Педагогічна та психологічна література (джерела)/Я

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: Я

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • Яблонська Т.М. Розвиток здатності до рефлексії в професійному становленні особистості вчителя початкових класів: Автореф. дис. ... канд. психол.наук /19.00.07: Інститут психології АПН України - К., 2000. - 20 с.
 • Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів: (Експеримент. програма) // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - N2,3. .- С.9-12, С. 12-13.
 • Ягункова В.П. Индивидуально-психологические особенности школьников, способных к литературному творчеству // Развитие способностей школьников. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.
 • Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. - Л., 1979.
 • Як нам упорядкувати нашу вищу школу: VI11 Міжнародна студентська наукова конференція, 21 квітня 2001 р. /М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Харківський гум. ін-т "Народна українська академія"; Редкол.: В. І. Астахова та
 • Якиманская И. С. Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников // Вопросы психологии. - 1994. - №2.
 • Якиманская И.С. Разработка технологии личностно- ориентированного обучения // Вопросы психологии. - 1995. - №2.
 • Якобсон П.М. Общение людей как социально-психологическая проблема. - М.,1973.
 • Якобсон П.М. Процесс творческой работы изобретателя. - М.: Изд- во ЦСВОИ, 1934. - 135 с.
 • Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. - М.: Просвещение, 1969. - 317 с.
 • Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 1964. - С.85.
 • Якобсон П.М. Психология чувств. - М.:Изд-во МГУ, 1980.
 • Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособ. - 2-е изд. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 348 с.
 • Якунин В.А. Психология управления учебно-познавательной деятельностью студентов: Учеб пособие / ЛГУ им. А. А.Жданова. - Л.: ЛГУ, 1986.
 • Яловик В.Т.. Психологічні передумови формування педагогічних здібностей у вчителів фізкультури. - Луцьк: Вежа, 1998. - 145с. с.
 • Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. - СПб.: Питер, 2000. - 640 с.
 • Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. - Мюнхен-Тернопіль, 1992. - С.234.
 • Янчук В. А. Психологические основания образовательной инноватики // Инновации в образовании. - 2003. - №1. - С. 15-26.
 • Ярошенко В.В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. - К.: Рад. школа, 1983. - 112 с.
 • Ясвин В.А. Психология и гуманизация образования в ХХІ веке: Психологическое моделирование образовательных сред // Лучшие страницы педагогической прессы. - 2001. - № 2. - С. 25-29.
 • Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися: Книга для учителя. - К.: Освіта, 1993. - 207 с.
 • Яценко Т.С. Методы активного социально-психологического обучения: Метод, рекомендации для студентов педагогических институтов. - Ч.2. - К.: РУМК, 1991. - 56 с.
 • Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. Психокоррекционная работа в группе активного социально-психологического обучения. - Киев, 1987. - С. 48-59.
 • Яцій О. М. Педагогічне стимулювання морального самовиховання майбутніх вчителів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Одеса, 1996. - 22 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама