Педагогічна та психологічна література (джерела)/О

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: О

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • О предмете психологии высшего образования // Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. - М., 1995. - С.17.
 • Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матеріали доповідей та повідомлень на Міжнародній науково-практичній конференції 27-29 квітня 1998 р. - К.: Гнозіс, 1998. - 584 с.
 • Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Лыбидь, 1990. - 192 с.
 • Обозов Н.Н., Щекин Г. В. Психология работы с людьми. - К.: МАУП, 1996. - 136 с.
 • Оборина Д.В. Об особенностях ментальности будущих педагогов психологов // Вестник МГУ, 1994. - № 2. - Серия 14. - С. 41 - 49.
 • Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики: В 4 тт. /В.И.Подобед (ред.). - СПб., 2000.
 • Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. Изд. 4. - М., 2004. - 442 с.
 • Обухова Н. П. Развитие творчества студентов как педагогическая проблема в вузах США: Автореф. дис.. канд. пед. наук. - Казань, 1990. - 17 с.
 • Общение и оптимизация общей деятельности /Под ред. Андреевой Г.М. и Яноушека Я. - М.: МГУ, 1987.
 • Общение и формирование личности школьника: Опыт экспериментального психологического исследования / Под ред. А.А.Бодалева и Р.Л. Кричевского. - М.: Педагогика, 1987. - 158 с.
 • Общение, текст, высказывание. - М.: Наука, 1989. -175 с.
 • Овсянецька Л.П. До проблеми психологічної сутності домагань особистості // Філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, 1999. - Вил. 3. - № 1. - С. 55-62.
 • Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования-Учебное пособие для студентов вузов. - М: ТЦ Сфера, 2001. - 448 с
 • Овчинникова Т.Н. Личность и мышление ребенка: диагностика коррекция. - М.: Академический проект, 1999. - 203 с.
 • Огинская М.М., Розин М.В. Мифы психотерапии и их функции // Вопросы психологии, 1991, №4. - С. 10 - 18.
 • Ожиганова Г.В. Диагностика и формирование креативности у детей в процессе учебной деятельности // Психологический журнал.- 2001.- том 22.- №2.- С. 75-85.
 • Олейник Ю.Н. Исследование уровней совместимости молодой семьи // Психологический журнал. - 1986, т 7. - №2. - С. 59-63.
 • Олексюк О.М. Проблема формування духовного потенціалу студентів // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №2. - С.47-48.
 • Олешкевич В.И. Метаморфозы психотехнических схематизмов и онтологических схем психики в процессе развития психотерапии // Журнал практического психолога, 1997. - № 6. - С. 63 - 86.
 • Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії: Посібник для вчителів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 224 с.
 • Ольшанникова А.Е. Эмоции и воспитание. - М.,1983.
 • Ольшанський В.Б. Социализация - М., 1970.- с.162.
 • Ольшанський Д. В. Політико-психолопчний словник. - М.: Академічний проект, 2002.
 • Омельченко Ж. О. Формування загальнолюдських цінностей як мети виховання в працях видатних мислителів // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 3. - С. 188-193.
 • Онищук В.О. Шлях до глибоких знань. - К.: Знання, 1969. - 47 с.
 • ОпалюкО.М., СербалюкЮ.В. Культура спілкування. Психологічні основи професійного спілкування: Навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський:Медобори, 2004. - 192 с.
 • Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем: Пер. с англ. -М.: Советское радио, 1969. - 216 с.
 • Орбан Л. Е., Гриджук Д. М., Терещук В. М. Психологія професійної діяльності і спілкування. - К.: Преса України, 1997. - 191 с.
 • Орбан -Лембрик Л.Е. Соціалізація особистості на етапі зрілості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатського ун-ту, 2002. - Вил. 7. - Ч. 2.-С. 3-10.
 • Организационная психология. - С.-П., 2000. - 227 с.
 • Организация учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе: Учеб. пособие. - Л., 1984.
 • Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Кер. автор, кол. С.Ю.Ніколаєва // Бібліотечка журналу "Іноземні мови". - К.: Ленвіт, 1997. - Вил. 2(4).
 • Орехов А.Н., Ильясов И.П. О новом виде интуитивных мыслительных операций // Вестник МГУ. - Сер. 14. - Психология. - 1997. - № 2. - С. 3 -11.
 • Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проэкции, практики. - М., 1995.
 • Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. - М.: Просвещение, 1991. - 286 с.
 • Орлов Ю.М. Потребностно-мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов вуза. - М., 1984.
 • Орлов Ю.М. Проблемы ненасилия в педагогике // Педагогика. -1993. - №4. - С. 22.
 • Орлова Е. К. Психологические основы формирования профессионального мышления учителя: Автореф. лис. д-ра психол. наук: 19.00.07.-М., 1988.-320 с.
 • Осадчук А.Л. Сутність і види контролю перевірки знань учнів // Історія в школі. - 2001. - №2. - С.2-7.
 • Осадько О.Ю. Психологические особенности формирования системы саморегуляции: Автореф. дис... канд. психол. наук.: 19.00.07 / НИИ психологии Украины. -К., 1988. - 19 с.
 • Освітні технології: Навч. - метод. посіб./ О. М. Пехота, А. 3. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2002. - 255 с.
 • Осипова А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие для студентов вузов. - С.: ТЦ Сфера. - 2000. - 512 с.
 • Осницкий А. К. Умение саморегуляции в профессиональном самоопределении учащихся // Вопр. психологии. - 1992. - № 1, 2. - С. 34 - 41.
 • Основи національного виховання: Концептуальні положення / За ред. В.Г. Кузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергійчука. - К., 1993.
 • Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю.І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ІЗМН, 1997. - 264 с.
 • Основи педагогічної творчості вчителя: Навчально-тематичний план і програма курсу для педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів /Укл. С.О.Сисоєва, В.І.Барко, І.В.Бушовський та ін. - К., 1991.- 32 с.
 • Основи практичної психології / В. Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.:Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.
 • Основи психології: Підручник /За ред. О.В. Киричука, В.О.Роменця.-2-е вид. - К.: Либідь, 1996. - 632 с.
 • Основи психологічних знань: Навч. посібник / Авт.-сост. Г. В. Щекин. - 3-є вид., стереотип. - К.: МАУП, 1999.
 • Основные направления исследований психологии мышления в капиталистических странах/ Под ред. Е.В.Шороховой. - М.: Наука, 1966. - 512с. с.
 • Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. - М.: МГУ, 1986. - 303 с.
 • Основы педагогического мастерства / Под ред. И. А. Зязюна. - К, 1987. -146с. с. с.
 • Основы социально-психологической теории. Учебное пособие Н.Н. Богомолова, А.А. Бодалев, Р.Б. Гительмахер и др / Под общей редакцией А.А. Бодалева и А.Н. Сухова. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 421 с.
 • Особистісні кризи студентського віку: Зб. наук. ст. / Відп. ред. Т. М. Титаренко. - Луцьк: Ред.-вид. відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 110 с.
 • Остапенко Г.В.Самооцінка в підлітковому віці // Наука і освіта. - 2004. - №3. - С. 130-132.
 • Осухова Н.Г. Современные учителя о воспитании, или прошлое в настоящем // Педагогика. - 1995. - № 3. - С. 60-65.
 • Охитина Л.Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. - М.: Просвещение, 1977.
 • Очерки методики обучения устной речи на иностранном языке /Под ред. В.А.Бухбиндера. -К., 1980. - С. 146-177.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама