Педагогічна та психологічна література (джерела)/П

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: П

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • П'ятківська Н.А. Об'єктивність в оцінці знань - модульно-рейтинговий контроль // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі і вузі: Зб. наукових праць. - Вип.3. - Рівне: Волинські обереги, 2002. - С.111-114.
 • Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч. посібник. - К.:Сфера, 1999. - 408 с.
 • Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. - М.: Наука, 1973.
 • Павлютенков Є.М. Професійна орієнтація учнів. - К.: Рад. школа, 1983. - 152 с.
 • Палей И.А. Модальностная структура эмоциональности и когнитивный стиль // Вопросы психологии. - 1982. -Т. 1. - С. 118 - 126.
 • Пальцев Ю.В., Коржова Е.Ю. Профилактика и коррекция психологической дезадаптации педагогов // Творча особистiсть вчителя: проблеми теopii практики: Збiрник наук. праць. - К, 1997. - С. 110-114.
 • Панкратов В.Н. Искусство управлять собой: Практическое руководство.- М.: Изд-во Института психотерапии, 2000. - 256 с.
 • Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство. - М.: Изд-во Инт-та психотерапии, 2001. - 352 с.
 • Панок В. Г. Теоретичні підходи до побудови системи понять практичної психології // Практична психологія: теорія, методи, технології. - К. -НІКА-ЦЕНТР, 1997. - С. 7 - 17.
 • Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально- оценочная система: (спецкурс) / МГУ им. Ломоносова М.В., фак. психологии. - М.: изд. МГУ, - 1991. - 108 с.
 • Панферов В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей // Вопросы психологии. - 1974. - №2. - С 59-63.
 • Панферов В.Н. Общение и дифференцированное узнавание изображений человеческих лиц и предметов // Экспериментальная и прикладная психология. Ученые записки Ленинградского университета. - Вып.2. - Л., 1970. - С.21-32.
 • Панферов В.Н. Психология общения // Вопросы философии. - 1972. - №7.
 • Панферов В.Н. Эталоны и стереотипы взаимопонимания людей // Вопросы психологии. - 1982. - №5. - С 139 - 141.
 • Панькович О. Проблеми адаптації у вищому закладі освіти: методики індивідуально-психологічного консультування // Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти: 36. наук. ст. - Луцьк: держ. ун-т ім. Лесі Українки.
 • Папуча М.В. Психологія ранньої юності: Навч. Посібник. - Ніжин, 2001.
 • Папуча М.В., Крачковська Т.Д. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання. - Ніжин : РВВ НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. - 148 с.
 • Парохин В.Н. Социально-психологические исследования личности и группы в условиях отрыва от адаптационной среды. - Л., 1973. - 93 с.
 • Партико Т. Засвоєння статево-рольових стереотипів у дитячому віці // Людина: становлення та розвиток.Філософські пошуки. - Вип.4. - Львiв.-Oдeca,Cogito-Цeнтp Європи, 1997. - С. 157-160.
 • Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. - М.: Мысль, 1971. - 351 с.
 • Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука - Л., 1967. - 342 с.
 • Парыгин Б.Д. Социальная психология. - Спб.: ИГУП, 1999. - 592 с.
 • Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. - Липецк: Изд-во Липецк, гос. пед. ин-та.
 • Пауль Дж. М. Как сохранить твою любовь. - М.: МИРТ, 1994. -448 с.
 • Пахарев А. Стиль політичного лідерства. Фактори формування та складові // Нова політика. - 2001. - № 5. - С. 51-54.
 • Пашковська Т.А. Феномен нещирості / Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - № 7. - 2002. - С. 328 - 334.
 • Педагогика высшей школы. Учебно-методическое пособие. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1985. - 180 с.
 • Педагогика и психология высшей школы / Под ред. Самыгина С. И. - Ростов - на - Дону, 1998. - 544 с.
 • Педагогика и психология высшей школы в схемах и определениях: Учеб. пособие / Министерство внутренних дел Российской Федерации. Московская академия / С. Н. Тихомиров (авт.-сост.). - М. : Московская академия МВД России, 2001. - 116 с.
 • Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. - 2 -е изд., доп. и пер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. -544 с.
 • Педагогика: педагогические теории, системи, технологии. Учебное пособие. - М., 1998.
 • Педагогическая деятельность как творческий процес: обзорная информация /В.А.Кан-Калик (подгот.). - М.: НИИ пробл. высш. школы, 1977. - 64с. с.
 • Педагогіка вищої школи. - Одеса, 2002.
 • Педагогіка і психологія професійної освіти: Результати досліджень і перспективи. Збірник наук.праць / За ред. І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало; Ін-т педагогіки і психології проф.освіти АПН України. - К., 2001. - 679 с.
 • Педагогічна майстерність: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2004. - 418 с.
 • Педагогічна майстерність; Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф. Кривонос, О.Г.Самещенко, В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич; За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.
 • Педагогічна психологія: Навч. посібник / За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколієнка.- К.: Вища школа, 1991.
 • Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і методів навчання / Н. В. Гузій (укл.). - К., 2000. - 167 с.
 • Пейсахов Н.М. Прикладная психология в высшей школе / Н.М. Пейсахов, А.Н. Беленина, М.М. Гарифулина и др./ Научн. ред. Н.М. Пейсахов. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1979-270 с.
 • Пейсахов П. М. Теория, методика и практика психо физиологического исследования в высшей школе // Теоретические и прикладные исследования по психологии - Казань, 1977, С. 4-40.
 • Пенькова О.І. Конативний компонент громадянської свідомості та самосвідомості особистості // Психологічні закономірності розвитку громадянської та самосвідомості особистості /Монографіяза ред. М.Й. Боришевського. - К., 2001. - Т.1. - С.205-236.
 • Переведенцев В.И. Молодая семья сегодня. - М., 1987. - 56 с.
 • Перелыгина Е. Б. Психология имиджа: Учеб. пособие для студ. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 224 с.
 • Перепелиця Л.С., Рибалко В.В., Смульсон М.Л. Робота шкільного психолога по визначенню профілю диференційованого трудового навчання // Практична психологія і школа. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - К., 1993. - С.120-127.
 • Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний посібник / за ред. С. П. Бондар.- Рівне, 2003. - 200 с.
 • Петленко В.П. Общая валеология: конспекты лекций. - СПб.: Балтийская Педагогическая Академия, 2000. - 163 с.
 • Петраков Б.Д., Петракова Л.Б. Психическое здоровье народов мира в ХХ веке // Медицина и здравоохранение. Серия: социальная гигиена и организация здравоохранения. - М., 1984. - 69 с.
 • Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 208 с.
 • Петров А. Личностно развивающее обучение в дидактической компьютерной среде: системный подход // Пед. образование и наука. - 2001. - № 2. - С. 50-65.
 • Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. - М.: Изд-во МГУ, 1991. -104 с.
 • Петрова Э.М., Хохлов С.И. Вопросы совершенствования психолого-педагогической подготовки учителей: [По матер. Всесоюзн. научн.-практ. конф., Полтав., апр.1985] // Вопросы психологии. -1 985. - №6. - С.183-186.
 • Петровская Л.А. Воспитание как общение-диалог // Вопросы психологии. - 1983. -№2. - С. 85-89.
 • Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально- психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.
 • Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-психологического тренинга. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 162 с.
 • Петровская Л.А. Тренинг сензитивности как школа рефлексии // Психологические условия социального взаимодействия / Под ред. Х.Миккина, Ю.Орн. - Таллин: Изд-во ТГУ, 1983. - С. 47-59.
 • Петровский А.В. Проблема развития личности с позиций социальной психологии // Вопросы психологии. - 1984. - № 4. - С. 57.
 • Петровский А.В. Психология о каждом из нас. - М.: Изд. Российского открытого университета, 1992. - 322 с.
 • Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учебн. заведений. - 3-е изд., стереотипи. - М., 2002. - 512 с.
 • Петровский А.В., Ярошевский М.Т. Основы теоретической психологии. Учебное пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 528 с.
 • Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. - М.: ТОО "Горбунок", 1992. - 224 с.
 • Петровський А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М., 1982.
 • Петронговський Р.Р. Теорія і практика формування патріотизму старшокласників: Монографія/ За ред. проф. М.В. Левківського. - Житомир: Полісся, 2003. - 192 с.
 • Петрулите А.Р. Когнитивный и эмоциональный компоненты в структуре образа "Я" у студентов: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07. -Л., 1984.-16с. с.
 • Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для студентов и преподавателей. - М.: ВЛАДОС, 1997. - 384с. с.
 • Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика. - М., 1999.
 • Петрушин С.В. Игротека для взрослых (200 упражнений СПТ): методические рекомендации. - Москва-Казань: НМЦ, 1989. - 70 с.
 • Петрушин С.В. Секреты открытого общения. - Казань: Татрское книжное изд-во, 1994. - 112 с.
 • Петрушихина Е.Б. Изучение рефлексии в педагогическом общении // Психологическая наука: состояние и перспективы исследований. - М., 1989.-С. 153-154.
 • Петухова И.А., Шишкина В.Ю. Формирование рефлексии у студента как субъекта учебной деятельности // Психология студента как субъекта учебной деятельности: Сб. науч. трудов/ Под ред И.А. Зимней. - М., 1989. - С. 56-65.
 • Пехота О.М. Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителя. Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01. - К.,1997. - 52 с.
 • Пехота О.М. Кіктєнко А.З. Освітні технології: Навчальн- методичний посібник. - К.: А.С.К., 2001. - 253 с.
 • Пехота О.М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 4. - С. 106 - 113.
 • Печчеи А. Человеческие качества: Пер. с англ / Общ. ред. и вступит, статья Д.М. Гвишиани. - М.: Прогресс, 1985. - 312 с.
 • Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избранные психологические труду М.: Просвещение, 1969. - С. 55- 232.
 • Пидкасистый П. И., Фридман Л. М., Гарунов М. Г. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. - М.: Педагогическое общество России, 1999. - 354 с.
 • Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. - М.: Педагог. общество России, 1999. - 354 с.
 • Пидласый И.П. Педагогика. Общие основы. Процесс обучения. - В 2-х кн. - Кн. 1. - М.: Владос, 1999. - 576 с.
 • Пиз А. Язык телодвижений. - Н. Новгород,1992.
 • Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. - М.: Эксмо-Пресс, 2000. - 272 с.
 • Пиз А., Пиз Б. Почему мужчины врут. - М.: Изд-во ЭКСМО, 2003. - 400 с.
 • Пилиповский В.Я. Требования к личности учителя в условиях высокотехнологического общества // Педагогика. -1997. - №5.- С.97-103.
 • Писарева Л.И. Тенденции развития современной школы ФРГ // Педагогика. - 1991. - №2.- С. 47 - 55.
 • Підготовка викладачів вищої школи // Педагогіка та психологія: Збірник наук. праць. - Вип. 21-Х. -2002. -164с. с. с.
 • Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. - К.: МАУП, 2003. - 360 с.
 • Платон. Диалоги //Философское наследие. - М., 1986. - С.86.
 • Платонов К. К. Личностный подход и принцип психологии. - М.: Педагогика, 1969.-С. 190-217.
 • Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - 147 с.
 • Платонов К.К. Проблемы способностей. - М.: Наука, 1972. - 310 с.
 • Платонов К.К. Психологическая структура личности. - М., 1968.
 • Платонов К.К. Структура развития личности. - М.: Наука. - 1986. - 255 с.
 • Платонов. К К. Занимательная психология. - М.: Молодая гвардия. - 1986. - 224 с.
 • Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. - М.: Мысль, 1956. -Т.1.- 847 с.
 • Плотнікова О. Важливість вивчення індивідуальних особливостей першокурсників у період дедактичної адаптації // Рідна школа. - 2001. - №10. - С.62-64.
 • Плотнікова О. Професійне самовизначення учнів // Психолог. - 2004. - №42 (листопад). - С. 21-23.
 • Плужников Н.С. Психологический смысл труда: Учеб. Пособие. - М.; Воронеж, 1997.
 • Побірченко Н.А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності. - К.:3нання, 1999. - 286 с.
 • Пов'якель Н.І. Професіогенез саморегуляції мислення практичних психологів. - К.: НПУ, 2003. - 295 с.
 • Пов'якель Н.І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів: Автореф. дис...докт. психол. наук: 19.00.07. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 40 с.
 • Поваренков Ю.П. Психологическая концепция профессионального становления личности // Звезды ярославской психологии / Под ред. Проф. В.В. Козлова. - Ярославль, 2000. - с. 214.
 • Повякель Н. И., Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта: учебное пособие. - К.: МАУП, 2002. - 256 с.
 • Повякель Н.И. Развитие средств саморегуляции профессионального мышления будущего практического психолога // Психологічна освіта в системі вищої школи. - К.: Вид-во КЛАС, 1997. - С. 118 - 122.
 • Пов'якель Н.І. Акмеогенез регулятивних структур мислення практичного психолога в системі вищої професійної підготовки //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології / Матеріали Міжнародної наукової конференції. - К.: Міленіум, 2002. - Том.
 • Пов'якель Н.І. Акмеологічні технології у становленні саморегуляції професійного мислення фахівця в галузі практичної і прикладної психології в корпоративному вузі // Корпоративная культура и подготовка специалистов гуманитарного профиля. Материалы юб
 • Пов'якель Н.І. Акмеологія становлення регулятивних компонент професійної діяльності практичного психолога // Психологія. Збірник наукових праць. - Вип. 4 (7). - К.: НПУ, 1999. - С. 224 - 230.
 • Пов'якель Н.І. Когнітивна обдарованість особистості та особливості формування професійної рефлексії // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матеріали доповідей на міжнародній науково-практичній конференції. - К.: Гнозис, 1998. - С. 440
 • Пов'якель Н.І. Концептуальне обгрунтування моделі саморегуляції професійного мислення практичного психолога // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатськ, ун-ту, Вип. 6. - Ч. 1.
 • Пов'якель Н.І. Креативність як передумова та показник професійної обдарованості практичного психолога: відмінності, проблеми адаптації та розвитку // Актуальні проблеми психології: 36. наукових праць. -Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомог
 • Пов'якель Н.І. Мислення практичного психолога в вимірюваннях професійної компетентності та професіоналізму // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатськ. ун-ту, 2002. - Вип. 7.
 • Пов'якель Н.І. Професійна рефлексія психолога-практика // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 6 -7. - С. 3 - 6.
 • Пов'якель Н.І. Психологічна готовність до партнерства і особливості професійної саморегуляції практичного психолога // Психологія: Збірник наукових праць. - Вип. П. - К: НПУ, 1998. - С. 102 - 108.
 • Пов'якель Н.І. Психологічні засади генезу саморегуляції професійного мислення майбутнього практичного психолога // Наукові записки. Збірник наукових статей НПУ ім. М. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2001. - Вип. 42.-С. 5-7.
 • Пов'якель Н.І. Рефлексивна самоорганізація регулятивних процесів в діяльності практичного психолога в контексті становлення професійного потенціалу фахівця // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія, психологія управління, організаційна п
 • Пов'якель Н.І., Блохіна І.О. Психологічні передумови становлення позитивної Я-концепції як базової компоненти професійного самовизначення психолога // Психологія. Збірник наукових праць. - Вип. 2 (5). - К.: НПУ, 1999. - С. 177 - 183.
 • Пов'якель Н.І., Улькіна Т.В. Ігрові психотехнології в системі фахової підготовки спеціалістів початкової освіти до психологічної роботи з пізнавальними здібностями дітей // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - 36. с
 • Поддъяков Н.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. - М., 2000. - 278 с.
 • Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. - Запорожье: Просвіта, 2000. - 250 с.
 • Подоляк Л.Г. Основи побудови гуманних стосунків з учнями // Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 6-24.
 • Подоляк Л.Г. Психологія раннього юнацтва // Психологічна газета. - 2004. - №18 (18). - С. 28-31.
 • Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи. Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 44 с.
 • Познавательные процессы и способности в обучении. - М., 1990.
 • Познание и общение / Под ред. Б.Ф. Ломова и др. - М.: Наука, 1988. - 208 с.
 • Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. - М., 1970.
 • Пойа Д. Математическое открытие. Решение задач. -М.: Наука, 1970. - 447 с.
 • Полуніна О.В. Психологічна компетентність викладача вищого педагогічного навчального закладу як чинник успішності управління процесом учіння студентів. Дис.канд.психол.наук. - К., 2004. - 202 с.
 • Полякова В. Б. О возможности применения музыки для стимуляции умственной работоспособности // Физиологические характеристики умственного и творческого труда. - М 1969. - С. 103-104.
 • Пометун О., Ремех Т., Ламах Е. Кроки до демократії: уроки громадянської освіти /За ред. О.І. Пометун. - К.: АПН, 2001. - 128 с.
 • Помиткін Е.О. Проблема розвитку та діагностики духовних ціннісних орієнтацій у старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №10. - С. 10-16.
 • Пономарев Я.А. Знание, мышление и умственное развитие. - М., 1967.
 • Пономарев Я.А. Исследование творческого потенциала человека // Психологический журнал, том 12, 1991. - С. 3 - 12.
 • Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. - М. : АПН РСФСР, 1960. -315 с.
 • Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. - М.: Педагогика, 1976. - 280 с.
 • Пономарев Я.А. Психология творчества. - М.: Наука, 1976. - 303 с.
 • Пономарев Я.А. Фазы творческого процесса // Исследование проблем психологии творчества. - М.: Педагогика, 1983. - 326 с.
 • Пономаренко В.А. Авиация. Человек. Дух. - М., 2000.
 • Пономаренко В.А. Психология духовности профессионала. - М.: ГНИИ МО РФ. -1997. -295 с.
 • Пономарьов О., Гайворонська В. Організаційно-методичні умови розвитку особистості викладача // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - №5. - С.29-38.
 • Попик І. Проблеми взаємостосунків з протилежною статтю в студентські роки або "криза злиття" // Особистісні кризи студентського віку:Зб. Наук.статей /За ред. Т.М.Титаренкою - Луцьк, 2001. -112 с.
 • Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы. - М.: Академия, 2002. -136 с.
 • Попкова Н. Вопросы гуманитаризации образования // Высшее образование в России. - 2004. - №2. - С. 106 - 110.
 • Попов Ю.В. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия студентов с преподавателями. Анализ социологического опроса, проведенного на кафедре Прикладной математики и информатики Донецкого национального технического университета. - 14 мая 2004 г. - Донец
 • Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров В.Г., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. - М., 1999. - 52 с.
 • Попова И.М. Стимулирование трудовой деятельности как способ управления. - К., 1976. - 111 с.
 • Порус В. Про кризу філософії як навчальної дисципліни // Вища школа. - 2003. - №2-3. - с.84-90.
 • Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. - М.: Изд-во "Республика", 1995. - 511 с.
 • Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект. - Казань: Университетское, 1989. - 206 с.
 • Потапчук Є.М. Теорія та практика збереження психічного здоров'я військовослужбовців: Монографія. - Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2004. - 323с. с. с. - С.4.
 • Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. - К.: Рад. шк., 1988. - 187 с.
 • Поташнюк І. Фізіолого-гігієнічний аналіз розумової працездатності студентів // Наука і освіта. 36. Наук, праць.- К., 1997. - Кн. 1.-С. 327-328.
 • Поташнюк Р.З. Психогігієна: Навч.посібн / Волин.держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк: Надстря, 2000. - 62 с.
 • Поторій Я.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студента // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - №2. - С. 36-39.
 • Поторій Я.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів //Практична психологія та соціальна робота.-2002.-N2.-С.36.
 • Похмелкина Г.Ф. Педагогический опыт как предмет переосмысления в рефлексивно-творческом практикуме //Рефлексивная психология и педагогика на рынке услуг: Материалы науч.-практ. семинара Винница, 1991.-С. 24-36.
 • Похолков Ю., Чугалин А. Обеспечение и оценка качества высшего образования //Высшее образование в России. - 2004. - № 2. - С.12-27.
 • Прайс Э. Практикум по социальной психологии. - Спб.: Издательство "Питер", 2000. - 528 с.
 • Практикум по педагогике и психологии высшей школы /Под ред. А.К. Ерофеева. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 128 с.
 • Практикум по педагогической психологии: для студентов дневной и заочной форм обучения / Н.Н. Крыгина (сост.). - Магнитогорск: МаГу, 2000. - 43 с.
 • Практикум по психологии менеджмента и профессионалы" в деятельности / Под ред. Г.С.Никифорова, М.А. Дмитриевой, ВМ Снетковой. - Спб: Речь, 2001. - 448 с.
 • Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Под ред. Д.Я. Райгородского. - Самара: Издательский Дом "Бахрах - М", 2002. - 672 с.
 • Практическая психология для преподавателей / М. К.Тутушкина, В. Л.Васильев, С. А. Волков и др. - М.: Филин, 1997. -328 с.
 • Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной М.: ТЦ "Сфера", 1997. - 528 с.
 • Практический интеллект / Р.Дж.Стернберг, Дж. Б. Форсайт, Дж Хедланд и др. : Пер. с англ. - СПБ: Питер, 2002 - 272 с.
 • Приемы психической саморегуляции как средство оптимизации психического состояния студентов в процессе учебной деятельности: Метод, рекомендации. - Пермь, 1984. - 26 с.
 • Присяжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение. - Воронеж, 1996. - 256 с.
 • Приходько М.І. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій для магістрів / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя : ЗДУ, 2001. - 97 с.
 • Приходько Ю. О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1999. - 205 с.
 • Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Подросток в учебнике и в жизни. - М.: знание, 1990. - (Новое в жизни, науке и технике. Педагогика и психол., №5).
 • Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України. Наказ МНО України №592/33 від 15.08.2001 // Практична психологія та соціальна робота. - № 7 (34). - 2001.
 • Проблема змісту особистісно-зорієнтованої освіти // Завуч. - 2001. - № 11.
 • Проблема способав бытия объектов исследования в гуманитарных и естественных науках: Сб. науч. ст. / С.С.Розова. - 2-е изд. - Новосибирск: Новос. гос. ун-т, 2001. - 200 с.
 • Проблемы принятия решения / Под ред. П.К.Анохина и др. - М.: Наука, 1976.-318 с.
 • Проблемы психологии современного подростка: Сб. науч. тр. АПН СССР; (Редкол.: Д.И. Фельдштейн (отв. ред.) и др.). - М: АПН СССР, 1982.
 • Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования / Отв. Ред. И. С. Ладенко. - Новоссибирск: Наука, 1987. - 234 с.
 • Програма розвитку освіти України на 2005-2010 роки: Проект // Вища освіта України. - 2005. - №3. - С. 76-103.
 • Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності //Педагогічна газета. - № 6(72) червень 2000р.
 • Прозорість і корупція в системі вищої освіти України: 36. матер. всеукр. конф. (21-22 аркуш.2002 p., Львів). - К.: Таксон, 2003.
 • Прозорова Е.В. Педагогические условия развития коммуникативной компетентности // Мир психологии. - 2000. - № 2. - С.191-202.
 • Просецький П.А. Психологические основы формирования коллектива: Автореф.докт.дис. - Воронеж, 1971.
 • Професійна діагностика /Упорядник Т. Гончаренко. - К.: Ред. загальнопед. газ. - 2004. -120 с.
 • Професійна підготовка студентів педагогічного інституту / За ред. В.Ю.Юматова та ін. - К.: Вища школа, 1981. - 183 с.
 • Профессиональная деятельность молодого учителя / Под ред. С.Г.Вершловского. - М., 1982. - 235 с.
 • Профессиональная подготовка учителя начальных классов. - Ставрополь. - 1986. - 10 с.
 • Профконсультацнонная работа со старшеклассниками / Под ред. В. А. Федоришина. - К.: Радянська школа, 1980. - 160 с.
 • Прохоров А.О. Психические состояния и их проявление в учебном процессе. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1991. -165 с.
 • Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний в учебной и педагогической деятельности // Вопросы психологии. - 1991. - № 4.
 • Прохоров А.О. Теоретические и практические аспекты проблемы психических состояний личности // Учебное пособие для студентов и преподавателей. -Самара.: ГПИ. - 1991.- 113с. с.
 • Прохоров А.О., Васильева Т.Н. Связь черт характера и психологических состояний педагогов // Вопросы психологии. - 2001. - №3. - С.57-69.
 • Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. - 2-е изд., дополн. и перераб. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001 - 640 с.
 • Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.: Изд-во "Институт практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996.-256с. с.
 • Пряжников Н.С. Психология элитарности. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд - во НПО "МОДЭК", 2000. - 512 с.
 • Пряжникова Е.Ю. Факторы профессионального самоопределения преподавателей педагогических вузов //Вопросы психологии, 1994. -№.,. 6.-С. 64-73.
 • Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой. - СПб.: "Речь", Институт Тренинга, 2001. - 256 с.
 • Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов. - Л., 1976. - 87 с.
 • Психолитические проблемы формирования педагогической направлености и педагогических способностей: Сборник научных трудов / Под ред. О В.А.Крутецкого - М.: МГПИ, 1982. - 109 с.
 • Психологиеская подготовка к педагогической деятельности: Практикум /В.Н.Борисов, О.Г.Ковалев, С.А.Лузгин, А.И. Ушатиков. - М.: Академия, 2002. - 144 с.
 • Психологические вопросы формирования личности будущего учителя: Межвуз. сб. науч. труд. /Отв. ред. П.А.Просецкий. - М.:МГПИ, 1986. - 175с. с.
 • Психологические и гигиенические вопросы учебно-воспитательной работы в педагогическом институте / Отв. ред. И.В. Майоров. - Воронеж: Ворон. гос. пед. ин-т., 1971. - 87с. с.
 • Психологические и психофизиологические особенности студентов / Под ред. Н.М. Пейсахова. - Казань, 1977. - 147 с.
 • Психологические исследования интеллектуальной деятельности / Под ред. О.К. Тихомирова. - М.: МГУ, 1979. - 408 с.
 • Психологические исследования общения. - М.: Изд-во "Наука", 1985. - 334 с.
 • Психологические исследования проблемы формирования личности профессионала / Под ред. В.А. Бодрова. - М., 1991.
 • Психологические исследования творческой деятельности / Под ред. О.К.Тихомирова. -М.Наука. 1975.- 320с. с.
 • Психологические механизмы целеобразования / О.К.Тихомиров, Э.Д.Телегина, Т.Г.Волкова и др./ Под ред О.К.Тихомирова. - М.: Наука, 1977.-257 с.
 • Психологические проблемы смысла жизни // Вопросы психологии. - 1995. - №4. - С. 147-150.
 • Психологические проблемы юности (Сборник статей) /Под ред. Чл. кор. АПН СССР проф. А.В. Петровского. - М, 1985.
 • Психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г.Ярошевского. - М.: Просвещение, 1983. - 450 с.
 • Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика Пресс, 1996.
 • Психологический словарь /авт.-сост. В.Копорулина, М.Смирнова, Л.Балабанова; Под общ. ред. Ю.Неймера.- Р/на-Дону: Феникс, 2003. - 640 с.
 • Психологический словарь /Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и др.; Научн.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1983, - 448 с.
 • Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1991. - 152 с.
 • Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Митиной Л. М. - М.: Флинта, 2003. - 180 с.
 • Психологичсская теория коллектива / Под ред. А. В. Петровского. - М., 1979.
 • Психология возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. - Мн.: Харвест, 2003. - 560 с.
 • Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С.Никифорова. - Спб.: Питер, 2003. - 305 с.
 • Психология индивидуального и группового субъекта / РАН. Ин-т психологии; Под ред. А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. - М.: Персе, 2002 .- 368 с.
 • Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П.П.Горностая и Т.М.Титаренко /Авт.кол.:П.П.Горностай,Т.М.Титаренко, В.Васьковская, И. А. Грабская, Л.А.Лепихова, Н.И.Повякель, Н.В.Чепелева. - К.: Рута, 2001. -320с. с.
 • Психология межличностного познания / Под ред. Бодалева А.А. Акад. пед. наук СССР - М. Педагогика, 1981. - 224 с.
 • Психология менеджмента: учебник / Под ред. Г.С.Никифорова. - СПб: Изд-во СПб ун-та, 2000. - 572 с.
 • Психология мышления: Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтера. - М.: Изд-во МГУ, 1982.
 • Психология профессиональной подготовки в вузе: Сб. стат. /Ред. кол.:Ф.И.Иващенко. - Минск: Народная асвета, 1982. - 174с. с.
 • Психология профессиональной подготовки. - СПБ, 1993. - 324 с.
 • Психология самосознания: Хрестоматия / Ред. - сост. Д.Я. Райгородский. - Самара, 2000.
 • Психология современного подростка / под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.,1989.
 • Психология творчества / Под ред. Я.А.Пономарева. - М, 1990. - 350 с.
 • Психология утомления. Эксп.-психологическое исследование педагогического и профессионального труда/ Под ред. проф. А.П.Нечаева. - М.-Л.: Госуд. изд-во "Красный пролетарий" в Мск., 1929. - 178с. с.
 • Психология учебной деятельности школьников / Под ред. В.В. Давыдова. - М., 1982. - 350 с.
 • Психология человека от рождения до смерти / Под общ.ред.А.А.Реана. -СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. - 656 с.
 • Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гипперейтер. - М.: Издательство Московского университета, 1984. - 288 с.
 • Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
 • Психологічний словник /Під ред. В.І.Войтко. - К.:Вища школа, 1982. - 216 с.
 • Психологічні аспекти гуманізації освіти: Книга для вчителя / За ред. Балла Г. О. - К.; Рівне, 1996. - 128 с.
 • Психологічні основи підготовки творчого вчителя: Науково-методичний посібник / Ред. кол. Л.М. Король (відп. ред.) - Житомир: ЖДШ, 1996. - 83 с.
 • Психологія / За ред. Г.С.Костюка. - К.: Рад.школа, 1968.
 • Психологія вищої освіти: Навч. посібн. для магістрантів пед.ВНЗ. - Бердянськ, 2003. - 47 с.
 • Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посібник / Гол. ред. В. М. Доній. - К.: Ін-т змісту і методів навчання, 1996. - 792 с.
 • Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П.Горностая, Т. М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320 с.
 • Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е Орбан, Д.М. Гриджука. - К.: Преса України, 1997. - 192 с.
 • Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження // За ред. С.Д.Максименка, М.Й. Боришевського. - К.,1999.
 • Психологія суїциду: Посібник /За ред. В.П.Москальця. - К., 2004.
 • Психологія: Навч. посіб / О. В. Винославська, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, В. Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О. В. Винославської. - К.: Фірма "ІНКОС", 2005. - 352 с.
 • Психологія: Підруч / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. - К.:Либідь, 1999. - 558 с.
 • Психолого-дидактический справочник для преподавателей высшей школы /Пидкасистый, Фридман, Годунов. - М.: Педагогика, 1999. - 230 с.
 • Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. - Тернополь, 1989. - 43 с.
 • Психолого-педагогические вопросы формирования личности школьника и студента/ Пд ред. Д.И.Фельдштейна. - Ч.1. - Душанбе: Татж. гос. ун-т, 1970. - 248с. с.; (Ч.2. -192с. с.)
 • Психолого-педагогические проблемы оптимизации деятельности преподавателя вуза: Сб. стат./ Отв. ред. С.Н.Батраков. - Ярославль: ЯрГУ, 1984. - 144 с.
 • Психолого-педагогические проблемы эффективности профессиональной подготовки учителя в высшей школе: Межвуз. сб. науч. труд. /Щербаков А.Г. - Л.:ЛГУ,1988. -168с. с.
 • Психолого-педагогичсеские основы подготовки будущих педагогов в университете: Сб. науч. тр. (Редк.: В.И.Ткачук (отв. ред.). - Днепропетровск, 1985. - 142с. с.
 • Психолого-педагогічна підготовка учителів у педвузах: Мат. наук.-практ.конференція "Психолого-педагогічна освіта в Україні", травень 1994р.(Харківський пед. ун-т) /Микитюк О.- Х., 1994. - 204с. с.
 • Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. - Рівне, 2001. - 471 с.
 • Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі і вузі: Зб. наукових праць. - Вип.3. - Рівне: Волинські обереги, 2002. - 276 с.
 • Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції НПУ ім. М.П. Драгоманова 18-19 жовтня 2000 р / Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. - К.: НПУ ім. М.П.
 • Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Мат. міжн. наук.-практ. конф. до 80-ріяччя НПУ ім. М.П.Драгоманова, 18-19 жовтня 2000р. /Гол. ред. М.І.Шкіль. - К.: НПУ, 2000. - Т.3. -244с. с.
 • Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д.Карвасарского. - СПб.: Питер, 2002. - 1024 с.
 • Психофизиологические особенности студентов с различными типами "коронарного поведения" / /Вестник высшей школы. - 2000. - №3. - С.32-33.
 • Путляева Л.В. Скрытые периоды в процессе поисковой деятельности: Автореф. дис ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Моск. гос. унив. - М., 1976. - 23с. с.
 • Пушкин В.Н. Эвристика - наука о творческом мышлении. - М.: Наука, 1967.-112 с.
 • Пушкин В.Н., Шавырина Г.В. О системности интеллекта // Вопросы психологии, 1972. - № 5. - С. 55- 65.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама