Петриченко Н.А. Використання інтерактивної дошки у навчанні англійської мови у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Петриченко Наталія Анатоліївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто основні питання, які пов’язані із використанням інтерактивної дошки на уроках англійської мови у початковій школі. Охарактеризовано основний інструментарій мультимедійної дошки, принцип дії окремих елементів панелі інструментів, можливості використання мережі Інтернет на уроках іноземної мови.

Ключові слова: інтерактивна дошка, початкова школа, вчитель, англійська мова, мережа Інтернет.


В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием интерактивной доски на уроках английского языка в начальной школе. Охарактеризованы основной инструментарий мультимедийной доски, принцип действия отдельных элементов панели инструментов, возможности использования сети Интернет на уроках иностранного языка.

Ключевые слова: интерактивная доска, начальная школа, учитель, английский язык, сеть Интернет.


The article reveals the main issues related to the use of interactive board at English lessons in primary school. The main tools of multimedia boards, principle of the action of separate toolbar items, the possibility of using the Internet at foreign language lessons have been characterized.

Key words: interactive board, primary school, teacher, English, the Internet.


Зміст

Постановка проблеми

У 21 столітті уявити собі життя без комп’ютера стало не можливим, оскільки тепер це важлива частина нашого повсякдення. На даний час кожна людина, навіть дитина дошкільного віку володіє новітніми технологіями. За допомогою інтернет-ресурсів є можливість використовувати більш сучасну та цікаву інформацію, ніж та, що викладена у підручниках. Використовуючи інтерактивну дошку, у вчителя англійської мови є можливість зробити навчальний матеріал більш цікавим та зрозумілим. При використані відео-роликів, презентацій та анімацій учні початкової школи здатні засвоїти за урок до 20% потрібної їм інформації, а використовуючи аудіо-інформацію – до 30%. Поєднуючи всі ці можливості інтерактивної дошки школярі засвоюють на уроках іноземної мови до 70-80% поданої інформації [6]. Також це дозволяє розвивати мислення, творчість, увагу, уяву на уроках англійської мови ефективніше, аніж за стандартних шкільних умов, і являє собою більшу цінність для навчання.


Аналіз досліджень

Зважаючи на швидкий інформаційний розвиток багато вчених були зацікавленні у впровадженні інтерактивної дошки для навчання іноземної мови у початковій школі. Дослідники О.П. Дмитрук, Г.В. Дорошенко, Н. І. Решетнікова, а також Є.А. Ісаєв впевнені, що це підвищить рівень сприйняття інформації і зацікавить дитину у її більш глибокому вивченні.


Проте, незважаючи на те, що використання інтерактивної дошки значно підвищить мотивацію учнів у навчанні англійської мови, такі науковці як: О. В. Котенко, А. В. Соломаха за стережуть вчителів обмежувати час роботи з таким видом унаочнення уроку [1]. Педагоги повинні пам’ятати про певні вимоги у викладанні іноземної мови у початковій школі [6].


Постановка мети дослідження

До сьогодення у початковій школі широко не застосовується інтерактивна дошка у навчанні іноземної мови. Більшість викладачів іноземної мови стикаються з проблемою освоєння інтерактивної дошки, незважаючи на вміння працювати з комп’ютером. З іншого боку, викладачі, які не знають можливостей інтерактивної дошки, сприймають її, як екран. Тому, перш ніж використовувати інтерактивну дошку в навчальному процесі, викладач повинен вивчити її можливості. Саме тому варто приділити цьому питанню більше уваги.


У нашому науково-педагогічному дослідженні ми намагатимемось уточнити поняття інтерактивної дошки та її можливостей у процесі навчання; провести аналіз цілісності впровадження інтерактивної дошки у навчальний процес іноземної мови для учнів початкової школи.


Виклад основного матеріалу

В даний час комп’ютерні технології стали активно застосовуватися в освітньому процесі. Створюється безліч простих і складних програм для різних областей пізнання. Існують різні комп’ютерні засоби, спрямовані на розвиток різних психічних функцій дітей, таких як зорове і слухове сприйняття, пам'ять, словесно-логічне мислення, уява, увага тощо.


Інтерактивна дошка – це пристрій, що використовується з проектором і комп’ютером. Зображення з комп’ютера виводиться на дошку як на звичайний монітор за допомогою проектора. За допомогою маркера, або пальця вчитель англійської мови має можливість не відходячи від дошки навчати дітей – щось показувати або робити транскрипційні позначення у реальному часі, а також зберігати результати роботи, відображати презентації та відео фрагменти, що полегшують роботу з дошкою [2].


Вмикаючи інтерактивну дошку після завантаження і налаштування на екрані з’являється панель інструментів. Панель інструментів – основний елемент управління програмним забезпеченням. Вона завжди знаходиться на екрані і забезпечує доступ до меню. На панелі розташовані значки найбільш використовуваних інструментів:

• меню – панель управління;

• маркер – дозволяє підкреслювати елементи конспекту;

• перо – дозволяє писати та малювати;

• ластик – видаляє бажані елементи;

• скасувати – відмінити попередні дії;

• прожектор – застосовується для відображення невеликої частини екрану та приховання іншої частини екрану;

• галерея – колекція завантажених малюнків для додавання їх до конспекту;

• налаштувати сторінку – налаштування розміру;

• додати порожню сторінку – додає пусту сторінку;

• додати сторінку з сіткою – додає сітчасту сторінку;

• додати сторінку з малюнком – дає можливість додати сторінку з малюнком;

• порядок сторінок – розміщення сторінок у користувацькому режимі.


В інтерактивному режимі є можливість керувати комп’ютером з поверхні інтерактивної дошки. Всі інструменти поділяються на дві групи: 1) для додавання нотаток на знімок екрану чи чисту сторінку, створення нової сторінки; 2) для використання інших додатків (екранна клавіатура, запис, прожектор та інше).


Інформаційні технології швидко розвиваються і слідкувати за їх розвитком, а ще важливіше – освоювати їх – важливе завдання яке постає перед педагогом. За допомогою викладачів нашого університету імені Бориса Грінченка був створений навчальний тренінговий центр. Основна мета навчання – надати знання та практичні навички у користуванні новітніми технологіями для більш продуктивного їх використання.


На уроках англійської мови інтернет-ресурси можуть бути використані:

• для включення матеріалів мережі в зміст уроку (інтегрувати їх у програму навчання);

• для самостійного пошуку інформації учнями в рамках роботи над проектом;

• для самостійного поглиблення вивчення іноземної мови;

• для ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і навичках;

• для систематичного вивчення певного курсу іноземної мови дистанційно під керівництвом вчителя [5].


Можливі варіанти організації роботи:

• добірка автентичних матеріалів для читання на уроці з теми, що вивчається. Особливо цінним тут може стати Інтернет тоді, коли необхідно організувати роботу з формування навичок читання;

• відбір і адаптація в навчальних цілях різних аудіоматеріалів (мова політичних державних та інших діячів, цікаві виступи з різних тем носіїв мови з найрізноманітніших питань);

• проведення усних обговорень, отриманих електронною поштою;

• проведення в групах обговорення, дискусії з тієї чи іншої проблемної інформації, отриманої з ресурсів мережі Інтернет, а потім організація загальної дискусії всього класу [5].


Оскільки у дітей добре розвинена мимовільна увага, то навчальний матеріал, запропонований в яскравому, цікавому та доступному для дитини вигляді, викликає інтерес [4]. Саме тому використання комп’ютерних технологій є більш доцільним, так як подає інформацію в новій формі, що не тільки прискорює запам’ятовування, але й робить його осмисленим і довготривалим.


Під час роботи з інтерактивною дошкою у дітей задіяні різні види пам’яті – слухова, зорова, асоціативна; удосконалюються графо-моторні навички, зорово-просторові відношення, активізуються процеси уваги – розподіл, концентрація, переключення [3]. На практиці це сприяє розширенню звичного, вдосконалюючи процес навчання і піднесення його на новий рівень.


Використовуючи інтерактивну дошку для навчання дітей молодшого шкільного віку поданий матеріал стає більш захоплюючим та привабливим.


Висновок

Інтерактивна дошка дозволяє організовувати активну взаємодію всіх учасників освітнього процесу, формує своєрідне поле інформаційного обміну між ними, переводить учня зі стану пасивного слухача у стан активного учасника процесу навчання. Інтерактивна дошка дозволяє інтегрувати цифрові освітні ресурси різних типів, містить широкий спектр візуальних засобів, має інструментарій для використання системи голосування і тестування. Тестові завдання в поєднанні з інтерактивною дошкою представляє вже не просто інструмент для контролю якості знань з англійської мови, але й дає можливість обговорити помилки і недоліки та за допомогою системи голосування спільно вибрати найбільш прийнятний варіант.


Список використаних джерел

  1. .Дмитрук О. П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / О.П. Дмитрук. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/ Дмитрук О. П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі.
  2. Дорошенко Г. Використання SMART-технологій на уроках ІМ в ПШ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / Г.В. Дорошенко. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua /Дорошенко Г.В. Використання SMART-технологій на уроках ІМ в ПШ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
  3. Исакова М.А. Использование интерактивной доски на уроках иностранного языка [Электронный ресурс] / М.А. Исакова. – Режим доступа: http://moubsosh.narod.ru/doc/useofsmart-board.doc.
  4. Решетнікова Н. Планування уроків із застосуванням інтерактивної дошки / Н. Решетнікова // Англійська мова в початковій школі. – 2012. – № 10. – С. 24-25.
  5. Томчук М.С. Впровадження Інтернет-ресурсів під час навчання англійської мови [Електронний ресурс] / М.С. Томчук. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2013/pdf/6.pdf.
  6. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.В. Котенко, А.В. Соломаха, [та ін]. – К: Київ. ун –т. ім. Бориса Грінченка, 2013. – 356 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама