Психологія особистості. Хрестоматія (Мельничук О.Б., Пасічник Р.Ф. та ін.)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка навчального посібника "Психологія особистості: Хрестоматія"


Посібник Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ Мельничук Оксана Богданівна, Пасічняк Руслана Федорівна, Вольнова Леся Миколаївна та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с. включає статті та витримки із статей та монографій, що відображають наукові позиції відомих зарубіжних та радянських вітчизняних психологів в галузі психології особистості.

Тексти підібрані відповідно до тем типової програми із психології особистості.

Цей навчальний посібник доповнює матеріали підручників із психології особистості та може бути корисним викладачам та студентам в організації самостійної роботи з дисципліни.


ISBN 978-966-660-578-1


Упорядники:


Рецензенти:


Лисянська Таїсія Миколаївна, канд. психол. наук, професор

Марков Сергій Леонтійович, канд. психол. наук, доцент


© Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 2009
© Колектив авторів, 2009


Зміст навчального посібника

Передмова

Розділ І. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ

Сутність поняття особистість у психології. Прояви особистості

 • Ананьев Б.Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального развития человека.
 • Петровский А.В. Теория личности с позиций категориального анализа психологии.
 • Мясищев В.Н. Понятие личности в аспектах нормы и патологии.
 • Циба В.Т. Феноменологія психології особистості.
 • Балл Г.О. До аналізу категорії особистості.
 • Кон И.С. Постоянство личности: миф или реальность.

Структура особистості

Самосвідомість особистості

 • Джемс У. Личность.
 • Фрейд А. Психология я и защитные механизмы.
 • Боришевський М.Й. Національна самосвідомість та ідентифікація громадян як чинник демократичних перетворень в українському суспільстві.

Індивідуальність особистості

 • Горностай П.П. Творчество, как форма освоения и переживания времени личности.
 • Горностай П.П. Теоретичні роздуми над проблемою потенціального та актуального в здібностях.

Розділ ІІ. ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

Потреби та мотиви особистості

 • Титаренко Т.М. Життєві домагання особистості: феноменологічний та структурно-функціональний підходи.

Спрямованість особистості

 • Балл Г.О. Категорії значення і смислу в аналізі соціальної поведінки.

Розділ ІІІ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Умови становлення та розвитку особистості

 • Мерлин В.С. Развитие личности в психологическом конфликте.
 • Колісник О.П. Психологічний шлях особистості та метод її духовного саморозвитку.
 • Бех І.Д. Нові методології виховання підростаючої особистості.
 • Пірен М.І. Єдність тілесного і духовного в процесі соціалізації особистості.
 • Москаленко В.В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості.

Етапи розвитку особистості

 • Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе (І).
 • Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Ступени развития субьективной реальности человека.
 • Фельдштейн Д.И. Закономерности поуровневого развития личности в онтогенезе.

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ

Психічне та психологічне здоров’я особистості

 • Оллпорт Г. Психическое здоровье: общая установка.

Психокорекційний та психотерапевтичний вплив на особистість

 • Василюк Ф.Е. Практическая психология и психологическая практика.


Передмова

Запропоноване видання хрестоматії є навчальним посібником для студентів-практичних психологів з курсу „Психологія особистості”. В хрестоматію включено статті та витримки із статей та монографій, що відображають наукові позиції відомих зарубіжних та радянських вітчизняних психологів, що розробляли той чи інший аспект досліджень психології особистості. Крім того, в тексти хрестоматії включено роботи, що відображають дослідження провідних сучасних українських психологів у галузі психології особистості.

Посібник підготовлений у відповідності до програми курсу „Психологія особистості”, тексти хрестоматії в цілому відображають теми типової програми з дисципліни. При розробці даного видання автори керувалися необхідністю сприяти забезпеченню ефективної самостійної роботи студентів з даної навчальної дисципліни, питома вага якої значно зросла у зв’язку з переходом навчальних закладів України на модульно-рейтингову систему.

Використання матеріалів запропонованої хрестоматії дасть змогу викладачам ефективно організовувати такі форми самостійної роботи студентів як анотування та конспектування першоджерел. Такі форми роботи спрямовані на забезпечення більш глибокого та свідомого засвоєння інформації з тієї чи іншої теми та проблеми курсу. Самостійне опрацювання першоджерел забезпечує більш ґрунтовне орієнтування студентів у теоретичних позиціях авторів різних психологічних шкіл та концепцій щодо психології особистості, сприяє розвитку психологічного мислення майбутніх фахівців з практичної психології, формуванню сучасних професійних поглядів на особистість та проблеми психологічної допомоги їй.

Укладачі прагнули доповнити існуючі підручники та хрестоматії з психології особистості матеріалами, що відображають погляди сучасних українських психологів на питання сутності особистості, її структури, проблеми її розвитку та становлення та особливостей психологічної допомоги. Очевидно, що обмеженість обсягу навчального посібника, не дозволила представити з належною повнотою роботи інших вчених-дослідників з проблем психології особистості. Представлені в хрестоматії тексти дають можливість оцінити теоретичні позиції різних дослідників, схожість і відмінність їх поглядів щодо інтерпретації деяких психологічних феноменів психології особистості. Укладачі намагалися відобразити широту та різноманітність таких підходів до вивчення проблем особистості у сучасній психологічній науці.

Усвідомлене та творче засвоєння включених в хрестоматію текстів з психології особистості сприятиме розвитку у читачів стійкого інтересу до психологічних знань, професійно-особистісному становленню майбутніх фахівців з практичної психології, забезпеченню професійної виховної спрямованості занять з курсу психології особистості та в цілому підвищенню загальної психологічної культури майбутніх практичних психологів.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама