Рассоха І.І. Словотвір в сучасному англійському слензі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Рассоха Ірина Ігорівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглядається поняття сленгу та особливості його словотвору у сучасному англійському слензі. Окреслено лексичні особливості англійського молодіжного сленгу. Розглянуто види сленгу, основні способи їх творення та застосування в англійській мові. Охарактеризовано основні функції лексичних одиниць у англійському молодіжному слензі.

Ключові слова: сленг, лексична одиниця, словотвір, способи словотвору.


В статье рассматривается понятие сленга и особенностей его словообразования в современном английском сленге. Определены лексические особенности английского молодежного сленга. Рассмотрены виды сленга, основные способы их создания и применения в английском языке. Охарактеризованы основные функции лексических единиц в английском молодежном сленге.

Ключевые слова: сленг, лексическая единица, словообразование, способы словообразования.


This article deals with the concept of slang , and the features of its derivation in modern English slang. The lexical features of English youth slang are determined. The kinds of slang, the basic methods of it’s creating and usage in the English language are observed. The main features of lexical items in the English youth slang are characterized.

Key words: slang, lexical items, word formation, methods of derivation.


Зміст

Постановка проблеми

Мова – це засіб, за допомогою якого культури виражають себе, свою сутність. Вона відображає культурно-історичний фон кожної епохи та, як правило, є цілком зрозумілою тільки людям, що живуть у дану епоху.


Оволодіння іноземною мовою є одним із найважливіших факторів формування високої культури та освіченості студентів. В умовах процесів глобальної інтеграції та збільшення англомовного інформаційного потоку спостерігається яскраво виражена тенденція частотності вживання у мовленні нетрадиційних слів чи фраз, які формують відповідний пласт англійської лексики, що називається сленгами, без яких сучасна англійська мова виглядає досить неприродньо. Формування комунікативної компетенції та оволодіння англійською мовою, як засобом комунікації вивчення даних лексичних одиниць, є важливим завданням.


Сленг молоді найбільш жваво реагує на всі події в житті. Він підхоплює і відображає нові явища, і сам змінюється в процесі їх перетворень, а відтак, має вплив на використання розмовного варіанту мови, якою відбувається спілкування у повсякденному житті, поступово витісняючи іншу лексику з ужитку.


Аналіз досліджень

Досі в науковій літературі домінувало розуміння молодіжного мовлення як «мовного хуліганства». Дослідженням цього питання займаються нині лише окремі мовознавці, хоча сама тема надзвичайно багатогранна. Заслуговують на увагу дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема О. Левінтова, О. Ставицької, яких розглядають питання мови в площині молодіжного мовлення. Зокрема, аналізуючи сучасні тенденції розвитку мови в Росії, О. Левінтов у статті «Пахани і пацани» зупиняється на такому парадоксальному факті, як опір розвиткові мови з боку її найбільших поборників: «Чомусь вважається, що мова, в основному, розвивається сама по собі, з властивими їй містичними і міфічними особливостями. Вважається також, що вона вбирає в себе інші мови за рахунок комунікацій, у нашу добу кожного разу більш технічних» [8, с.19]. Проблематика сленгу є предметом постійного наукового пошуку. Поняття сленгу привертає увагу науковців і з боку сучасної філології. Різні його аспекти вивчалися такими дослідниками як Е. Патрідж [16], Г. Менкен [15], І. Гальперін [4], В. Вилюман [3], М. Маковський [9], В. Балабін [1], У. Потятинник [12].


Проте, на даному етапі розвитку лінгвістики та суспільствознавства сленг становить собою ще недостатньо вивчену проблему, яка потребує подальшого дослідження.


Постановка мети дослідження

Питання існування молодіжного мовлення важливе з лексичного погляду, однак на сьогодні воно маловивчене й суперечливе. Тому поняття сленгу та особливостей його словотвору потребує детального вивчення на даному етапі.


Метою нашого дослідження є визначення специфіки молодіжного сленгу, та особливостей його словотвору.


Виклад основного матеріалу

Сленгові слова і вислови емоційно забарвленні і часто вживаються в переносному значенні.


За визначенням українського дослідника М.Кондратюка, сленг – це досить синкретичне мовне утворення, що включає загальний масив розмовної емоційно-експресивної лексики, не відображеної у сучасній лексикографічній практиці [10, с. 33].


Відома дослідниця Л. Ставицька, зазначає, що сленг – це практично відкрита мовна підсистема ненормативних, стилістично знижених лексико-фразеологічних одиниць [11, с. 42].


Сленг – це частина лексики, яка надто швидко змінюється за своїм значенням. Якщо слово або вислів втрачає новизну, на зміну йому приходить новий сленг, який носить характер альтернативної лексики. Сленг не може існувати в минулому, він постійно оновлюється, життя сленгу коротке і має сумнівну репутацію. Він або осідає в мові, або ж його забувають. Але у слензі багаті ресурси. Американський сленг традиційно вбирає будь-яке яскраве слово, яке потрапило до нього. [10, с. 23].


Зокрема, молодіжний сленг – це слова і вирази, властиві молодим людям і часто ними вживані, що не сприймаються старшим поколінням, як загальновживані або літературні [2, с. 169].


Молодіжний сленг вирізняється жвавістю, гнучкістю й несподіваною дотепністю. Наведемо деякі приклади сленгових виразів: • It s cool! – Класно! • What’s up? - Що трапилось? • It’s sweet! – Це добре! • Peace out! - До побачення! • I am out! – До побачення! • Сheck you later! – До побачення!


Варто зазначити, що немає чіткого походження слова «сленг». Люди завжди прагнули урізноманітнити мову її образними слівцями і фразами. Англійський сленг зародився в надрах самої англійської мови, в різних соціальних сферах і вікових групах як прагнення до стислості, виразності, іноді як протест проти набридливих або довгих слів. У молодіжних же колах, де «сленготворчість» особливо поширена, крім усього іншого явно виражене прагнення відокремитися від світу дорослих, «зашифрувати» свою мову, а також бажання просто показати іншу сторону дзеркальної гладі англійської мови.


Особливо активно сленг продукується в періоди великих соціальних змін, воєнних, економічних і культурних зрушень, коли відчувається нагальна необхідність, іменувати щось нове. Коли людина застосовує мову по-новому, щоб виразити ворожість, глузування, презирство чи найчастіше гострий розум, вона саме є творцем сленгу. Але новий вираз швидко зникає, якщо він не буде використаним ще кимось. Новий сленговий термін, як правило, широко використовується в субкультурі до моменту її появи в рамках домінуючої, так, наприклад: sucker – присоска, shave – tail – голити хвіст, jerk – шарпати – виражають відношення не завжди принизливе однієї групи або класу по відношенню до цінностей іншої. Сленг іноді випливає із вхідних у групу сатири або бурлеску власних цінностей, поведінки і ставлення, наприклад: shotgun wedding – рушниця на весілля, cake eater – той, що їсть торт, greasy spoon – засалена ложка.


Англійський молодіжний сленг представляє собою дуже цікавий лінгвістичний феномен, рамки якого обмежені не лише віком людей, а й соціальними, часовими і навіть територіальними кордонами. Він існує зазвичай в середовищі учнів, студентів та міської молоді.


Як і всі соціальні діалекти, молодіжний сленг представляє собою лише лексикон, який живиться соками загальнонародної мови, живе на її фонетичному та граматичному підґрунті. Молодь вживає сленг у своїй мові тому, що бажає бути сучасною, стильною. Сленг виражає товариськість і легкість спілкування.


Сленг старий як світ. На цьому наголошує видатний мовознавець, фахівець зі сленгу та укладач спеціального словника Е. Партридж. Сленг був і в грецькій, і в латинській мовах – адже люди завжди залишалися людьми, вони завжди намагалися оживити мовлення, прикрасити його образними слівцями та висловами, переінакшуючи незрозумілі «вчені», офіційні слова. Більшість американських письменників віддали данину сленгу. Його неможливо ігнорувати, інакше описувані персонажі втратять свою життєвість.


Молодіжний сленг являє собою груповий (корпоративний) жаргон. В англійській лексикографічній літературі ця мовна підсистема звичайно включається в спеціальний сленг, протиставлений загальному сленгу, що входить у загальновживане просторіччя. Молодіжний сленг, як правило, поєднує колективи його носіїв внутрішньо-груповими зв’язками [5, c. 78]. Значну частину молодіжного сленгу становлять лексичні одиниці, які фактично є дублетами нейтральних або розмовних одиниць. Зазначимо, що дублети – це (франц. дублет з подвійної - подвійний) подвійний різновид даної мовної одиниці. Ці лексичні одиниці не актуальні для офіційного спілкування, а є зниженими дублетами-синонімами [14, с. 9] типу: • ace boon coon, boogerhead, roaddog, chap, pal, fellow – товариш, приятель; • buddy, guy, chum, mate, friend, associate – друг, компаньон.


До категорії дублетів-синонімів відносимо також власно сленгізми, наприклад, такі як: posse, dogpack, tribe, crew – one's circle of friends – коло друзів; buzz crusher – killjoy – зануда; kill, kari – make fun of – підсміюватися. Студентська молодь запровадила близько 30% сленгізмів, які являють собою лексику табу, що відноситься до сексуальної сфери [6, c. 10].


Більшу групу молодіжного сленгу становить лексика, пов’язана з вживанням алкоголю і вечірками. Приклади: chill – розслабитися; релаксувати; have arms, chizzil – влаштувати вечірку.


Зупинимося детальніше за способах утворення лексичних одиниць у молодіжному слензі. Існуюсь такі способи утворення сленгів:

-метафоричний перенос; -запозичення.


Особливої уваги заслуговує та частина молодіжного сленгу, яка становить емоційно забарвлену лексику, найчастіше з глузливою, іронічною або пародійною конотацією, що загалом характерно для будь-якого професійного жаргону. Наведемо приклади: mule with a broom і a very ugly girl – мавпа і дуже некрасива дівчина; fruit і looser, stupid person – валянок і дурень. Як видно з вищенаведених прикладів, в утворенні лексичних одиниць значну роль грає метафоричний перенос [6, c. 11].


Значну роль у процесі утворення нових лексичних одиниць відіграють запозичення. Молодіжний включає в себе лексику запозичену з інших професійних груп, групових жаргонів та, в свою чергу, може слугувати джерелом запозичень для таких же соціальних діалектів. Молодіжні колективи переймають розмовний стиль певних соціальних угрупувать, що користуються популярністю та слугують для них поведінковим орієнтиром. Так, чимало сленгізмів було взято з лексикона наркоманів. Наведемо приклади: hooch, tree, buddak, cripps, doobie, hronik, smokey treat – марихуана; get one's johny, blaze, burn, pull tubes, play monopoly – палити маріхуану [6, c. 11-12].


Розглянемо способи словотворення в сучасному англійському слензі серед молоді. 1. Зміна значення первинної лексичної одиниці.


Одним із найпоширеніших способів утворення нових лексичних одиниць є зміна значення первинної лексичної одиниці. У більшості випадків зміна значення спричинена переносом значення найменування, а саме: 1) метафорою, оскільки метафорика – один з основних засобів сленгового словотвору. Саме за її допомогою утворюються найяскравіші та найуживаніші слова: birdcage – студентський гуртожиток; zombie – втомлена людина. В метафориці часто присутнє гумористичне трактування означуваного: four-eyes – людина в окулярах. 2) метонімією: visit lady Perriam (відвідати леді Перріам) – піти до туалету (леді Перріам подарувала коледжу будинок, де тепер розташований туалет). Одним із характерних засобів словотвору, передусім для сленгу, є каламбурна підстановка: braniac – інтелектуал.


2.Конверсія. Конверсія – це утворення нової основи з вже існуючої (вивідної) основи простим переосмисленням останньої без будь-якої зміни її форми.


Наприклад, дієслово «to water – поливати» був утворений конверсією від іменника «water – вода». Проекція основи іменника в основу дієслова призводить до того, що остання утворює форми часу (I water, he waters, I watered, I have watered і т.д.), тоді як основа іменника water не могла утворювати множину.


3. Словоскладання. В сфері словоскладання найбільш типовою рисою англійського та американського сленгу є перетворення ряду повнозначних слів у напівсуфікси. Так, слово monkey використовується як напівсуфікс зі значенням «робітник; механік»: air monkey, broom monkey, company monkey, grease monkey, powder monkey, weed monkey, wheel monkey. Слово happy перетворилося на напівсуфікс зі значенням «ентузіаст, любитель»: adjective-happy, bomb-happy, brass-happy, buck-happy, cab-happy, car-happy, coin-happy, dough-happy, footlight-happy, gin -happy, jive-happy, power-happy, rock-happy, blue + stocking = bluestocking («синя панчоха», вчена жінка) [13, c. 59].


4. Морфологічний словотвір. На даному етапі, у слензі широко спостерігається морфологічний словотвір. Найбільш продуктивним є афіксальний тип словотвору. При утворенні сленгізмів використовуються ті ж суфікси, що й у нейтральній лексиці, але в слензі вони здобувають ширший спектр значень.


В американському слензі найпоширеніший суфікс – er. В середині XX ст. цей суфікс став активно використовуватися у мовленні студентів Оксфорду, а потім одержав широке поширення і в інших університетах та коледжах. Наприклад: reader – шпаргалка; sleeper - курс лекцій.


Ще одним із активних видів словотвору є додавання типово іншомовних суфіксів, таких як: 1) –ateria /– eteria: bookateria – книжкова крамниця; bobateria – дамський салон; 2) – ino: in gambolino – азартний гравець; lookerino – красуня.


Більшу групу становлять дієслова, які вживаються в стійкому сполученні з постпозитивами down, off, out, up, around. Найбільш продуктивними є out і up: wash out – не скласти іспити, бути виключеним; button up – замовкнути, припинити розмову. Префіксальний словотвір – не властивий американському молодіжному сленгу [13, c. 59].


В молодіжному слензі спостерігається тенденція до спрощення, до економії мовних зусиль, що виявляється у вживанні коротких слів і скороченні лексичних одиниць. Слова, що піддаються скороченню, складають 12% молодіжних сленгізмів [6, c. 11].


В експресивно забарвлених скороченнях слово змінюється, залежно від конкретної ситуації. Розглянемо способи таких скорочень: 1) Усікання слів: soph = sophomore (другокурсник); zam = exam (іспит), Цей спосіб є дуже поширеним у молодіжному середовищі, коли у висловлюваннях усікається тільки одне зі складових слів, яке несе семантичне навантаження, інше ж – опускається: ret = tobacco cigarette. 2) Ініціальні скорочення. Деякі з них мають конспіративну функцію: В.D.S. = big dick syndrome – самовпевнений. Іноді вони використовуються з метою мовної економії: В.F. = best friend – найкращий друг; – P.= parent – батько. Часто такі форми мають жартівливо-пародійне забарвлення: LS and players – презирливе прізвисько студентів мічиганського колледжу з напряму літератури, природничих наук і мистецтв. 3) Стягнення. Вони є досить незвичайними, оскільки розрізняються першими компонентами при утворенні слів, зміст других – повторюється у всіх словах і полягає в натяку на якусь наукову дисципліну [13, c. 59]. Наприклад: zerology – курс пустих лекцій, які можна не відвідувати.


Особливе місце серед одиниць сленгу займає досить велика група сленгізмів, яка представлена вигуками. Вони надають експресивне забарвлення висловлюванню і слугують для безпосереднього вираження почуттів та волевиявлення. Найчастіше вони являють собою короткі вигуки або звуконаслідування та виражають різні ступені: 1) подиву: bonk!, chyaa!, flip mode!, oh my goshness!, shnikies!; 2) згоди: bet!, dude!, shoots for real!, ah... ja!; 3) незгоди: bet!, dude!, negotary!, ta huh!; 4) схвалення: dig that!, cool!, score!, damm right!; 5) зніяковілості: sqeebs!, erf!; 6) недовіри: badand!; 7) несхвалення: boo!; 8) схвилювання: squish!, woochow!; 9) відрази: shiznet!; 10) висловлювання радості: woopty-woo!; 11) способів привертання уваги: yo!


Крім цього способу вираження емоцій, існує понад 100 прикметників з оцінною конотацією, які роблять мову молоді експресивного та емоційного забарвлення [6]. Прикладами прикметників з позитивною конотацією є такі: awesome, bomb, biggity/diggity, boss, brad, chounch, coolarific, doke, dope, fantabulous, groovycool, killer.


Висновок

У результаті дослідження ми прийшли до висновку, що у сучасній англійській мові сленг є активною складовою живого розмовного мовлення, складає значну частину її словникового складу, оскільки яскраво відображає різноманіття інтересів суспільства, оцінку окремих явищ носіями мови, які належать до різних соціальних і професійних груп. Він є одним із джерел поповнення лексичного складу мови та одним з елементів культури суспільства. Також з’ясували, що на даному етапі сленг є тим засобом, за допомогою якого мова постійно оновлюється, додає нові аспекти старих понять, полегшує спілкування, а головне – удосконалює її, робить більш зрозумілою для інших народів.


Список використаних джерел

 1. Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В.В. Балабін. – К. : Логос, 2002. – 316 с.
 2. Береговская Н.В. Молодежный сленг : формирование и функционирование / Н.В. Береговская // Вопросы языкознания. – №3. – C. 32 – 41.
 3. Вилюман В. Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке / В.Г. Вилюман. – Л. : ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1955. – т.3. – С. 47-50.
 4. Гальперин И. Р. О термине сленг / И.Р. Гальперин // Вопросы языкознания. – 1956. – № 6. – С. 104–107.
 5. Дорда В.О. Американський молодіжний сленг як об’єкт вивчення соціолінгвістики / В.О. Дорда // Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Т.1 – C. 77 – 81.
 6. Коловская Н.А. Особенности функционирования американского студенческого сленга / Н. А. Коловская // Ярославский педагогический вестник. – 2004. – № 2. – С. 9-12.
 7. Левикова С. И. Молодежный сленг как своеобразный способ вербализации бытия / С. И. Левикова // Бытие и язык. –Новосибирск, 2004. – С. 167–173.
 8. Левинтов А. Паханы и пацаны / Левинтов А.А// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lebed.h1.ru/art1049.htm>;<http://slang.od.ua/?page=viewart&id=33.
 9. Маковский М. М. Языковая сущность современного английского сленга / М.М. Маковский // Иностранные языки в школе. – 1962. – №4. – 102–113 c.
 10. Словник сучасного українського сленгу / упор. Т.М. Кондратюк.– Х. : Фоліо, 2006. – 350 с.
 11. Ставицька Л. O. Арго, жаргон, сленг / Л. Ставицька. – К. : Часопис «Критика», 2005. – 462 с.
 12. Потятинник У.О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США) : автореф. … дис. на здобуття ст. канд. філол. наук : 10.02.04 / Уляна Олексіївна Потятинник. – Львів, 2003. – 26 с.
 13. Хасанова Е.В. Об источниках и способах образования школьного и студенческого сленга (на материале англ. яз.) / Е.В. Хасанова // Русская и сопоставительная филология. – 2002. – №2. – С. 57–59.
 14. Хомяков В.А. Введение в изучение сленга – основного компонента английского просторечия / В.А.Хомяков. – Вологда: ВГПИ,1971. – 176с.
 15. Mencken H.L. The American Language / H.L. Menken. – N.Y. : Alfred A.Knopf Incorporated, 1992. – 333p.
 16. Partridge E. Slang To-day and Yesterday / E. Patridge. – London : William Press, 2007. – 484 p.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама