В.Д. Представления о профессии и самооценка профессионально значимых качеств у учащейся молодежи // Вопросы психологии. - 1976. - №2. - С.146-150.
 • Браим И.Н. Этика делового общения. - Минск, 1996.
 • Братусь Б.С. Аномалии личности. - М.: Мысль, 1988. - 360 с.
 • Братусь Б.С. Опыт обоснования гуманитарной психологи // Вопросы психологии. - 1990. - № 6. - С.9-17.
 • Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). - М.: Смысл, 1999. -137 с.
 • Брейтигам Э.К. Обучение математике в личностно ориентированной модели образования // Педагогика. -2000. - №10.
 • Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье. - Л.: Наука, 1987. - 125 с.
 • Брикман Р, Кершнер Р. Гений общения: пособие по психологической самозащите. - С.-Пб., 1997. - 147 с.
 • Бродовська В. Й., Патрик І. П., Яблонко В. Я. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові: Словник. - 2-е вид. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 224 с.
 • Брудный А. А. Понимание и общение. - М.: Знание, 1989.
 • Бружукова Н.М. Система подготовки будущих учителей начальных классов к педагогическому творчеству: Дис. канд. пед. наук. Грозный, 1993. - 185 с.
 • Брунер Дж. Психология познания: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1977. - 411с. с.
 • Брусиловський Л.С. Музыкотерапия. Руководство по психотерапии. - М., 1985.
 • Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование логико-психологический анализ). - М.: Мысль, 1979. - 228 с.
 • Брушлинский А.В., Воловикова М.И. О взаимосвязях процессуально (динамического) и личностного (мотивационного) аспектов мышления // Психологические исследования познавательных процессов и личности -М.: Наука, 1983. -С. 84-96.
 • Брюгман Г.М. Жизненные события и онтогенез эпистимического познания // Процессы психического развития: в поисках новых подходов / Под ред. А.И. Подольского, Я.Я. Ф. Тер Лаака и П.Г.Хейманса. - М., 1995.-С. 132-144.
 • Бугайов О., Коваль В. Комп'ютерна підтримка курсу фізики в середній школі: реальність і перспективи // Фізика та астрономія в школі. - 2001. - №3. - С. 16-19.
 • Бударний А.А. Индивидуальный подход к обучению // Сов. педагогика. - 1965. - №7. - С.21-24.
 • Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. - М., 1978. - 140 с.
 • Булатова О. С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2001. - 240 с.
 • Булах І. С., Долинська Л. В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. - 114 с.
 • Булгаков А. В. Внеаудиторные формы работы как фактор динамики учебной мотивации и успешности обучения в вузе // Инновации в образовании. - 2002. - №4. - С. 62-75.
 • Булгакова Н. Б. Педагогіка вищої школи: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2003. - 40с. с.
 • Булка Н.І. Діагностика вербального творчого мислення // Обдарована дитина. - 2001.- №8.- С. 13-21.
 • Булка Н.І. Креативність і соціальна компетентність // Практична психологія і соціальна робота. - 2001. - №10. - С. 46-49.
 • Буракова М. Маскулинность и фемининность: конструирование "настоящих" мужчин и женщин // Иной взгляд. Международный альманах тендерных исследований. - 2000. - С. 18-21.
 • Бурдейна Л. Діалогічне спілкування як необхідна умова формування моральної культури студентської молоді // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - №4. - С. 38-46.
 • Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. - Киев: Ника- Центр, 1997. - 134 с.
 • Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе метода Роршаха).-К.: Вища школа, 1979.- 176 с.
 • Бурлачук Л.Ф. Психодиагностические методы исследования личности. - Киев: О-во Знание УССР, 1982, - 17 с.
 • Бурлачук Л.Ф., Грабская Н.И., Кочарян А.С. Основы психотерапии. - К.: Ника-Центр, 1999. - 278 с.
 • Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. - М., 1989.
 • Буряк В. Умови та засоби самоосвіти студентів // Вища освіта України. - 2002. - №6. - С. 18-22.
 • Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся на уроках физики. - М.: Изд-во " Прометей" МПГУ им.Ленина, 1991. - 134 с.
 • Бутрымович М.: Профессиональное становление учителя // Народное образование. - 1984. - № 5. - С.31 - 33.
 • Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2000. - 144 с.
 • Буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности //Вопросы психологии. - 2002. - №2.
 • Буякас Т.М. Процесс обучения как диалог между профессиональным и личностным становлением // Вестник Московского ун-та. Сер.14.Психология. - 2001. - №2. - С.69-77.
 • Бэрон Р., Ригардсон Д. Агрессия. - СПб: "Питер", 1999 - 352 с.
 • Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. - М.: Педагогика", 1991.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама