Педагогічна та психологічна література (джерела)/Ч

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: Ч

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • Чабан Л.Г. Мистецтво виховання громадянина. - Донецьк: Видавництво "УкрНТЕК", 2002. - 32 с.
 • Чайка В.Г. Особенности социально-психологической адаптации студентов к обучению в вузе // Инновации в образовании. - 2002. - №2. - С.35-41.
 • Чайкина Н.А. Теоретический обзор по проблеме профессиональной адаптации. - Полтава, 1988. - 56 с.
 • Чайкіна Н.О. Комплекс психологічних методів дослідження професійної адаптації молодого вчителя. - К., 1997. - 79 с.
 • Чайкіна Н.О. Психологічна структура професійної адаптації молодого вчителя. Автореф. канд. дис. - К., 1997. - 18 с.
 • Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми себя, чтобы понять других! - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 336 с.
 • Чебыкин А.Я. Проблемы эмоциональной регуляции учебно-познавательной деятельности учащихся // Вопросы психологии, 1982 -№6.-С. 31-39.
 • Чепелєва Н.В. Діалог як механізм творчої діяльності // Психологія: Зб. наук. праць. - Вип. 2. - К.: НПУ, 1998. - С. 3-11.
 • Чепелєва Н.В. Психологічна культура вчителя // Психологія: Зб. наук. праць. Вип. 4 /7/. - К.: НПУ, 1999. - С.22-26.
 • Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів. - К.: Либідь, 1990.- 96 с.
 • Чепелєва Н.В. Розвиток професійної компетентності майбутніх практичних психологів // Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки: Тези доповідей. - Київ-Рівне: Ліста. - 1998. -С.
 • Чепелєва Н.В. Розуміння та інтерпретація письмового повідомлення //Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріли четвертих Костюківських читань. - К., 1996.- Т.ІІІ.- С.290-292.
 • Чепелєва Н.В. Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки практичних психологів/ Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. - К.: Гнозис, 1998 - 605 с.
 • Чепелєва Н.В. Формування професійної компетентности в процесі вузівської підготовки психолога-практика // Актуальні проблеми психології. - К.: Інститут психології АПН України.-1999.- С.271-279.
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Психологічна служба у вищих закладах освіти // Практична психологія та соціальна робота.-2001. - N6. - С.2-4.
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Динаміка внутрішніх конфліктів студентів-психологів у процесі і'х професійної ідентифікації // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. - Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ-Че
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Діалогічно-орієнтований підхід в системі підготовки практичних психологів / Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти // Матеріали Міжнародної конференції "Психологічна служба школи: ми
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Психологічна служба у вищих закладах освіти // Практична психологія та соціальна робота, 2001.- № 6.- С. 2 - 5.
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Роль психологічної служби ВУЗу у становленні особистості фахівця / Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку. - Ч. 1У. Іноваційні технології в навч. вих. Процесі ВУЗу // Матеріали міжн. наук, практ.
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Структура та функції психологічної служби Вищого закладу освіти / Наукові записки НПУ ім. М. П..Драгоманова. - Вип. 1. - К., 1998. - С. 71 - 74.
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Теоретичне обгрунтування моделі особистості практичного психолога // Психологія. Збірник наукових праць. - Вип. Ш. - К.: НПУ, 1998. - С. 35 - 41.
 • Чепелєва Н.В., Пов'якель НІ. Психологічна служба у вищих закладах освіти // Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко та інш.: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - С. 377 - 385.
 • Чернега Н. Особистісно-зорієнтоване навчання: сучасні підходи // Рід. шк. - 2001. - № 9. - С. 13-14.
 • Черникова О. В. Особенности профессиональных умений в педагогической деятельности // Психологичекая наука и образование. - 2005. - №3. - С. 68-73.
 • Черникова Т.В. Три стратегии подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. - 2003. - №2. - С. 9-17.
 • Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Уч. пос. для системы высшего послевуз. и дополн. проф. образ. при реализации программы "Преподавтель высшей школы" /Чернилевский Д.В., Морозов А.В. - М.:МГТА, 2001. - 300с. с.
 • Чернилевский Д.В., Морозов А. В. Креативная педагогика и психология: Учеб. пособие для системы высшего послевузовского и доп. проф. образования при реализации программы "Преподаватель высшей школы". - М.: МГТА, 2001. - 300 с.
 • Чернобай П.Д. Методика оценки деловых и личностных качеств руководителя среднего звена // Психологический журнал. - 1986. - №3. - С. 143-148.
 • Чернов А.П. Мысленный эксперимент. Опыт психологического исследования. - М.: Наука, 1979. - 202 с.
 • Черный Е.В. Профессиональная идентичность практического психолога // Практична психологія та соціальна робота. - №8. - 2000. - С. 36 - 39.
 • Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. - М.: Пед. общество России, 1999. - 186 с.
 • Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. - М.: Наука, 1977.-144с. с.
 • Чикобава А.С. Введение в языкознание. - Ч.1. - М., 1952.
 • Чирков В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека // Вопр. психологии. - 1996. - №3. - С. 116 - 130.
 • Чистякова С.Н. Основи профорієнтації школярів. - М., 1983. - 112 с.
 • Чистякова Т.А. Педагогический конфликт и способы его преодоления. - М.: Просвещение, 1987 - С. 175 с.
 • ЧмутТ.К. Культура спілкування: Навч. посібник. - Хмельницький: Хіруп, 1999. - 358с. с. с.
 • Чобітько М.Г. Самовдосконалення студентів - майбутніх учителів - у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки // Педагогіка і психологія. - К.: Педагогічна думка, 2004. - № 1 - С. 57-69.
 • Чорна І. М. Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи в школі. - Тернопіль: ТДШ. - 1995. -76 с.
 • Чорна книга України: Збірник документів, матеріалів, архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе // Упоряд., ред. Ф.Зубанича. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1998. - 784 с.
 • Чудновский В.Э., Звавич Л.И. Анатомия убеждений: логика, вера, конфликт, смысл жизни. -М.: Интерпракс, 1993. - 128 с.
 • Чудновский В.Э., Сутормина Л.И. Опыт изучения педагогического конфликта как фактор становления смысло-жизненной ориентации учителя // Психологическая наука и образование. - 2003. - №4. - С.23-29.
 • Чунаева А.А. Категория цели в современной науке и ее методологическое значение. Цель и деятельность. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. -145 с.
 • Чуркин А. Психическое здоровье населения России // Врач. - 1995. - №6. - С.22.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама