Погоріла Д.О. Технологія організації роботи в групах на уроках англійської мови в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Погоріла Діана Олегівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті подається визначення технології з точки зору педагогіки, розглядається організація технології роботи в групах як ефективний метод навчання англійської мови у початковій школі. Визначаються найоптимальніші шляхи використання технології роботи в групах та найдієвіші форми її організації.

Ключові слова: технологія, робота в групах, учень, початкова школа, урок.


В статье дается определение технологии с точки зрения педагогики, рассматривается организация технологии работы в группах как эффективный метод обучения английскому языку в начальной школе. Определяются оптимальные пути использования технологии работы в группах и действенные ее формы организации.

Ключевые слова: технология, работа в группах, ученик, начальная школа, урок.


The article defines technology in terms of pedagogy. Organization of technology group work as an effective method of teaching English in primary school is considered. Optimal ways of using technology and its effective forms of organization are defined.

Key words: technology, group work, pupil, elementary school, a lesson.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку освіти головною метою є створення умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку, стратегічна ж мета покликана закласти фундамент для формування демократичного суспільства, для якого вихованість, освіченість та культура – це найвищі цінності.


Початкова освіта є тією фундаментальною ланкою, яка створює, виховує та навчає такого члена суспільства, який би відповідав вище зазначеним вимогам. Згідно психологічним віковим особливостям, вік молодшого школяра є саме таким, який найсприятливіший для сприймання інформації, дитина в цьому віці неначе губка, котра вбирає в себе все, що її оточує. Тож, знаючи такі ознаки психології дитини молодшого шкільного віку, можемо дійти висновку, що чим раніше починати давати дитині знання з різноманітних галузей, тим кращі результати чекають на неї.


Що ж стосується англійської мови, то відповідно до Базового навчального плану початкової загальної освіти, починаючи з 1-го класу в загальноосвітніх навчальних закладах передбачено обов’язкове вивчення іноземної мови. Це і є підтвердженням вище викладених нами тверджень. Головною метою навчання іноземної мови у початковій школі є формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.


Отже, розв’язання таких актуальних проблем можливе лише на основі широкого впровадження нових форм та методів педагогічних технологій, які спрямовані як на розвиток творчих здібностей і нахилів особистості, так і на ефективне формування в учнів тієї іншомовної комунікативної компетентності, яка є ключовою у вивченні будь-якої іноземної мови, що є дуже важливим для нас, майбутніх вчителів англійської мови.


Одним із найефективніших шляхів розвитку активності учнів, озброєння їх необхідними вміннями і навичками є запровадження інтерактивних форм і методів навчання, а саме технології роботи в групах.


Аналіз досліджень

В арсеналі вчителя початкових класів є безліч різноманітних прийомів, методів, форм та засобів навчання. Саме на уроці англійської мови необхідно підбирати такі найефективніші складові, які б сприяли формуванню іншомовної комунікативної компетентності.


Розрізняють такі форми роботи на уроці: індивідуальна, фронтальна, робота в групах, в парах. Кожна з них по-своєму цікава й має право на використання, проте технологія роботи в групах заслуговує особливої уваги.


Технологія навчання – системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти [6, с. 331].


Під груповою формою навчання розуміють таку форму організації діяльності, при якій на базі класу створюються невеликі робочі групи (5-7 учнів) для спільного виконання навчального завдання.


Питанням технології роботи в групах займались багато вчених – педагогів, психологів – Е. Мейєр, Г. Розенбуш, Г. Герман, Й. Швердфегер, Л. Гейхман, Д. Кавтарадзе, Л. Корнєєва, Е. Коротаєва та інші.


Постановка мети дослідження

Як було вище зазначено, даному питанню приділяли багато уваги, однак проблема ще потребує детального дослідження.


Метою статті є дослідження та аналіз технології роботи в групах на уроці англійської мови в початковій школі, а також вибір найефективніших форм та методів даної технології.


Виклад основного матеріалу

Виділивши технологію групової роботи з ряду інших форм організації навчальної діяльності можемо зазначити, що для ефективного втілення такої форми на уроці необхідно якісно і чітко її організовувати.


Алгоритмом роботи в групах є: 1. Повторення завдання, яке буде виконуватись, для більш усвідомленого його розуміння. 2. Аналіз умов. 3. Висунення версій всіма членами групи. 4. Обґрунтування версій, їх перевірка, виключення невідповідних. 5. Спільне прийняття рішення. 6. Аналіз вирішення завдання, його оформлення. 7. Обговорення в групі виступу спікера. 8. Презентація рішення спікером. 9. Обговорення процесу роботи.


Після виконання завдань потрібно оцінити роботу кожної групи. А також повідомити про допущені помилки.


Над проблемою організації роботи в групах працював естонський вчений Хейно Лійметс, який виділяє наступні принципи групової роботи: – клас розбивається на кілька груп від 3 до 6 осіб; – кожна група отримує своє завдання, яке може бути однакове для всіх чи диференційоване; – всередині кожної групи, між її учасниками розподіляються ролі («лідер», «спікер», «аналітики» і т.п.); – процес виконання завдання в групі здійснюється на основі обміну думками, оцінками; – вироблені в групі рішення обговорюються всім класом [4].


З цих принципів випливає, що для такої роботи характерна безпосередня взаємодія й співробітництво між учнями, які у такий спосіб стають активними суб'єктами власного навчання. А це, в свою чергу, змінює в їх свідомості сенс і значення навчальної діяльності.


Одна з важливих умов ефективної організації групової роботи – правильне, продумане комплектування груп. При комплектуванні груп у розрахунок треба брати дві ознаки: рівень навчальних успіхів учнів і характер міжособистісних відносин. Школярів можна об'єднати в групи або по однорідності(гомогенні групи) або по різнорідності(гетерогенні групи) навчальних успіхів. Гомогенні групи можуть складатися або з сильних або із середніх, і навіть слабких учнів (хоча група складається тільки з слабких учнів себе не виправдовує). Рішення навчальних і виховних завдань найкраще здійснюється в гетерогенній групі, де і створюються більш сприятливі умови для взаємодії й співпраці. При комплектуванні груп важливо враховувати характер міжособистісних відносин учнів. Психолог Ю. Н. Кулюткін з цього приводу пише: «У групу повинні підбиратися учні, між якими склалися відносини доброзичливості. Тільки в цьому випадку виникає психологічна атмосфера взаєморозуміння і взаємодопомоги, знімаються тривожність і страх.» [5, с. 119].


Назвемо декілька видів технології групової роботи, які можна використовувати на уроках в початковій школі: – Робота в парах – Мозковий штурм – Гра «Продовж» – Полювання за скарбами – Снігова грудка – Мозаїчна група або Пазли – Прийом «Зигзаг» – «Акваріум» – «Коло ідей» – «Ажурна пилка»


На уроці англійської мови в початковій школі можна обирати будь-який з вище названих видів групової роботи. Проте найяскравіші приклади опишемо.


Метод «Акваріум» є ефективним методом розвитку вмінь ведення дискусії. Тобто, щоб учень умів вести дискусію, займати активну позицію в іншомовних комунікативних ситуаціях необхідно практикувати такий вид групової роботи.


Після того, як учитель розподілив учнів на дві-чотири групи і запропонував завдання для виконання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр класу, утворивши внутрішнє коло. Учасники цієї групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Всі інші учні мовчки спостерігають за обговоренням. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно: – Прочитати вголос ситуацію. – Обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії. – Дійти спільного рішення.


На цю роботу групі дається 3-5 хв. Усі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення, спостерігати, чи відбувається дискусія за визначеними правилами дискусії. Після закінчення часу група займає свої місця, а вчитель ставить до класу запитання: - Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? - Чи була ця думка достатньо аргументована, доведена? - Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?


Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група і обговорює наступну ситуацію (проблему). Всі групи по черзі мають побувати в «Акваріумі», а результати роботи кожної з них мають бути обговорені у класі.


Також для використання на уроці англійської мови вдалим був би вибір такого методу як «Ажурна пилка», котрий дозволяє учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує їх допомагати один одному вчитися навчаючи.


Під час роботи за допомогою даного методу учні повинні бути готовими працювати в різних групах. Спочатку вони працюють в «домашній» групі, а потім в іншій групі виступають в ролі «експертів» з питання, над яким працювали в домашній групі та отримують інформацію від представників інших груп.


Після цього вони знову повертаються у свою «домашню» групу для того, щоб поділитися тією новою інформацією, яку їм надали учасники інших груп. Кожна «домашня» група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал.


Необхідно обрати в групі головуючого, тайм-кіпера та особу, яка ставить запитання, щоб переконатися, що кожен розуміє зміст матеріалу.


Після того, як учитель об'єднав «Експертні» групи у нові, вони стають експертами з тієї теми, що вивчалася у їхній «домашній» групі, по черзі за визначений учителем час якісно і в повному обсязі доносять інформацію членам нових груп та сприймають нову інформацію від них. А «Домашні» групи в свою чергу повертаються «додому», де мають поділитися інформацією з членами своєї «домашньої» групи.Отже, за допомогою методу «Ажурна пилка» за короткий проміжок часу можна отримати великий обсяг інформації з англійської мови, котра іноді так важко сприймається й засвоюється учнями.


Також дуже поширеним й широко використовуваним є метод «Навчального мозкового штурму» (НМШ).


Алгоритм дій: 1. Обов'язково провести інструктаж груп. 2. У групі обирається ведучий, секретар, спікер. Чітко регламентується час для всіх етапів роботи. 3. Перший етап - створення банку ідей (найнеймовірніших). 4. Другий етап - аналіз ідей у групі. 5. Третій етап - обробка результатів. Озвучення спікером результатів роботи групи перед класом. 6. Підсумки. Головним правилом є – НЕ КРИТИКУЙ!


Отже, можемо дійти до висновку, що прикладів технології групової роботи є безліч, необхідно лише підбирати їх відповідно до ситуацій на уроці англійської мови та вірно організовувати. Також варто зазначити, що використання технології роботи в групах дає можливість отримати позитивні результати навчання молодшого школяра, так як: – група створює конкретні умови; – група дає можливість отримати зворотній зв’язок і підтримку від людей, які мають спільні проблеми; – в процесі групової взаємодії відбувається набуття цінностей і розуміння потреб інших людей; – в умовах групи учень відчуває як його сприймають інші, користується довірою, оточений турботою. Крім того, член групи довіряє іншим, турбується про них теж; – група може значно полегшити проблеми, які виникають в міжособистісних відносинах, дає можливість експериментувати з різними стилями спілкування; – в групі кожен відчуває себе повноправним партнером в спілкуванні або якій-небудь творчій взаємодії; – група сприяє самовдосконаленню кожного його члена, внаслідок чого збільшується впевненість учня в своїх силах [4, с. 14].


Висновок

Отже, проаналізувавши різноманітні джерела, книги, статті, можемо дійти висновку, що групова діяльність має низку переваг як перед індивідуальною, так і перед іншими формами роботи. У ній діти вступають у різноманітні взаємини з однолітками, набуваючи досвіду спільних дій. При використанні технології роботи в групах на уроках англійської мови реалізується потреба дітей у спілкуванні, в оцінці своєї ролі, в підтримці.


Навчаючись один у одного, молодші школярі легше і швидше опановують різноманітні вміння. Спільна діяльність зближує дітей через загальні переживання, що виникають в ході досягнення результату.


В умовах групової роботи виникає сприятлива для навчання, довірча, емоційно-позитивна атмосфера в класі: зникає страх перед навчальною невдачею(спільно легше знайти рішення, не знаєш сам – пояснять або допоможуть однокласники ), зростає впевненість учнів у власних силах («Я теж знаю і можу це зробити»).


Групова робота дозволяє залучити всіх учнів групи в навчальний процес (збільшується час перебування кожного учня в іншомовному середовищі), забезпечується постійна, безперервна мовленнєва взаємодія учнів, що особливо важливо на уроках англійської мови в рамках досягнення комунікативної мети уроку. Учні глибше і в більшому обсязі засвоюють матеріал, витрачають менше часу на формування умінь і навичок, ніж при індивідуальному навчанні. У класі зменшуються дисциплінарні труднощі (скорочується число учнів, які не працюють на уроці), учні отримують більше задоволення від навчання, знижується їхня тривожність, зростає пізнавальна активність і творча самостійність.


Список використаних джерел

  1. Антонюк Ольга Інтерактивні форми та методи навчання / Ольга Антонюк // Початкова освіта – 2013. – №7 (679). – С. 10.
  2. Мельникова Наталія Групові форми роботи як засіб розвитку мислення та підвищення ефективності навчання учнів / Наталія Мельникова // Початкова освіта – 2013. – №4 (676). – С. 3.
  3. Бірка О. Б. Групова робота як одна із форм організації колективної роботи учнів на уроці / О. Б. Бірка // Початкове навчання та виховання. – 2010. – №19-21. – С.15 – 26.
  4. Лийметс Х. Й. Групповая работа на уроке / Хейно Йоханнович Лийметс . – М. : Знание, 1975 . – 60 с.
  5. Кулюткин Ю. Н. Психология обучения взрослых / Ю. Н. Кулюткин. – М., 1985. – 119 с.
  6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 375 с.
  7. Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник / С. П Максимюк. - К.: Кондор, 2005. – 667 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама