Пукас О.А. Раннє навчання іноземних мов в Чехії

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Пукас Оксана Андріївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті досліджується проблема ранньої іншомовної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у системі освіти Чехії. Проаналізовано організаційний аспект ранньої іншомовної освіти, а саме: кількість занять на тиждень, їх тривалість, методи та форми організації навчального процесу, умови навчання.

Ключові слова: білінгвальна освіта, двомовність, комунікативна компетентність, іноземна мова, рання іншомовна освіта, діти дошкільного і молодшого шкільного віку.


В статье исследуются проблемa раннего иноязычного образования дошкольников и младших школьников в системе образования Чехии. Проанализированы организационный аспект раннего иноязычного образования, а именно: количество занятий в неделю, их продолжительность, методы и формы организации учебного процесса, условия обучения.

Ключевые слова: билингвальное образование, двуязычие, коммуникативная компетентность, иностранный язык, раннее иноязычное образование, дети дошкольного и младшего школьного возраста.'


The problem of early foreign language education preschool and primary school children in the education at system of the Czech Republic. Are investigated in the article the organizational aspects of early foreign language education, namely the number of classes per week, their duration, methods and forms of educational process, are analysed by the author.

Key words: bilingual education, bilingualism, communicative competence, foreign language, early foreign language education, preschool and early school age.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі в умовах глобалізації мовного простору володіння іноземними мовами набуває популярності і стає обов’язковою умовою. Це обумовлено інтеграційними процесами створення спільного ринку праці та полікультурністю, що передбачає збереження культурного розмаїття та виховання толерантності різних націй заради процвітання світової спільноти. Тому на початку ХХІ ст. потреба у вільному володінні більш, ніж однією мовою зростає, що перетворює білінгвізм із лінгвістичного явища в один з організаційних принципів мовної політики Європи. У зв’язку з цим створено новий освітній напрям в Європі – білінгвальна освіта, який набуває активного впровадження, зокрема, в Чехії[2].


Аналіз досліджень

Сучасні дослідження щодо раннього вивчення іноземних мов представлені значною кількістю праць, а саме: В.Г.Редько розглядав лінгвістичні засади ранньої іншомовної освіти, А.М.Богуш та В.М.Плахотник звернули увагу на особливості методики роботи з дітьми дошкільного віку та молодшими школярами при вивченні рідної та іноземних мов, а також праці М.І.Тадеєвої та О.Б.Ярової присвячені тенденціям розвитку ранньої іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи. У Чехії проблемами шкільної іншомовної освіти опікується З. Факлова, яка розробляє програми для навчання сучасних мов у початковій та середній школі, а також оцінюванням мовної компетенції школярів. Науковці Д. Коварікова та Дж. Масарікова аналізують історію розвитку освіти з рідної мови та сучасних іноземних мов у Чеській Республіці в другій половині ХХ століття.


Постановка мети дослідження

Але проблема організації раннього навчання іноземних мов у Чехії ще не достатньо вивчена науковцями, тому на підставі вище зазначеного можна сформулювати мету статті, яка полягає в дослідженні особливостей розвитку і організації ранньої іншомовної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у системі дошкільної та початкової освіти Чехії.


Виклад основного матеріалу

У державах-членах Європейського Союзу(ЄС) на рівні міністрів освіти була прийнята згода, де йдеться про те, що громадяни ЄС повинні володіти щонайменше двома мовами (за Барселонською моделлю «рідна + 2 іноземні»), якими спілкуються в країнах-членах ЄС [10]. Ця вимога є важливою і для чеської системи освіти. У праці Чеська освіта і Європа [1, 7] ця вимога аргументується таким чином: Здатність комунікації офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу та іншими, щонайменше двома іноземними мовами, вважається ключовою для розвитку особистості, її громадянського і професійного рівня. Перша іноземна мова має бути включена як обов’язковий предмет у шкільні програми початкової школи на рівні школи І ступеня, далі повинна з’являтись у програмах і друга іноземна мова. Наголошується і на потребі вивчення мов менш чисельних європейських народів.


За теорією чеського лінгводидакта Р. Люміра зміст програми шкільного навчання з іноземних мов будується на основі комунікативної методики і в програмі базової освіти надається перевага саме спілкуванню, особлива увага зосереджена також на формуванні чіткої та правильної вимови [7].


Вивчення іноземних мов завжди займало вагоме місце в освітньо-історичному процесі Чехії. До середини ХХ ст. на Чеських землях домінували латинська і грецька мови, в живому мовленні переважала німецька. Відповідно до реформи В.Пршигоди у 20-30-х роках ХХст. у єдиній середній школі вивчались німецька й французька іноземні мови як пріоритетні [3]. Після Другої світової війни ситуація змінилася: німецька мова не вивчалася, а на зміну якій прийшла російська мова як обов’язкова.


ьогодні у чеській системі освіти відбулися зміни. У Національній програмі розвитку освіти в Чеській республіці, так звана Біла книга [6] сформульовані завдання щодо змісту освіти:

 володіння двома іноземними мовами;

 освіта в розумінні і повазі до інших націй, рас і культур;

 упровадження нових тем: європейська інтеграція та полікультурна освіта;

 розуміння цілей і значення європейської інтеграції.


У Рамковій програмі освіти для початкової школи [4] визначено такі завдання щодо вивчення іноземних мов у школах:

 перша іноземна мова як обов’язкова повинна вивчатися у 3-9 класах 3 години на тиждень, переважно це англійська мова.

 з 8 класу розпочинається вивчення другої іноземної мови по 6 годин на тиждень, нею може виступати німецька, французька, іспанська, італійська, російська, польська та інші мови.


Як зазначає М.Тадеєва [8], за останні два десятиріччя в Чехії великих змін зазнали не тільки навчальні програми, а також посібники, підручники для навчання іноземних мов.


Відомий фахівець зі шкільної іншомовної освіти Чехії Зузана Факлова [9] стверджує, що молодші школярі навчаються за місцевими та іноземними підручниками, які містять двомовні словники. У деяких школах вчителі розробляють спеціальні методичні посібники для навчання початкового курсу англійської мови, мета яких – навчити учнів працювати з шкільними підручниками та словниками.


Оцінювання знань школярів з іноземних мов відбувається зазвичай на початковому, середньому і старшому етапі за національною шкалою, починаючи від 1 (відмінно) до 5 (незадовільно) двічі на рік. У процесі вивчення англійської мови, як правило, оцінюються різні види мовленнєвої діяльності на уроці, перш за все методом тестів. Багато чеських вчителів складають тести на оцінювання граматики, лексичного запасу учня, дуже часто застосовують перекладні методи навчання.


Вивчення іншої мови, крім рідної завжди вважалося однією з ключових навичок (сильних сторін) добре освіченої людини. Знання хоча б однієї іноземної мови є обов’язковою умовою для повсякденного життя. Тому, як бачимо, вивчення іноземних мов знайшли своє місце в шкільних програмах.


Сьогодні навчання іноземних мов в Чехії розпочинається з шестирічного віку, тобто з першого класу початкової школи. Хоча число досліджень в галузі психології розвитку, соціальної психології, нейропсихології, психолінгвістики та інших дисциплін показують, що ідеальний вік для початку вивчення іноземних мов є дошкільний вік. Таку думку розділяє і німецька дослідниця А. Кубанек-Герман, яка ввважає, що успіх ґрунтовної іншомовної освіти впродовж усього життя залежить від того, яким чином закладено основи іншомовної комунікативної компетенції дітей ще в дошкільному або ранньому шкільному віці [11, с. 71].


Науковці вважають, що мова – це система, що складається з п’яти підсистем: фонологічної, лексичної, морфо-синтаксичної або граматичної, прагматичної та дискурсивної [5]. Всі вони інтегровані в загальній системі, що забезпечує їх гармонійне функціонування. Кожна з підсистем має певний рівень автономії, яка має свої календарі розвитку (сензитивні періоди). Наприклад, фонологічна й граматична підсистеми найбільш глибоко розвиваються в ранньому дитинстві. Період чутливості до них триває від народження приблизно шість років. Кінець цього періоду для фонологічних аспектів 8-9 років. Після цього періоду дитина починає сприймати фонеми іноземної мови систематично на фоні рідної мови. Хоча для морфо-синтаксичної підсистеми період чутливості триває до 14-15 років [5].


Навчання іноземних мов може розглядатися, як мета – вступити в двомовність або лише визначення міри чутливості до сприймання інших мов. Двомовність в сім’ї найприродніший спосіб оволодіння двома мовами дитиною, який набув популярності в двомовних шлюбах Чехії. З одного боку це добре, що дитина змалечку перебуває в подвійному іншомовному середовищі, але існує ризик того, що дитина може придбати неправильні мовні структури. Її мовлення може дещо відрізнятися, деякі слова в реченні диференціювати від не підсвідомого вибору мови, виникає так званий «суржик»(зміщення мов).


В Чехії також існують двомовні дитячі садки за методом занурення, розробленого соціальним психологом Уоллесом Ламбертом в Канаді. Цей метод пропонується для використання в період від дитячого садка до середньої школи. Кілька перших років характеризуються загальним «зануренням» дітей іншомовне середовище. В Чехії метод введений в якості експерименту. Розглядаючи метод занурення виникає питання щодо рідної мови, яка може погіршуватися. Але дослідження показують, що включення іноземних мов в шкільну програму не затримують природній процес навчання рідної мови. Метод занурення може бути навіть корисний для прогресу в рідній мові в деякій мірі, особливо з точки зору збільшення словникового запасу.


Державний навчальний план для дошкільної освіти не включає в себе навчання іноземних мов. Хоча сьогодні багато дитячих садків в Чехії пропонують навчання іноземним мовам (переважно англійська, але в деяких регіонах поблизу кордонів – німецька) у відповідь на попит та бажання з боку батьків. Вивчення іноземних мов пропонується дітям як гурток ( його ще називають «школою гри»). Переважно це один або два уроки на тиждень протягом 10-20 хвилин по 5-7 учнів. У Чехії при вступі до ЄС виникла проблема з викладачами іноземних мов для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку так як до 90-х років ХХ ст. розвиток іншомовної освіті Чехії орієнтувався на російськомовний акцент(обов’язкове вивчення російської мови, відповідно відбувалася і підготовка викладачів). Та все ж таки Чехія знайшла вихід з даної ситуації: з дітьми у дитячому садочку працює вчитель іноземної мови та/або носій мови, яку вивчають. Гра, а сама дидактична гра в процесі навчання виступає формою і методом організації навчання. На уроках учні за допомогою пісень, лічилок, дидактичних ігор та різноманітної яскравої наочність вивчають іноземну мову. Серед принципів, що визначають основні вимоги до організації раннього навчання іноземних мов в Чехії визначають такі:

• використання адаптованої мови (використовувати зрозумілу мову, короткі речення і фрази);

• темп мовлення (говорити у нормальному темпі);

• повторювати і пояснювати стільки разів, скільки необхідно;

• перевіряти чи зрозуміло дитині те, що хотів сказати вчитель;

• доступність (організовувати запитання від найпростіших, на які діти можуть відповісти «Так» або «Ні» до більш складніших);

• використовувати наочність, фотокартки або різні жести-знаки для позначення слова чи фрази;

• не зловживати рідною мовою (при поясненні уникати використання рідної мови);

• систематичності та послідовності (поступово ознайомлювати з країною, мову якої вивчають, щоб навчити поважати культуру іншої країни, де навчання поступово зливається з полікультурною освітою).


Висновок

Отже, аналіз стану ранньої іншомовної освіти в Чехії дає можливість виділити спільні загальноєвропейські тенденції її розвитку(володіння щонайменше 2 ІМ за Барселонською моделлю «рідна+2 іноземні», комунікативна спрямованість іншомовної освіти, навчання ІМ розпочинається з 1 класу), а також виокремити специфічні риси (система оцінювання, методи і форми організації навчання, у ДНЗ заняття з ІМ проводяться вчителем ІМ та/або носій мови), які характерні для іншомовної освіти Чехії. Вивчення іноземних мов у Чехії відбувається згідно з Рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти. Рання іншомовна освіти Чехії пройшла великий і важкий шлях до свого процвітання та ефективного впровадження, відповідно нагромадила дорогоцінний досвід, який можна аналізувати та деякі позитивні аспекти поступово намагатися імплементувати в іншомовну освіту України.


Список використаних джерел

 1. České vzdělání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR při vstupu do EU. – Praha, 1998. – 7 s.
 2. Тадеєва М. І. Розвиток ранньої шкільної іншомовної освіти в Росії: європейський контекст / М. І. Тадеєва // Вища освіта України. – К. : ВЦ КНУ, 2009. – С. 138-146. – (Тематичний випуск № 3 «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
 3. Přihoda V. Racionalizace školství. Funkcionálni organizace školské soustavy / V. Přihoda – Praha, 1934. – 461 s.
 4. The Framework Education Programme for Elementary Education (FEP EE). – Research Institute of Education (VЪP) in Prague, 2007. – 131 p.
 5. Early childhood education [four volumes] : an international encyclopedia / edited by Rebecca S. New and Moncrieff Cochran. – London, 2007 – 1379s.
 6. Національна програма розвитку освіти в Чеській Республіці. - Прага, 2001.
 7. Lumir R. Auditivni a audiooralni metody vyucovani jazykum / Ries Lumir. – Praha, 1979. – Sk. 40.
 8. Тадеєва М. І. Рання іншомовна освіта в європейських педагогічних традиціях / М. І. Тадеєва, М. М. Пархомчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / гол. ред. С. С. Пальчевський. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 42. – С. 109-113.
 9. Faklova Z. Baseline Study on Foreign Language Teaching to Young Learners in the Czech Republic: An Overview / Zuzana Faklova // An Early Start: Yong learners and modern Language in Europe and Beyond. – 2008.
 10. Barcelona Summit. Presidency Conclusions. SN 100/1/02 REV 1.– Barcelona, 15 and 16 March, 2002. – 72 p.
 11. Kubanek-German A. Primary Foreign Languages in Europe. Trends and Issues / A. Kubanek-German // Language teaching. – 1998. – №31. – P. 193-205.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама