Сажин М.М. Розвиток толерантності до інших культур і народів засобами іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Сажин Марта Максимівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті зібрано та проаналізовано різні визначення поняття “толерантність” учня початкового ступеня навчання. А також зроблено спробу визначення шляхів розвитку толерантності.

Ключові слова: толерантність, учні початкової школи, іноземна мова, шляхи розвитку іноземної мови.


В статье собраны и проанализированы разные понятия «толерантности» ученика начального уровня обучения. А также определения путей развития толерантности.

Ключевые слова: толерантность, ученики начальной школы, иностранный язык, пути развития толерантности.


Different determinations of concept «tolerance» to students of primary school are collected and analyzed in the article. And attempt to determine the ways of development of tolerance.

Key words: tolerance, students of primary school, foreign language, ways of development tolerance.


Зміст

Постановка проблеми

У ХХІ столітті таке питання як толерантне ставлення до культур інших народів цікавить усіх особливо, адже сьогодні є колосальні можливості та зв’язки з іншими народами. Світ навколо є великим і цікавим, і за умов правильного виховання учнів, вселення в їхні душі любові та поваги до культур інших народів, дасть їм змогу до власного великого відкриття.


Питання толерантності нині є предметом вивчення багатьох наук, таких, як: філософія, соціологія, психологія, етнографія, історія, релігієзнавство, культурологія та інших наук. Останнім часом цим питанням зацікавилась навіть педагогіка в умовах гуманістичного виховання.


Пріоритетним завданням навчання іноземної мови є формування в учнів соціокультурної компетенції, що несе в собі наявність знань про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, про норми мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки її носіїв і вміння моделювати свою поведінку відповідно до цих особливостей і норм, а також виховання в учнів початкової школи толерантності. Адже існування національно - культурного простору є соціально важливим.


Мова призначена для розуміння, спілкування, обміну думок. Мова покликана допомагати розуміти особливості психічного відображення, узагальнення та перетворення дійсності представниками різних національно-культурних просторів.


Іноземна мова, а саме англійська є найпоширенішою мовою у світі. За останніми оцінками [10] понад 375 мільйонів людей вважають англійську своєю рідною мовою, і майже стільки ж володіють нею як іноземною. Саме тому визначення шляхів розвитку толерантності в учнів початкової школи засобами англійської мови є актуальним. Розвиток толерантного ставлення засобами англійської мови в наш час відіграє одну з провідних ролей у формуванні толерантного ставлення.


Аналіз досліджень

Дослідженням проблеми розвитку толерантності займалася низка науковців: М.М. Гасанов [1; 189] (Досліджував зв’язки Етнокультурного діалогу і виховання); Л. В. Засєкіна [3;172] (Досліджувала мовленнєву культуру як критерій особистісної зрілості); О.О Леонтьєв[1;13] (Теорія мовленнєвої діяльності, розроблена у межах психолінгвістики, вивчає діяльність із формування і формулювання думки засобами мови і способом мовлення); Ю.М. Лотман (Досліджував питання культури і мистецтва у всіх аспектах) [4] та інші.


Проблема толерантності тісно пов’язана з таким поняттям як культура. У свою чергу Культура (лат. Culture – «обробіток», «обробляти») – сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Культура є складною системою буття. Поняття культури об'єднує в собі науку (включно з технологією) і освіту, мистецтво (літературу та інші галузі), мораль, уклад життя та світогляд [8].


На думку Ю. М. Лотмана культура є колективним інтелектом, який має свої власні пізнавальні механізми і процеси пам’яті, що сприяє створенню умов для комунікації.[4;430]


Отже, основою толерантного ставлення є знання культури іншого народу, а знання культури є основою лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенції, проблемами якої займалися (Г. Томахін, Є. Верещагін, Ю. Пассов, Н. Гез, І. Зимня, Н. Ішханян, В. Костомаров, та ін.)


Окрім того складовою частиною цілей навчання іноземної мови є виховна мета, яка передбачає виховання толерантності. Виховною метою у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності учнів, зокрема учнів початкового ступеня навчання, є виховання толерантності, їхніх моральних якостей, гуманного ставлення до представників інших народів та їхніх культур а також це можливість налагоджувати міжкультурні зв’язки, представляти країну на міжкультурних зустрічах, ставитися з повагою до духовних цінностей інших культур.


Усвідомлення вище зазначених нюансів, а також таких як клімат, географічне положення, історія, економіка, традиції і звичаї, релігія, видатні особистості, уміння знаходити схожість і відмінність між нашими культурами, проявляти толерантність та зацікавлення до культур інших народів – ось, що є найяскравішим всебічним розвитком будь-якого учня.[9]


Постановка мети дослідження

Метою нашої статті є узагальнення змісту поняття “ толерантність ” учня початкового ступеня навчання, визначення шляхів її розвитку засобами іноземної мови а саме англійської.


Виклад основного матеріалу

В науковій літературі розглядаються такі варіанти цього поняття: 1.Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах [8].

2.Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних [11].

3.Толерантність - повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Толерантність - це єдність у різноманітті [12].

4.Толерантність - не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба [11].

5. Толерантність - це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від війни до культури миру [11].

6. Толерантність - це не поступка, поблажливість чи потурання [12].

7. Толерантність - це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. (Ст.1 Декларації принципів толерантності).


Узагальнюючи вище зазначене дамо власне визначення цього поняття: Толерантність – це доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та цінування прав та свобод людини. Толерантність означає активну позицію людини, а не пасивно-терпиме ставлення до навколишніх подій.


Формуванню толерантності учнів на уроках іноземної мови сприяють знання про культуру країни, мову якої вивчають, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань.


У статті перелік найбільш ефективних шляхів формування толерантності учнів початкової школи. До них відносимо:

 1. спеціально підібраний зміст тексту (тексти про різні культури та дружбу між ними),
 2. позакласні заходи,
 3. Інтернет програми з віртуальним екскурсіями до інших країн(до англомовних країн),
 4. ілюстративні матеріали,
 5. схеми-моделі для пред’явлення граматичного матеріалу,
 6. фільми (яскравим прикладом є сучасна стрічка «Аватар»,
 7. мультфільми,
 8. музика видатних композиторів,
 9. музичні твори 60-90 десятиліть можуть служити істотним доповненням(наприклад Beatles).


Детальніше розглянемо шляхи формування толерантності засобами іноземної мови: Іноземна мова виступає і метою, і засобом навчання, тому для успішної реалізації освітньо-розвивального її потенціалу необхідно щоб процес залучення учнів до вивчення предмета одночасно розширював їхній світогляд, давав змогу глибше розуміти власну культуру, її роль у духовному й моральному розвитку людства, та розвивав рівень володіння іноземною мовою. Доступні для молодшого шкільного віку ілюстративні матеріали, формують уявлення про інший світ, іншу культуру, вмотивовуючи своїм змістом потребу пізнавати їх засобами іноземної мови. Важливою умовою успішного оволодіння іноземною мовою на початковому етапі є організація систематичного повторення вивченого матеріалу, що його доцільно здійснювати в такий спосіб, щоб поступово в учнів розвивалися уміння аналізувати, систематизувати, моделювати, абстрагувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Цьому сприяють схеми-моделі для пред’явлення граматичного матеріалу, регулярного його повторення і закріплення.


Варто зазначити, що оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування неможливе без паралельного вивчення саме відповідної культури. А це вчителю доречно здійснювати за допомогою відповідного підбору навчального матеріалу полікультурної тематики, проведення тематичних заходів, присвячених знаходженню спільного та відмінного у рідній та іноземній культурах, профілактичних бесід на глобалізаційні та патріотичні теми,формування різноманітних гуртків та факультативів з метою «входження» особистості в соціокультурний простір на правах компетентного і творчого представника.


А також беззаперечним є той факт, що формування толерантності до культури мови яку вивчаємо це можливість налагоджувати міжкультурні зв’язки, представляти країну на міжкультурних зустрічах, ставитися з повагою до духовних цінностей інших культур.

Відповідно основна мета навчання іноземної мови може бути досягнута тільки при адекватному розвитку навичок толерантного ставлення до представників інших культур у молодших школярів, соціокультурної компетенції, оскільки компетенція передбачає виховання комунікативно активної особистості, здатної забезпечити гідне міжкультурне спілкування, діалог культур, який у свою чергу зумовлює знання власної культури й культури країни, мову якої вивчаємо.


Отже, розглянувши вище зазначені засоби та способи викладу матеріалу можна сказати, що ми рухаємося в правильному напрямку, адже постановка завдання – розвиток толерантності до інших культур і народів за допомогою іноземної, а саме англійської мови.


Висновок

Толерантність стала невід’ємною частиною у навчанні іноземним мовам. Надзвичайно актуальним питанням є виховання толерантності засобами іноземної мови молодших школярів, адже, як відомо, початковий етап є ґрунтом для мотивованого навчання іноземної мови впродовж усього курсу її вивчення.


Толерантне ставлення до інших культур є колосально важливим, за допомогою правильного навчання і виховання можна створити новий покращений світ, за допомогою такого предмета як іноземна мова ми можемо відкрити для школярів усі двері та вікна, а за допомогою толерантного ставлення до інших культур ще й серця представників інших народів. Ось чому розвиток толерантності через засоби іноземної мови та безпосередньо через саму іноземну мову є таким важливим.


Це питання потребує постійного розглядання та вдосконалення, і має стати предметом подальших досліджень.


Список використаних джерел

 1. Гасанов М.М. Про культуру міжнаціонального спілкування /М. М. Гасанов/ / Соціально-політичний журнал.- № 3.-1997.. С. 233
 2. Жинкин, Н. И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин.– М. : Наука, 1982. – 157 с.
 3. Засєкіна, Л. В. Структурно-функціональна організація інтелекту / Л. В. Засєкіна. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2005. – 370 с.
 4. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПб, 2004.– 740 с
 5. Леонтьєв О.О. Психологія спілкування. - Тарту. 1974 - 44 з.
 6. Словарь лингвистических терминов./Сост. О.С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1969.
 7. Щерба, Л. В. Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба. – М. Учпедгиз, 1957. – 187 с
 8. Електронна енциклопедія http://uk.wikipedia.org
 9. Інтернет бібліотека http://kuzneclib.in.ua/HTMLS/5-2.htm
 10. Інтернет бібліотека http://etyket.org.ua/
 11. Тлумачний словник http://language.br.com.ua/
 12. Тлумачний словник http://www.lingvo.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама