Роєнко С.С. Впровадження проектної технології на уроках іноземної мови у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Роєнко Світлана Сергіївна – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, напрям підготовки «Початкова освіта».


У статті, на основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, розглядається проблема впровадження проектної технології та її специфіка на уроках іноземної мови у початковій школі. Спираючись на досвід роботи вчителів, визначені можливі типи проектів відповідно до кожного періоду навчання іноземної мови в початковій школі. Охарактеризовано роль учителя початкової школи в організації проектної діяльності та наведено теми імовірних проектів.

Ключові слова: проект, технологія, проектна діяльність, урок іноземної мови, початкова школа, молодший школяр.


В статье, на основе анализа психолого-педагогической и методической литературы, рассматривается проблема внедрения проектной технологии, ее специфика на уроках иностранного языка в начальной школе. Опираясь на опыт работы учителей, определены возможные типы проектов согласно каждого периода обучения иностранному языку в начальной школе. Охарактеризована роль учителя начальной школы в организации проектной деятельности и представлены темы возможных проектов.

Ключевые слова: проект, технология, проектная деятельность, урок иностранного языка, начальная школа, младший школьник


In article, on the based of analysis psychological, pedagogical and methodological literature, the problem of the introduction the project technology and its specificity for foreign language lessons in primary school are discussed. It has been based on the experience of teachers, identified possible project types according to each period of teaching foreign language in primary school. It has been described the role of primary school teacher in the organization of project activities and presents topics of possible projects.

Key words: project, technology, project activities, lesson of foreign language, primary, junior student.


Зміст

Постановка проблеми

Одними із пріоритетних завдань мовної освіти у початковій школі є формування мовної особистості учня та модифікування загальнопедагогічних технологій у конкретні методичні моделі. У початковій школі важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Однією із таких технологій, що суттєво збагачує навчальний процес сучасної школи, є проектна технологія, використання якої змінює традиційний підхід до навчання учнів.


Аналіз досліджень

Питання організації навчання за проектною технологією розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Д. Дьюї, У. Кілпатрік, Е. Коллінз, Л. Левін, Д. Піт, С. Шацький та ін.; проблема підготовки вчителя до організації проектної діяльності знайшли своє відображення у дисертаційних роботах Ю. Веселової, М. Елькіна, М. Пелагейченко, С. Ізбаш, Е. Кручай, О. Ожерельєвої, Н. Прокоф’євої, Ю. Фільчакової та ін.; проектну діяльність досліджували такі вчені, як К. Баханов, Т. Газука, В. Давидова, О. Зосименко, Л. Кондратова, Л. Мартинець, В. Нищета, О. Онопрієнко, Н. Пахомова, О. Пєхота, Е. Полат, С. Ящук та ін. Автори загалом характеризують проектну діяльність як спрямовану на досягнення загального результату, спільну навчально-пізнавальну, творчу, ігрову діяльність, що має загальну мету та узгоджені методи.


Постановка мети дослідження

Не зважаючи на значну увагу до окресленої проблеми, недостатньо дослідженими залишаються особливості впровадження проектної діяльності на уроках іноземної мови у початковій школі.


Метою статті є розкриття особливостей застосування проектної технології на уроках іноземної мови у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

На думку дослідників, проектна технологія – це система навчання, за якої учні здобувають знання і уміння в процесі планування і виконання конкретних завдань, що поступово ускладнюються; це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв’язання важливої проблеми [3, с. 16].


У навчальному процесі проектні технології мають певні переваги. На уроках іноземної мови з використанням проектного навчання створюються такі умови, за яких учні: самостійно і з бажанням отримують знання з різних джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативних умінь, працюючи в різних групах; розвивають свої дослідницькі уміння (постановка проблеми, збір інформації з літератури, документів, тощо); розвивають аналітичне мислення тощо [1].


Спираючись на досвід роботи педагогів зазначаємо, що на уроках англійської мови можуть бути використані такі типи проектів: інформаційні та дослідні (письмові доповіді, класна вистава), оглядові проекти (класні вистави, що супроводжуються повідомленнями, фотографіями, схемами, різноманітними доповідями оглядового характеру), рroduction project (випуск стіннівок, постановка п’єси), організаційні проекти, проекти-презентації (організація роботи англійського клубу, проведення вечорів, КВК, інсценування п’єси) тощо.


Вважаємо за доцільне висвітлити методичні аспекти організації роботи за проектною технологією на уроках іноземної мови. Роботу із учнями початкової школи слід організовувати поетапно [2].


Перший етап – підготовчий: вибір та обговорення теми проекту, формулювання проблеми, ознайомлення з новим мовленнєвим матеріалом, розробка структури проекту, обговорення кінцевого продукту та способу його презентації, формування груп.


Другий етап – організація роботи: збір інформації (читання текстів, робота з довідниками, інтерв’ювання, анкетування); обговорення першої зібраної інформації, перших результатів у групах, обговорення її в класі.


Третій етап – проміжний контроль: обговорення способу оформлення проекту, його документування. На цьому етапі учням пропонується також виготовити плакат, буклет, афішу, альбом із невеличкими текстами, малюнки, фото за обраною темою. Учні початкової школи можуть користуватись допомогою батьків, старших дітей.


Четвертий етап – власне презентація: обговорення в групах способів презентації проекту, документування проекту, презентація проекту. Під час захисту проекту учителеві необхідно звернути увагу на: якість матеріалу, його композицію; глибину вивчення проблеми; застосування знань з інших предметів; активність кожного учасника проектування; колективний характер прийнятих рішень; естетичність оформлення результатів проекту; вміння учнів аргументувати, робити висновки, відповідати на запитання опонентів.


П’ятий етап – підбиття підсумків: обговорення проекту; оцінювання [2].


Роль вчителя початкової школи на різних етапах виконання проекту змінюється. На підготовчому етапі вона полягає в тому, щоб ініціювати ідеї проекту або створити умови для появи ідеї проекту, а також надати допомогу в первинному плануванні. На етапі реалізації проекту вчитель виступає в ролі помічника, консультанта з окремих питань, джерела додаткової інформації.


Перші великі проекти починають виконувати в 2-му класі. Для втілення такого проекту найефективніше сформувати групи (команди) по 3-4 учні, кожна з яких розроблятиме свою тему. Важливим моментом на етапі створення груп є розподіл ролей (обов’язків), закріплених за кожним учасником команди. Під час роботи на уроках молодші школярі вивчають лексику і граматику, потрібні для реалізації проекту. А в позаурочний час вони співпрацюють, виконуючи індивідуальні завдання. Теми, які пропонуються для такої роботи, мають бути актуальними, охоплювати і розширювати шкільну програму вивчення англійської мови. Важливим є те, що учні набувають практичні навички спілкування, письма, добору інформації, роботи з персональним комп’ютером.


У 2-му класі є кілька тем, де проектна діяльність може починатися з одного аркуша і закінчуватися цілою «книгою». Наприклад, це такі теми: «Моя мама» («Му mother»), «Мій день народження» («Му birthday»), «Мій друг» («Му friend»), «Улюблена їжа» («Favourite food»), «Моя робота» («Му job»). Поступово накопичується ціла бібліотечка книжок власного виготовлення.


Варто зазначити, що проекти в 2-му класі є короткотривалими – 1-2 тижні. Вимоги до представлення проекту складені відповідно до вікових особливостей учнів. З кожним роком проекти ускладнюються. Вводяться нові прийоми представлення й оформлення проектів, відповідно змінюються і критерії оцінювання. Учні користуються цими критеріями під час самооцінювання та оцінювання своїх товаришів.


У 3-му класі проекти ускладнюються за формою і змістом. Тривалість проекту не перевищує одного місяця й обмежується вивченням однієї лексичної теми (4-6 уроків). Наприклад, проект «День народження» («Birthday») починається з оформлення запрошень (а також відповідей на такі запрошення), вибору подарунка, виготовлення листівки і написання привітання. Оформлення матеріалів проектної діяльності здійснюється за допомогою комп’ютерних програм (Microsoft Word, Paint, Microsoft Excel). Діти вчаться друкувати текст, використовуючи різні шрифти, розміри, кольори. Виділяють заголовок, вставляють картинку чи фотографію. Вчаться складати таблиці, наприклад, таблицю сімейних днів народження. Потім пишуть сценарій святкування, складають святкове меню. Результатом такої проектної діяльності з теми «День народження» («Birthday») є урок-свято.


Проекти, що виконуються у 4-му класі, – довготривалі. Наприклад, проект «Все про мене» («All about me») триває весь навчальний рік і об’єднує всі оповідання, діалоги, вірші, листи, презентації, виступи, складені учнем протягом року [4].


Орієнтовні теми проектів: «Мої канікули» («My holidays»), «Успіхи в школі» («Success in school») (лист товаришеві), «Таємниця мого імені» («Mystery of my name»), «Книга днів народження» («Book of birthday»), «Мій минулий день народження» («My last birthday»), «Село моєї мрії» («Village of my dream»), «Мій улюблений фільм» («My favorite film»), «Сімейні рекорди» («Family records»), «Улюблені тварини» («Favorite animals»), «Моє майбутнє» («My future»), «Коли мені було шість» («When I was 6»), «Моя країна» («My country»), «Уявна мандрівка» («Imaginary trip»), «Мої пригоди» («My adventures») тощо. Крім проекту, запропонованого в рамках урочного навчання, діти можуть вести свої власні дослідження.


У результаті проектної діяльності в кожної дитини формується банк творчих робіт під назвою «Моє мовне портфоліо». Зібраний матеріал не тільки показує, який навчальний шлях пройшла дитина, а й забезпечує комфортний перехід на наступний рівень вивчення англійської мови. Проектна технологія дозволяє інтегрувати різноманітні види діяльності, робить процес навчання цікавішим, а тому більш ефективним.


Висновок

Результати навчання за проектною технологією засвідчують міцне та глибоке засвоєння знань, підвищений рівень самостійної роботи учнів, високий рівень науковості в знаннях, уміннях учнів працювати в групі, проводити групове обговорення, згуртування дитячого колективу, мотивацію колективних досягнень. Використання проектної технології у навчанні іноземної мови передбачає врахування специфіки цього навчального предмета і безпосередньо впливає на організацію проектної діяльності, а саме: передбачає переважно групову проектну роботу з акцентуванням уваги на комунікативну діяльність, додаткову роботу з відбору мовного матеріалу і важливість передбачення результатів. В подальшому плануємо розглянути влив проектної технології на рівень засвоєння лексичного запасу молодших школярів.


Список використаних джерел

  1. Волковська Т. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання / Т. Волковська // Початкова освіта . – 2006. – № 40. – С. 9–12.
  2. Інноваційні технології в початковій школі [Упорядник О. Кондратюк]. – К. : Шк. світ, 2008. – 112 с.
  3. Моисеева О. М. Опыт проектного обучения иностранному языку в средней школе (на материале фр. языка) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Моисеева. – М., 1994. – 16 с.
  4. Пахомова Т. Викладання іноземної мови в початковій школі. Методичні рекомендації [Електронний ресурс]/ Т. Пахомова, Г. Савицька. – Режим доступу до ресурсу : http:helename.ucoz.ua/news/vikladannja_ inozemnoji_movi_v_pochatkovij_shkoli_metodichni_rekomendaciji/2012-08-16-71.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама