Прима Л.О. Навчання іноземних мов молодших школярів в Італії

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Прима Людмила Олегівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті проаналізовано навчання іноземної мови молодших школярів в Італії. Розглянуто навчальний план для початкової школи Італії. Описано окремі методи навчання, якими користуються вчителі. Зазначено форми роботи які використовуються на уроках іноземної мови. Визначені вимоги до вчителя, які встановлені італійським законодавством.

Ключові слова: Італія, іноземна мова, початкова школа, молодші школярі, вчитель іноземної мови, навчальний план, принципи навчання, вимоги до уроку.


В статье проанализирована система обучения иностранному языку младших школьников в Италии. Рассмотрен учебный план для начальной школы Италии. Описаны отдельные методы обучения, которыми пользуются учителя. Отмечены формы работы, которые используются на уроках иностранного языка. Определены требования к учителю, которые установлены итальянским законодательством Италии.

Ключевые слова: Италия, иностранный язык, начальная школа, младшие школьники, учителя иностранного языка, учебный план, методы обучения, требования к уроку.


Italy initial school curriculum is considered. The separate methods of studies, which teachers are using is described. The forms of work are marked which are used at the foreign language lessons. The system of primary school students` foreign languages learning in Italy is analyzed in the article. The teacher`s requirements, which are set the Italian legislation is determined.

Key words: Italy, foreign language, primary school, primary school students, foreign language teacher, curriculum, teaching methods, the requirements for the lesson.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із основних напрямів розвитку освіти є підвищення її до європейського рівня. Тому важливим є вивчення та аналіз освіти в країнах Європейського Союзу (ЄС). Однією з таких країн є Італія, яка вважається колискою європейської освіти.


За останні десять років система початкової освіти в Італії зазнала серйозних змін, адже крани-учасниці ЄС повинні дотримуватися освітнього принципу «Рідна плюс дві іноземні». Він передбачає вивчення, щонайменше, двох іноземних мов з раннього віку. В Італії – навчання молодших школярів іноземних мов з 1 класу є обов’язковим з 1992 року. Тому такий досвід, на наш погляд, є цінним, адже в Україні навчання іноземної мови (ІМ) з першого класу внесено до інваріантної частини навчального плану лише в 2012 році.


Аналіз досліджень

Питання освіти у країнах Західної Європи досліджували такі українські вчені: К. Корсак, П.Сікорський, В. Кравець, Л. Пуховська, Б. Вульфсон, російські науковці: В. Корсунов, А. Джуринський, американські науковці: Е. Віллегас-Раймерс, Т. Гансер, Т. Гаскей, Л. Дарлінг-Хаммонд, Т. Коркорен, Дж. Літтл та ін.; канадські вчені: Н. Баскіа, М. Фуллан та ін..


Науковці О. Савченко, А. Сбруєва, О. Локшина, О. Овчарук, Н. Бібік присвятили багато своїх праць вивченню проблем освітніх реформ в Україні та світі.


Британський дослідник Д. Пеппера у своїй доповіді серед першочергових причин реформ змісту освіти зазначив основні зміни у змісті освіти початкової школи в Італії [7].


Питанню організації навчання приділяли свою увагу визначні італійські педагоги М. Корда – Коста, А.Візальбергі, М. Гутулло, Р. Лапорта, М. Дутто, Л. Лопріере, Дж. Луцатто та ін. Проте проблеми вивчення іноземної мови молодшими школярами в Італії недостатньо висвітлені, оскільки М. Корда – Коста та А.Візальбергі займалися вивченням найбільш поширеної концепції сучасної педагогіки, яка базується на теорії діяльності, М. Гутулло приділяв свою увагу оцінюванню, а такі вчені як Р. Лапорта, М. Дутто, Л. Лопріере, Дж. Луцатто досліджували питання підготовки вчителів початкової школи.


Постановка мети дослідження

Mета статті – визначити загальні тенденції організації навчання іноземних мов молодших школярів в Італії.


Виклад основного матеріалу

Система освіти в Італії, в тому числі і початкова (scuola elementare), перебуває під контролем держави. Міністерство освіти забезпечує фінансування на всіх рівнях, розробляє навчальні програми і контролює навчання у приватних школах. Починаючи з дошкільного і до завершення навчання кожен учень вивчає ІМ. Зокрема, в початковій школі ІМ викладається протягом 5 років початкової школи (6-11 років). Найбільшим попитом для вивчення користуються англійська, французька, німецька та іспанська мови. Основною метою навчання молодших школярів в Італії визначено пізнавальний та соціальний розвиток дитини. Окремо виділяють глобальні освітні цілі та конкретні завдання для процесу вивчення ІМ, а саме:

1) Розвиток комунікативної компетентності, що передбачає вміння встановлювати і підтримувати необхідні контакти з людьми;

2) Міжкультурне та міжособистісне збагачення, яке розуміють як здобуття знань про культуру країни мову якої вивчаєш ;

3) Підвищення когнітивного розвитку, що зумовлює покращення рівня розвитку всіх видів розумових процесів дитини [9].


Такі освітні цілі визначаються в освітніх документах Італії та використовуються вчителями як орієнтири для оцінювання учнів. В освітній програмі (Educazione Linguistica) зазначені вимоги до рівня знань молодших школярів. Наприкінці початкової школи дитина повинна вміти:

1) Читати та розуміти прості висловлення, які їй знадобляться у повсякденному житті;

2) Брати участь у розмові з використанням нескладних граматичних структур;

3) Розуміти на слух прості повідомлення[ 1 ].


На відміну від української системи оцінювання, в Італії діти отримують не бали, а «відмінно», «добре» тощо.


Національний навчальний план початкової школи Італії визначає такий розподіл годин для вивчення ІМ:

1 клас – 1 години на тиждень;

2 клас – 2 години на тиждень;

3-5 клас – 3 години на тиждень [9].


Кожна дитина може обрати мову, яку вона хоче вивчати, хоча запити дітей не завжди можуть бути задоволені через брак вчителів. [5] ІМ в Італії можуть викладати вчителі «Insegnante specialista» ( «фахівці» - викладають лише ІМ) та вчителі «Insegnante specializzato» ( «спеціалісти» - викладають у класі декілька предметів). Переважно викладання ІМ здійснюють вчителі – «спеціалісти». Навчання ІМ молодших школярів в Італії характеризується інтегрованим характером (поєднання матеріалу декількох навчальних предметів) та здійснюється особою, яка добре знає здібності кожного учня в класі [6]. Але, згідно із Законом від вересня 2008 року (lo “schema” attuativo dell’art.64 del DL n.112/2008, convertito in legge, n.133/2008) держава починає надавати перевагу вчителям - «фахівцям»[2]. Виходячи з цього, у жовтні 2009 року набуває чинності новий Закон, який передбачає поступову ліквідацію вчителів – «спеціалістів». Спектр діяльності вчителя – «фахівця» становить 7 або 8 класів, що передбачає його навчальне навантаження 18 годин на тиждень. На державному рівні, до вчителя – «фахівця» з ІМ в початковій школі наступні вимоги:

- Високий рівень розуміння мови та її лексичного складу;

- Вміти застосовувати теоретичні знання на практиці;

- Використання автентичного мовлення;

- Високий рівень знань умінь, навичок з методики навчання ІМ в початковій школі;


Головною вимогою є досвід викладання (не менше 5 років) цієї ІМ в країні, для якої вона вважається рідною[8].


Існує безліч методів, підходів та стратегій навчання ІМ в Італії, але остаточний вибір здійснює сам вчитель. Разом з тим, на Державному рівні, до нього висувається ряд вимог , яких він повинен дотримуватися на кожному уроці:

1. Пріорітет самостійної діяльності учнів на уроці - вчителі повинні надавати більше часу для самостійної діяльності учнів на уроці.

2. Лаконічність повідомлення завдань. Завдання повинні бути чіткими та точними та короткими для кращого розуміння дітьми.

3. Орієнтир на безпосереднє формування в учнів умінь і навичок усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письмо) мовлення.

4. Висока підтримка розумової активності учнів, тобто володіти навчальним матеріалом в повному обсязі.

5. Завчасна підготовка до уроку – вчитель повинен підготувати всі матеріали, які йому знадобляться для проведення уроку.

6. Підбір навчального матеріалу відповідно до вікових характеристик учнів. Всі матеріали, якими користується вчитель під час проведення уроку повинен бути цікавим для дітей певного вікового періоду, мати естетичний вигляд та не викликати фізичного дискомфорту в учнів.

7. Відповідність структурним компонентам уроку – дотримуватися чіткої структури уроку [ 3 ].


Навчання ІМ здійснюється у групах дітей, кількість яких не перебільшує 25 осіб. Для викладання матеріалу вчителі обирають один підручник яким будуть користуватися всі учні без винятку, як правило, спеціально розроблені для учнів початкової школи з урахуванням вікових особливостей дітей. Навчальні підручники (B. Wetz English Plus - Pre Intermediate, Tedesco Catani, Greiner, Pedrelli Kurz Und Gut, Francese R.Boutégège A Vrai Dire Pas À Pas, E. Jordan - P. Fiocchi Grammar Files - Blue Edition) містять прості діалоги, пісні, вірші, декілька шаблонів вправ, ігри та багато ілюстрацій. Деякі вчителі використовують автентичні матеріали, такі як журнали, комікси, плакати. В кожному класі обов`язковим є створення куточку, який присвячений культурі країни, мову якої вивчають діти. Це допомагає дітям розширити знання про ту чи іншу країну та дає можливість залучати дітей до пошукової діяльності. Адже інформацію для куточків діти підбирають самостійно. На кожному уроці діти чують автентичне мовлення, що забезпечує краще розуміння мови, яка вивчається [5].


Основними принципами, на які опираються вчителі при підготовці до уроку ІМ є:

1. Принцип послідовності (передбачає розподіл матеріалу в логічній послідовності та подачу матеріалу згідно з принципом від простого до складного);

2. Принцип повторення (забезпечує для учнів можливість застосовувати здобуті знання на практиці);

3. Принцип сукупності. Його суть полягає в поєднанні інформації відомої раніше та здобутої на уроці;

4. Фонетичний принцип, або принцип апроксимації (передбачає вивчення учнями звуків, букв ІМ та вимову, яка є достатньою з точки зору неспотворення змісту повідомлення).

Більшість вчителів будують навчальні плани на основі вивчення основних мовних функцій та понять з частими посиланнями на граматичні структури. Такі рекомендації відображені в більшості підручників, вони розподілені по темах, які розташовані індуктивно (від простого до складного), до кожної теми перераховані основні поняття.


Використання пісень, віршів та рухової діяльності під час вивчення ІМ є актуальним не лише в дитячому садку, але й у початковій школі. Більшість вчителів використовують у своїй діяльності методи та стратегії, які застосовуються в дитячому садку (на початковому етапі навчання ІМ в школі). Адже дитині потрібно адаптуватися до шкільної системи і до вимог які до неї висуваються. Актуальним і досить дієвим є використання підходу «Пригоди Фокуса та Лотоса». Він передбачає вивчення і викладання ІМ через телебачення. Мультфільм «Пригоди Фокуса і Лотоса» було створено з метою вивчення іноземної мови дітьми. Цей підхід визнаний вчителями ІМ ефективним, адже його використання дозволяє дітям поринути в уявні світи за допомогою ІМ. Історії та герої допомагають дітям спочатку зрозуміти звуки і слова, а потім запам`ятати їх [4].


Також досить поширеним в організації навчання ІМ молодших школярів в Італії є використання посередника ( наприклад, фігура тварини) для того, щоб мотивувати дітей і зробити для них навчання більш приємним та цікавим.


Висновок

Проаналізувавши деякі аспекти організації навчання молодших школярів ІМ в Італії, можна зробити висновок, що вивчення в країні ведеться досить інтенсивно. Системи навчання ІМ України та Італії мають ряд спільних та відмінних ознак. Уроки ІМ в Італії, так як і в Україні є обов`язковими для кожного учня починаючи з першого класу. Спільними є, також, цілі навчання ІМ, вимоги до рівня знань дітей. Відмінним є тривалість навчання дітей в початковій школі (в Україні 4 роки, в Італії – 5 років), система оцінювання також має відмінності. Суттєвою різницею є вибір вчителів, які викладають ІМ в початковій школі : Україна здійснює поступовий перехід до того, щоб у початковій школі ІМ викладав класний керівних, в Італії – навпаки – надається перевага вчителям –«фахівцям», які викладають лише ІМ.


Список використаних джерел

  1. Bonetta G., Luzzatto G., Michelini M., Pieri M.T., eds. Università e formazione degli insegnanti: non si parte da zero, Concured, Forum, Udine, 2002.
  2. Derecto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008,n.133 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/schema_art64l133.pdf
  3. Formazione e insegnamento, Professione docente, a cura di Umberto Margiotta, 2006
  4. Giunio Luzzatto, Insegnare a insegnare, Carocci editore, Roma, 1999.
  5. Italy-Teaching Profession [Електронний ресурс] - Режим доступу до журналу: http://education.stateuniversity.com
  6. Lucia Genovese, Insegnanti in formazione, Armando Editore, Roma, 2005.
  7. Pepper D. Primary Curriculum Change: Directions of Travel in 10 countries / David Pepper. – London : QCA International Unit, 2008. – 10 p.
  8. Risposta all'interrogazione n. 4-02515 Fascicolo n.87 Режим доступу: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindispr&leg=16&id=502172
  9. Summary sheets on education systems in Europe : Italy [Електроннийресурс] – Режим доступу до журналу: http://www.seeeducoop.net/education_in/pdf/eurypres-ita-misc-t05.pdf //


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама