Погоріла Д.О. Впровадження гри у процесі навчання іншомовної лексики у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Погоріла Діана Олегівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


В статті розглянуто проблему використання гри як методу навчання лексики на уроках англійської мови в початковій школі. Одним з найефективніших засобів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчально-виховний процес початкової школи ігрових методів навчання, що сприяє кращому розумовому розвитку дітей, удосконалює їхнє мислення, увагу, творчі здібності, забезпечуючи навчання у співпраці. Використання ігор дає можливість уникнути перенавантаження молодших школярів, засвоєнню мовного матеріалу в умовах, максимально наближених до природних, активізує діяльність молодших школярів.

Ключові слова: гра, ігрові методи навчання, молодші школярі, англійська мова, творчі здібності.


В статье рассмотрена проблема использования игры как метода обучения лексики на уроках английского языка в начальной школе. Одним из самых эффективных средств решения этой проблемы является внедрение в учебно-воспитательный процесс начальной школы игровых методов обучения, что способствует лучшему умственному развитию детей, совершенствует их мышление, внимание, творческие способности, обеспечивая обучение в сотрудничестве. Использование игр позволяет избежать перегрузки младших школьников, усвоению языкового материала в условиях, максимально приближенных к естественным, активизирует деятельность младших школьников.

Ключевые слова: игра, игровые методы обучения, младшие школьники, английский язык, творческие способности.


The problem of using a game as a method of learning foreign language vocabulary at primary school is considered in the article. One of the most effective way in solution this problem is implementation of a game during the studying in primary school, which promotes children’s better intellectual development, improves their thinking, attention, creativity and provides studying in cooperation. By using games we have possibility to avoid of pupils’ overloading, to learn language material in conditions, which is the closest to the natural ones, to activate junior pupils.

Key words: a game, a game as a method of teaching, junior pupils, English language, creativity.


Зміст

Постановка проблеми

На даному етапі розвитку сучасне суспільство потребує суспільно активних, високоосвічених, творчих та всебічно розвинених особистостей, які здатні продукувати нові ідеї, приймати сміливі рішення. Саме тому використання англійської мови має сприяти підвищенню рівня освіченості, розвитку творчих здібностей та здатності до комунікації в умовах, які постають перед людиною. Дана мова є лідируючим засобом міжнародного спілкування, тому у зв’язку з цим інтерес до вивчення англійської мови невпинно зростає.


При вивченні англійської мови особливих умов потребує початкова ланка. Адже період переходу провідної діяльності від ігрової до навчальної є дуже чутливим у молодших школярів. Тому важливо мотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування, викликати в них позитивне ставлення до предмета. Навчання лексиці займає чи не найважливіше місце у викладанні англійської мови на початковому етапі, тому вчитель повинен сприяти виникненню в учнів бажання вивчати іноземну мову , а також підбирати ті методи, форми, засоби, технології та принципи навчання, які б задовольнили вимоги, що висуває початкова школа.


Тож, проблема впровадження гри на уроках англійської мови в початковій школі є актуальною, адже ми маємо зацікавити молодшого школяра вивченням іноземної мови, мотивувати необхідність і значущість володіння нею, сприяти підвищенню рівня освіченості, розвитку творчих здібностей та здатності до комунікації в умовах, які постають перед дитиною.


Аналіз досліджень

У сучасній методиці викладання іноземної мови проблема впровадження гри на уроках іноземної мови у початковій школі набула значного поширення в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема М. А. Ариян, К. М. Валуєвої, М. О. Бурлакова, В. А. Артемова, О. В. Станішевської, Н. Н. Прусакова, Л. С. Панової, Р. П. Мільруда, Г. Б. Німчук, В. М. Яніної, В. С. Цетліна, Ш. Амонашвілі, П. Підкасистого, Т. Шкваріної, Н.Бібік, І. Беха та інших. Основною думкою даних авторів є те, що школа повинна підготувати своїх учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії. Звідси потреба в широкому використанні інтерактивних форм навчання та ігрових методів, які наближують учнів до умов реального спілкування [1, 2, 3, 4, 10,13,14].


На важливість роботи із лексикою в процесі оволодіння англійською мовою наголошено в дослідженнях Н. І. Гез, М. Я. Демьяненка, С. Ф. Шатилова, В. А. Бухбіндера, Л. С. Панової, Ю. І. Пассова, С. Ю. Ніколаєвої та інших. Науковцями визначено основні положення та послідовність навчання іншомовного лексичного матеріалу, критерії його відбору, запропонована тестова методика для перевірки знань та умінь школярів [5; 6].


Постановка мети дослідження

Мета статті – з’ясувати важливість впровадження гри у процесі навчання іншомовної лексики на уроках англійської мови як умови розвитку творчих здібностей молодших школярів, їх самореалізації.


Виклад основного матеріалу

Початковий етап навчання англійської мови надзвичайно важливий у всьому навчальному курсі, так як він припадає на період навчання, під час якого формуються основи іншомовної комунікативної компетенції, потрібні для подальшого їх розвитку й удосконалення. В цей час відбувається становлення фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання й письма в межах програмних вимог.


Іншими проблемами, які постають перед вчителем англійської мови є те, як мотивувати учнів до навчання та утримати їх увагу на предметі вивчення. В свою чергу це означає, як організувати подачу та опрацювання матеріалу так, щоб він зберігся у пам’яті учнів на максимально тривалий час, як обрати необхідні методи, засоби навчання. Ефективним вирішенням цих питань при навчанні лексики є використання гри.


Оскільки важливість ігрової діяльності у школярів молодших класів значно більша, ніж у школярів старших класів, важливо віднайти ту золоту середину, яка забезпечувала б дотримання потрібної пропорції в навчанні та грі, пам’ятаючи при цьому, що гра має бути підпорядкована конкретним навчальним завданням [7].


Гра – це природний вид діяльності, притаманний дитині. Її цікавість до ігор, старанність, з якою вона бере участь у них, дозволили психологам вважати дитячі ігри серйозним заняттям. У процесі гри учень формується як суб’єкт діяльності. Гра як організована в класі дія викликає напруження емоцій і розумових зусиль учасників та передбачає прийняття ними швидкого рішення, миттєвої реакції: що сказати?, як вчинити? Пошук відповідей на ці запитання загострює розумові здібності, розвиває кмітливість. Знання, отримані в результаті певного зусилля (розумового чи фізичного), більш стійкі, ніж отримані в готовому вигляді [8].


На уроці вчителі мають справу з особливим видом ігор – навчальними іграми. Вони відрізняються від розважальних тим, що мають певну методичну мету. Для учнів така гра залишається розвагою, навчальному аспекту ж надається другорядна роль. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра – це насамперед передача знань. Однак, педагогу в жодному разі не слід показувати учням, що його більше цікавить її навчальна сторона. Учитель повинен сміятися, радіти й гратися разом з учнями, інакше гра перетвориться у звичайну вправу [11].


Так як без ігрових дій закріплення в пам’яті дитини іноземної лексики відбувається неефективно і вимагає надмірного розумового напруження, гра на заняттях з англійської мови як один із прийомів навчання, має бути цікавою, не складною і жвавою, сприяти накопиченню нового матеріалу і закріпленню раніше набутих знань [5].


Однак не кожна гра підходить для цих цілей. Тому вибір потрібної гри – одне з першочергових завдань вчителя англійської мови у початковій школі. Цей вибір має проводитися з врахуванням цілеспрямованості гри, можливості поступового її ускладнення і лексичного поповнення. Відібрані для заняття ігри відрізняються від звичайних навчальних ігор тим, що фактор уяви, фантазія дитини, вигадані ситуації відходять немов би на задній план, а домінантними стають спостереження і увага. Враховуючи специфіку гри в процесі навчання дітей іноземної мови, вчитель керує ходом гри і контролює його [1; 4; 5].


Аналіз проблеми впровадження гри на уроках англійської мови дозволяє сформувати ряд підходів до кваліфікації ігор. Існує певна кваліфікація, яка відображає всі характеристики гри і представляє її як ефективний метод навчання на уроці англійської мови. Отже, є наступні різновиди ігор:

1) за функціями:

• навчальні – сприяють розвитку загально навчальних умінь і навичок ( таких, як пам'ять, увага, сприйняття інформації різної модальності), розвитку навичок володіння рідною й іноземною мовами;

• виховні – моделюють поведінку в ігрових моделях життєвих ситуацій;


• розважальні – створюють сприятливу атмосферу на заняттях, перетворюючи урок на захоплюючу подорож;

• навчально-виховні – сприяють оволодінню іноземною мовою, враховуючи аспект виховання;

• комунікативні – об’єднують учнів у єдиний колектив, допомагають встановленню емоційних контактів, сприяють формуванню навичок й умінь спілкування.


2) за психічним впливом:

• релаксаційні – знімають емоційне напруження, викликане навантаженням на нервову систему під час навчання;

• стимулюючі – симулюють процеси мислення, запам’ятовування, відтворення дійсності;

• спрямовуючі – спонукають дитину до дій на уроці.


3) за використанням матеріалу:

• лексичні – спрямовані на засвоєння лексичних одиниць, враховуючи їх особливості;

• фонетичні – спрямовані на оволодіння специфікою вимови звуків англійської мови та інтонацією;

• граматичні – спрямовані на оволодіння граматикою іноземної мови [11; 12].


Метою саме лексичних ігор є повторення лексики з будь-якої теми, удосконалення орфографічних навичок. Ці ігри слідом за граматичними продовжують будувати фундамент мови, тому що оволодіння лексичним і граматичним матеріалом створює можливість для переходу до активної мови учнів.


Такі ігри переслідують наступні цілі:

− познайомити учнів із новою лексикою та зі сполучуваністю слів;

− тренувати учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природних умов;

− активізувати мовленнєво-мисленнєву діяльність учнів;

− розвивати мовну реакцію учнів.


Ігри доцільно проводити не тільки після повного засвоєння молодшими школярами навчального матеріалу теми, але й на певних етапах його вивчення. Під час пояснення нового матеріалу гра може допомогти вчителеві розв’язати два важливі взаємозалежні завдання – зацікавити учнів новою темою і зробити зміст теми зрозумілим [12]. Наприклад, демонстрація вчителем тематичних малюнків, предметів може слугувати для семантизації нової лексики. На уроці англійської мови в початковій школі можна використати гру в асоціації. Учитель пропонує вивчити якесь слово і просить назвати учнів, із чим воно в них асоціюється (для прикладу: dog – собака – ДОГ(порода собак), ball – м'яч – футБОЛ, волейБОЛ, баскетБОЛ, mirror – дзеркало – приМІРяти).


Для закріплення матеріалу ігрові технології також є досить ефективними. Молодші школярі відпрацьовують навички під час гри особливо охоче й результативно, саме тоді вони задіють різні види запам’ятовування, моторну пам'ять. Наприклад, для відпрацювання або повторення вивченої лексики на уроці в початковій школі ефективними є наступні лексичні ігри, які пропонує О. Мицик: − «Четвертий зайвий» (викресли «зайве» слово: pencil, book, balloon, pen);

− «Що зникло» (впиши літеру, що зникла: gre_n, bl_e, or_nge);

− «Лото» (учням пропонують картку з 12 надрукованими словами. Кожна команда отримує коробку з ґудзиками. На екрані з’являється зображення. Ті, у кого є таке слово, накривають його ґудзиком. Перемагає той, хто заповнює 4 квадрати (по вертикалі, по горизонталі, або по діагоналі) [9].


− «Виправ учителя» (учитель, указуючи на частини тіла, одяг, кольори тощо, навмисне помиляється, учні називають правильне слово). Гра також є корисною на етапі контролю засвоєння знань.


Використання ігор під час перевірки знання учнями лексичних одиниць дозволяє більш творчо підходити до оцінювання, а також залучати до роботи всіх учнів класу.


− «Перевір себе» (учням пропонують тему (school, animals, clothes, weather, character and appearance), на яку упродовж 1,5 – 2 хв. вони повинні написати якомога більше слів. Учні по черзі зачитують слова. Якщо слово повторюється, то його викреслюють. Перемагає той, у кого залишиться більше слів [10].


Ігри при навчанні лексики на уроках англійської мови можуть бути дуже корисними, але вони повинні враховувати цілий ряд вимог:  бути економними за часом і спрямованими на вирішення певних навчальних завдань;

 знімати напругу уроку й стимулювати активність учнів;

 залишати навчальний ефект на другому, часто неусвідомлюваному плані, а на першому, видимому місці завжди реалізовувати ігровий момент;

 бути «керованими», не збивати заданий ритм навчальної роботи на уроці й не допускати ситуації, коли гра виходить з-під контролю;

 не залишати жодного учасника пасивним або байдужим.


Впровадження ігор при навчанні іншомовної лексики важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи та урізноманітнюючи їх. Щоб ігрова діяльність на уроці в початковій школі проходила ефективно й давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

− готовність учнів до участі в грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі);

− забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом;

− чітка постановка завдання гри;

− складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру й різні її варіанти;

− дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати [11].


Висновок

Основне завдання вчителя англійської мови у початковій школі – організувати навчання так, щоб створити найсприятливіші умови для вияву та розвитку учнями своїх здібностей у процесі вивчення лексики. А це можливо при постійному систематичному залученні учнів молодшого шкільного віку до творчої діяльності, а саме – використання гри, яка є важливим видом пізнання світу. У процесі гри в учнів розвивається спостережливість, самодіяльність, активність, творчість. Гра найкраще відповідає психологічним та віковим особливостям молодших школярів, задовольняє їх потребу їх потребу в русі і спілкуванні. Ігрові прийоми виконують безліч функцій у процесі розвитку молодшого школяра, полегшують навчальний процес, допомагають засвоїти лексичний матеріал і ненав’язливо розвивають комунікативну компетенцію.


Список використаних джерел

 1. Амонашвілі Ш.О. Без серця що зрозуміємо? / Ш.О.Амонашвілі. – Х.: Подільський культурно-просвітительський центр імені М.К.Реріха, 2002. – С. 11-24.
 2. Амонашвили Ш.А. Личностно- гуманная основа педагогического процесса / Ш.А.Амонашвили. – Минск: Университетское, 1990. – С. 56-75.
 3. Бех І. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології / І. Бех // Позашкільна освіта та виховання. – 2007. – № 2. – С. 2-6.
 4. Бібік Н. М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів : дис... д-ра. пед. наук: 13.00.01 / Н. М. Бібік ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1998. - 380 л. - Бібліогр.: л. 351-380.
 5. Бухбиндер В. А., В. Страусс /Основы методики преподавания иностранных языков / В. А. Бухбиндер. – Изд-во при Киевском гос. университе издательского объединения "Вища школа". – 1986. – 334 с.
 6. Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку / О. М. Ворожейкіна . – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 255 с.
 7. Домахіна В. Розважальні та пізнавальні ігри на уроках англійської мови в молодших та середніх класах / В. Домахіна //Англійська мова та література. – 2004. – № 32. – С. 17–18.
 8. Кропачова О. Домашні завдання з англійської мови. Від дитсадочка до школи / О. Кропачова // English. – 2011. – № 38. – С. 11–12.
 9. Мицик О. М. Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи / О. М. Мицик // Англійська мова та література. – 2013. – № 22/23. – С. 40-49.
 10. Пидкасистый П. И Технология игры в обучении и развитии : Учеб. пособие / Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. ; Моск. пед. ун-т, 269 с.
 11. Редько В. Молодші школярі… Які вони? Залежність ефективності навчання іноземних мов учнів початкової школи від їхніх вікових особливостей//Іноземні мови у навчальних закладах. – 2003. - №1. – С.22-30.
 12. Стронін М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. / М.Ф. Стронін – М.:1981. – 112 с.
 13. Цетлин В. С. Доступность и трудность в обучении / В. С. Цетлин. - М. : Знание, 1984. - 79 с.
 14. Шкваріна, Т. М. Англійська мова для наймолодших: програма, методичні рекомендації, розробки занять / Т. М. Шкваріна. – Х. : Видавнича група "Основа", 2005. – 176 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама